Vereniging Van Orgelvrienden organiseert Orgelreis naar de Grote of Sint Maartensl(erl( Ie Zaltbommel op 1 juli 1989 Kapsalon KRIJGER Receptioniste/Administratieve kracht UITNODIGING Reklame Reklame! DE VISSER Klein ijs voor lieel voordelige prijsjes Blouson- pakjes ANNETTE Wegens omstandigheden moet onze zaak sluiten! Bollenpellers/ sters Jongensfiets Woongemeenschap voor ouderen „De Vliedberg" Dit alles van uw Warme Bakker T Alle afspraken tussen 27 juni en 12 juli vervallen 8 cl LEKKER FRIS: wm VRIJDAG 23 JUNI 1989 „EILANDEN NIEUWS" Blz. 3 Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droefheid, van onze zijde weg te nemen onze geliefde zorgzame vader, behuwdvader, opa, broeder, behuwdbroeder en oom KRIJN NELIS weduwnaar van A. A. C. But in de ouderdom van ruim 85 jaar. A. Nelis M. C. Nelis-Nipius S. Jansen-Nelis C. Jansen P. Bom-Nelis J. L. Bom 3245 XN Sommelsdijk, 22 juni 1989 Verzorgingshuis „De Goede Ree" Prinsessenlaan 51 Correspondentie-adres: A. Nelis, Oudelandsedijk 5, 3241 LL Middelhamis Gelegenheid tot condoleren: Maandagavond a.s. van 7 tot 8 uur in het verzorgingshuis „de Goede Ree". De begrafenis zal plaats hebben op dinsdag 27 juni a.s. des nam. 2 uur op de algemene begraaf plaats te Middelhamis. FAMILIEBERICHTEN Heden bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van onze oud-medewerker en collega, de heer K. NELIS Van 1931 tot zijn pensionering in 1968, was hij in de elektriciteitssector, aan onze Maatschappij verbonden. Bestuur, directie en personeel N.V. Energiemaatschappij Goeree-Overflakkee, G. van Velzen, Pres. Commissaris. Ir. D. A. la Fleur, Direkteur. Middelhamis, 23 juni 1989 Reizend door het land tussen de twee rivieren Waal en Maas, de Bommelenvaard, zijn reeds vanuit de wijde omtrek de contouren zichtbaar van de mach tige Sint Maartenstoren, die zich als een trouwe wachter zeer hoog verheft boven de gezichtseinder van het landschap rondom de eeuwenoude, histori sche vestingstad Zaltbommel. Deze stad, met haar monumentale kerk en toren, de Sint Maartenskerk, hopen we met onze Vereniging Van Orgelvrienden te bezoeken op zaterdag 1 juli a.s. (De eerder geplande datum van drie juni bleek vanuit Zaltbommel voor onze vereniging plotseling niet mogelijk te zijn). De Sint Maartenskerk wordt al genoemd in de tweede helft van de 13e eeuw. In 1303 wordt deze parochiekerk tot Kapittelkerk verheven. De Gasthuiskerk uit 1327 was waarschijnlijk een kapel van de Sint Maartens kerk, die aan het eind van de 15e eeuw haar tegenwoor dige vorm verkreeg: een basilieke kerk met driebeukig schip en een éénbeukig koor. De reeds eerder ge noemde, rijk versierde toren werd omstreeks 1500 vol tooid met een 30 meter hoge spits, die echter in 1538 door blikseminslag totaal werd vernield. De daarna opgebouwde lagere spits brandde in 1696 opnieuw af. Thans is de toren, die vroeger meer dan 100 meter hoog was, 70 meter hoog. De Sint Maartenskerk heeft een bewogen geschiede nis achter zich liggen. Stadsbranden in 1368 en in 1462, beschietingen door de Spanjaarden in 1574, de franse bezetting in 1672, enz. De eerste prediker die in de Sint Maartenskerk de „nije leer", de leer der hervor ming, bracht werd in 1542 vanwege zijn geloof ver dronken in de Waal. Voorts hebben in deze kerk predikanten gestaan als de bekende Abraham Hellen- broek en Petrus Immens. Het interieur van de kerk is in één woord indrukwek kend te noemen. (Degenen die al eens eerder een bezoek aan de Sint Maartenskerk hebben gebracht zullen dit ongetwijfeld beamen). Voomamelijk van wege de rijke muur- en gewelfschilderingen die hier te zien zijn. Een weids driebeukig schip, een strak koor, historisch meubilair en de vele muur- en gewelfschil deringen maken dit geheel tot een monumentaal, spre kend verleden, en tevens een unieke omgeving voor onze vereniging om een excursie naar te maken. Echter, we hebben tot nu toe alleen nog maar over het kerkgebouw zelf geschreven. Er is nog meer. Het zeer fraaie orgel in de Sint Maartenskerk is nl. een bijzon der instrument, en daarom dus ook voor onze vereni ging een orgel bij uitstek om te bezoeken, te be luisteren en te bespelen. De klank van het orgel is, ver enigd met de heerlijke akoestiek van deze kerk, een waar genoegen voor het gehoor: mild en warm in de zachte(re) stemmen, voornaam en dragend in haar totaal-klank. Het orgel werd in 1783-1786 gebouwd door A. Wolf- ferts uit Rotterdam. Het werd een orgel met 35 stem men, verdeeld over hoofdwerk, rugwerk, bovenwerk en pedaal. De kosten zouden ca. ƒ50.000,- be dragen. In 1795-1796 werd het orgel verbeterd en vergroot tot 40 stemmen door A. F. G. Heijneman uit Nijmegen (kosten 13.355,-). De firma NaberA^an Puffelen uit Zaltbommel restau reerde het orgel voor/ 1.000,-. De tongwerken werden gedeeltelijk vemieuwd en gewijzigd (1860). In 1905 werden reparaties uitgevoerd en werden wdjzi- gingen aangebracht en werd het orgel geherintoneerd door W. van Dijk uit Utrecht. Tevens werden de wind- druk en de toonhoogte verhoogd, en werd de orgelkas, die altijd mahonierood geweest was, in donker eiken geschilderd. Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droefheid van ons weg te nemen onze lieve opa KRIJN NELIS weduwnaar van A. A. C. But in de ouderdom van ruim 85 jaar. A. A. C. Buth-Nelis H. Buth J. J. Kats-Nelis T. Kats S. Pulleman-Nelis D. PuUeman E. J. de Geus-Jansen J. de Geus K. Jansen J. Jansen-Bout A. A C. van Vliet-Jansen W. van Vliet P. Balfoort-Jansen W. Balfoort A. Jansen S. Jansen-Verolme M. Bom K. Bom en achterkleinkinderen Middelhamis, 22 juni 1989 De K.V. der S.G.P. te Oude Tonge geeft met leed wezen kennis van het overlijden van haar geacht lid, de heer H. JONKER op de leeftijd van 78 jaar. Trooste de Heere de achtergebleven familie in dit smartelijk verlies en heilige deze roepstem aan ons aller hart. Het bestuur Oude Tonge, 16 juni 1989 Heden nam de Heere in het ziekenhuis „Be- thesda" te Dirksland, tot onze diepe droefheid van ons weg mijn geliefde vader, opa, broeder, behuwdbroeder, zwager en oom AREN WILLEM DEN HOLLANDER weduwnaar van Jacoba Elisabeth Labeur in de ouderdom van ruim 88 Jaar. Breda: H. B. den Hollander A A. den Hollander-Ritter Marlies en Evelien Sommelsdijk: L. J. Labeur 3245 BC Sommelsdijk, 22 juni 1989 van Aerssenstraat 26 De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer, Emmalaan 20 te Middelhamis. Gelegenheid tot condoleren: zaterdagavond van 7 tot 8.30 uur aldaar. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 26 juni a.s. des nam. 2 uur op de algemene begraaf plaats te Sommelsdijk. Na de tweede wereldoorlog, van 1945-1947, werd het orgel opnieuw gerestaureerd en werd de dispositie opnieuw gewijzigd. Ditmaal door De Koff uit Utrecht. Na al deze operaties c.q. wijzigingen in en aan dit kost bare instrument werd het orgel in ongekende luister hersteld door S. F. Blank uit Herwijnen, van 1982- 1986. Uitgangspunt voor deze restauratie was de situa tie en de dispositie van het orgel in 1860. Een volledige restauratie had plaats van balgen, windlade, traktuur en pijpwerk. Daarbij werd ook de orgelkas weer in de oorspronkelijke mahonierode kleur geschilderd, ver guld en gemarmerd, waardoor het orgel van de Sint Maartenskerk ook voor het oog weer een juweel geworden is. Dit alles onder leiding van de adviseurs O. B. Wiersma en Klaas Bolt, die ook het presentatie concert op 14 juni 1986 verzorgde. De totale kosten van deze restauratie bedroegen 700.000,-. En dat dit geen vergeefse kosten en moeiten zijn geweest kunnen we gaan bezichtigen en beluisteren op zaterdag 1 juli a.s. door middel van de excursie die we dus hopen te maken naar de Sint Maartenskerk van Zaltbommel. Omdat het ook deze keer weer een prachtige orgelreis belooft te worden, willen we u van harte uitnodigen om gezamenlijk met onze leden en belangstellenden naar Zaltbommel te trekken om daar dit rijke kerkgebouw met haar schitterende orgel te bezichtigen, te beluisteren en te bespelen. De indeling van het reisschema ziet er wat anders uit dan we gewend zijn. Dit i.v.m. een orgelconcert dat er 's middags gegeven zal worden door organist Piet van der Steen. Ook wij kunnen deze orgelbespeling beluis teren, tegen betaling van 1,00 p.p., welk bedrag reeds bij de deelnameprijs van deze excursie is inbe grepen. Door middel van dit concert krijgen we dus een uitste kende demonstratie van het orgel, waarna we als V.V.O. het „alleenrecht" op kerk en orgel krijgen, want na het concert gaan de kerkdeuren voor het publiek dicht en mogen wij zelf het orgel gaan bespelen. Daarom ook: komt allen! Het reisschema ziet er alsvolgt uit: - vertrek Stellendam (Kaashoek)13.45 uur - vertrek Dirksland (Schelpenpad)13.55 uur - vertrek Middelhamis (Ger. Kerk)14.00 uur - vertrek Nieuwe Tonge (Witte Pomp)14.05 uur - vertrek Oude Tonge (busstation)14.10 uur - vertrek Schaapsweg14.15 uur - aankomst Sint Maartenskerk14.45 uur - orgelconcert Piet van der Steen15.00 uur - orgelbespeling leden/belangstellenden16.00-18.00 uur - vertrek uit Zaltbommel18.00 uur - thuiskomst19.00-19.30 uur Wat betreft de belangstelling voor deze excursie die nen we nog het volgende op te merken. Vanwege te weinig belangstelling moest in de afgelopen twee jaar enkele malen een orgelreis worden afgelast. Hierdoor wordt steeds een vaste kern van de gegadigden, nl. die wel mee wil gaan, de dupe. En dat is niet de bedoeling. Daarom willen we in geval van te geringe belangstel ling de reis toch door laten gaan, en dan met eigen ver voer. In dat geval zullen de deelname kosten ca. 10,- a 12,50 bedragen. In het andere geval, dus als we met een bus gaan, zullen de kosten ca. ƒ15,- bedragen. Hier kunnen we dus nog niet al te veel zekerheid van geven, maar meer dan 15,- zal de deelnameprijs niet bedragen. U kunt zich voor deze orgelreis opgeven tot uiterlijk donderdag 29 juni a.s. bij de sekretaris van de Vereni ging Van Orgel vrienden: J. Villerius, Bromelia 12 te Dirksland, tel. 01877-1440. Vanaf 13 juli kunt u w^eer bellen! Zandpad 46 MIDDELHARNIS vraagt wegens het vertrek van één van haar medewerksters een: voor gemiddeld 32 uur per week Funktie-eisen: - Goede kontaktuele eigenschappen. - Leeftijd tot 25 jaar. - Diploma typen. - Diploma HAVO/MAVO met economie of MEAO. - Positief christelijke levensovertuiging. - Bereidheid om in onregelmatige dienst te werken. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor bejaardentehuizen. Schriftelijke sollicitatie voor deze funktie met afwisselende werkzaam heden dient u vóór 27 juni 1989 te richten aan de direktie van „De Vliedberg", Hoge Pad 2, 3253 BJ Ouddorp, alwaar u zich tot dhr. D. Hoek voor nadere inlichtingen kunt wenden, tel. 01878-1777. School met de Bijbel „De Regenboog" MELISSANT Op de bijeenkomst, waarop de ouders afscheid nemen van juffrouw Lineke en meester Weststrate, zijn ook oud-leerlingen van meester Weststrate welkom. De bijeenkomst wordt D.V. gehouden op donderdag 29 juni 1989 in de hal van de school en begint om 19.30 uur. Vrijdag en zaterdag: APPELFLAPPEN f f\f\ (heerlijk fris)van ƒ1,15 voor J JL%\3\3 RONDE BROODJES 6halen enmaar 5 betalen (lekker voor aan het strand en bij het ontbijt) Appeltaartjes Abrikozenslofles Appelcarrees Bosbessentaartjes Bosbessenslofles Vruchtengebak Aardbeienvlaaitjes Aardbeienvlaai 6 pers.) SOMMELSDIJK 01870-3330 DIRKSLAND 01877-1917 ZIERIKZEE 01110-16264 Hieronder laten we u zien hoe voordelig klein ijs per doosje is bij Delica. Met daarachter hoeveel uw voordeel is per doosje t.o.v. de normale verkoopprijs per stuk. Echt de moeite van een ritje naar Dirksland wel waard! Soort ijsje Aantal per doos Prijs per doos Uw voordeel per doos CORNET NOOT12 ƒ13,00 ƒ6,80 CORNET AARDBEIEN12 ƒ13,00 ƒ6,80 CORNET BOERENJONGENS... 12 ƒ15,00 ƒ7,20 BEKERTJE SLAGROOMIJS16 ƒ12,50 ƒ5,90 SORBET AARDBEI/VANILLE.... 12 9,50 4,30 KAUWGOMBALBEKERS18 ƒ11,00 ƒ5,20 FROZZY KINDERBEKERS12 8,00 4,00 EXPOBLOKKEN MET WAFELS 12 9,50 4,30 PUSH-UP BANAAN24 ƒ14,50 ƒ7,10 CHOCO SUPER ROOMIJS20 ƒ13,50 ƒ6,50 CHOCO NOOT SUPER20 ƒ15,50 ƒ7,50 CHOCOBAR MET CARAMEL... 24 ƒ24,00 ƒ12,00 IJSLOLLIE SINAS30 ƒ13,00 ƒ6,50 IJSLOLLIE FRAMBOOS30 ƒ13,00 ƒ6,50 IJSLOLLIE RAKET20 9,50 4,50 DUBBELLIKKER40 ƒ10,00 8,00 SINAASAPPELSPLIT30 ƒ15,50 ƒ7,00 SQUEEZE-UP SINAS20 ƒ18,50 ƒ8,50 SQUEEZE-UP COLA24 ƒ19,00 ƒ8,60 En.... alles Hertog kwaliteit!! Kom gerust.... U krijgt geen spijt!! w*% J^^ Ik P^ MT^^Sl^*^^ Maandagmorgen gesloten GEVRAAGD: WESDORP Kleiburgseweg 17 SOMMELSDIJK TeL 01875-2175 BATAVUS mooi Tel. 01870-2982 De laatste Maten 40 t/m 50 MIDDELHARNIS Tel. 01870-2431 straks geboortekaartjes nodig? Bij drukkerij GEBR. DE WAAL ligt een pracht modellen- boek voor u ter irrzage. Ook uw keus is er zeker bij! Bij tijdige bestelling snel gereed. Langeweg 13 SOMMELSDIJK 857

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 3