Plaatwerk Toeristendag te Ouddorp trok veel bezoekers Opnieuw grote verschillen tussen inl(omens in agrarisclie sector Extra attractie op Deita Flora VERWERS auto's 01877-1309 Achteruitgang bossen niet uitsluitend door luchtverontreiniging Ouderengym fnubreiMse Garage Knöps B.V. Citroen-Hesselink Jj^-M'^ am Toenemende verdroging van natuur en landschap Strandloop in Ouddorp ZOMER OPRUIMING MUS Dirksland alle merken Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Ophalen oud papier Kon. Fanfare „Apollo" 62e Jaargang VRIJDAG 28 JULI 1989 No. 5820 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01.108 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector werd het afgelopen jaar, evenals het jaar daarvoor, gekenmerkt door grote tegenstellingen tussen de diverse takken. In de melkveehouderij bereikten de inkomens in 1988/89 een hoogtepunt, maar in de akkerbouw bleven ze, ondanks een beschei den herstel, erg laag. Ook in de varkenshou derij waren de resultaten in het algemeen zeer mager. De inkomens in de glastuin bouw lagen in 1988 slechts weinig onder die in het topjaar 1987. Dit blijkt uit ramingen die zijn opgenomen in het jaarlijkse over zicht van het LEI over de economische ont wikkelingen in de land- en tuinbouw, het Landbouw-Economisch Bericht (LEB). Sectorinkomen akkerbouw en veehouderij nog laag Na twee jaar van achteruitgang is in 1988/89 de totale produktiewaarde van akkerbouw en veehouderij weer om- hooggegaan. Dit was geheel een gevolg van de stijging van de prijzen, die zich over de hele linie voordeed, behalve in de pluimveehouderij. Het totale produk- tievolume nam iets af, vooral door de verdere vermindering van de melkpro- duktie. De kosten voor de aangekochte productiemiddelen gingen iets omhoog, vooral omdat voor het eerst sinds vier jaar de veevoederprijzen weer zijn ge stegen. Door één en ander ging de geraamde toegevoegde waarde (het sectorinko men) met ongeveer een half miljard gul den omhoog (circa 8%). De totale kosten van arbeid, grond en kapitaal (de factor- kosten) werden toch slechts voor onge veer 60% gedekt door de toegevoegde IJ^BJ-IIJ^M^I De natuur en het landschap in Neder land blijken steeds meer te verdrogen. Veel planten- en diersoorten die afhan kelijk zijn van natte en vochtige milieus worden hierdoor ernstig bedreigd. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een studie, die is uitgevoerd door verschei dene onderzoeksinstituten in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De verdroging is het gevolg van een structurele verlaging van de grondwater stand. Deze bestaat enerzijds uit een verlaging van enkele decimeters veroor zaakt door ontwateringsmaatregelen. Anderzijds komt hier lokaal nog een extra verlaging bovenop, veroorzaakt door permanente grondwateronttrek kingen ten behoeve van de drinkwater voorziening en industrie, en beregening uit het grondwater voor de landbouw. Deze verlagingen volgen uit een tweede, hydrologische studie naar het verloop van de grondwaterstanden. Van de vochtige en natte ecosystemen in ons land blijkt ongeveer de helft matig tot sterk verdroogd. Het ernstigst aange tast door verdroging zijn kalkrijke duin valleien en duinsprengen, trilvenen, hoogvenen, vochtige en natte heidevel den, matig voedselrijke broekbossen, natte voedselarme graslanden en voed- selarme zwak-zure-wateren. Aan deze ecosystemen wordt een grote natuur waarde toegekend. Verder is van de 88.000 ha. verdrogings- gevoelige natuurelementen in het be schouwde areaal cultuurland een kwart matig tot sterk verdroogd. Voor het onderzoek zijn 475 natuur- en bosterreinen nader onderzocht. Verge lijking met andere gegevens toont aan, dat sinds 1950 in bijna driekwart van deze terreinen de plantengemeenschap pen die gebonden zijn aan natte en vochtige milieus geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen. De ernst en omvang van de verdroging is voor het Rijk aanleiding geweest om een beleid te ontwikkelen, dat gericht is op behoud van de natte natuur- en bos terreinen en herstel van de verloren gegane natuurwaarden. In het onlangs verschenen Nationaal Milieubeleids plan en Natuurbeleidsplan is als doel gesteld, dat de verdroging niet verder mag toenemen en dat een begin moet worden gemaakt met het waterhuis houdkundig herstel van verdroogde gebieden. waarde. Dat was overigens wel een ver betering ten opzichte van het dieptepunt van 54% in 1987/88. Beperkt herstel resultaten akkerbouwbedrijven Door hogere opbrengstprijzen vond enig herstel plaats van de resultaten van de akkerbouwbedrijven. Het gemid delde ondememersinkomen van deze bedrijven, dat in 1987/88 slechts 4.000 gulden bedroeg, wordt voor 1988/89 op 28.000 gulden geraamd. Toch blijft de financiële situatie op veel akkerbouwbe drijven zorgwekkend. De intensieve veehouderij vertoonde in 1988/89 een sterk uiteenlopend beeld: een beperkt herstel van de resultaten van de varkensfokkerij na het diepte punt van 1987/88, ongekend slechte resultaten in de varkensmesterij, een lichte verdere teruggang in de legpluim- veehouderij en een sterke terugval in de slachtpluimveesector. In de kalvermes- terij gaven de resultaten, voor het eerst sinds 1984/85, weer een kleine verbete ring te zien. Dooreengenomen vertoon den de uitkomsten van de intensieve veehouderij als geheel een ongunstig beeld. Heel wat beter verging het de melkvee houderij, ondanks dat het afgelopen jaar weer minder melk mocht worden afgeleverd. Dat laatste werd ruim schoots goedgemaakt door de hogere melkprijs. Vooral daardoor nam het gemiddelde ondememersinkomen toe van 58.000 gulden tot 64.000 gulden in 1988/89. Op de 32e Delta Flora, de Nationale Gladiolententoonstelling, die van dins dag 1 t/m zaterdag 5 augustus in de Gem. Visafslag te Stellendam wordt gehouden, zal als extra attractie regel matig een demonstratie worden gegeven rondom het beroemde, maar zo jam merlijk vergane passagierschip „Tita nic". Het tot in de kleinste details nage bouwde schip met een lengte van 4,10 meter zal de bezoeker even sprakeloos doen zijn bij het horen van de authen tieke geluiden, zoals die destijds klon ken vanuit de machinekamer tot en met die van het ballroomorkest in de salon. Ook het gezang „Nader, mijn God bij u" is te beluisteren. Vandaag, vrijdag 28 juli, wordt er de 5e Ouddorpse strandloop gehouden. De afstanden zijn 5 en 10 km. U kunt inschrijven vanaf 16.00 uur in strandpa viljoen „De Zeester". Start: 18.00 uur op het parkeerterrein Noorderstrand (bij de ingang). Hospitaal kerkschip „De Hoop" is te koop Het Hospitaal kerkschip „De Hoop", dat jarenlang dienst deed ten behoeve van de Noordzee visserij, maar werd afgedankt, omdat moderne communi catiemiddelen als helicopters gewonden of zieken van boord halen en kerkdien sten eveneens op andere wijze kunnen worden gevolgd, is te koop voor 650.000 U.S. dollars, in Nederlands geld plm. 1,3 miljoen. „De Hoop" is 25 jaar oud en 64 meter lang en het wordt aanbevo len als zeer geschikt om te worden ver bouwd tot plezierjacht of klein passa gierschip. In de Derde Nota Waterhuishouding, die na de zomer verschijnt, zal deze aan pak verder worden uitgewerkt. Nadere invulling van dit beleid is een taak van de provincies. Enkele provincies heb ben inmiddels al een begin gemaakt met de aanpak van de verdroging. Het beoogde beleid kan leiden tot beperkin gen voor grondwateronttrekking en ont watering in de omgeving van kwets bare natuurgebieden. Het Rijk wil de provincies bij het bestrij den van de verdroging ondersteunen. Zij wil daartoe ondermeer initiatieven nemen tot het opzetten van proefpro- jekten. Het ligt in de bedoeling in het kader van de eerder genoemde beleidsplannen vanuit het Rijk geld beschikbaar te stel len voor dergelijke projekten. video camerarecorders vanaf1699,- videocorder, stereo en mono vanaf/999,- kleurentelevisies vanaf/499,- CD-speler (nog zonder import opslag) vanaf/399,- complete midisets vanaf/399,- losse audio componenten Grote en klein huishoudelijke apparaten TE VEEL OM OP TE NOEMEN voor alle taxaties o.g. Middelharnis Telefoon 01870-2222 Autobedrijf A. J. van Rumpt Vei1.C. Bakker, tel. 01877-1589 RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Dirksland, 01877 - 1357 V UTOMOBIELBEDRi, ISSER JF De jaarlijks terugkerende toeris tendag in Ouddorp blijkt vooral bij de vakantiegangers aldaar heel goed aan te slaan. Ondanks het stralende zomerweer, dat naar verwacht werd velen naar het strand zou lokken, was het in het centrum gezellig druk. De Ondernemers Vereniging Oud dorp had ere dan ook van alles aan gedaan om de toeristendag '89 te doen slagen. Boven Ouddorp en omgeving maakte een helicopter regelmatig rondvluchten. De belangstelling hiervoor was erg groot. Ook van de mogelijkheid om met de brand weerwagen een rit door de mooie landerijen te maken werd veel bebruik gemaakt. De kinderen konden volop genieten op het terrein Nelisse aan het eind van de Weststraat. Op het springkussen was het soms dringen. De dag werd afgesloten met een Een ijsje eten op een warme zomerdag hoort erbij.... m m i*3 groot vuurwerk aan het strand. ....maar oliebollen? De achteruitgang van de Nederlandse bossen is niet alleen toe te schrijven aan luchtverontreiniging. Dit blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door het Bosbureau Wageningen in opdracht van Sep en Shell Nederland B.V. De conclusie is dat naast extra aandacht voor een verantwoord bos beheer, een vermindering van de luchtverontreining door ammoniak en stikstofoxiden met 40 a 60% nodig is voor een gezond bosbestand. In de discussie over de verzuring in Nederland neemt de vitaliteit van het bos een belangrijke plaats in. In het Eva luatierapport van het Nederlandse ver- zuringsonderzoek, dat ten grondslag ligt aan het Nationaal Milieubeleidsplan, wordt hierover onder meer gesteld dat de effecten van verzuring in Nederland ernstig zijn en dat meer dan de helft van het Nederlandse bos niet meer vitaal is. Eén van de hoofdconclusies van het rapport is dat de uitworp van zwaveldio xide, stikstofoxiden en ammoniak in Nederland en de omringende landen met 80% verminderd moet worden om de meest ernstige effecten te voorko men. Een dergelijke vermindering van de emissies heeft vergaande maatsachap- pelijke consequenties en is niet op korte termijn te realiseren. In het overheidsbe leid wordt dit thans gezien als een lange termijn doelstelling. De vergaande maatschappelijke consequenties - ook voor de elektriciteitsproductiesector - en ook het slechte toekomstperspectief voor het bos maakten een kritische toet sing van de resultaten van het verzu- ringsonderzoek noodzakelijk. Tegen de achtergrond van de noodzaak van kos teneffectiviteit van toe te passen milieu maatregelen is het immers van belang dat mogelijke keuzes gebaseerd zijn op duidelijke maatstaven en normen. Ook uit de studie van Bosbureau Wage ningen B.V. komt naar voren dat de luchtverontreiniging schade veroor zaakt aan de bossen. Dit blijkt echter niet de enige oorzaak te zijn van de vita- liteitsachteruitgang en sterfte. Ook in het verleden, voordat er sprake was van ernstige luchtverontreiniging, is bos- sterfte op grote schaal opgetreden. Fac toren als klimaat, bodem, herkomst van de bomen en bosontwikkeling zijn daar bij belangrijke aspecten. Met deze facto ren is in het Evaluatierapport Verzuring vrijwel geen rekening gehouden. Het wordt dan ook als onjuist aange merkt om aan het Verzuringsonderzoek zo vergaande conclusies te verbinden ten aanzien van de noodzakelijke emis sievermindering als in het Evaluatierap port Verzuring wordt gedaan. Grote inspanning Uit de studie van het Bosbureau blijkt dat er geen verband is aangetoond tus sen vitaliteitsvermindering van het bos en de verzuring van de bodem. Wel blijkt er een verband te bestaan tussen deze vitaliteitsvermindering en de over bemesting met stikstof ten gevolge van luchtverontreiniging met ammoniak en stikstofoxiden. In de Nederlandse situa tie wordt het door het Bosbureau voor de instandhouding van de bossen noodza kelijk geacht dat de deposide van stik- stofhoudende verbindingen wordt te ruggebracht van 50-70kg N/ha,jaar naar 30kg/ha,jaar. Dat zou betekenen dat de uitworp van ammoniak en stikstofoxi den met 40 a 60% moet worden vermin derd. Dit zal een grote inspanning vergen van elektriciteitscentrales, indus trie, verkeer en landbouw en bovendien, navolging moeten vinden in de ons STELLENDAM Op donderdag 3 augustus begint in het „Haegse Huus" de ouderengym van 1.30-2.15 uur nam. onder deskundige lei ding van mevr. van Dongen (fysiothera peute). 's Woensdags is er van half 9 tot half 10 gym in het water voor ouderen in het zwembad „'t Zuiderdiep", heel ontspan nend en heel gezellig. Ook dit onder lei ding van mevr. van Dongen en ook hier van harte welkom. it u Het bestuur GOEDEREEDE Zaterdag wordt weer oud papier opge haald in Goedereede, Havenhoofd en Oostdijk. Graag goed gebundeld gereed zetten s.v.p. omringende landen. Een dergelijke ver mindering is evenwel met medewerking van alle betrokkenen een haalbare kaart. Voor een gunstig toekomstper spectief voor het Nederlandse bos is het nodig dat er daarnaast bij het beheer van de bossen aandacht wordt gegeven aan de factoren die van oudsher de gezondheidstoestand van het bos heb ben bepaald. Om een gezond bos te krijgen is het ver der van groot belang dat plantmateriaal wordt gebruikt dat geschikt is voor het Nederlandse klimaat, op geschikte groeiplaatsen, en dat het bos deskundig wordt beheerd. :,U FOTO - FILM - REPORTACE - VIDEO - COMPUTER 1c=i en c^ CD cjaÉBÉÉBritAZiAZ HameetiemaH c^ CU en en c3 en - Teleloon 0^87B-16'S emJ20 172 - Teisiocn O' I '6-2'ÜO S SommeJsOi;* Teletoan 0'8?0-684i voor oOe zcfc^rheid VINGEBLING 3-M10DELHAHN15-TEL 01870-2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 ■V Peugeot Talbot p« Ki M iugeot Talbot dealer istanjelaan 41-43 iddelharnis - tel. 01870-3094 Natuurlijk was er ook een stand van de Reddingsbrigade.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1