Goedkopere energie via Deltav^^ind Vijfduizend piek voor school „de Inktvis" Dirksland In Nieuwe Tonge, 2 banken van de Rabobank Kerkmuziek-avond te Brouwershaven Riyo slaat alarm over paaistand \ianiêxm(Mi Jaarmarkt Herkingen Beroep aangenomen Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Sportcomplex „De Gooye" Geslaagd Geen representativiteits- verklaring voor Radio Vrije Vogel Zendingskrans „Dorcas" te Ouddorp 61e Jaargang DINSDAG 27 JUNI 1989 No. 5811 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 0X870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01.108 De coöperatieve vereniging Deltawind en het energiebedrijf E.M.G.O. hebben overeenstemming bereikt over een speciaal tarief voor wind- stroom. De raad van commissarissen van het energiebedrijf keurde op 19 juni een voorstel van de direktie goed om voorlopig voor 2 molens van Deltawind dit speciale tarief toe te passen. Het tarief bedraagt om en nabij 20 cent per kWh. Deltawind stelt zich ten doel het gebruik van windenergie te stimuleren om zodoende milieuvervuiling tegen te gaan. Het geld dat nodig is voor de aan schafvan de molens wordt door de inwoners van Goeree-Overflakkee bijeen gebracht. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen namelijk lid worden van Deltawind. Zij lenen vervolgens een bepaald bedrag (minimaal honderd gulden) aan Deltawind waarmee de molens gefinancierd worden. Uit de opbrengsten van de molens ontvangen de leden een rentevergoeding. Met deze kWh-vergoeding van de E.M.G.O. kan de exploitatie van.de molens zon dermeer rond komen, aldus Deltawind. De 2 molens zullen waarschijnlijk geplaatst worden op het terrein van het zui veringsschap Hollandse eilanden en Waarden, nabij Oude Tonge en Oolt- gensplaat. Uit onderzoek blijkt dat deze gebieden erg windrijk zijn. Bovendien was het zuiveringsschap erg enthousiast over de plannen. Het dagelijks bestuur heeft dan ook besloten om 2 percelen grond aan Deltawind te verkopen. De gemeente Oostflakkee is bereid gevonden haar medewerking te verlenen aan de realisatie van de projekten van Deltawind. In de voorbereidingsfase is ook de vereniging voor Natuur- en Landschapsbe scherming Goeree-Overflakkee betrokken. Op verzoek van Deltawind is door de vogelwerkgroep een inventarisatie gemaakt van kwetsbare vogeltrekroutes. Hieruit is gebleken dat er geen enkel gevaar is voor vogelhinder omdat de molens ver buiten de kwetsbare gebieden komen te staan. In de loop van vol gend jaar moeten de molens geplaatst worden. Wanneer u meer informatie wenst omtrent de vereniging Deltawind kunt u bellen naar David Mol, tel. 01870-5849. As. donderdag 29 juni zullen de koren Cantiona Musicum (o.l.v. Arie van 't Geloof) en Magnificat (o.l.v. Rinus Ver- hage) een concert verzorgen in de fraaie Grote of St. Nicolaaskerk te Brouwers haven. Het programma vermeldt uitsluitend psalmbewerkingen van nogal uiteenlo pende componisten; de periode van ont staan varieert van de eerste helft van de 16e eeuw tot en met de tweede helft van de 19e eeuw. Aangezien de diverse werken (van componisten als Goudi- mel, Schütz, Purcell, Greene, Wesley en Goss) in ch ronologie zullen worden gezongen, kunt u de tijd in haar opvat tingen rond en aanpak van de psalmme lodieën aardig volgen. Een aantal instrumentale bijdragen zal I DIRKSLAND De Herv. Gemeente ziet de vakature die ontstond door het vertrek van ds. Hoor naar al weer snel vervuld. Ds. J. 't Lam van Besoyen heeft het op hem uitge brachte beroep naar Dirksland aan genomen. OUDDORP Na-inlevering R.B.S. Bouw Na-inlevering R.B.S. Bouw heden (dins dag) avond van 7-9 uur bij M. P. Grin- wis. Kooiweg 2'iA. Kerknieuws Ger. Gem. Aangenomen naar: Nieuw Beijerland kand. P. Melis te 's-Gravenzande, die bedankte voor alle overige beroepen. verder worden geleverd door de organis ten Abram Bezuijen en Wim Diepen horst; beiden zijn tevens lid van Magnificat. Samenvattend: zowel het interessante programma als de fraaie kerk staan garant voor een boeiende kerkmuziek- avond. We hopen u er om 20.00 uur te ont moeten. OUDDORP woensdagavond 7.30 uur ds. G. J. van Aalst van Bent- huizen. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse vrijdagmiddag 2.30 uur ds. J. Kos ter (huwelijksbevestiging). MIDDELHARNIS donderdagavond 7.30 uur ds. M. J. van Gelder van Geldermalsen. NIEUWE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. A. Moerkerken van Gouda. STAD aan 't HARINGVLIET donder dagavond 7.30 uur ds. C. Harinck van Oostkapelle. OOLTGENSPIAAT woensdag avond 7.30 uur ds. W. Harinck van Kapelle. Diplomazwemmen op 17 en 24 juni 1989 Op zaterdag 17 en 24 juni stonden er in totaal 129 jeugdige kandidaten gereed, om hun kunnen te tonen. Er waren 46 kandidaten voor diploma A 34 voor B en totaal 49 voor het zwemvaardigheids- diploma 1, 2 en 3. Op beide dagen werden er buiten zowel als binnen tropische temperaturen ge meten. De oorzaak van de hoge binnen temperatuur was mede gelegen in het feit dat menig ouder nogal gespannen was, dit in tegenstelling tot de kinderen, die vol zelfvertrouwen waren, omdat na een goede voorbereiding er tenslotten niets verkeerd kon gaan. Na het eerste onderdeel van het pro gramma, stonden niet alleen de kinde ren klaar om te gaan watertrappen, maar ook hun vader/moeder, die na 1 minuut uitgeput en met ontzag voor de kinderen uit het water kwamen. Dankzij het goede weer, konden alle 129 kinderen in de buitenlucht de hoogste treden van het ereschavot beklimmen om hun diploma in ontvangst te nemen. Bij de eerder dit jaar gehouden batterij en-inzamelaktie door de scholen zijn het in de gemeente Dirksland vooral de leerlingen van de openbare basisschool „de Inktvis" geweest die zich bijzonder hebben geweerd voor de bescher ming van het milieu. Ze verzamelden 786 kg waarmee hun school de eerste prijs, een cheque van vijfduizend gulden in de wacht sleepte. Vrijdagmiddag kwam weth. J. H. Kalle afrekenen van welke handeling alle leerlingen getuige mochten zijn. Directeur Keuker verklaarde dat 3500,- zal worden besteed voor aanschaf van iets moois in het hoofdgebouw en 1500,- voor iets in het bijgebouw, de vroegere kleuterschool. Alle leerlingen kregen bovendien nog een presentje en.... een complimentje met de opwekking om met het verzamelen van milieuschadelijke zaken door te blijven gaan en dat doen ze, hebben ze toegezegd! De vorige week dinsdag gehouden ledenvergadering van de Rabobank te Nieuwe Tonge is een extra feeste lijke geweest i.v.m. het 75-jarig bestaansjubileum van de Bank Bij die gelegenheid liet het Bankbestuur weer eens blij ken uit het goede Nieuwe Tongse hout gesneden te zijn met de aanbieding aan de gemeenschap, via weth. Jacobs, van twee zitbanken die inmiddels op „de hoagte" zijn geplaatst. ledere Nieuwe Tongenaar mag daarop, vermoeid van 't gaan een zit nemen en, zo mogelijk een praatje aanknopen met mede-dorpe lingen, zoals ook de ouden dat vroeger deden op de ban ken die eerder in die omgeving hebben gestaan maar door de sloop van enkele panden moesten ver dwijnen. Achter de banken zal, ter beschutting, een windscherm worden geplaatst. Er zullen daar 6 twee onder een kap woningen worden gebouwd die de omgeving zeker zullen verfraaien. Behalve de twee banken aan de gemeente-, schonk de 75-jarige Rabobank 2500,- aan het Ned. Rode Kruis. Een vertegenwoordiger daarvan verklaarde dat de gift ten goede zal komen aan een tehuis-projekt in Kenya ten behoeve van gehandicapte kinderen. De geste van de Bank werd beloond met een porceleinen dukaat van het Rode Kruis Geneve. Zelf ontving de Bank ook een fraai Makkumer wand- bord uit handen van dhr. C. H. J. M. Aalbers, hd van de Regiodirectie Bergen op Zoom. De aanwezigen hebben ook met bijzondere belangstelling gekeken naar de film die kort na de ramp van 1953 van Nieuwe Tonge was gemaakt, met de video waren de getroffen plaatsen van toen anno 1989 in beeld gebracht. SOMMELSDIJK De heer Klaas van Zielst, Groene Zoom 54, Sommelsdijk, behaalde het diploma leraar koken/serveren 2e graads voor het Lager Beroeps Onderwijs, aan de PTH (Pedagogische Technische Hoge school) te Amsterdam. De heer Van Zielst zal zijn studie vervolgen met nog een tweejarige studie voor de bevoegd heid leraar Middelbaar Beroeps Onder wijs. Wij wensen onze dorpsgenoot daarbij alle succes! Het RIVO (Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek) slaat alarm over de paai stand van enkele zeer bekende en meest begeerde Vissoorten, de tong, de kabel jauw en de schelvis. Volgens de ambtenaren van het RIVO, moeten de vangstquota naar beneden. Handhaving van de tegenwoordige vangstquota kan leiden tot onherstel bare schade aan de visstand. Een on aangenamer boodschap is voor de toch al zo geplaagde vissers niet uit te den ken, maar het RIVO publiceert cijfers om een en ander aan te tonen. De tong wordt nog steeds sterk over bevist. De paaistand werd begin 1988 geschat op 31.000 ton, maar 50.000 ton is nodig om een optimale produktie te waarborgen. De laatste driejaarklassen van de kabel jauw waren slecht, zodat ook voor deze vis maatregelen noodzakelijk zijn. De grootte van de paaistand is iets minder dan 100.000 ton, noodzakelijk is een paaistand van 150.000 ton. Er is momen teel al te weinig jonge vis om te paaien en zowel bij kabeljauw als bij koolvis is er sprake van toenemende vissterfte. En bij de schelvis is het niet anders, de zwakke jaarklas 1987 geeft grote proble men nu die jaarklas volwassen wordt. Er is te weinig schelvis. Ook de makreel- stand geeft zorgen. De paaistand wordt geschat op 37.000 ton, terwijl de laatste jaren geen toename daarvan is gecon stateerd. OOSTFLAKKEE In de donderdagavond a.$. te houden raadsvergadering van Oostflakkees' gemeenteraad zal de aanvrage van Radio Vrije Vogel te Achthuizen, om een representativiteitsverklaring wor den behandeld. Zo'n verklaring is nodig om legale radio-uitzendingen in de gemeente (Oostflakkee) te verzor gen. Het College stelt de raad echter voor de gevraagde verklaring te wei geren. Het College heeft vastgesteld dat de Stichting Radio Vrije Vogel niet voldoet aan de voorwaarden die het Commissa riaat voor de Media stelt aan het repre sentatief zijn voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappe lijke, culturele, godsdienstige en geeste lijke stromingen. De kernen zijn, zo constateert het College, in het bestuur niet gelijkelijk vertegenwoordigd. Achthuizen is met 8 personen, Den Bommel met één en Ooltgensplaat met 2 personen in het besteuur vertegen woordigd. Vooral de stromingen cultuur en kunst, kerkgenootschappen en onderwijs en educatie zijn summier vertegenwoor digd, waarom het College de raad advi seert de gevraagde verklaring te wei geren. MELISSANT Beroepen Ds. A. Vlietstra jr. ontving een beroep van de Herv. Gemeente te Harskamp. DIERENBESCHERMING Goed tehuis gezocht voor 2 jonge poes jes. Mevr. Tjebbes, Pr. Hendrikstraat 2, Middelharnis, tel. 01870-2966. Wegens sterfgeval kan de verkoping van D.V. woensdag 28 juni a.s. NIET door gaan. Afgelopen zaterdag was het voor dag en dauw al een drukte op Herkingen. De kramen voor de rommelmarkt werden vol gereden uit de opslagplaats. Er waren heel veel spullen die een nostalgi sche waarde bezaten. Rond de klok van 8 begon men met het inruimen van de overige kramen en stands. Om klokslag 10 uur opende Bur gemeester Oversier de markt met sirene- geloei uit de pas nieuwe brandweer wagen van Herkingen. Het is daarna niet meere rustig geweest op en rond het dorpshart. Naar schat ting hebben ruim 5000 mensen de 5e jaarmarkt van Herkingen bezocht. De aktiviteiten waren van uiteenlo pende aard zoals het raden naar het gewicht van de nieuwe brandweerwa gen, een prijsvraag van de Rabobank die werd gewonnen door mevr. Logmans te Herkingen. Ook de rondritten met een oude brandweerwagen uit 1938 leverde veel passagiers op. Een loterij c.q. raden naar, met als hoofdprijs een crossfiets, daaruit kwam een dankbare winnaar uit de bus, de 9-jarige Jan Kievit, eveneens uit Herkingen. Het spektakel werd kracht (lees pk's) bij gezet door een bijzonder kunstig optre den van twee motortraillisten t.w. Wim van Lier en Willem-Jan Aarts uit het zuiden des lands. De beheerder van het bejaardencentrum had na veel vijven en zessen een stukje gras daarvoor beschik baar gesteld, was eerst nog wat angstig voor z'n gras, maar hij bleek later razend enthousiast. Ook de folkloristische dansgroep en het jazzballet werden eveneens met veel belangstelling gevolgd. Herkingen mag terugzien op een bijzon der geslaagd evenement die de saamho righeid onder de bevolking, de mede werkers en de organisatie krachtig onderstreept. Een gul lachende dir. Keuker (r.) neemt uit handen van weth. Kalle de prijs in ontvangst. Ze moesten na plaatsing natuurlijk gelijk worden geprobeerd. Links Rabodir. van Asperen. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER ^-'-l^■l^ll^^l■^) C3 CJ C3 at 35 - Molenweg 4 Ouddorp - Telefoon 0Tfl7H-i6iren 2120 messe. Prinistiop - Hogezoom I72- TeJetoon Oïn6-?J£W liaal SommelsdijkWeHkialteelst'aal S SommelsOilk - Teleloon 0ie7O'6a41

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1