Mestopslag te Herkingen Donkere tijden hernesseroord voor de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche Eilanden. I Extra Kerkdienst Christelijk Weekblad Zomerse concerten met solo-zang en orgel VRIJDAG 28 JULI 1989 „EILANDEN NIEUWS' BIz. 3 Vorige week vrijdag is op het akker- bouwbedrijf van de heer E. v.d. Velde te Herkingen de eerste mestzak, met een inhoud van 800 m^, geplaatst. Huurders van deze mestzak van de mestbank zijn de gebroeders Verkooyen die een mestdistributiebedrijf exploite ren in Langeweg. De belangstelling tot op heden voor het huren van een verplaatsbare en afge dekte mestsilo of mestzak van de mest bank is groot. Wanneer alle aanvragen gerealiseerd kunnen worden, betekent dit een toename van 170%. De opening werd verricht door de heer J.H. Kraakman, vice-voorzitter van de Regionale Mestbank De Hollander en de heer P. Jacobs, vice-voorzitter van de Regionale Mestbank Noord-Brabant/ Zeeland. In zijn toespraak zei dhr. Kraakman onder meer: „In de akkerbouw wordt steeds meer dieriijke mest gebruikt. In het gebied waar we vandaag te gast zijn, gebruiken al veel akkerbouwers dierlijke mest op hun bedrijf. De acceptatie van mest is hier in de praktijk groter dan het landbouw-economisch-instituut in de landelijke berekeningen over mestover schotten en de afzet daarvan, aan neemt. De toename van het gebruik van dier lijke mest is het gevolg van een aantal recente ontwikkelingen. De belangrijk ste ontwikkelingen voor een toene mende vraag naar dierlijke mest zijn: Ten eerste, de gunstige prijs voor de akkerbouwer waardoor het gebruik van dierlijke mest tot een aanzienlijke be sparing op de bemestingskosten kan lei den. Het gebruik van 60 ton varkens- mest per hectare kan in een bouwplan met 10 hectare consumptieaardappelen in totaal al gauw zo'n 1.500,- aan bemestingskosten schelen. Een tweede ontwikkeling is het gebruik van betere verspreidingsvoertuigen waardoor de kans op structuurschade bij het uitrijden van mest minimaal is geworden. Bovendien kan door deze betere apparatuur vaker dan voorheen de mest ook bij wisselende weersom standigheden en bodemsituaties over het land worden uitgereden. Een derde belangrijk punt dat ik wil noemen is de steeds betere kwaliteit van de geleverde mest. Door een hoger droge stofgehalte en daarmee vaak ook hogere gehaltes aan stikstof, fosfaat en kali is de bemestende waarde per kuub groter. Verder is de toevoer van organische stof belangrijk voor het halen van hogere kilogram-opbrengsten bij aardappelen en suikerbieten en het op peil houden van het organisch stofgehalte van de bodem. Wel zal de geleverde mest vrij van onkruidzaden en ziektekiemen moeten zijn. Met de mogelijkheid van opslag van mest op het akkerbouwbedrijf waarvan wij vandaag getuige zijn, komt er een extra stimulans bij die de vraag naar dierlijke mest bevordert. De voordelen voor de veehouder en de mesttranspor- teur en -handelaar van een mestopslag in een akkerbouwgebied spreken voor zich en laat ik buitenbeschouwing. Ook een akkerbouwer heeft voordelen van een mestopslag op zijn bedrijf. Ik noem ze kort: - De mest is direct beschikbaar op het gewqenste moment dat mest is de bedrijfsvoering nodig is, - De mest kan voor het uitrijden goed worden gemixed, waardoor de mest homogeen over het land verdeeld kan worden, - De mogelijkheid bestaat dat hij de mest in de opslag ruim voor het uitrij den laat bemonsteren, zodat hij voor af weet hoeveel mineralen hij met dierlijke mest heeft toegediend. Daar kan de akkerbouwer een aanvullende kunstmestgift beter op afstemmen om zodoende bemestingskosten te bespa ren, totslot - De akkerbouwer krijgt deze voorde len vaak zonder dat daarmee de kos ten voor het mestgebruik toenemen. De huur van de mestopslag neemt veelal de mestdistributie of veehouder voor zijn rekening. Kortom, een mestopslag op het akker bouwbedrijf heeft ook voor de akker bouwer belangrijke voordelen. Dit blijkt ook wel uit het feit dat al zo'n 125 akker bouwers een mestbank-silo of mestzak op hun bedrijf willen hebben." Vervolgens voerde dhr. Jacobs het woord: „Het landbouwbedrijfsleven werkt op dit moment hard om via verschillende aangrijpingspunten de mestoverschot ten de baas te worden en te blijven. Deze aangrijpingspunten zijn: Ten eerste: de maatregelen via de vee voeding, dat wil zeggen gebruik van onder andere meerfasen-voeders en het perspectief van het enzym fytase. De tweede invalshoek betreft het nemen van maatregelen die belemmeringen bij een doelmatige mestafzet in binnen- en buitenland opheffen. Het derde aangrijpingspunt is het on derzoek, de ontwikkeling en de realise ring van fabrieksmatige mestverwer king. Het laatste en tevens meest recente spoor betreft de aanpak van de am- moniak-emissie. Natuurlijk gebeuren al deze activiteiten niet los van elkaar. Met een gecoördi neerde en geïntegreerde aanpak tracht het landbouwbedrijfsleven de proble matiek onder de knie te krijgen. Hoe meer mest er vervoerd gaat worden, hoe groter het knelpunt van onvol- Grijsoordse Schetsen In 1942 stonden de Duitse legers diep in Rusland voor de poorten van Moskou, met de Italianen in de woestijnen van Afrika. De vloot van de Amerikanen in Paerl Harbor door Japan tot zinken gebracht Hitler eiste een volk van Germa nen, ontdaan van vreemde smetten zoals Joden en Zigeuners. Ook op ons eiland sloeg bij de 70 Joodse mannen, vrouwenen kinderen, de schrik om 't hart. Als ver schrikte vogeltjes zaten ze radeloos bijeen. Het verzet op 't eiland kwam moeilijk op gang. De kleine dominee; die bad voor deKoningin werd gearresteerd en gevangen gezet. Wapens; onder 't gemeentehuis werden ontdekt en de gemeentesecretaris en zijn kantoorpersoneel; vastgezet en het Oranje Hotel Toch hadden de mannen van 't verzet open oog, en intens medelijden met 't lot van onze Joodse mensen. Arieen I^et kregen opdracht, contact op te nemen om te proberen, ze onder te brengen in een pleeggezin. Voor persoonsbewijzen werd dan onmiddellijk gezorgd. De vader kwam op het kloppen verschrikt aan de deur. We zijn van 't verzet en wij komen vragen of er alvast 2 van uw kinderen te laten onderduiken zeiden ze. Voor de vader een onverwacht voorstel; waar hij nog geen antwoord op kon geven. Men besloot om 2 dagen later dit te overleggen met de Rabbie. En zo gebeurde het met vader Izak in een klein kamertje waar de Rabbie vroeg: „Kennen jullie de Bijbel? Piet zie: „Ik ben katholiek en mag hem^ niet lezen". MaarArie zei: „Ik ben er van jongs afin onderwezen. „Dan weer u zei de Rab bie. „dat wij het verbondsvolk zijn van Jehova; wij zijn er nog; en ook de God van Israël, veertig jaar lang liet onze God brood regenen uit de hemel. Diezelfde God kan en zal ons ook in het leven houden in het Duitse werkkamp die enkele maanden. ..Ja maar", zei Piet. „wij weten wat jullie te wachten staat. De mannen moeten nog werken zolang ze nog kunnen; maar vrouwen en kinderen leven niet lang. Bij de Burg stand komen de overlijdens berichten al binnen: Gestorben door Krankheit, of op de Flucht geschossen". ..En drie maanden". zeiArie. ..ik was krijgsgevangene, denk niet gering over het Duitse leger en hun mentaliteit, de oorlog zal nog jaren doorgaan en miljoenen levens kosten. Maar jullie overleven hem niet". „Maar wij hebben ons geloof en ons vertrouwen in onze God die ons zal leiden zelfs door de woestijn; zonder brood en water", zei de Rabbie. Samen lazen ze Psalm 90. Het gebed van Mozesdeman Gods. Here. Gijzijtons een Toevlucht van geslacht tot geslacht en van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn Gij God Zij bleven te samen in het geloof deouden en dejongen. samen hebben wijzeweg zien gaan en samen zijn ze omgekomen, niemand van hen keerde weer. doende mestopslag in de afzetgebieden zich manifesteert. De mestbank signa leerde dit knelpunt al in een vroeg sta dium. Ondanks dit tekort aan mest opslag bleken veehouders, mesthande laren en -transporteurs en akkerbou wers om uiteenlopende redenen, niet bereid of in staat te investeren in een mestopslag. Een investering van al gauw zo'n 100.000,- per silo. De Landelijke Mestbank heeft toen samen met het Landbauwschap en het ministerie van Landbouw en Visserij het plan ontwikkeld en uitgewerkt om zelf te investeren in afgedekte en verplaatsbare silo's en mestzakken en deze daarna te verhuren. Deze aanpak blijkt succesvol. Er is al voor ruim over de 200.000 m^ aan aanvragen bij de mestbank binnen. Dit particulier initiatief van mestdistribu- teurs, loonwerkers en coöperatie ver dient vandaag dan ook grote waarde ring. De kwaliteitspremie voor de betere mest en de opslag van mest in het afzetgebied zullen ongetwijfeld de vraag naar dier lijke mest stimuleren. De veehouderij heeft behoefte aan continuïteit en zeker heid bij mestafzet. Als veehouders zul len wij vooral goed moeten luisteren naar deze vraag. Immers de klant is koning. Geluiden in deze tijd als zou SINT-ANNALAND - Op donderdag 3 augustus a.s. zal er D.V. des avonds om 19.30 uur (half acht) in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Sint-Annaland een extra Kerkdienst worden gehouden waarin in de Dienst des Woords hoopt voor te gaan Ds. Th. van Stuijvenberg uit Terwolde De Vecht. Regelmatig zijn er jonge musici te beluisteren op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Ook nu, in het kader van de zogenaamde zomercon- certen, worden twee avonden gegeven door jong talent. De musici Wim Boer, organist en pia nist uit Burgh en Herien Wieringa, mezzo-sopraan uit Nieuwe Tonge, stu deren allebei aan het Rotterdams Con servatorium. Ze waren eerder als duo te horen op 8 oktober j.l. 1988 in de Lutherse kerk te Zierikzee, waar Wim eerst enige solo stukken speelde en daarna de liederen, gezongen door Herien begeleidt op de piano. Wim Boer studeert hoofdvak orgel bij Arie J. Keijzer en hoofdvak piano bij Frans van Hoek. Wim trad al diverse keren op als solist o.a. in de Laurens kerk te Rotterdam en tijdens Ars Musica concerten. Verder is hij werkzaam als organist in o.a. de Sint Willibrordus kerk te Zie rikzee. Herien Wieringa studeerde aanvanke lijk lichte muziek zang (jazz, pop, enz.) bij Jan Heije, maar koos na een auditie voor de klassieke zangopleiding en stu deert momenteel bij o.a. Trudy Koele- man en Ruud van der Meer. Na diverse informele concerten, debuteerde Herien 25 november j.l. 1988 met een liederen- avond in haar geboorteplaats Middel- harnis, waarmee zij de serie winter concerten van Kulturele kring „de Wel le" opende. Ze zong naast bestaand repertoire ook een zelfgeschreven lied op een tekst van Bertolt Brecht. Op de komende concer ten, zingt zij aria's afkomstig uit opera en oratoria. Het eerste concert van Wim Boer en Herien Wieringa is op woensdag 2 augustus a.s. in de Hervormde kerk te Scharendijke, aanvang: 20.00 uur. Uit gevoerd worden orgelwerken van o.a. Bach en Scheidemann en aria's van o.a. Handel en Purcell. Het tweede concert van dit duo, maakt deel uit van de serie „Concerten rond het historische Albertus Gruyzen orgel", is de dag erna op donderdag 3 augustus a.s. in de Hervormde kerk te Burgh, aan vang wederom: 20.00 uur. Hier een ander programma als dat van woens dag, namelijk orgelwerken van o.a. Sweelinck en Pachelbel en aria's van Bach, Torelli e.a. Op beide concerten vormen een drietal Hymnen speciaal geschreven voor zang en orgel door Arie J. Keijzer (geb. 1932) het sluitstuk. niet aan goede mest te komen zijn, klin ken voor de buitenstaander onwaarach tig en ongeloofwaardig. Met een visie op wat langere termijn gericht zullen vee houders direct moeten inspelen op deze vraag en niet het financiële gewin van een beperkte korte-termijn oplossing moeten laten prevaleren. Dat is kort zichtig denken waarbij de veehouder op langere termijn zichzelf ongelooflijk hard tegenkomt. Dit korte-termijn den ken biedt ook geen continuïteit en zeker heid voor de veehouder. Met deze boodschap aan collega-veehouders zou ik graag deze mestopslag zo dadelijk in gebruik willen nemen samen met de heer J.H. Kraakman." Totslot werd mevr. v.d. Velde bedankt voor de gastvrijheid en werd hun bedrijf veel zakelijk succes toegewenst. centrum voor geestelijk gehandicapten middelharnis docent persoonlijkheidsvorming (m/v) 100 jaar geleden 19 en 26 Juli 1889 INHOCSIGNO VINCES W. BOEKHOVEM. ADVERTESMTiËN. CORNELIA VAN DEN DOEL, 1^. IfAIlTO^J^ Dk. C. E. OFFTCIEIl. C. SMITS A.Dz. A. G. PENNING, Dirksland. 8 J. THOMASSEN, Kapper.te RÖTTEREAM. UurKerlUke Stand. VissclicrIJ. Plaat^clUke JBcricItten. PubiJkatJe van de Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee, Kerkstraat, Sommelsdijk. A. J. K. Hernesseroord is een algemeen christelijke inrichting voor de begeleiding, behandeling en opvoeding van 356 geestelijk gehandicapten, deeluitmakend van "de open ankh, stichting dienstverlening geestelijke gezondheidszorg". Hernesseroord treedt voor haar inservice z-opleiding graag in kontal<t met een Taakomschrijving: Tot de taken van de te benoemen docent behoren o.a,: - het verzorgen van de lessen sociale vaardigheden en groepsdynamica - het aanleren van sociale vaardigheden - het begeleiden van groeps-dynamische processen binnen de lesgroepen - het aktief participeren en meedenken in zaken, de opleiding betreffende, ook wanneer die niet direkt binnen het eigen lesgebied vallen - deelnemen aan de relevante besprekingen. Funktie-eisen: - ervaring met vormings- of educatief werk met jongeren of jong volwassenen - ervaring met of affiniteit tot lesgeven - in staat zijn ruimte te geven aan en rekening te houden met opvattingen zowel op levensbeschouwelijk als maatschappelijk gebied - enige en/aring binnen de gezondheidszorg, bij voorkeur binnen de zwakzinnigenzorg is gewenst. Opleidingseisen: Eén van de onderstaande opleidingen is gewenst: - een universitaire opleiding in de andragogiek, pedagogiek, psychologie of theologie, of - een H.B.O.-opleiding richting CW, IW of MW, of - een eerste graads opleiding maatschappijleer, of - Kokma, of - een akte M.O.-A pedagogiek of theologie. Salariëring volgens schaal 50 F.W.G. en overige arbeidsvoorwaarden conform de C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen. ------ Inlichtingen zijn te verkrijgen bij mevrouw J.A.H. Polderman, adjunkt-directrice. Eigenhandig geschreven sollicitaties vóór 19 augustus a.s. te richten aan de direktie van Hernesseroord, Postbus 16,3240 AA Middelharnis. Telefoon 01870-3888. Dfïe Cuumnt TferBchijnt 'eüen Vrijdag, Aboimementspriis per drie müanden 50 Cent, franco p. post Afzonderlijke niuniuers 5 Cent. AdTertentiën Tan 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Adrertentieu driemaal gepkatst worden slechts tweemaal berekend. Advertentiën worden bij den UiTCKvtii ingewacht totDonderdugniiddag 5 unr B^Mt^^^«ltflTO8^la!iaiaMia8Bgi Nog niet hersteld van de wonde on3 geslagen door het overlijden van ons jongste kindje, overleed heden mijne innig geliefde Echtgenoote en mijner kinderen dierbare Moeder, inden nog jeugdigen leeftijd van 28 jaren. De fleere geve mij do kriichtea om dit kraia te dragen. Medp nxniens fn-nilie, JoHs. VAN i:)EN BllOEK. Soramelsdijk, 11. Jnli'SO. Kepifjü en alf^emp,fnc keïini.tfjcmng. De ondergeteekemleE.HARTOöSDï,, geefi bjj deze zijn geachte begunstiger.s kennis, dat hij 7,ijn 7,aak in Damo.s- en Kindürhoeden, Lin» ti;n, Veeren en wat verder r,i>t dit vak behoort, heeft overgedaan aan IWcJ. C. ,H. E. OFFir.lF.n. Dankzeggende voor hot genooten vertrouwen, beveelt bij zijn opvolgster beleefdelijk aan. Middelharnis, 18 Juli 1889. Een gehuwd persoon 30 jaar oud, vrij van sterken drank, goed kunnende lezen, rekenen en schrijven, Vraagt ecne betrekking, onverschil lig welke, salaris ])lu9 minus f 9. Brieven franco motto „Betrekking". Bureau van dit blad. Ingevolge bovenstaande annonce, bericht on- dergeteekende dat zij dat vak zal voortzetten in dezelfde winkel von den heer HAllTOGS op de^Wcstldijk alhier, en zal trachten door een nette en civiele bediening 't vertrouwen, dat haar voor ganger genoot, waardig te Worden. Middelharnis, 18 .Tuli 1889. De ondergeteekende C. SMtTS A.Dz Sigarenfabrikatit te Gorimhem, heeft de eer bij dt^ze bet geacht jiubliek mede te deelen, dat door hem als zijn vertegen woordiger voor het eiland Gorderefide en OverJI.ikkee is aangesteld, de heer A, O. PEIVIVINO te lflpki«l.-tufl. Aret achting, Onder referte aan bovenstaande kennis geving, neem ik de vrgheid mjj beleefd aan te bevelen. worden bg^onder attent gemaakt op de navolgende merken, welke uitmuntéidoorahngenamen geur en heerlijken smaak, gepaard aan uiterst goedkoopen prijs. )ier dtiïfend Jicr daizpnd Mohicana 00,Tfompetas 25, Tmperio .50,Elvira 2;!, El Dinero 40,— Fiesta 23,— Oitano 30,Priraane 20,— Montado >3n,— laVida 20,— Verano 30,— Trabucos I7,.50 Nora 25,— Puerto IIoU. 16,— Faff 25,— Valencia 15,— fn 't bijzonder wordt aanbevolen het merk De Elffeltorea een zeer geurige 2 Ontn sigaar. Het beste en goedkoopate adres voor alle hiiarwerken ia Somiueludlik, vau 3S Juui—17 Juli. ÖEBüaEN Curneli», x. r. L, Juppe eu i'. Shurluos; Maatje, i. f. J. MiMteubrnck eu A. Guavwaart; Jan. c. v. J. SullelUivi. en SolduL ONDEUTROUWD; U. 1'. van der .Slu,j> en J. Koolla, OVUlIlLtlüENT. Snoodijt, 88 j.; M. van der liaan, 3 w.; 1 A. van deii Bruek, 3 ni-i C. van dau boel, 28 j. Ulddclliariilii, van 11—17 Juii. OEBOKENAbraliaui, I. S. de Raitor en T. Uugbroek; Agatha Wilheimiua, d. v. C. KoltF en J. U. Mij.; Jacoba, d. v. M. lluiteoberg «a W. yan Ilüften; Arendje, d. v. J, van Ktriaii uu T. Blok; Adriaaa Gerritja, d. v. J. van Duui/en en ii. de ituiler. ÜNDEUÏJIOÜVW) i K. Vemaa. 20 j. en J. Laugbrüok 11) j. OV)ila,ISJ)ISN W. ï.u üulik, 6ti jaar. Stad a/h. UarlUKVl., van 30 Juui—30 Juli. QKDUKEN; Hendrik, i. v. W. No'ureu eu M. llarjoud.<oa. OVJSttLElltlN'; N, Wülftlt UU j. a m,; C. J. C. «Injsel. 3 m.; M. Sinilj S ni.1 A. M. v. d. llava 7 m. DIrkviMu'd, vau 3—17 Juli. ON)>KHÏJlüUWDU. L. Jlarkn. en A. v. Dijk. GEBOUEN: I'ietaruelk. dochter v. J. r. d. üiocfen C. da'/.out; Coruelii, E. V. A. t$luotuiait«r au A. r. l'ruuijau. OVEttLEBEN: G. llartog., (15 j. wlitg. vau 1). llaageni; A. van l)^k, 4 u.; C. de Bruin, 7» j. Cocderecde, vau 317 Juli. OEBOHEN Ton, d. r. l). Oraer» on B. van Sidundet. OBa'llOUWB K. d. Houten 55 j. au O. lluileu 41 j. OVBHI,ÏDEN 1 loïoul. «aos«K. tinii v, li. vr. gesl. vau J. d. Tol vt N. SoBteman. IHlddelhnrnU, van 4—10 JuH. OeVnren Marians Ciirnelis, t. V. A. Uubbehi en S. V. Dillen Matdieag, z. v. Joh. Jorilaan en M. v. d.Slik; I/.nk, i. v. 1'. Uooij 011 lï. Uarlug; Pieler, 7.. v. S. Krij:^er en A. Koert; Mattlieuü, 7.. V. O. Jon^ejan en O. Witvliet; [irturos, i. T. V. v. d. Nienwendijk en A. DoornlirinJolianna Karulina, d. O. F. W. llaio en J, Ko.trr, Overleden; Wiellionvfer, 43j. i'chtg. van J. Driense. OoUgcniipInnt, vnn 1—30 Juni. Geboren: Cornelia, r. J. t. lïileu en B. CenloiuADS; AdriannB, r. V. A. Waitiier en T. J. Witvliet Abrabam, E. V. J. d. Welle en L. V. (Jent; lleiidrikua, i. v. 7,. Jansen en J. Houtlluijien Wlllemnlarinus, t. v. A. de Voi en 51. VermantJan, t. v. IJ. du l'ree eu S. Berkliof; Areatje, d. v. A. Oosters en Jl. BeijerJaeob, r.. r. A. Kantmerwad en M. Ondregel Van j januari tot 1 Juli 1889; Geboren *5, Overleden 14, Iluvre- ijken 13. Ondc Tangc, van 30 Jnnl—10 Jnll. Ondertrouwd: J. de Korte jni. 3fj. en M. Kievit jd. 20j. 1' v. d. Jii;<t, jni. 22j eu T. Meijer jd, 2+ j. van Zaainsln;^. Geboren Beruardiis, 7„ f. M. Bruber eu v. 1'". Kloet; Dirk, E.v U". de Kerf; en K. Jluiier; Adrians, d. v. J. Kenvelnar en U". lan Kossuin. Overleden; S. l.ooii. w.:J. 57j 8 m.; J. van IVooijnu, 7m. J Ilollaisder, Tij. 10 m. wad.; L, l'older, 8j. m. Middelharnis. Sinds onze vorige opgaaf kwamen de volgende vischsloepcn binnen '/ecmanshoop, stuurman W. Viskjl, met 70 ton. Tmeltnffen, st. Johs. A. de Waard, metSO ton. Anddet/tanm, st. Jb. v. d. Uook, met 9:) ton. Onbestendifflteid, st. D. v. Eek, met 8.') ton. VoUiarding, stuurman Corn. Boon, met 57 ton Sommelsdijk. De brigadier der Rijkaveld- wacht J. Appel alhier, is bij besluit van 10 dezer door Zlix. de heer Minister van Justitie benoemd tot Brigadier-Majoor (titulair). 17 Juli. Onder do ingekomen stembrief jes wal er een van den volgenden inhoud „Ik neein geen doleetende, „Ook geen hengst „Cezar", „Maar kies de liberalen „Jb. Breesnee en K. de Graafl." Dat isliberatiteit 1 18 Juli. Een(ge jongens bezig zijnde aan het houtüprokkelen, gingen elkander nan het gooien met steenen, met het gevolg dat het zoontje van J. Troost oen steen tegen zijn lip kreeg, die dezelve vaneen deed gplijten 'en geneeskun dige hulp moest wórden ingeroepen. Stad a/h Haringvliet. Door Z.Ex. den Heer Minister, is den heer Mr. C. t. Mens We der herkozen als Burgemeester dezer gemeente, Den Bommel. Door een kiezer is het na volgend stuk in de stembus geworpen Jan Mgs Jobszoon Js nog niet zoo kwaad, Dien stem ik rmar eerst Voor lid van den Raad. In plaats van Oirk Kievit Wie daarvoor te geven, Daar ben ik waarachtig Wel wat mee verlegen, Want zoo men nu weet Moet de Rand hier ook om Door den Braber te stemmen En Rosmolen als 't kon. Ik acht hen als burgers, Maar voor lid van den Raad Moet ik hen niet Voor de school van deti Staat. Als raadslid nu te kiezen In 't belang vrtn 't onderwijs, Kies ik maar niemand beter, Dan Johnnnis Dzoon Mjjs. Ooltgensplaat. Als een zeldzame bewaring kaa van hier gemeld, dat een l'/i jarig kind van 11. V. d. B. in een onbewaakt oogenblik tot midden op straat was gekropen, toen een wogen met 2 paarden kwam aanr jjden en zonder dat het kindje door den voerman werd opgemerkt, daar orer heen ging. He vader, die dit jjzendwekkende gezicht ga^ de sloeg, vloog oogenblikkelijk naat dë plaat» en nu bleek het, dat de paarden bet kiniije ge heel hadden mis getrapt en alzoo oiigedeerd was gebleven. Oude Tonge, 17 Juli. In de op 17 dezet gehouden vergadering van den Gemeenteraad is aan den onderwijzer K. Bounian, op zijn ver zoek, eervol ontslag als zoodanig verleend, mei- ingang van 1 Augustus o. s. Bij de op 10 Juli jl. gehouden verkiezing van twee leden voor defl gementeraad alhier, werd een stembriefje gevonden, waarop het vol gende vermeld stond „lieden is de dng van 16 Jnli daar, ,,Voor velen weer een drukken dag voorwaar ,,'t Gaat op een kiezen voor den raad, „twee leden": ,,Ik ben benieuwd wie nu gekozen wordt op hedea$ „Ik geloof, dat D. v. Es wel is een man ,,Dieu men voor deze taak vrjj stemmen kan. „Ook wordt door mij nog graag vermeld „Dat ik oj) Doctor W. J. Aretids erg ben gesteldj. „Daarom besluit ik nu op heden ,,Ik stem D. van Et f^n Dr. iV. .L Arendt ^roar [2 gemeenteleden".

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 11