Op z'n flakkees gezeit: „D'n Diek" van 1912 tot 1930 jeugd' hoekje (Suberentioek <©om Ifeo Juli-raadsels Werk van onbekende kunstenaars Zo gaat dat soms van Oom Ko Zendingsdienst in Ouddorp Orgelconcert met samenzang in Ouddorp Biz. 2 .EILANDEN NIEUWS'^ VRIJDAG 28 JULI 1989 Dat is toch een stuit, gelêê...? Wiê heugt het nog? Ikke wel oor, wangt ik worre, as 'k het beleve mag, 26 juli, tachtig. Dat mot je toch niét uutvlak- ke. Mar jae, het is noê êênmal zoe. In dae- rom hoop 'k mar, dat der nog mensen van miên leeftied dit leze, want diê heu- ge dan oak den Diêk van hier boven genoemd. Den Diêk van Jan Bom tot an Jaop van d'r Sluus, in an de oare kangte: van de Fummielje Juch, of eigenlijk, van Raan- es de Ruiter, tot an het meule huis van van Schelleven. Wete jüüle het noe nog? ik wil dan mar biê Jan Bom, beginne. Dat was een stevigen boer. Op te Dron kemanspad had 'n z'n schuure in dat was zeker giên kleintje. In as ik het goed hoa, dan was t'r oak nog zoê'n soorte- ment koeshüüs op t'n westelijken Ach terweg. In dan was diê man oak nog bêêstekoaper en, zoê as je dat tan noe mende: cummissionair. Wat een moelijk woord, om dat in êênen aesem te zaan, mar het staet t'r toch. Dat het niét zoe mar een bedriêfje was, dat ka je noê nog wel zieië. Noê is het een bakkerswiênkel mar de alluure diê het toêndertiêd had, ka je nog wel zoê'n beetje bekiêke. Een huüs mit zoê'n groate zaareke stoepe in mit oallemaele van diê raemen, diê had een aarmen aarebeier niét. Ik vó miên, vind het eigenlijk zongde dat te sjuu d'r of is. Al wil ik taer noê d'n bakker diê d'r inweunt, niét verafferentêêre. Mar da gae noê êênmal zoe. Toen weunde de groate man d'r in, dan was het een ver- naem hüüs mit vemaeme maansen, want diê 'n Bom was mit een zuster van Dokter Knops getrouwd in hiê had, as 'k het wel hoa, drie studeerende kinders. De jongers wiere oak zoe ietewat as dok ter in dan was t'r nog een dochter: Trui Bom diê op te H.B.S. giêng. Ongderlesten sprak is Gaarrit Jonge man nog, diê had nog mit t'r in de klasse gezete, mar diê man was oak al biê de 't negentig, dus tan most diê genoemde Trui, dat tan oak weeze. M'n moeder zou zaage: Pootjes worre boampjes, mar ik diénke dan zoe, dat binne dan wel al dikke boamen geworre, mit een hoap riêngen. Da gaet tan êên mal zoê. Beste jongens, meisjes.... en ieder die dit leest De scholen die het laatst aan de beurt waren voor vakantie hebben nu ook vakantie. Vorige keer namen we zelf een keer vakantie. „Jeugdboek" was er toen niet. Nu dus weer wel, maar een korte. Tegen het eind van de zomervakantie hopen we weer wat meer ruimte in beslag te nemen. Het is nu dinsdagmorgen als we dit schrijven. Lekker fris buiten. Bij jullie ook? Of zitten jullie ergens ver weg? Jul lie kijken toch ook in de vakantie wel naar „jeugdboek"? En 's avonds zal er toch wel wat tijd overblijven om zelf nog eens wat te maken voor „jeugdboek".... Voor deze „aflevering" is er iets zelfge- maakts van Elma Buscop, waar ze de volle 15 extra punten voor krijgt. Trou wens... we hopen volgende keer weer eens te kijken naar de „puzzelpunten- tussenstand". Als daar tenminste „puz- zelpuntentussenstandruimte" voor is. Kunnen jullie nog een langer woord bedenken dat te maken heeft met jeugd boek? Eerst het extra-raadsel van Elma: Verborgen metalen In elke zin zijn 1 of 2 metalen verborgen. Welke? 1. „De bron staat droog", zeggen de kinderen. 2. Deze taart moet er plat in, anders gaat hij er niet in. 3. De hond Rob likte alle melk op; er bleef niets over. 4. Mark wikkelde zijn deur aan alle kanten in. 5. Frank gaat morgen naar Heiloo, de rest van zijn gezin komt volgende week. 6. Ik sta al een hele tijd op je te wachten, zei Koos. Die jongers haa'k nie soe gekanne? Je mo dienke? Die wazze dan weer wat ou- wer, dus hoe dat tie hietende, dat zou ik nie kanne zaage mar d'r zal wel een Goas of Gerard biê geweest haa, want d'r wazze heel wat fumieljes Bom in d'n omtrek in diê naem kwam biê oallemae le voor, de stamvaoder droeg tie naem zeker wel. Ongderlesten was 'k in Men- heerse mit het fêêst van de Bosseschole in daer kwam ik oak nog een Bom tegen, mar die was tan weer afkomstig van Izak Bom, uut te Binnewegt, z'n moeder was een Nieuwetongenaar, een Verolme. Zoe as tiê man of jongen zei: hie was te helft van een twéélieng, toen giêng m'n een licht op. Ik zei: „Dan haaw 'k je nog wel us op m'n schoat gehad want ik giêng in d'n oorlog nog wel 's biê je moeder wat klêeren vermaeke. Dat leverde niét zo zeer geld op, mar oak wel wat butter of 's een stikje spek. Mar dat wist t'n natuur lijk nié meer. Mar as ik het goed hoa, dan heit Izak Bom oak nog op te'n hoek van d'n Diêk geweund. Jae het was een voomaem hüus mit oal die groate raemen, mar de kaemer die toêndertiêd het meeste be- weund wier kwam op 'n binneplaese üüt diê mar een poorte breed is. Die poorte is t'r zeker nog, diê komt op t'n Diêk uut! Neffen Bom kwam d'r dan een wiênkel- tje van kruudeniers waeren in ellegoéd. In zoe as het tan in de volksmongd was, degeene diê daer de leiding had, dat was Koosje van Giés. Of tat Giês d'n boer op giêng mit te negoosje dat weet 'k tan niét. Musschiên dat taer d'n êen of t'n oaren m'n nog 's letterwiês over kan maeke, dan wdl ik tat wel graeg weete. Rappor teert het tan mar nae het Eilangde Nieuws. Het komt tan wel vaorder. Het vooranzicht van dat hüus is lange gebleve, zoê as het was. Het bevattende een weun in wiênkelhüus. De wiênkel mit een deur in 't midden in an de êene kangte, neffen Bom, daer wier het elle goéd (roaien boai-pielo-schortebont, geel in wit keper een klosse twiên in oal diê anverwangte artikels) verkocht. An d'aore raem zag je dan stoplessen in 'n doaze mit brüusüukers of rumboanen in staarke peperemunt. Nee, giên rollen, wel néent, dat konne de maansen on- Dan... wie werkten er in het Oude Tes tament al met metaal? En van wie weet je welk beroep (uit de Bijbel). Dat kan aardig wat zoekwerk beteke nen. Die beroepen mag je door de hele Bijbel heen zoeken. Omdat het heel wat werk is en we verder nog niet zoveel raadsels gehad hebben in juli, kun je daar 25 punten voor krijgen! En... wie bedenkt er nog een woord langer dan „puzzelpuntentussen- standruimte". Het moet met „jeugd boek" te maken hebben. Totaal vallen er 45 punten te verdie nen van de keer! 10 voor het extra raadsel, 25 voor het Bijbelse zoek werk en 10 voor het te bedenken woord. Doe je best! Dit keer maar één brief. We kregen er wel weer een paar binnen, maar die hopen we weer voor volgende keer te bewaren. Alexander Funcke. Zijn je rode stippels al verdwenen? Fijn dat het goed gaat, ook op school. Je maakte een mooie tekening! Deed je dat met de computer? We geven je er 15 punten extra voor en dan plaatsen we de tekening in de krant. Goed? gder kaarktied toch niét van ongder d'r keursen kriége. Oak al hadde ze dan een sniersgat om in de koosak te kommen, dan lei dat toch te veul van de preek of. Losse pepermunt dus. In vorders tan butter in süuker. Affijn je kon an kruü- denierswaeren, d'r van oalles koape. Nae verlaop van tiêd kwam de zeune van Koosje in Giês t'r in Aeren Vister die stong toen weer, dag in uure klaer, sae- me mit z'n vrouwe: Kee Appel om de klangten te bedienen. Dat is zoe deur bluuve gaen, tot tat de zeuns van Aeren in Kee de zaek overnamme. Oak tiê bin ne d'n Diêk nog lange trouw gebleve, de wiênkel mit 'n deure in 't midden in d'r neffen twee raemen van de moaie kae mer. Vroeger was diê kaemer zeker al leen mar in gebrüuk mit hoagdaegen in brüloften, want te maansen hadde dan toch haest giên tiêd om te eten. Gaauw gaauw een hap broad in je mongd in een slok kofje. Mar as t'r in d'n biêbel geleze wier, gebede of gedankt, dan zal Giês ze ker de klangten wel pasjes laete wachtte, tot het gebed of hoofdstik, uut was. Jae het wazze goeie negoosjenangten, mar oak trouwe kaarkgangers. Ze zagge d'r, nae een weeke van hard waareke, niét te gen op, om Zondags nog nae Dirksland te loapen in mit groaten andacht Dom- menee Mukkensje of Kersten te lüuste- ren in as te kaarke dan uut was, wier de preek nog wel besproke. Het was mus schiên wel 's t'n êen of oaren overkom- me, dat t'n een oagenblik wat mistte van de preek, mar het was zeker niét, zoe as sommige schriêvers van formaat, tegen- woorig zaage: Ze zatte een hêelen ochend in aevend te slaepen. Het wazze oprechte maansen. Ze zalle oak best wel 's een steeke laete valle haa, mar wiê niét. Wie is t'r blanco. Giên schriever in giên negoosjenant. Mar noê dwaal 'k weer of... 'k had het toch over de Diêk? Nae Koosje mit Giês wazze dan de zeune, diê daer op t'n duur toch oak weer mee op hieuw, in het an zun twee zeuns overliet. Gijs in Henk. Mar de zaek wier te klein. Oak al was t'r an de overkangte in een paer van die kleine hüusjes as magezijn ingericht. De klangten krege aoto's in moste toch in de Nieuwestraete parkeere, dus zeiê de jon gers: Wat let je, in ze begonne een super- mat in de Dronkemanspad. Mar Gijs is jong gesturve mar de zaek groeit deur. Toch zal 'n nog wel gedreve worre, deur een naekommeling van Koosje van Gies. Het binne noe êênmal, negosianten. De hêele fumielje deur, want in de Binne- weg weunt Gijs Verbrugge, dat is oak van 't naegeslacht. Gijs Verbmgge z'n moeder was Woutrién Visser in as 'k het goed haa, dan was tat weer een dochter van Koosje van Giês. In as 'k ter dan biê vertaale: Gijs is mit een Bom getrouwd, dan gae 'k weer vrom nae het begin in dat was tan Jan Bom. In Gijs z'n schoanvoader zal wel een neef of achtemeef geweest hao, van ge noemde Jan. Mar zoê kom 'k an giên naande, dus laet 'k hier mar een punt zette. Den Diêk is nog niét ofgerongd op 'n oare keer mar voarder. Tot dan! De Zaanse Menheersenaer Op D.V. woensdag 2 augustus a.s. zal in het kerkgebouw van de Geref Ge meente, Spaanseweg 13 te Ouddorp de jaarlijkse zendingsdienst worden ge houden. Deze keer hoopt voor te gaan Ds. L. Blok van Nunspeet, aanvang 19.30 uur. Na afloop van de dienst zal in de zaal naast de kerk een verkoping wor den gehouden door het zendingswin keltje. Het zendingswerk is onze belangstelling waard. Evenals voorgaande jaren hoopt de zen dingskommissie op een goede opkomst. Op woensdagavond 2 augustus a.s. wordt de derde avond in de serie zomer- zangavonden verzorgd door organist Piet Westhoeve uit Ouddorp. Het thema luidt: „Engelse koralen door het kerkelijk jaar". Vijfmaal staat er samenzang op het pro gramma, eindigend met het Avondlied. Piet Westhoeve brengt daarnaast orgel- werken ten gehore van G. Young, M. Camidge, G. F. Handel en besluit zijn concert met „Voluntary nr. 8 in d". De avond begint om 20.00 uur en duurt ca. 1 uur. De presentatie is in handen van ds. J. C. van Westenbrugge. De toegangsprijs bedraagt ƒ2,50 voor volwassenen en 1,- voor kinderen tot en met 12 jaar. Na afloop is er koffie of frisdrank. De ingang van de kerk is aan de Dorps- tienden. SINT ANNALAND Primeur expositie gravures in Tholen Met een tentoonstelling van niet minder dan zes en dertig zeventiende eeuwse gravures heeft de gemeente Tholen de Zeeuwse primeur van het Speculum Zelandiae, een expositie die is samenge steld door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Van woensdag 2 tot en met dinsdag 29 augus tus hangen de gravures met diverse Zeeuwse steden, dorpen en heerlijkhe den, in beeld gebracht door onbekende kunstenaars, in het gemeentehuis aan de Markt in de kern Sint-Maartens dijk. Het Speculum Zelandiae is een reeks prenten, die na het jaar 1668 is verza meld en uitgegeven door Nicolaus Vis- scher. In de achttiende eeuw verzorgde de uitgever Ottens in Amsterdam een herdruk. In het jaar 1987 kreeg het Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen één van die - zeldzame - exemplaren aangeboden voor de Histo- risch-topografische atlas van de provin cie Zeeland. Het genootschap wilde de bundel graag kopen, maar de prijs ging echter het budget ver te boven. Bij zestien Zeeuwse gemeenten, die waarop de prenten be trekking hebben, klopte het genoot schap aan voor subsidie. Op die manier kwam de unieke bundeling toch in de provincie Zeeland terecht. Om wat terag te doen en ook om dekostbare werken onder de aandacht van het Zeeuwse publiek te brengen, houdt het genoot schap een aantal tentoonstellingen op drie plaatsen in de provincie Zeeland. Tholen is het eerst aan de beurt, waama Goes en Vlissingen nog zullen volgen. Deze expositie in het gemeentehuis in de kem Sint-Maartensdijk is te bezichti gen in de periode van 2 tot en met 19 augustus en wel van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en vrijdags van 9.00 tot 12.00 uur. in hct doolhof van prijskaartjes de juiste M taxatie... Makelaar Tamboer Tel. 01870-3477 Tot slot Verder een goede vakantie toegewenst en bij-leven-en-welzijn tot volgende keer. P.S. Zojuist bracht de post een brief van een nieuwe inzendster uit Oud dorp. Via een schoolmeester kwam die brief bij ons. Volgende week hopen we de nieuwe „puzzelaar- ster" te verwelkomen! Na een weekje vakantie beginnen we weer vol goede moed aan ouderenhoek. We willen deze week een „smulhoek" maken en een gedichtje plaatsen. Maar we beginnen met de oplossing van de puzzel van 14 dagen geleden. Dat was een goede denk en zoek puzzel met een waardevolle uitkomst. 1. Mozes 2. Amram 3. Ard 4. Rehoboth 5. Zafnath Paanéah 6. Obadja 7. Elim 8. Krith 9. Timotheüs 10. Eféze 11. Elizabeth 12. Rhode 13. Samuel 14. Tofeth 15. Herodes 16. Eli 17. Theófilus 18. Korach 19. Orpa 20. Naaman 21. Izébel 22. Nahas 23. Korinthe 24. Ramoth 25. IJdelheid der ijdelheden 26. Kapemaüm 27. Gadara 28. Obed 29. Dina 30. Saulus 31. Elia 32. Ninevé 33. Zebedeüs 34. IJver 35. Naboth 36. Elimelech 37. Gabriel 38. Eben-Haëzer 39. Ruth 40. Egyptenaren 41. Christenen 42. Heman 43. Thyatira 44. Immanuël 45. Gideon 46. Hadassa 47. Eskol 48. Issachar 49. Dan De uitkomst is: Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods, en Zijne gerechtig heid. Mattheüs 6:33a. Dan gaan we nu de monchoutaart van mevr. Noteboom plaatsen: Benodigdheden: 1 pak bastogne koeken 2 pakjes monchoukaas 1 kopje basterd suiker 1 pakje houdbare slagroom 5 blaadjes gelatine of 1 pakje gelatinepoeder a 11 gr. 50 gr. boter 4 schijven ananas (sap bewaren) 1 springvorm Bastogne koeken verkmimelen. Met van de koekkruimels en 50 gr. gesmolten boter een bodem maken. Monchoukaas met de suiker mixen. Stijfgeslagen slagroom er bij doen. Volgens de gebmiksaanwijzing op de verpakking gelatine met ananassap vermengen. Na afkoelen bij de monchoumix doen. Blokjes ananas erbij en op de bo dem gieten. Bovenop de rest van de koekkruimels strooien ter garnering. Het lijkt me heel lekker dus proberen maar (PS Nee ik heb het nog nooit geproefd!). We zullen onder het genot van een kop koffie en een puntje taart gaan genieten van het volgende gedicht: Veel mensen houden van een hondje of poes. Dat is hun lieveling. Maar komt de tijd van de vakantie dan wilden ze voor een lief ding Dat hond of kat er maar niet was. Hij komt nu niet van pas. Maar een asiel dat is te duur hoor De reis koms ons toch al zo veel. De buren gaan ook met vakantie ze denken zich die dagen scheel. Dan nemen ze na heel lang praten Hen toch maar in de auto mee. En daar zit hij te genieten op de achterbank. Dat valt hem mee. Zachtjes bromt hij van genoegen Want zo 'n ritje valt best mee. Maar dat is niet de bedoeling Van de baas: hij wil hem kwijt Hij moet hem dan maar achter laten onderweg, hoe zeer 't hem spijt. Hij stopt dan op een eenzaam plekje pakken hem ook uit zijn tent Binden hem vast aan een boompje. Ja dat is dan soms het end Van hun vriendelijke hond Die eens een veilig plekje vond. Bij hen: maar ook dat is zijn deel In de vakantie is hun vriend te veel Gelukkig zijn er ook nog mensen Die voor hun hond het beste wensen al kost hen dat soms veel geld dat geeft niet. Ze zijn op hem gesteld. Bedankt Anja. we zullen hopen dat het deze vakantie niet gebeurt. Zo. dat was het weer voor deze week. We wensen u het beste voor deze week en bij leven en welzijn tot ziens! Tante Nel AUSTIN ALFA ROMEO Alfa Romeo 33 sport wagonantraciet Alfa Romeo 75 1.8rood Alfa Romeo 75 2.0 Twin Sparkbgmt Audi 80 C Diesel 2 drsrood 17.900, Audi 80 CS Diesel 4 drsgroen M 15.750, Audi 100 CC Turbo Dieselwit ƒ29.900,- Audi 100 CL Dieselantra M 6.900,- Audi 100 GL Avang Dieselzilver M 8,400,- Audi 100 CS Quatro 138 pkgroen M ƒ41.900,- Audi 80 1.8 S nw. modelbeige M Austin Meastro Specialwit ƒ13.950, BMW 316 15 inch. verlaagdzwart ƒ22.500,- BMW 316 1.8 met M Sportpakketrood ƒ21.750,- BMW 518 ibeige M ƒ28.900,- BMW315wit BMW 315wit BMW 316zwart BMW 318 igroen BMW 318 iblauw BMW 320wit BMW 324 Dwit BMW 324 Drood BMW 324 Dwit BMW 518beige BMW 520 ibrons BMW 524 TDgroen BMW 528 izilver BMW 732 igroen BMW 732 izilver BMW 315groen BMW 315 LPG 2 drsgroen ƒ10.500,- Citroën BX 1.4wit Citroen Visa 1.1 REwit Citroen BX 1.4 RErood Citroen 2 CV 6 clubwit 8.750,- Citroën AX 10 E 6 drsrood Citroen BX 19 TRDzwart 11 mnd 19.000 km 15 mnd 25.000 km 27 mnd 75.000 km 53 mnd 92.270 km 60 mnd 140.200 km 42 mnd 137.700 km 73 mnd 209.600 km 85 mnd 133.500 km 29 mnd 93.600 km 23 mnd 21.000 km Nijsse bv Nijsse bv Nijsse bv van Geest van Geest van Geest van Geest van Geest van Geest V. Erkelens 29 mnd 35.000 km Stellendam 45 mnd 50 mnd 26 mnd 86 mnd 75 mnd 41 mnd 94 mnd 95 mnd 36 mnd 13 mnd 35 mnd 29 mnd 81 mnd 75 mnd 13 mnd 97 mnd 91 mnd 84 mnd 71 mnd 74 mnd 54.000 km 81.000 km 33.000 km 104.000 km 93.000 km 63.000 km 140.000 km 123.000 km 49.000 km 120.000 km 105.000 km 59.000 km 138.000 km 121.000 km 98.000 km 94.000 km 188.000 km 125.000 km 110.000 km 91.700 km 50 mnd 41 mnd 51 mnd 27 mnd 16 mnd 19 mnd 56.000 km 17.000 km 59.000 km 29.600 km 46.000 km 72.700 km Nijsse bv Stellendam van Geest van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt V. Splunter Knops bv V. Erkelens V. Erkelens V. Erkelens Hesselink Hesselink Hesselink jNVM, UAH£LMN<

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 6