EHIVriDEil-IIIEUWS Tholen moet schadeclaim Oosterschelde indienen! Zuidhollands Landschap zet 25.000e begunstiger in de bloemetjes Toeristische Atlas van Nederland Oosterse dagen in museum Heilig Land Stichting ™S^ W. TAALE V.V.D.-raadslid Van den Heuvel: een huis Ml verkopen... ISI S 01870-2033 Via schakelcursus naar ziekenverzorging Fa. B. van Eek Zn. 3e Blad VRIJDAG 23 JUNI 1989 No. 5810 SINT ANNALAND De aanwijzing van de Oosterschelde tot beschermd natuurmonument heeft voor de ge meente Tholen kapitaalvernietiging tot gevolg. Raadslid J. van den Heuvel (WD) stelde dinsdagavond tijdens de vergade ring van de commissie ruimtelijke orde ning voor in verband met de gedane investeringen een schadeclaim in te die nen. De aankoop van een stuk dijk bij de Platen van de Noord en de aanleg van dijkovergangen en parkeerplaatsen ver liezen hun nut wanneer de platen verbo den gebied zullen worden. De com missie ruimtelijke ordening ging dins dagavond in op een ambtelijke notitie waarin de gemeente Tholen stelt, dat ook de gewijzigde versie van de voorge nomen aanwijzing van de Ooster schelde nog te veel beperkingen op levert. De kritische kanttekeningen rich ten zich met name op het recreatief gebruik van de zeearm bij beperking van de toegangmogelijkheid. De ambte lijke notitie kent bij de gestelde versie verder nogal wat vaagheden toe met betrekking tot diverse veranderingen in de toekomst. De commissieleden stelden bijna zon der uitzondering dat recreatie, pieren spitten en het snijden van zeegroen voor de plaatselijke bevolking mogelijk moe ten blijven, hoewel hierbij werd opge merkt dat de grens in dit geval soms erg moeilijk te trekken is. CAMPINGS Ook de volgens burgemeester H. A. van der Munnik te gedogen natuurlijke ont wikkeling van de Thoolse campings zorgde tijdens de vergadering voor de nodige discussie. ,Als alle gemeenten stellen, mag het een beetje meer zijn?", ga ik met het pleidooi niet mee. Je moet een grens stellen", merkte het raadslid P. van Belzen (RPF/GPV) op. Het raadslid M. A. van Beek (CDA) merkte anderzijds op dat de gemeente Tholen alles doet om bedrijven aan te trekken. „Dit is goed voor de werkgele genheid, maar campings zijn ook be drijven en wèl Thoolse". Zijn vraag over het verlies aan arbeidsplaatsen, onder meer bij de drie pieren-spitbedrijven met optimaal resultaat Makelaar Tamboer Tel. 01870-3477 wanneer de plannen van het ministerie doorgaan, is volgens gemeente-ambte naar C. Nuyten momenteel erg moeilijk te beantwoorden. Het huidige voorstel bevat hierover teveel voorbehouden, zo liet hij weten. De handhaving van de verboden kan, zo liet burgemeester H. A. van der Munnik op vragen weten, wel degelijk proble men opleveren. Uitgebreid kwam dinsdagavond verder de situatie op de Oesterdam aan de orde. De provincie overweegt de parallelweg op deze dam af te sluiten. Surfers zou den dan terecht kunnen op het dagre- creatief gebied de Speelmansplaten. Door het konflikt tussen de Dienst der Domeinen en de gemeente Tholen over het afdragen van de pacht zal het terrein echter dit jaar niet opengesteld kunnen worden. „De Oesterdam is een provin ciale weg. Het is dus een provinciale zaak, maar ook de gemeente Tholen", zo stelde hij, „heeft hierbij haar verant woordelijkheid". Sinds het begin van een omvangrijke wervingsaktie begin mei hebben zich bijna 15.000 Zuidhollanders als be gunstigers van het Zuidhollands Land schap aangemeld. Dankzij deze enor me toename kon het Zuidhollands Landschap op woensdag 14 juni de 25.000e begunstiger in de bloemetjes zetten in het bezoekerscentrum Tenel- laplas bij Oostvoorne. Bij deze ontvangst was de heer E. P. van Heemst, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, aanwezig om het Zuidhollands Landschap te feliciteren. Van Heemst benadrukte het belang van het Zuidhollands Landschap in de pro vincie Zuid-Holland voor de bescher ming van natuur, landschap en milieu. Vooral de mogelijkheid om, dankzij de opengestelde natuurterreinen, in kon- takt met de natuur te komen en hiervan te gemeten past goed in het beleid van de provincie. Naast de provinciale spreuk „Zuid-Holland groot in groen" past vol gens van Heemst goed „Zuidhollands Landschap groot in groen". Van Heemst besloot zijn toespraak met de oproep aan alle Zuidnoilanders begunstiger van het Zuidhollands Landschap te worden. Na een korte toespraak van drs. J. C. van Duin (voorzitter van het Zuidhollands Landschap) en drs. B. L. Polderman (directeur van het Zuidhollands Land schap) ontving de 25.000e begunstiger - de familie P. Backhuys uit Hellevoet- sluis - bloemen en cadeaus uit handen van de voorzitter. Begunstigers van het Zuidhollands Landschap steunen met hun bijdrage de bescherming van natuur en milieu in Zuid-Holland. Bovendien profiteren zij als begunstiger van tal van voordelen, zoals viermaal per jaar het rijk ge- illustreerde tijdschrift Zuidhollands Landschap, gratis deelname aan excur sies, de wandelgids en gratis toegang tot de opengestelde terreinen van het Zuid hollands Landschap en de andere pro vinciale landschappen in Nederland, ledere nieuwe begunstiger ontvangt na aanmelding een uitgebreid informatie pakket met daarin een bedankbrief, het maartnummer van het tijdschrift „Zuid hollands Landschap", de wandelgids met informatie over de natuurterreinen van het Zuidhollands Landschap, het Bewijs van Toegang 1989 en een repro- duktie van de aquarel „knotwilg in pol der" van de Haagse kunstenares Sacha van Duim. Met de opbrengst van de aktie zal het Zuidhollands Landschap nog beter kunnen inspelen op de vele plannen die de schaarse ruimten in Zuid-Holland bedreigen, zoals wegen aanleg, woningbouw, aanleg industrie, e.d. Bovendien zal het Zuidhollands Landschap de recreatiemogelijkheden en educatiefaciliteiten in en rond de natuurterreinen verbeteren. Indien men geïnteresseerd is in het Zuidhollands Landschap, dan is het mogelijk zich telefonisch aan te melden of informatie aan te vragen via de infor matielijn: 010-4135045. De kosten zijn minimaal ƒ25,- per kalenderjaar (schoolgaand en stude rend tot 26 jaar 15,-. Eindelijk is de schoonheid van Nederland volle dig in kaart gebracht! Want nog nooit eerder is er een toeristische uitgave verschenen, die ons hele land op zo'n kleurrijke en gedetailleerde wijze in beeld brengt als de TOERISTISCHE ATLAS VAN NEDERLAND. Met deze gloednieuwe uitgave, die tot stand kwam in nauwe samenwerking met de ANWB, timmert Reader's Digest opnieuw succesvol aan de weg als één van de belangrijkste uitgevers van toeristische boeken. Men kan een nieuwe boek natuurlijk geen groter compliment geven dan dat het de schoonheid van Nederland volledig in kaart heeft gebracht. Maar dat is precies wat de TOERISTISCHE ATLAS VAN NEDERLAND doet. Allereerst bevat dit 220 pagina's tellende boek gedetailleerde wegenkaarten, die met hun grote schaal van 1100.000 het predikaat'topografisch' verdienen. Zelfs de kleinste wegen en paden zijn op deze kaarten terug te vinden en dat is natuur lijk ideaal voor toeristen die zelf een schitterend uitstapje willen uitstippelen. Maar de TOERIS TISCHE ATLAS VAN NEDERLAND wijst niet alleen de weg. Het helpt toeristen en recreanten óók op weg. Want met dit boek zit men nooit verlegen om een uitstapje. Niet minder dan 600 steden en dorpen worden uitvoerig beschreven in het informatieve gedeelte en daaruit kan men natuurlijk ontelbare ideeën putten voor een onvergetelijk dagje uit. Daarnaast biedt het boek ook nog eens 35 stads plattegronden. Het centrum van onze grootste steden wordt daarin zo gedetailleerd weergege ven, dat niemand zich meer verloren hoeft te voe len in een vreemde stad. Tenslotte biedt de TOERISTISCHE ATLAS VAN NEDERLAND een aantal opvallende the- makaarten. Misschien vormt dat wel het meest spectaculaire onderdeel van het boek. Want op deze speciale kaarten ziet men in één oogopslag waar zich in Nederland kastelen, beroemde tui nen, kerken, pretparken, musea, fietsroutes en tal van andere interessegebieden bevinden. Op een kaart van Nederland worden bijvoorbeeld alle folkloristische evenementen en jaarmarkten aangegeven. Via deze kaarten worden de belang stellenden verwezen naar het informatieve gedeelte, waarin de evenementen beknopt beschreven worden. Speciale coör dinaten leiden vervolgens naar de 92 gedetailleerde wegen kaarten, die ervoor zorgen dat iedereen zelf kan zien langs welke aantrekkelijke route de attrakties van zijn keuze te bereiken zijn. De Heilig Land Stichting staat bij velen in Nederland, maar ook ver daarbuiten, bekend als een Bijbels Open lucht Museum dat uniek in de wereld is. Terecht, want nergens is een museum van een dergelijke grootte, het bestaat 45 ha prachtig bos, dat zich zo specifiek richt op de wereld van de bijbel en de landen en culturen van het oude Midden-Oosten. Een stukje geschiedenis Vanaf de oprichting in 1911 tot 1940 werden in het park nabootsingen gemaakt van heilige plaatsen in het oude Pale stina zoals b.v. het dorpje „Nazareth", de „Hof van Olijfen" en Calvarieberg. Na een moeizaam herstel van de gevolgen van de oorlog bleek met het verstrijken der jaren de oor spronkelijk devotionele opzet steeds minder aan te spreken. Begin 70-er jaren werd de doelstelling verbreed met het op aantrekkelijke wijze verstrekken van brede cultuurhistori sche informatie. De nieuwe aanpak sloeg aan en het museum kon zich enorm uitbreiden. Het bestaande dorpje werd uitgebouwd, er verrees een komplete oosterse stads straat en in 1986 werd „Galilea" aangelegd; een grote water partij met aanliggende vissershuisjes. Andere uitbreidingen vormen de nieuwe entree, het restaurant en een romeinse herberg alsmede een museumtram, speciaal voor hen die minder ter been zijn. Maar de ontwikkeling gaat verder. Om museaal „bij de tijd" te blijven staan nu zaken als educatie, presentatie en vorm geving volop in de aandacht. Zo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een totale herinrichting van het hoofdge bouw, waar de bezoeker een boeiende tocht maakt langs de vele culturen waarin de bijbel in ca. 20 eeuwen tot stand is gekomen. Oosterse dagen Een bezoek aan de Heilig Land Stichting is een ontdek kingstocht door (bijbels) stad en land. De bezoeker wandelt langs o.a. bedoeinententen, herdersvelden en een karavan- sera. Men komt in oosterse dorpjes met ingerichte woon- huisjes en synagoge en vanaf het „paleis van Pilatus" voert een smal oosters winkelstraatje U naar de voorname Via Orientis. Deze brede stadsstraat met allerhande prachtig ingerichte Egyptische, Griekse, Romeinse en Joodse gebouwen zou zo uit het oude Jeruzalem geplukt kunnen zijn. In de weekeinden van 1/2 juli en 26/27 augustus zullen de bezoekers zich nog meer als normaal in de oosterse wereld wanen. Het openluchtmuseum zal gedurende die dagen bruisen van folklorische en culturele aktiviteiten afkomstig uit de bijbelse landen. Verspreid over het museum zullen (oud)-oosterse ambach ten worden uitgeoefend zoals het knopen van netten, brood bereiding, pottenbakken, weven en dergelijke. De Oosterse stadsstraat vormt het indrukwekkende decor van een oosterse markt waar tal van passende artikelen wor den aangeboden, waarbij de nadruk ligt op artistieke kwaliteit. Op verschillende plaatsen zal levende, uiteraard oosterse muziek klinken, terwijl de bekende dansgroep „Nitsanim" zowel moderne als traditionele dansen uit het land van de bijbel zal uitvoeren. Een ander hoogtepunt, vooral voor de kinderen, is ongetwij feld de „karavaan". Wie vindt het niet prachtig om op de rug van een ezeltje of een echte kameel door het museum te rijden. Uiteraard zal het museumrestaurant de bezoeker verrassen met allerlei oosterse hapjes en gerechten. Al met al een ideale gelegenheid eens kennis te maken met het in vele opzichten snel vernieuwende karakter van het museum. Het Bijbels Openlucht Museum is tot 1 november elke dag geopend van 9.00 tot 17.30 uur. De entree voor volwassenen bedraagt 7,50 terwijl de kinderen 4,50 betalen. Neem voor uw eventuele bezoek ruim de tijd. Die moeite zal rijkelijk beloond worden! Deze vraag- en antwoord-rubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kosteloos gebruik van kan maken. Uw vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-Nieuws. Post bus 8, Middelharnis, met in de linker bovenhoek „Vragen-rubriek" vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden ge publiceerd. ANTI-SLIJTAGCKUUR Er zouden snel werkende poeders tegen stress en ouderdomskwalen zijn uitgevon den. Weet u, hoe zo'n anti-oxidantkuur werkt? Antwoord: Met dig. middelen wordt steun verleend aan de natuurlijke af weer van het eigen lichaam tegen de (extra) slijtage, welke o.m. kan worden veroorzaakt door intensief sporten (om dat we dan meer zuurstof gebruiken) of stress, maar ook door luchtvervuiling, teveel vet, alcohol, tabaksrook en bijv. medicijngebruik of langdurig zonneba den, want ook daardoor kan er iets ver keerd gaan werken. Onze lichaams cellen zijn namelijk opgebouwd uit microscopisch kleine deeltjes, die we moleculen noemen. Dat zijn eigenlijk piepkleine sterrenstelseltjes met als pla neten rondcirkelende atomen. Die ato men bestaan zelf uit protonen, neu tronen en electronen die ook bepaalde banen in de (nog kleinere) ruimte beschrijven. In die ruimte moet echter wel evenwicht bestaan om de stelsels goed te laten functioneren. Mist een atoom door invloeden van buitenaf een electron, dan wordt het daardoor onsta biel en licht magnetrisch. Het zal zo snel mogelijk een electron afpakken van een ander atoom, dat op zijn beurt uit balans raakt en van een volgend atoom een electron wegtrekt. Zo ontstaat een kettingreactie, welke op die plek verwar ring en chaos veroorzaakt. Ook kunnen er ziek makende oxidatieprodukten worden gevormd. Als dit proces door- vreet, doordat steeds opnieuw atomen uit balans raken door een gebrek aan afweerstoffen, kunnen er vervelende ziekten en ouderdomsverschijnselen ontstaan. Tegen die oxidatie zijn anti- oxidanten nodig die de verloren elec trons aanvullen. Enkele hulpstoffen zijn bijv. vitaminen C en E, aminozuren, mineralen en enzymen die het lichaam zelf maakt, maar die moeten dan wel in de juiste onderlinge verhouding aanwe- zig zijn. We kunnen wel extra vitaminen C slikken, omdat het lichaam het over schot zelf verwijdert, maar een teveel aan vitaminen E kunnen we niet kwijt, en is schadelijk. Ook aanvulling van mineralen kan verkeerd uitpakken, om dat zulke supplementen tot giftige ni veaus in het lichaam kunnen ophopen. In Amerika is evenwel een (inmiddels goedgekeurd) middel ontwikkeld, waar mee aan die incomplete atomen het ont brekende electron kan worden toege voegd. Er is al een Nobelprijs voor de Chemie aan één van de uitvinders daar van toegekend, dus het betreft een serieuze en veilige aanpak. Bij drogisten zijn combinaties anti-oxidant voor ver scheidene situaties verkrijgbaar. De prijs is hoog, maar u spaart de kosten van div. vitaminenpillen en evt. medicij nen uit en de nieuwe poeders zijn 100% zuiver zónder aanvullingsstoffen, om dat ze anders niet behoorlijk zouden werken. Ze zijn daardoor zeer effectief en menigeen kan met een lage dosis toe. SLAGMOU Als ik 's morgens slagroom klop voor een taart of pudding, is ze 's middags alweer slap. In de koffie smelt ze gelijk weg. Hoe krijgen banketbakkers de slagroom zo stijf op hun taarten, dat ze dagenlang goed blijft? Antwoord: Door ze véél stijver te klop pen. Gewoon doorslaan of doordraaien tot u de kom scheef kunt houden zonder dat de room beweegt. Wel oppassen, dat het daarna geen boter wordt. En er niet aankomen om van te proeven! uisN-umnsTt Kun je de uitlopers van uien voor de maal tijd gebruiken? Antwoord: Ja, als look, bijvoorbeeld door ze fijn te snipperen en door de sla te mengen, of met een andere groente mee te koken. KATINBAKKie Hoe komt men aan die uitdrukking „kat in bakkie hebben"? Antwoord: De „kaf was de buit of poet bij diefstal en werd een soldatenterm voor soldij, later ook loon, opbrengst. 'Katjesdag' was betaaldag. 'De kat in 't bakkie' stond voor: de opbrengst (van café of winkel) in de geldia. Een kassa wordt ook wel eens 'kattebak' genoemd. 01870- 4844 Onafhankelijk HYPOTHEEK-ADVIES Sinds het voorjaar van 1989 is er een unieke samenwerking tot stand geko men tussen de arbeidsbureau's van Rot terdam, Spijkenisse en Schiedam, de P.B.V.E.'s in de genoemde gebieden en de centrale opleidingsscholen K.V.V., Prinses Margriet school en de centrale school voor opleidingen in de gezond heidszorg Schiedam. Deze samenwer king heeft tot doel, mensen, die niet over de vereiste vooropleiding voor de oplei ding ziekenverzorging beschikken een schakelcursus te bieden om alsnog met de opleiding ziekenverzorging te starten. Dit betekent dat mensen die geen di ploma's van vervolgonderwijs hebben maar dit wel een paar jaar na de Basis school gevolgd hebben, nu de kans krij gen via de schakelcursus met de op leiding ziekenverzorging te starten. De duur van de schakelcursus varieert per persoon en is afhankelijk van onder andere de vooropleiding. De schakel- cursus duurt minimaal 3 maanden en maximaal 8 maanden. Tijdens de scha kelcursus wordt er gesolliciteerd bij een verpleeghuis. De cursisten krijgen daar voor ook sollicitatietraining. De scha kelcursus wordt in samenwerking met de P.B.V.E.'s en de centrale opleidings scholen gegeven. De schakelcursus wordt afgesloten met een door het ministerie van W.V.C, erkend certifi caat. Dit betekent dat de schakelcursus landelijk erkend is. Mensen die aan de schakelcursus willen deelnemen, moeten wel ingeschreven zijn bij de gewestelijke arbeidsbureau's. Voor de regio Zuid-Holland zal er al in september a.s. gestart worden. Voor informatie en inschrijvingen kunt u kontakt opnemen met: P.B.V.E. Zuid hollandse Eilanden, tel. 01860-18211, mevr. Tine v. d. Stroom. Westdijk 33-56 V Middelharnis l^Tel. 01870-3035-2060 fJFietsen, brommers, reparatie LAS- EN SNIJGEREEDSCHAPPEN HORECA KOOLZUUR ALLE TECHNISCHE GASSEN REPARATIE VAN SNIJ-APPARATUUR ALLE BUTAAN EN PROPAAN VULLINGEN POSTADRES; MOLENWEG 24 - 3241 LH MIDDELHARNIS BEDRIJFSTERREIN: EDISONWEG

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 9