EIUVtlDEII-tllEUWS Jaas van Rumpt hoopt na 44 jaar z'n Poolse „Kamerad" terug te zien Raad Oostflakkee niet ontevreden over verloop begrotingsjaar '89 De weg naar huis De T.V. en uw kind Tweede kans onderwijs voor visserlieden Oud papier-aktie Dirksland Diploma én vakantlezwemmen in Steliendam Uitslag loterij De Hoop Ophalen oud papier Opbrengst Anjer-kollekte VERVOLGVERHAAL Jan Knape Mzn. 2e Blad DINSDAG 4 JULI 1989 No. 5813 A.S. zaterdag wordt het oud papier en karton weer bij u opgehaald. U wordt verzocht het voor 9 uur 's morgens gebundeld buiten te plaatsen. STAD AAN 'T HARINGVLIET Mevr. van Rumpt-Mackloet uit Stad aan 't Haringvliet, echtge note van transportondernemer Jaas van Rumpt, vfeet haar huishouden uitstekend te beredderen, maar toch houdt haar man er een eigen boodschappenlijst op na. Niet voor eigen gebruik trouwens, maar voor z'n Poolse vrienden, onder wie z'n oorlogskameraad Aleksander Olek die hij eind juli, na 44 jaar, weer terug hoopt te zien. Steeds als Jaas iets te binnen schiet waaraan ze in Polen misschien behoefte heb ben, dan krabbelt hij verder aan z'n lijst met koffie, thee, aspirines, panty's en allerlei artikelen in de meest grote verscheidenheid. Ook anijsblokjes, 'n ideetje uit een slapeloze nacht waarin hij warme anijsmelk probeerde. Mevr. van Rumpt laat 'm maar begaan, al vanaf '83, toen hij zijn eerste reis naar Polen maakte. Toen heeft hij trouwens z'n oorlogsmakker tevergeefs gezocht, maar in april van dit jaar wist de Ooltgens- plaatsé Poolse, mevr. van Gelder, op bezoek in Polen, het juiste adres van Aleksander te achterhalen; al sinds de na-oorlogse jaren bleek dhr. van Rumpt naar een verouderd adres te hebben geschreven en niemand die hem daar ooit op had gewezen. Sindsdien zijn er heel wat brieven uitgewisseld en eind juli vertrekt dhr. van Rumpt samen met z'n vrouw naar Polen om z'n oorlogs makker en diens echtgenote voor een aantal weken mee naar Stad te brengen; de visa zijn ontvangen en niets lijkt het weerzien nog in de weg te staan. Geen van bei den had dat kunnen vermoeden toen ze juni 1945 afscheid namen na twee jaar in Duitsland, op een boer derij, tewerk gesteld te zijn geweest. Dhr. van Rumpt weet het zich nog prima te herinneren. Smeerjongen was hij, op het dorsmachien, toen hij in 1942, 18 jaar jong Ned. Arbeidsdienst moest vervullen. In juni 1943 kwam hij thuis, maar zijn Stadse verblijf duurde slechts een maand. Toen werd hij op transport gesteld naar Duitsland waar hij in Bad Wildungen op een boerderij tewerk werd gesteld; daar, bij bauer Frie- drich Arendt werkte ook de Poolse Olek, 'n aardige kerel, twee jaar ouder, die hem lotsverbonden als ze waren te vriend geworden is. Mevr. van Gelder vond het adres nadat zij met een jeugdfoto van Olek de straten door ging in de omgeving waar hij moest wonen; informatie door derden had haar daar gebracht, in een stadje niet ver van Krakow. Daar deed ze Olek de groeten van de Hollander en dat goede bericht heeft daar grote vreugd teweeg gebracht, zoals ook de koffer met schaarse artikelen die mevr. van Gel der namens dhr. van Rumpt had meegesjouwd. In de laatste week van juli worden dhr. en mevr. van Rumpt er verwacht, in het boerderijtje dat Olek zich heeft kunnen verwerven. De van Rumpten gaan trouwens niet met lege handen; Truckcentrum Vermaat uit Hellevoetsluis stelt een bestelbus beschikbaar en die wordt rijk bela den en van een extra bank voorzien want ze komen mee terug, de Poolse vrienden voor een onbezorgd bezoek aan Holland, het land waarover van Rumpt in de oor logsjaren zo geestdriftig vertellen kon. Natuurlijk, 't was oorlog in die veertiger jaren en 't was heel ongaarne dat dhr. van Rumpt in Duitsland werkte, maar hij heeft er, gelukkig maar, waardevolle kontakten aan over gehouden. Al enkele malen was hij in Duits land terug, want hij kon en kan niet haten, de Stadse Jaas van Rumpt, die straks door z'n Poolse makker in de armen zal worden gesloten. Samen zullen ze dan hol- landse koffie drinken en praten over die kwalijke- en soms ook goeie ouwe tijd. Nee..., heeft u maar geen zorg, kofflezakjes worden niet vergeten, die gaan er honder den mee want het koffiezetapparaat blijft achter, bij de fam. Aleksander. De flakkeese transporteurs hebben al zoveel naar Polen gebracht; Jaas, die er zelf ook al 3 keer was herinnert zich nog goed het hotelkamertje met stic kers van flakkeese transportbedrijven; 't was bijna of ie er thuis was, in 't land van z'n goeie kamerad. In Stad zullen ze samen zeker bladeren in 't dagboekje dat Jaas heeft bijgehouden. Op de heenweg passeerde hij 113 sta tions en stapte 13 keer over eer hij bij z'n onvrijwillige logeeradres was waar hij flink moest aanpakken, maar waar het leven toch dragelijk zou blijken te zijn. In het subtropisch zwembad te Stellen- dam is in de afgelopen week diploma- zwemmen gehouden voor ouderen, scho len privézwemlessers. Er wordt om de zes weken diplomazwemmen gehouden te Steliendam, echter deze keer was het de laatste maal voor dat de grote vakan tie begon. Bij het diplomazwemmen voor ouderen varieerde de leeftijd tussen de 22 en 74 jaar. Voor het A diploma slaagden uit Steliendam: de dames en heren G. Kievit-Kreeft, J. ïCievit. Uit Goedereede: T. Klijn, A. J. C. Dekker. Uit Ouddorp: E. G. Tanis-Meijer, A. Hoek-Hoek, T. Grinwis. Uit Hellevoetsluis: J. A. Roelse- Baggerman, F. Th. van Dorp, K J. Bos, L. Mastenbroek. Diploma B. Uit Ouddorp: D. Flikweert, A. Aleman-Meijer, K. Hoek, J. Voogd- Mastenbroek. Bij het schoolzwemmen slaagden bij de Ned. Herv. School uit Steliendam: A: Liesbeth Brussaard. B: Nathalie v. d. Nieuwendijk, Christine Hameeteman. Bij de Chr. Nat. School te Steliendam: A: Esther Wymenga. B: Joyce van Zijl, Vivienne van Zijl, Marieke Keijzer, Arjan de Kramer, Corina van Veen, Wal ter Breederland, Jos 't Mannetje, Daniël Driesprong, Laurens Klink, Niels de Blok. Van de Op. basisschool te Stellen- dam: A: Ingrid Hobbel, Diana Oorbeek, B: Wiebe Breeuwer, Gerben Willers. Van de school met de Bijbel uit Oud dorp: B: Arjan van Houselt, Laura de Jong, Bram v. d. Sluis. Van de Eb. Haë- zerschool te Goedereede-Havenhoofd: B: John v. d. Linde, Lidia van Heest, Anna Solinger, Peter v. d. Linde. Van de Op. basissch. te Goedereede: A: Piet van Rinsum, Annette de Penning, Rosalinde de Penning, B: Ron Sperling, Suzanne Boel. Van de Op. basissch. te Ouddorp: B: Younes Erraouiss, Onno Sintmaar tensdijk. Van de privézwemlessers slaagden voor het A zwemdiploma: uit Goedereede: Arie Jaap Arensman, Katinke Groenen boom, Martijn van Wijk, Dick Westdijk. Uit Hellevoetsluis: Robert van Bremen, Ellen Groeneveld, Melchior Gilden, Mario Kramer, Roy van Staveren, Kim V. d. Stel, Robbert Mijer, Andrea Brum- mel, Linda Bos. Uit Ouddorp: Arjan Meijer, Janske Grinwis. Uit Steliendam: Johan Breederland, Marjolijn v. d. Wal len. B diploma: Martijn Moerkerk uit Goedereede en Trudy van Dam uit Ouddorp. Tijdens de schoolvakantie is zowel het binnen als het buitenbad van het com plex geopend, élke middag, van maan dag t.e.m. zaterdag van 12.30 tot 17.30 uur. Op de avonden is het recreatiebad open voor vrijzwemmen van 19.00 tot 20.30 uur. Waarvan po maandag en don derdagavond alleen voor personen bo ven 18 jaar. Het „vroegzwemmen", baby en ouderzwemmen op de daarvoor bestemde ochtenden blijven ongewij zigd. Niet alleen het subtropische binnenbad krijgt duizenden bezoekers, maar nu mag óók het buitenbad met ligweide en speeltuin zich in een grote belangstel ling verheugen. Ondanks dat het buiten bad niet meer verwarmd wordt, haalde het zwemwater tijdens de warme dagen een temperatuur van 27 graden. Ook van de gezellige zitjes op het binnen en bui tenterras wordt druk gebruik gemaakt. Mede met het gebodene en de relatief lage prijzen, is het badcomplex te Stel iendam een attractieve trekpleister ge worden voor verenigingen, schoolreis jes, maar vooral voor de recreant uit de gemeente Goedereede en ver daar buiten. STELLENDAM Prijswinnaars: lelotnr. 1304; 2e 1831; 3e 184; 4e 1680; 5e 7; 6e 1505; 7e 1444; 8e 1514; 9e 1372; 10e 1731. Evalueren, tussentijds, half in het begrotingsjaar, zien hoe de financiële vlag er bij staat, dat heeft Oostflak- kee's gemeenteraad j.l. donderdag avond gedaan en 't mag gezegd dat het zeker niet tegenviel. Dat heeft trou wens niet ieder verbaasd, gedachtig de door dhr. Bax (WD) genoemde „kunstgreep" t.b.v. de begroting '89 ruim 4 ton uit de reserve aan te wen den. Dhr. Bax was trouwens de enige die daaraan herinnerde; wanneer zijn fraktiegenoot v. d. Ree er was ge weest zouden het er stellig twee zijn geweest.... De rest van de raad ver heugde zich minder gecompliceerd in de goede tussenstand. Die maakt het mogelijk het aanvanke lijk dreigement, 12% verhoging van de reinigingsrechten, te versoepelen tot een verhoging van 6%, al moet voor 1990 weer met een verhoging rekening wor den gehouden. Voor dit jaar kan met 6% verhoging worden volstaan omdat ge bleken is dat het aanbod van huisvuil niet verder toeneemt. Anderzijds is het aanbod van grofvuil duurder dan ge raamd. Geruime tijd heeft de raad over de huis- vuilproblematiek gesproken, met name ook over de wens een gedifferentieerd systeem te hebben, waardoor niet meer iedereen „over één kam" geschoren wordt. Dhr. Moerenhout zou dat graag gerealiseerd zien zodat het écht de ver vuiler is die betaalt en hen, die gevolg geven aan de oproep flessen en oud papier te scheiden minder hoeven te betalen, maar hoe komt men aan zo'n systeem van wegen en/of meten? Weth. STELLENDAM Op zaterdag 8 juli wordt door de finan ciële Commissie van het open Herv. Jeugdwerk weer oud papier opgehaald. Wij beginnen om 8.30 uur op de Molen kade en zo vervolgens om 9.00 uur in de Nieuweweg en Eendrachtsweg. Zet u uw oud papier tijdig en gebundeld gereed. Speciaal voor visserlieden die voortijdig het onderwijs hebben verlaten, en voor hen die alsnog hun diplomabezit willen uitbreiden, gaat begin september een tweetal cursussen van start. Dit zogehe ten „tweede kans onderwijs voor beva ren visserlieden" bestaat uit een op leiding voor het diploma SW6 of SW5. De cursus voor het diploma SW6 richt zich op visserlieden die voortijdig het onderwijs hebben verlaten. De toela tingseisen hiervoor zijn, dat de cursisten 19 jaar of ouder zijn en een vaartijd van een jaar kunnen aantonen. De cursus voor het diploma SW5 richt zich na drukkelijk op de groep gediplomeerde visserlieden die alsnog hun diplomabe zit willen uitbreiden. De toelatingseisen voor deze cursus zijn, dat de cursisten in het bezit moeten zijn van het SW6 diploma, 21 jaar of ouder zijn en een vaartijd van anderhalf jaar kunnen aantonen. Beide cursussen worden 's zaterdags gegeven. Gestart wordt op zaterdag 2 september in de School voor de Zeevis- vaart „Noorder Haaks" te Den Helder. Een aantal aan deze school verbonden docenten zal de lessen verzorgen. Beide cursussen worden gegeven onder de ver antwoording van de Stichting Zeezeil- school Noorderhaaks uit Den Helder. Poortvliet verzekerde er met fa. Boon over in gesprek te zijn. Dhr. van Dam had gesignaleerd dat bedrijfsvuil soms in huisvuilcontainers wordt meegegeven, soms wel in contai ners van 4 of 5 buren", had hij waarge nomen, tot schrik overigens van weth. Poortvliet. In het overzicht kwam ook de derving van 17.500,- aan verwachte baatbelas ting tot uitdrukking. In Oude Tonge had die na de dorpsverbetering geheven zul len worden maar de raad achtte dat onrechtvaardig en stemde de baatbelas ting af Om dat gemis te compenseren zal geen subsidie meer worden verstrekt in het kader van de gevelverbetering. De raad besloot tot instelling van een reserve van 260.000,- voor de uitvoe ring van het HUP-programma, het Hin derwet Uitvoerings Programma waarin van een achterstand sprake is. Erkenning Het voorstel tot rechtspositionele erken ning van alternatieve samenlevingsvor men kreeg niet de instemming van de beide SGP leden. Dhr. van Dam ver klaarde slechts het wettige, door God ingestelde huwelijk tussen man en vrouw als de enige wettige samenle vingsvorm te erkennen. Ook dhr. M. D. de Wit verklaarde dat laatste namens de CDA fraktie, maar die fraktie stemde toch met het Collegevoorstel in omdat er voor andersdenkenden die niet naar die Christelijke norm leven toch ook veror deningen moeten worden vastgesteld. De raadsvergadering duurde vier uur en dat was heel andere koek dan de drie voorgaande vergaderingen die in korte duur uitgeblonken hadden. Uw kind leert voortdurend, ook als het" (nog) niet naar school gaat. Als baby begint het al. Het leert dan van u. Niet alleen als u expres uw kind iets voordoet, maar veel meer door uw gewone doen en laten (b.v. uw spraak, uw manier van omgaan met anderen, uw manier van oplossen van konflikten). U heeft regels voor uw kind, regels over wat wel en niet mag, wat wel moet en niet kan. Die regels past u aan de persoon lijkheid van uw kind en ook zijn leeftijd aan. Wat het ene jaar nog niet mag, mag het volgende jaar wel. U stimuleert het kind door het speelgoed te geven, door met uw kind te spelen, door met uw kind uit te gaan. Des te meer variatie en sti mulans u geeft, des te meer uw kind leert. Het gebeurt helaas maar al te vaak dat kinderen van bepaalde t.v.-program- ma's bang worden, slecht slapen of agressief en/of roekeloos worden. Als het kind veel te lang kijkt, veel te laat opblijft of verkeerd reageert, moet u als ouder(s) optreden, opvoeden. Dat doet u anders toch ook! Te veel kinderen doen agressie en geweld na, dat ze op de t.v. hebben gezien. Te veel kinderen zijn slaperig op school, doordat ze nog tot heel laat kij ken. Te veel kinderen worden dik, omdat ze te weinig bewegen. Aan u de keus! schoolarts, K. F. Bossen (geknipt uil „Schoolkontakt" School met de Bijbel „Koningin Beatrix", Ouddorp) STELLENDAM De jaarlijkse Anjer-kollekte t.b.v. het Prins Bemhardfonds heeft in Stellen- dam een bedrag van 1.075,70 opge bracht. Alle gevers/sters, die de ver enigingen van Steliendam een warm hart toedragen, hartelijk dank! - 13 - Niet uitgegeven manuscript, beschikbaar gesteld door M. A. Knape Hij doet het onderweg als hij naar het land gaat, en als hij op de grepskant zit om te eten. Hij werkt weer bij de boer. Dan zeggen de arbeiders tegen hem: „Wat zitje te piekeren!" En de voorman gromt: „Wullem ziet muuzenissen!" Als enig antwoord lacht hij met een grijn zend vertrekken van zijn mond, hij ver slikt zich in de koffie, zodat het water in zijn ogen komt. Als hij 's avonds naar huis gaat, piekert hij nog, de koffiekoker trapt telkens plagerig op zijn hielen, hij bemerkt het niet eens, hij kan de uit komst van zijn rekensom niet vinden. Er is een moe gevoel in zijn hoofd. Na den eten probeert hij het opnieuw. Hij gaat er voor naar de zolder en begint bij het begin. Hij telt de inhoud van een wit-katoenen beursje, dat hij in de bruine eikenhouten kist bewaart. Die kist staat naast de bedstee, op het deksel is met grote, witte letters de naam van zijn vader geschilderd: P. Rooijen. Zijn vader heeft indertijd gediend als remplagant. De wit-katoenen spaarpot bevat vier en twintig zilveren guldens, een kwartje en een dubbeltje. Dat is alles, het is zoveel als de vogel in de hand. Dan volgen tien vogels in de lucht. Hij heeft aard appelen te verkopen, en paardepeen, en een paar zakken juin, die in het hof gegroeid zijn. Hij gaat op het deksel van de kist zitten, met zijn handen onder zijn hoofd en zijn ogen dicht. Zo probeert hij de moeilijke soms te maken, die het heven hem heeft opgegeven. Hij wordt gestoord door zijn moeder, die van beneden roept: „Wat sjouw je, Wullem?" Hij houdt zich stil, misschien zal ze denken, dat hij er niet is. Hij kent zijn moeder nog slecht, het krakende trapje waarschuwt dat ze naar boven komt. Ze steekt haar hoofd door het trapgat: „Wat zitje daer sullig". „Ikke?.... Wel niks".... Hij weet zich geen houding te geven. „Ik zit hier zoamar".... „Ke' je toch net zoa goed ommeleege komme zitte.... Mit je raorigheid".... Er schiet hem iets te binnen: „Ik mot de verkes nog gaen voere". Ze maakt een standje: „Hawe die beesten nog geen eten gehad". In het varkensschuurtje is er gelegenheid om de som verder af te maken. De varkens eten sloebe rend en knorrend, ze hebben honger. Met zijn armen leunt hij op een balk en kijkt op hun rug gen. Eén is er om te slachten en één kan hij er ver kopen. Het beest zal amper vijftig gulden op brengen, van suikerpeenblaren en kwade aardap pelen krijg je geen vette varkens. Voor de aardap pelen maakt hij hoogstens honderd vijftig gulden, dan moet de prijs niet verder dalen en er moeten geen rote knollen zijn bijgekomen. De paarde peen zijn weinig waard, en de uienprijs is ook al laag. Het gaat slecht met de landbouw. Ze zeggen, dat het komt omdat er in het buitenland zo'n overvloed van produkten is. De boeren hebben een spreekwoord: volle trassen, lege kasten; een lege tras, geld in de kas. Dat betekent: een nat jaar geeft lage prijzen en een droog jaar geeft hoge prijzen. En het is een zeer nat jaar geweest. De gevolgen van het natte jaar komen voor Wil lem bijzonder ongelegen. Hij maakt de som wel drie keer van vorenafaan, maar hij kan tot geen andere uitkomst geraken. In het gunstigste geval houdt hij vijftig gulden schoon geld over. Er moet nog zo heel veel betaald worden: de vrachtrijder; de zetpoters, die hij van 't voorjaar gekocht heeft; een haaltje kunstmest; de pacht... Hij verzint of er nog meer is.... De biggen, die nu al magere var kens zijn.... Hij twijfelt of er vijftig gulden zal overschieten. De varkens zijn klaar met sloeberen, omdat er niets meer te sloeberen valt, ze snuffelen in de lege bak en knorren als ontevreden oude mannen. Hij vraagt: „Hawe juule nog honger?" Hij scheldt goedmoedig: „Juule binne schrokken, oor". In de hoek staat een mand hansjespeen. Hij snijdt er een aan schijven. De varkens happen gretig, de sappige biet kraakt tussen hun sterke kiezen. En Willem neemt zich voor om nog deze week de aardappelen te verkopen. Voor het zover is begint Betje te zaniken, dat ze niet kan blijven wonen in het bijna ongemeu belde huisje. Als Willem er dieper over nadenkt vindt het geen zaniken, ze heeft gelijk als ze klaagt: „'t Lieken wel een boereschuur". De mat ten zijn opgeraapt, daar breekt iemand de benen over. Betje meent, dat het precies eender is of Wil lem nü het benodigde koopt of over zes wqken. „Zei noe zelf es".... Ze maakt een gebaar met haar handen. Hij kan het niet tegenspreken. Hij kijkt de kamer in het rond. Bij het zwakke licht van de petro- leumlamp is de kamer nog verlatener dan over dag, in de hoeken zijn donkere schaduwen. Midden op de vloer staat eenzaam een stoel. Het lijkt wel of Betje haar zin voor orde en netheid verloren heeft. Bij de kachel ligt een vloerblik met veger. Hij schudt er zijn hoofd over. Maar het komt hem zeer ongelegen om nu inkopen te doen. De aardappelen zijn voor 't ogenblik onverkoop baar, omdat de vorst streng doorzet, ze zouden op de wagen bevriezen. Wat nu? Hij belooft: „Me zalle d'r kommede weeke werk van maeken, vin je dat goed?".... Komt tijd, komt raad. Ze vindt het goed. Een beetje schuchter infor meert ze: „Hoeveul ke' m'n bestee?" Ze vraagt het met gefronst voorhoofd, hij had het wel eens kun nen vertellen zonder dat ze er naar vroeg, ze zijn toch bijna getrouwd. Hij krijgt een kleur en ontwijkt: „Hm, dat is te zeg gen, wat hei je zoaa noadig?" Ze glimlacht: „Da 's oak wat, 't zal d'r naer weze hoeveul of je heit". Het lijkt haar plotseling een spel van verliefdheid, dat ze samen spelen. Het is in lange tijd niet gebeurd, het is reeds jaren gele den dat ze jong waren. Ze komt dicht bij hem zit ten en legt haar hand op zijn knie. Hij lacht haar tegen met een zelfbewuste lach, hij zou in dit ogenblik door de straten kunnen stap pen als een huzaar. Hij voelt zich gelukkig met haar vertrouwelijkheid en knuffelt haar hand. „'t Zal fijn weze azze m'n getrouwd binne". „Zeit het noe es, hoevel hei je?" Haar stem vleit. Haar rossig haar kriebelt in zijn gezicht. Dat maakt hem overmoedig. Hij speelt een spel met de dood, maar hij bemerkt het niet. „Ik zal merge- naevend de centen van de spaerbank haele". Zijn borst komt trots vooruit. Hij liegt het zonder zijn gezicht te vertrekken. (wordt vervolgd) Dhr. van Rumpt bekijkt z'n Poolse post. ^.^.l^^.^.^.>^.^.^.^.^.)^^.^.^.^.^■^.^■^■^.l^^.^■^.^■^■^.^■^.^■^■^.^■^■'^^■'^^■^■^■'^■^■^■>^^■^.^■^■^.^.)(■^.^■^.>^'^^.^■^.l^^^^

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 5