„Dag van het dier" werd toeristische attractie Eerste transport van de Stichting Flakkeese Hulpgoederen is op weg naar Polen Kreatieve vdKamp-kursussen Jf^^l^:^^ Stormvaste huizen voor Bangladesh Expositie in Open Kerk te Ouddorp Orgelconcert door leerling van het Rotterdams Conservatorium Sint Phillpsland illusie (en een camping) armer Opbrengst Anjerkollekte 1989 V Schelpen voor opvanging Broedvai oesters gingen te water nni'i*!!*) mom^MfUMi r^VV- K^7: ''-''c>\r>p; p;Jf'^ -> 62e Jaargang DINSDAG 18 JULI 1989 No. 5817 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01^70 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De bekende vdKamp-kreatieve kursus- sen, die sinds jaren door de gelijkna mige firma worden georganiseerd, wor den met ingang van september aan staande aangeboden door het Service- buro in Het Diekhuus. Door grotere aktiviteit van de Fa. vd Kamp in de winkel en de daardoor noodzakelijke uitbreiding zal de achter de winkel gelegen kursusruimte komen te vervallen. In goed overleg zijn de Fa vd Kamp en Het Serviceburo overeengekomen dat de laatste de kursussen zal voortzetten. Het Serviceburo is gevestigd in Het Diekhuus als instelling voor sociaal kul- turele aktiviteiten en heeft de mogelijk heden en de ruimte de kursussen te organiseren. Bij voldoende belangstelling zijn de vol gende kreatieve kursussen te volgen: cal- ligrafie (beginners en gevorderden), Op woensdag 26 juli za. Jacob de Wit, leerling uit de orgelklas van Arie J. Keij- zer aan het Rotterdams Conservato rium, te beluisteren zijn aan het orgel van de Grote Kerk te Dordrecht. Zijn programma bevat werken van Sweelinck (Var. over „Onder een linde groen") Scheidemann (Herr Christ der ein'ge Gottes Sohn), Buxtehude (Praelu- dium en Fuga in a). Bach (Trio-sonate VI), Krebs (twee orgelkoralen). Bach (Praeludium en Fuga in G). Zijn optreden begint om 8 uur. houtsnijden, zijde-schilderen, aquarel- leren, volksschilderen, kantklossen, tif fany (glas in lood), airbrush, poppen maken, kralen haken/breien en knipsel kunst. De kursusprijzen liggen tussen de 90 gld. en 150 gid, afhankelijk van duur en maximum aantal deelnemers van de kursus. Inlichtingen en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de fa. vd Kamp, Westdijk 8 en het Serviceburo, Beneden Zandpad 7. Inschrijfformulieren liggen ook op de balie in de Gemeenschapsbibliotheek. Als een zwaard van Damocles hangt de bestuurders van Sint Philipsland een te verwachten uitspraak van de Raad van State boven het hoofd. Levensverzekeringsmaatschappij AMEV en campingsexploitant J. A. M. Buijsrogge uit het Zuid Bevelandse Kapelle eisen IV2 miljoen gulden scha devergoeding van de Gemeente. Wordt deze schadevergoeding toegekend dan wordt Flipland in één klap Artikel 12 gemeente, want een dergelijk bedrag is zo maar niet op te brengen. In 1973 kocht de AMEV in de gemeente St. Philipsland 10 ha. grond plus de z.g. „Bosjes van Klompe" om ter plaatse een kampeerterrein te vestigen. Burgemees ter G. van den Berg had er wel oren naar, omdat men aan de camping een refor matorische signatuur wilde geven. Maar er kwam geen camping en in 1980 het bestemmingsplan te wijzigen, het was toen niet meer mogelijk een cam ping te vestigen, vandaar de claim van AMEV en Buijsrogge. Burgemeester T. A Vogel, oud-gemeente- secretaris A. Verbree (thans burgemees ter van Reimerswaal) en wethouder MIDDELHARNIS De totale opbrengst van de onlangs in de gemeente Middelharnis gehouden Anjerkollekte bedraagt 6.356,70. De opbrengst per woonkern is als volgt: - M'hamis/S'dijk.ƒ4.106,95 - Nieuwe Tonge.ƒ1.184,75 - Stad a/h Haringvliet1.065,00 Totaal ƒ6.356.70 1/3 deel van dit bedrag wordt verdeeld over de verenigingen in de gemeente welke aktief aan de kollekte hebben meegewerkt. Het betreft de volgende verenigingen: Middelharnis/Sommelsdijk - Kon. Fanfare „Sempre Crescendo" - Majorettenkorps „De Somi Girls" - Dameskoor „Toonkunst" - Chr. Gem. Koor „Middelharnis" Nieuwe Tonge - Muziekvereniging „Apollo" - Gemengde Zangvereniging „Apollo" Stad aan 't Haringvliet - Zangvereniging „Soli Deo Gloria" 2/3 deel komt ten goede aan het Anjer fonds, dat financiële steun verleent aan verenigingen, stichtingen en andere organisaties ter bevordering van aller hande culturele aktiviteiten. Ook in Middelharnis zijn/worden in dat kader door het Anjerfonds regelmatig financiële bijdragen verstrekt. Walpot ontkennen de betrokkenheid van de gemeente bij de plannen om een camping te stichten. Dat was meer een privé-aangelegenheid van burgemeester van den Berg per soonlijk. Men leeft nu in spanning over de nog deze maand te verwachten uitspraak van de Raad van State. OOLTGENSPLAAT „De dag van het dier", zaterdag j.l. aan de Beneden Molendijk werd een toeristische attraktie. Belangstelling was er hoofd zakelijk van de camping op het Fort, de bungalow parken en de jachthaven. Begunstigd door prachtig zomerweer hadden de dieren en de diverse stands volop belangstelling. Tocht per huifkar Dierenarts, de heer P. R. J. M. Schilder uit Oude Tonge had het druk met de keuring van hoofdzakelijk kleine huisdieren. Alle kinderen die een bezoek aan de dieren arts brachten kregen van de organisatoren „De Fruit mand" en Dierenspeciaalzaak „De Stoof' een klompje aangeboden waarin de naam van de jongen of meisje werd ingebrand. De hoefsmid Hugo Kabels had veel bekijks toen hij aan het werk was met een paard van de heer Wim van Kempen; eveneens de schaapscheerder, de heer Van Reest; de wolspinster, de bijen-imker, de wolverfster, enz. Van de vele dieren- en andere stands noemen we „Dierenbescherming" uit Spijkenisse, de Landbouwschool uit Sommelsdijk, de Konijnenvereni ging uit Dirksland, de Duivenvereniging „De Zwaluw" uit Ooltgensplaat, de varkens van de familie Buth en de stand met boeken en tekeningen van diverse honden rassen van de heer A. de Bonte. 's Middags kon de jeugd genieten van gratis tochtjes met een huifkar (Janplezier) door de Plaat, getrokken door twee paarden en eigendom van Stalhouderij Van der Graaf te Sirjansland (Zld.). Deze geslaagde dag werd mede mogelijk gemaakt door een aantal vrijwilligers, die voor de afzetting en de ver siering zorgden en door een flink aantal sponsors uit de middenstand, commissionairs en industrie uit de eigen gemeente. De heer H. Kamerman, van „De Fruitmand" bracht het publiek door middel van een geluidsinstalla tie op de hoogte van wat er allemaal ging gebeuren. De beide organisatoren, de heer H. Kamerman en mevrouw Karin Groenendijk van „De Stoof' hebben jong en oud weer een leuke, leerzame en gezellige dag bezorgd. A Na maandag van voorbereiding is het eerste transport met 10 ton hulpgoede ren naar Polen vertrokken. Vrijdagmor gen, 14 juli, om 8 uur, was het zover. De enorme vrachtwagen, door van Rumpt ter beschikking gesteld, zette zich in beweging. De twee chauffeurs, Bert v. d. Vliet en Wim Kievit, hadden zich aange meld om deze rit belangeloos te maken. Voor de voorzitter van de nog jonge Stichting Flakkeese Hulpgoederen, dhr. R. Van Dijk, is mét het vertrek van de wagen met hulpgoederen een grote spanning weggevallen. Hij toonde zich over het resultaat zeer tevreden: „Het is allemaal fantastisch gegaan. Veel vrijwilligers, onder wie de leden van een zangkoor uit Middelharnis, hadden zich aangemeld om te komen helpen. Voor het inladen, woensdagavond, wa ren er 25 helpers. Echt, we hebben geen moeite hoeven doen om vrijwilligers bij elkaar te krijgen; ze meldden zich gewoon. Een van hen, zei het aldus: „het is een virus in het bloed dat er nooit meer uitgaat". Van de hulpgoederen gaan 800 zakken naar het plaatsje Sylecin en de overige naar een kindertehuis in Poznan. De moeders van deze kinderen zijn door hun mannen verlaten en kunnen niet voldoende voor hun kinderen zorgen. De leeftijd van deze kinderen is 0-3 jaar. Bij de goederen zijn 7 kinderwagens, 1 kinderbedje en 2 naaimachines. De gemeente Oostflakkee heeft als enige gemeente op Flakkee de Stichting Hulp goederen Polen een startsubsidie ver leend. Dit is echter niet genoeg om de mensen in Polen continu te kunnen helpen. Par ticuliere giften zijn bij de stichting van harte welkom. U kunt uw bijdrage stor ten op bankrek. 1409.91.999 van de Rabobank te Oude Tonge of giro 134803 van deze bank. Voor het aanbieden van kleding is een voorlopige stop ingesteld. In september kan er weer kleding wor den gebracht bij de GEBAR (J. Ge braad) te Nieuwe Tonge, die belangeloos ruimte hiervoor beschikbaar heeft ge steld. Nadere informatie volgt nog. Akties voor Polen Het bestuur van de Stichting heeft het voornemen om over enige tijd een Poolse avond te organiseren. Er wordt hierbij gedacht aan een diavertoning over Polen en vooral ook aan het geven van informatie. Akties van anderen, b.v. van scholen of verenigingen, wil de stichting van harte ondersteunen. In Poznan is een school die graag met een school op Flakkee in kontakt wil komen om uitwisselingen te organiseren. De pastoor uit deze plaats doet een oproep voüi gastgezinnen voor kinde ren uit Polen. Een ander initiatief is, om via scholen Kerstpakketten op te sturen. Kortom, de Stichting Hulpgoederen voor Polen, juicht elk goed initiatief, van welke kant ook, toe. „De nood is erg groot", zegt dhr. van Dijk, „we moeten doorgaan met hulpverlenen". Mocht u vragen hebben over hulp aan Polen of andere informatie (visum, woordenboek, wisselplicht) kunt u te recht bij de fam. van Dijk te Oude Tonge, tel. 01874-1824. Enkele weken vroeger dan normaal werden dit jaar in het Grevelingen- meer de mosselschelpen uitgezaaid om de broedvai op te vangen die door de oesters in de zomermaanden, naar beweert wordt bij donkere maan wordt los gelaten. Er zijn drie perioden (maandag) waarin dat gebeurt. De „melk" van de oester, zweeft dan in het water, de microsco pisch klein oestertje die daarin voorko men zoeken een substantie om zich te kunnen vasthechten. Ze kunnen die vin den in de op de percelen uitgezaaide mosselschelpen. Voor de tweede wereldoorlog gebruikte men om het oesterbroed op te vangen, van een laag kalk voorziene dakpannen. De oesterkwekers die op deze manier bijna het hele jaar bezig waren, eerst om de pannen te kalken, vervolgens om ze in het water te zetten en het daarop voor komende vuil te verwijderen, noemde men daarom ook „pannenboeren". In de herfst haalden de pannenboeren de pannen uit het water, de daarop voorko mende broedjes werden er met een scherp mes tegelijk met een laag kalk afgestoken. Een bewerkelijke manier maar men wist niet beter. Later ontdekte men dat het broed ook aansloeg op schelpen en de conserven- fabrieken verkochten hun schelpen waarmee ze eigenlijk geen raad weten maar al te graag. De dakpannen werden ook wel collecteurs genoemd. Nu vist men in het najaar de schelpen weer op, om ze op een ander perceel te brengen, of men laat broedjes op de schelp uit groeien tot „zaaioesters". De mossel schelpen worden momenteel voor 20,- per m' geleverd af Yerseke. Vorige week is in Bangladesh de eerste van de 2500 stormvaste huizen, waar voor de stichting Woord en Daad begin dit jaar een aktie voerde, gereed geko men. De betonkolommen voor 2000 woningen zijn inmiddels gemaakt. Door de inzet van 70 arbeiders en een strakke organisatie ziet men kans elke dag voor 16 huizen de kolommen te maken. Nu het hout voor de dakkon- struktie en de golfplaten voor het dak zijn gearriveerd is begonnen met het transport naar de dorpen. Door de vele vaarwegen kunnen de kolommen voor de stormvaste huizen voor een groot deel per boot vervoerd worden. Als alles volgens plan verloopt zullen aan het eind van dit jaar de 2500 wonin gen gereed zijn. ma Ze worden aangevoerd per schip of per vrachtauto aan de loswal te Brouwers haven of Bommeneede. Behalve Bru 11, het schip dat eigendom is van de gezamenlijke palingvissers, waren nog een twaalftal Yerseke sche pen bij de schelpuitzaai betrokken. Gelukkig vertonen slechts een deel van oesters op de Grevelingen sporen van de nieuwe ziekte Bonnamia Ostrea. Na- murlijk wordt nauwlettend gevolgd of en in welke richting de consumptie oesters worden aangetast. Tot en met 11 augustus staan de deuren van de Gereformeerde Kerk in Ouddorp wagenwijd open in verband met het Open-Kerk-werk. De werkgroep missio naire gemeente verzorgt dit jaarlijks ten behoeve van alle gasten in de regio. Uiteraard zijn ook de eigen bewoners van harte welkom. De expositie kreeg dit jaar de titel „Natuur en Milieu" en sluit daarmee goed aan op het zgn. conciliair proces, waarin de problemen rondom de mi lieu-vervuiling en natuurbehoud cen traal staan. Het materiaal bestaat uit allerhande zaken, waaronder een groot aantal opgezette dieren, zoals zeevogels, zang en roofvogels welke in ons gebied in grote getale voorkomen en die dan nu eens van heel dichtbij kunnen worden bekeken. Een speciaal samengesteld „treurto- neel" laat de gevolgen van vervuiling door stookolie op het strand zien. In een aparte ronde, glazen vitrine zijn dieren, schelpen etc. te zien onder het motto „wat vind ik aan het strand". Al met al een koUektie die het bezichtigen zeker waard is. De bezoekers van de expositie worden ontvangen door gastvrouwen met een kopje koffie. Naast de ontvangstruimte is er nog een video-presentatie van de Stichting tot Behoud van Natuurmonu menten. Van deze instelling alsmede van de Stichting Zuidhollands Land schap zijn de ter beschikking gestelde materialen afkomstig. De expositie is dagelijks (behalve zon dag) geopend van 10-12 uur 's morgens en op maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagavond ook 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur. De ingang van de kerk is aan de Dorp- stienden. Toegang is GRATIS! In Ooltgemplaat was het afgelopen zaterdag een drukte van belang. Velen waren naar het Oeltgendorp gekomen om te gemeten van de aanschouwelijke relatie kind en dier. Sommige tafereeltjes, zoals hier het schaapscheren, trokken veel bekijks. Schaapscheerder v. d. Reest uit Oude Tonge had de handen letterlijk vol.' Vrijwilligers aan het werk om alles te sorteren. Naar samenstelling van een gezin, worden passende kleren gezocht. „Bedankt Firma van Rumpt voor het eerste transport! Stichting Flakkeese Hulpgoederen Polen' De laatste hand wordt gelegd voor het transport naar Polen. Voor lopkwallleil. goede service en voordehga prijzen FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 o CJ C3 Wes'slraal 3S Molenweg 4 - Oudóorp - Telefoon 0ie78-f6l2 en 2120 Fmsl Renesse. Prlnlshoa - Hogezoom 17?- Telefoon ÖIIIS-ÏJOO >^ma! SommelsiU/li WasiliraliBelslias! S - So/nmelsdiik Telefoon OWTO-SSil

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1