Jf^'/r^ Morgen weer Holle Bolle dag in Sommelsdijk Adj. Kootstra maakt gebruik van de „57-jarigen maatregel" Politieberichten Zorg om bestendiging basis politiezorg Delta Flora 1 t/m 5 augustus ttommemaH Restanten OPRUIMING De Lichtbron Middelharnis Goedereede Oostflakkee Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Zomermiddagconcert Brassband „Concordia" Nieuwe bezorgers K' ^i-ffT. i 61e Jaargang DINSDAG 4 JÜLI 1989 No. 5813 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal, per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Op verzoek van de politie in Middelhar nis, kon in Vlissingen een persoon wor den aangehouden m.b.t. medeplichtig heid aan schoenendiefstal in een winkel op het Zandpad. Nadat de man een ver klaring had afgelegd, werd hij in vrij heid gesteld. Op 28 juni vond een aanrijding plaats op de Oosthavendijk op het fietspad bij de buitenhaven. M. uit Stad aan het Haringvliet reed als bromfietser over het fietspad vanaf de buitenhaven in de richting van de Oosthavendijk. De auto bestuurder P. uit Oude Tonge naderde uit tegenovergestelde richting en kon omdat zijn zicht op het fietspad werd belemmerd de bromfietser niet zien. De bromfietser raakte hierbij aan het hoofd gewond en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis te Dirksland. Op 29 juni werd een jeugdig persoon in Sommelsdijk aangehouden die in het bezit was van een ontvreemde brom fiets. Deze bromfiets was enkele weken daarvoor ontvreemd bij een school te Sommelsdijk. Na een verklaring te heb ben afgelegd werd hij heengezonden. Op 30 juni vond een aanrijding plaats op de Óudelandsedijk tussen Sommels dijk en de watertoren. De bestuurster raakte de macht over het stuur kwijt en reed frontaal tegen een boom aan. Zij raakte hierbij licht gewond. De bestuur ster was niet in het bezit van een rijbe wijs en had de auto van haar vriend geleend, echter zonder te vragen. - Stad aan het Haringvliet: In de nacht van 27 op 28 juni werden er drie containers van vrachtauto's open gebroken. Ook werd er een vrachtauto cabine doorzocht. Er werd niets ont vreemd. - Nieuwe Tonge: In een tuin te Nieuwe Tonge werden bij ren opgegraven. De politie stelde dit vei lig en bracht dit voor onderzoek naar het gerechtelijk laboratorium te Rijs wijk. Daar bleek het te gaan om beende ren van zowel dieren als mensen van vele tientallen jaren oud. Onbekend bleef hoe dit in Nieuwe Tonge in de grond kwam. - Diefstal de afgelopen week werd vanaf de Brou- wersdam te Ouddorp ontvreemd een zogenaamde waterscooter oftewel een Jetski, kleur wit en voorzien van donker blauwe strepen. De Jetski bevond zich op een trailer en werd met trailer en al weggenomen. Te Stellendam werd de afgelopen week nabij het Oranjeplein een wasmachine merk Bosch ontvreemd. De wasma chine stond nog in de verpakking en werd vermoedelijk middels een aan hangwagen weggenomen. De afgelopen week werd aangifte ge daan van diefstal van een tuintafel met 4 bijbehorende stoelen vanaf een cam ping te Ouddorp. Het geheel werd op een andere camping teruggevonden en door de pobtie inbeslaggenomen en weer aan de eigenaar teruggegeven. De dader werd aangehouden en moest, na enige twijfelachtige verhalen, toegeven dat hij het geheel tijdens de nachtelijke uren had weggenomen. Tegen de man werd proces-verbaal opgemaakt. Vanuit een tent op een camping te Oud dorp werd een fototoestel ontvreemd van het merk Pentax. De afgelopen week werd 2 maal aangifte gedaan van diefstal van een fiets. - Vernieling Op de Dorpstienden te Ouddorp werd een personenauto beschadigd. Middels een scherp voorwerp werd een diepe kras op het spatscherm aangebracht. In de Bosschieterstraat te Stellendam werd een portiersruit van een personen auto ingeslagen. Uit de auto werd niets ontvreemd. In de Parkhaven te Stellendam werden van een roeiboot 2 riemen vernield. - Alcoholcontrole De afgelopen week werden diverse bestuurders gecontroleerd op het ge bruik van alcohol. 17 bestuurders moes ten wegens h.it gebruik van alcohol de blaastest ondergaan. Hiervan mochten 16 personen d irect hun weg vervolgen en moest van 1 bestuurder een ademana lyse op het politiebureau worden afge nomen. Gelukkig bleek ook hierbij, dat het gebruik vi,n alcohol binnen de wet telijke eisen was gebleven, zodat ook deze zijn weg rijdende mocht ver volgen. - Illegale recreatie Ook deze week werden er mensen bekeurd terzake het verblijven met een kampeermiddel na 22 uur buiten een camping of aangewezen kampeerter rein. Dit keer verd er 3 maal een proces verbaal uflgc'schreven. - Gevonden schapen Te Stellendam werden afgelopen don derdag 25 schapen aangetroffen op de Haringvlietdam. Het betreft hier zoge naamde kruislingen van nog geen jaar oud. Tot nu toe is onbekend van wie de schapen zijn. Gelet op de groeiende meststapel zou de politie gaarne met de eigenaar in kontakt willen komen. - Discotheek zonder vergunning Afgelopen zaterdag werd te Ouddorp in de Weststraat een horecagelegenheid geopend, zonder dat daarvoor de ver eiste vergunningen waren verleend. Tegen de eigenaar werd proces-verbaal opgemaakt terzake diverse overtre dingen. - Politie minder op surveillance Ook de rijkspolitie te Goedereede is ver plicht om zich te houden aan het lease contract omtrent de dienstvoertuigen, waardoor men maar een aantal km per dienstauto per jaar mag verrijden. Over schrijding hiervan is ten strengste ver boden, zodat zeker politiemensen zich hieraan moeten houden. Ondanks bezuinigingen, minder schiet en sportbeuren waardoor de dienst auto's minder worden gebruikt, blijkt dat het aantal beschikbaar zijnde km's tekort is voor een dagelijkse surveillance in de gemeente Goedereede. Hierdoor zal de rijkspolitie in de toekomst niet meer iedere melding direct kunnen afwerken, maar zullen, ter besparing van het aantal km's bepaalde meldingen gevoegd worden. Op deze wijze hopen wij toch nog het hele jaar door dagelijks op straat te kunnen zijn. Daar de rijks politie op Goeree-Overflakkee, ondanks diverse toezeggingen, nog steeds geen gebiedsdekkend portofoonnet bezit, kan de surveillance ook niet geheel door fietssurveillance worden overgenomen. Mocht een melding van u niet dezelfde dag worden afgehandeld, dan weet u, dat de rijkspolitie wel anders zou willen, maar niet anders mag. Wij bieden u alvast onze verontschuldigingen aan. - Diefstal vorkheftruck Ten nadele van een aannemerscombi natie bleek er afgelopen weekend vanaf de zuidzijde van de Haringvlietbrug een vorkheftruck ter waarde van ongeveer 7.000,- ontvreemd te zijn. Hedenmid dag werden te Fij naart door de politie twee inwoners uit Ooltgensplaat aange houden, als verdachten van deze dief stal. Zij trachtten de machine voor ƒ1000,- te verkopen. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. - Diefstal gereedschap Woensdagnacht blijkt er vanaf enkele asfaltmachines van een wegenbouwer te Oude Tonge, een hoeveelheid gereed schap ontvreemd te zijn, variërende van twee auto-accu's tot handgereedschap als schoppen en bezems. De aannemer kon zijn werkzaamheden daardoor eerst later aanvangen en zag zich ge plaatst voor een schadepost van ruim 1000,- De daders zijn niet bekend geworden. - Diefstal transparant Verder blijkt er vannacht vanaf een taxi te Achthuizen een drager met transpa rant met opschrift „taxi" gestolen te zijn. - Dronken bestuurder Tijdens een controle op alcoholgebruik bleek zaterdagnacht een 31-jarige man uit Ooltgensplaat sterk onder invloed te verkeren terwijl hij zijn auto bestuurde. Bij de blaasproeven op de ademanaly- zer was het resultaat 550 ug/1, zodat proces-verbaal volgde. fWÜI-IIJaii^l Morgen, woensdag wordt in samenhang met de weekmarkt in het Sommelsdijkse dorpscentrum de tweede Holle Bolle dag gehouden. Vorige week knipten we deze foto, niet van een van de gezel- lige marktkraampjes, maar van dit groepje gezellig koutende dorpsgenoten die elkaar - historisch - treffen op de hoek Marktveld-Voorstraat. ÜC De levensloop van (oud) adjudant J. Kootstra te Middelharnis moge er voor ouders met stoute jochies het hoopvolle bewijs van zijn dat het allemaal nog goed kan komen. In zijn geboorteplaats Schelluinen heeft de jeugdige Jelle Kootstra „menigeen de stuipen op het lijf gejaagd", zo vertelde het vrijdag middag burg. mevr. Sleurink van Middelharnis, maar van haar en van ande ren kreeg de adjudant de grootst mogelijke waardering voor de manier waarop hij gedurende 34 jaar zijn politietaak inhoud heeft gegeven, sinds juli 1977 als groepscommandant van de groep Middelharnis. 't Was overigens met de nodige zorg dat dhr. Kootstra z'n leidersplaats ontruimde; zorg om de manschappen die steeds meer werk met minder middelen en minder col lega's zullen moeten doen. „Een zinkend schip....", zo had dhr. Kootstra aan z'n verontrusting beeld gegeven. Overste van Eerde, die namens het Dis trictscommando op de afscheidsbijeen- komst in het Gemeentehuis aanwezig was, vond echter dat niet in die mineur stemming afscheid genomen mocht worden, temeer omdat hij bij de 57- jarige adjudant, na een „knappe" car rière, grote dankbaarheid aanwezig wist. Adjudant Osinga, groepscommandant te Oude Tonge nam al even ongaarne afscheid, in zijn geval van een buurman die zich een perfekte buur had betoond op wie de kleinere groep Oostflakkee nooit tevergeefs een beroep had gedaan. Dhr. Osinga liet zich ook respektvol uit over de manier waarop adj. Kootstra zich steeds heeft aangepast aan veran deringen van buitenaf en van binnenuit, terwijl de ontwikkelingen toch „turbu lent" genoemd mogen worden. Het speet dhr. Osinga daarom bijzonder dat een collega als adj. Kootstra zich in de steek gelaten weet door de politiek die het beleid uitstippelt, waarom hij hem en zijn echtgenote temeer, in ruste, een ple zierige en gezonde tijd toewenste. Van harte deed dat ook Dirkslands post- commandant de Vos, wetend hoezeer dhr. Kootstra zich bij het politiewerk betrokken heeft geweten, ook bij het ver beteren van de slachtofferhulp. Ook was er de waardering van brandweerzijde, vertolkt door brandweercommandant M. Peekstok, die in zijn afscheidswoord dankte voor de politiehulp bij calamitei ten waarin branden en nieuwjaarsnach ten met slachtoffers trieste dieptepunten hadden gevormd. Geen van de sprekers was met lege han den gekomen. De cadeaus varieerden OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. Th. van Stuyvenberg van Terwolde-de Vecht. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur student P. Mulder te Waddinx- veen. STAD aan 't HARINGVLIET donder dagavond 7.30 uur ds. A. F. Honkoop van Zwijndrecht. OOLTGENSPLAAT heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. A F. Hon koop van Zwijndrecht. van doe-het-zelf gereedschap tot boeken en bloemen, en zelfs werd - door burg. Sleurink nog wel - een werkelijk totaal gesloopte stoel ter tafel gedeponeerd, 't is kennelijk 's adjudants hobby dergelijke bouwvalligheden weer overend te helpen. De waardering die burg. Sleurink de scheidende adjudant bracht mag uiter aard niet onbesproken blijven. Zij wist dat vooral de laatste jaren niet gemakke lijk zijn geweest, met name door het in werking gezette deconcentratieproces en de veranderingen in de bedrijfsvoe ring is de politietaak veelzijdiger en zwaarder geworden. Haar verblijf in Middelharnis is dan nog slechts tien maanden jong, voor mevr. Sleurink vol doende lang om het prima funktioneren van de groep, waarin ze de adjudant een belangrijke spilfunktie wist te vervullen, te hebben ervaren. Mede namens het gemeentebestuur van Dirksland werd de dank daarvoor met enkele cadeaus onderstreept. Dankbaar In zijn afscheidswoord toonde dhr. Kootstra zich een dankbaar mens te zijn, primair jegens God Die hem zijn OUDDORP Zaterdag 8 juli a.s. zal Brassband „Con cordia" een zomermiddagconcert geven voor het voormalig gemeentehuis. On der leiding van de heer C. Boelaars zal „Concordia" van 15.00 tot 16.00 uur een gevarieerd programma ten gehore bren gen, waarin de lichte muziek de boven toon zal voeren. „Concordia" hoopt op een grote publieke belangstelling, dus komt u allen? stationsweg 5, OUDDORP Telefoon 01878-2961 loopbaan lang kracht en gezondheid heeft gegeven zijn werk te doen. Hem dan ook alle dank voor het ontvangene en, voor de toekomst de hoop op Zijn beloften waardoor het, zo wenste hij ook zijn echtgenote toe, licht kan zijn in de komende levensfase. Heel hartelijk dankte dhr. Kootstra ook zijn echtge note voor de manier waarop zij als „stuurvrouw" had gefunctioneerd, voor al op die momenten waarin het privé en in 't politiewerk zorg had gegeven. Die laatste zorg liet dhr. Kootstra nog immer gelden en Overste van Eerde werd dan ook met nadruk gevraagd die zorg om de basispolitiezorg voort te dra gen, een zorg die ook geldt om de con centratie van de eilandelij ke politie- groepen en.... de bouw van een nieuw politiebureau te Middelharnis waarvoor de grond, bij de Staver, al beschikbaar is....! Nadat dhr. Kootstra zich in een per soonlijk woord tot meerdere disciplines had gericht, o.a. het RIAGG, de UW, brandweer en anderen, was het laatste woord tot de manschappen van de groep, z'n „vrienden", van wie hij met de nodige zorg afscheid nam. Veel liever ware het hem geweest wanneer de nieuwe politie-organisatie, ook eilande- lijk, al in de steigers had gestaan. Nu dat niet het geval is kwam dhr. Kootstra niet los van het vergelijk een kapitein te zijn die z'n zinkende schip vroegtijdig ver laat.... ook al had overste van Eerde hem aan 't begin van de bijeenkomst nog zó gezegd te relativeren:heus, de wereld hapert niet bij het vertrek van de groeps commandant van Middelharnis en écht, het schip is niet zinkende....!" M.i.v. 1 juli j.l. werd de bezorging van ons blad in een gedeelte van Dirksland overgenomen van fam. de Waal, door fam. Romijn, Gel- dersedijk 15, tel. 1828. In Nieuwe Tonge werd per die datum de bezorging van fam. v.d. Valk overgenomen door de fam. Cabaret, Korteweegje 48, tel. 2312. Adm. Eilanden Nieuws De 32e editie van de Nat. gladiolenten- toonstelling „Delta Flora" te Stellen dam, zal dit jaar van 1 t/m 5 augustus gehouden worden. De tentoonstelling zal door de commissaris van de Konin gin in Zuid Holland, Mr. Patijn wor den opengesteld. n _i »-..t^«w.i*i.iw.j^.i w^xt ...-AlLUVI VIA Ly,-,..ii\JC FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C=3 C3 C7 MMMlIhBlAiM^ 35- Motenweg 4 - OuOdorp - Teleloon 01378-1612 BH 2120 Filiaal Renesse: Printsflop - Hogazoom 172 - Teleloon Ollie-2400 ----- - lelsaiik - Teleloon Oie70-e841 Filiaal Sommelsdllf WeslKrekeelslrOi Het stilleven op tafel wordt gevormd door de restanten van de door burg. Sleurink (r) aangeboden stoel; eerst gaat de f am. Kootstra trouwens op reis, hen door de kinderen aangeboden.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1