Veranderingen Recreanten wel-; hun auto's minder welkom in Ooltgensplaat n^^ ONDERBREKING .„•fMiiijih, GASVOORZIENING MERCEDES 01877-1309 Goed idee, schone lucht in de auto Citroen-Hesselink fnnbredftse tlammeinaH KIEVIT WARMTE Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee DIRKSLAND MELISSANT STELLENDAM OUDDORP zaterdag 24 juni 1989 van 8.00 tot 14.00 uur MUS Dirksland 'F^ 61e Jaargang VRIJDAG 23 JUNI 1989 No. 5810 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01.108 Het wereldtoneel is politiek in beweging. Wie de laatste tijd het nieuws goed heeft bij gehouden, weet dat er op wereldniveau wel een en ander aan de hand is. Dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan Rus landen China. Wat daar gebeurt, tart onze verbeelding. In beide situaties worden de woorden van Lening gelogenstraft. Niet het voze kapitalisme, maar juist het commu nisme wordt van binnenuit uitgehold. Er is verschil In Rusland heeft de partij het heft zelf in handen genomen en het initiatief tot hervormingen ontplooid. Gorbatsjow moge dan het gezicht naar buiten zijn, zon der steun redt hij het nooit Hoe hij aan die steun komt, mag u raden. Toen er enige zekerheid was mocht het russische volk er zelfs over stemmen. Voor ons iets gewoons, daar een fenomeen. Overigens hou je je hart vast dat het alle maal te snel gaat Tot nu toe reageert het volk niet eens zo uitbundig. Je poetst 70 jaar „slavenbestaan", in de zin van achter de partij aanlopen, eenzijdige informatie, beïnvloeding niet zomaar uit Het is ook de aard van het russische volk niet Trouwens wat is het russische volk? Een tot eenheid omgesmede groep volkeren. Nationalisme, eigen identiteit zijn kennelijk sterke gege vens. Er is maar een zuchtje vrijheid en de onlusten rond de eigen identiteit van de vol keren laaien op. In dezelfde tijd zoeken de volkeren vn» West-Europa eenheid, die verder gaat dan samenwerking. Het begrip nationaliteit wordt opgeofferd aan, ja waaraan? Rusland in beweging. De beer is los. Onder schat hem niet, hij blijft wendbaar, is slim, kan weer in een winterslaap terugvallen. Je houdt je hart vast voor wat er kan gebeuren als Gorbatsjow faalt Elke aktie roept immers een reactie op? In China heeft het volk zijn ongenoegen kenbaar gemaakt Daar was het een bewe ging van onderop. Veel massaler dus. Het gevaar van zo 'n beweging is het gebrek aan coördinatie en leiderschap. Zo ook in dit geval. Ook in China heeft de leiding het heft in handen genomen. Op een gruwzame wijze. De aktie riep een reactie op. Voorlopig betekent dat weer teruggang. Maar wie zal dat immense volk doorgronden? De partij is in ieder geval de baas, punt uit, nekschot uit. Gevraagd werd om meer democratie, om meer welvaart, om eerlijkheid. Die stem is in het openbaar gesmoord. Tegelijkertijd liet ruim 50 procent van ons volk weten het de moeite niet te vinden zich uit te spreken over Europa. Daar wordt voor meer inspraak gebloed. Hier vinden we het de moeite niet waard. Is dat democratie beleven? De wereld in beweging. Wij hebben het goed. We begrijpen die Oostbloklanden eigenlijk slecht Wie zal ons, zeker de jonge ren, kunnen vertellen wat het betekent ruim veertig jaar geknecht te zijn? Tegelijkertijd zien we ultra-rechts in het vrije westen opkomen, Hitlerachtigefiguren. Hebben we dan niet van de geschiedenis geleerd? Leren we de geschiedenis nog wel? Aan onze jeugd? Garage Nout te Ooltgensplaat propa geert momenteel een filter dat er voor zorgt dat nog slechts gezuiverde lucht uw auto binnenkomt. Het Icleen filter houdt nl. de schadelijke deeltjes tegen uit de lucht die via het luchttoevoerka naal voor verwarming of verkoeling in de auto wordt aangezogen. 't Zal elke automobilist bij herhaling overkomen dat via het luchttoevoerka naal kwalijke geuren binnendringen, zoals van vóórrijdende zware diesels en o.a. - ten plattelande - de indringende geur van ge spoten gier. 't zijn met de vet tige aansla--, op de binnenkant van de ruiten de m sest opvallende, maar er zijn ook reukloze gezondheidsbedreigers, uit de chemie en zelfs uit de natuur, want stuifmeel roept bij velen prikkelingen en zelfs benauwdheid op. In de werveling van stofjes uit de aangezogen lucht kan zich veel schadelijks bevinden dat met de filter buiten wordt gehouden waar door medische klachten worden voor komen. Een schoner klimaat in de auto derhalve en dat zal het autorijden zeker plezieriger, minder vermoeiend en ge zonder maken. De montage van het filter neemt niet meerdn.aer half uur in beslag. Een fil- terpakKé^ vöidoenae voor een heel jaar, bestaand uit 2 zomer- en 2 winterfilters kost 387,- inclusief 4x de montage van de nieuwe filters ter vervanging van de oude die - zo heeft garage Nout bij her haling vastgesteld - na een kwartaal gebruik vol zitten met stoffen die - zon der filter - in het auto-interieur terecht zouden zijn gekomen. Het Icleen filter- materiaal wordt ook in openbare gebou wen en klinisch toegepast. Dirksland, 01877 - 1357 We hebben het goed, we zijn de economi sche teruggang wel te boven. Tegelijkertijd gaat het slecht in Afrika, grote delen van Azië, Latijns-Amerika. Kennen we onze verantwoordelijkheid? Als Nederlander, maar dan wel zo dat we ons bewust zijn niet op een eiland te leven. Ook de verre naaste is een naaste. Of gaan we verder, in naam naar een zorgzame samenleving of welke slogan we ook mogen gebruiken. De wereld in beweging. Daarin moeten posities gekozen worden. Daarbij moet bedacht worden hoe goed we het hebben en wat we er mee doen. Wij leven in een demo cratie, wij hebben een hoge levensstan daard, wij zijn gelukkig, wij mogen onze godsdienst vrij uitoefenen, wij.... Wat is het ons waard? En wat dragen we uit? Wilt u daar eens over nadenken? Het is bij leven en welzijn alweer gauw september. Uit onze kollektie: 2 kwaliteits camcorders, met 2 systemen, ontwikkeld door 2 topmerken met, 3 jaar volledige garantie* JVC GR-C45 Sony CCD-F330 Voor 2 gelijke vriendelijke prijzen van .^"TJ^^r Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Voor nogal wat Platenaren is 't dins dagavond, geconfronteerd met de plannen in Het Rietveld 200 recreatie bungalows te bouwen, danig schrik ken geweest. Op de gehouden in formatie-avond in 't Centrum hebben ze dat vooral kenbaar gemaakt toen duidelijk werd dat de verkeersafwik keling van zowel dat bungalowpark als het aan te leggen strandje aan 't eind van de Steigerdijk via de dorpse stra ten plaats zal vinden, „zo'n zeshon derd auto's per week-end", berekende een verontruste Dorpsdijk bewoner die ze allemaal langs zijn deur gaat krijgen, 't Was voor hem de vraag of er, met uitzondering van „een paar middenstanders", méér dorpsgenoten met zo'n ontwikkeling ingenomen zul len zijn....? 't Was duidelijk dat de door burg. de Vos verwoorde filosofie die aan de plannen - zó dicht bij de dorpskom - ten grondslag ligt zeker niet door ieder werd onder schreven. De Platenaren gunnen de ste delingen best een genoegelijk plekje en de rust die ze thuis moeten ontberen, maar dat het daarom in de Plaat vooral zondagsavonds onrustig zou moeten worden, moet dat de prijs zijn....? Zowel burg. de Vos als dhr. Tonneman van de Grontmy, waar de plannen zijn ontwikkeld, hebben zich ingespannen die zorg zoveel mogelijk weg te nemen, al werd het door burg. de Vos evenmin ontkend dat er voor „meer leven in de brouwerij", een noodzaak om een leef- •T meenschap als Ooltgensplaat en haar "vuoizieiiiagcii iu stand te houden, wat betaald en ingeleverd zal moeten wor den, „misschien wel een deel van het oude knusse", overwoog hij. „Ooltgensplaat ligt aan het eind van een weg en wordt alleen maar bezocht door mensen die er móeten zijn", zo bezag dhr. de Vos. Hij noemde het weliswaar voordelig voor de rust, maar nadelig is het dat maar weinigen het dorp bezoe ken en er doorheen rijden om met karakteristieke plekjes en midden- standsbedrijven geconfronteerd te wor den. Om een stukje „doorgaand ver keer" te bereiken en meer van het dorp te kunnen laten zien is gekozen voor „rou ting" door het dorp, heen via Langeweg, Weespad, Molendijk, Slikdijk en Stei gerdijk en terug via de Dorpsdijk, Nieuwstraat, Kerkring, Stoofstraat naar de Langeweg. Op de hoek Slikdijk- Steigerdijk zal een huis moeten verdwij nen en de afrit naar de Nieuwstraat zal dienen te worden verbreed. De praktijk De heren van de Grontmy menen dat het verkeersaanbod reuze mee zal val len, zeker als het wordt afgewogen tegenover het praktijkgegeven dat in een doorsnee woonstraat in den lande ge middeld 150 a 200 auto's per uur passe ren, een vergelijk dat in de zaal nogal wat gemurmureer opriep omdat het Plaatse gemiddelde daar vér onder ligt. Aangenomen wordt dat het strandje aan het eind van de Steigerdijk bij een piek- belasting per uur 50 auto's-, en het bun galowterrein per uur 30 auto's op de weg zal brengen. Geen getallen waar de plannenmakers van schrikken.... Wél deden dat een aantal van de ruim vijftig aanwezigen, kennelijk aanwo- nenden van de straten die het verkeer te verwerken zullen krijgen. Vandaar de suggestie van een van hen de Noordzijd- sedreef in de verkeersafwikkeling te betrekken, „het zou", zo dacht de vraag steller dhi. van Wijnen, „het recreatie- verkeer uit de dorpskern weghouden. Vanaf het recreatiecentrum kunnen de gasten (overigens „hartelijk welkom") wandelend in het dorp hun inkopen doen", zo werd de plannenmakers voor gelegd. Hunnerzijds werd toegezegd dat de sug gestie serieus zal worden bekeken op z'n technische uitvoerbaarheid. „En op z'n financiële mogelijkheid", vulde burg. de Vos aan. Het aanleggen van een route om het staat van de woningen opgenomen en na het werk vergeleken met de dan ont stane situatie. Een grondbezitter van Het Rietveld („geen beste grond maar wel een prach tig natuurgebied", vond hij) wilde het liever houden zoals het is en meende een goeie suggestie te hebben met te ver wijzen naar de nog resterende plaats achter het Fort, zodat alle recreatieve ontwikkeling zich ten zuiden van het havenkanaal zou voltrekken. De idee vond geen gehoor bij de ontwikkelaars die met de voorgestane spreiding juist voldoen aan het verlangen naar een meer evenwichtige verdeling; ten zuiden van het havenkanaal bevinden zich nu al 370 recreatie-verblijfseenheden. dorp lijkt burg. de Vos weinig zinvol wanneer dat niet een duidelijk kortere is, aan een kortere dóór het dorp zou dan toch de voorkeur worden gegeven. Spreiding De recreatie-plannenmakerij is een direct uitvloeisel van de in 1984 vastge stelde recreatie-nota. De gemeenteraad wil de gemeente laten delen in de econo mische voordelen van een recreatieve ontwikkeling waarmee in Ooltgensplaat een begin zal worden gemaakt met de aanleg van het bungalowpark in Het Rietveld. De bungalows, twee modellen van hout en een van steen, („eenvoudige onderkomens van zo'n 35 m^") zullen van ƒ60.000,- tot ƒ90.000,- kosten, inclusief de perecelen grond van 240 a 270 m^. De doelgroep die men wil berei ken bestaat uit hen die het modale inko men of daaromtrent genieten. „Het worden geen vakantiewoningen voor kapitalisten, die redden zich elders wel", werd verklaard. De percelen worden overigens als „recreatietuinen" gepre senteerd. De vrees dat zwaar bouwverkeer schade zal toebrengen aan de woningen langs de Slikdijk kon deels worden weggeno men door de verklaring dat de bouw maatschappij zich tegen dergelijke schade verzekert. Voor de aanvang van het werk wordt de RENAULT-dealer Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Wanneer? Gevraagd naar de termijn waarbinnen met name het bungalowpark gereali seerd zal zijn veronderstelde dhr. Tonne man van de Grontmy dat nog voor de vakantie de procedure gestart zal wor den en dat, na ter visie legging en de behandeling van evt. bezwaarschriften, in november de bouwvergunning ver kregen zal kunnen worden. De aanleg van het strandje - geschikt voor zo'n zes honderd bezoekers, verwacht hij in 1991. Enquête Ontkend moest worden dat er onder de bevolking van Oostflakkee een enquête gehouden zal worden met de vraag of men vindt dat Ooltgensplaat in de recreatieve ontwikkelingen zou moeten worden betrokken. „De recreatienota wordt bijna „raad-breed" gedragen", verklaarde de voorz. Uitdrukkelijk is uitgesproken dat aan de ontwikkeling bij Ooltgensplaat prioriteit zal worden gegeven, „en de raad bestaat uit 13 men sen door wie vertegenwoordigd bent!" aldus de burgemeester, benadrukkend dat er voor Ooltgensplaat een goede-, en wellicht enige kans ligt, als gemeen schap mét instandhouding van de voor zieningen voort te bestaan. Goede ideeën daartoe zijn altijd welkom!" ver zekerde dhr. de Vos. Zo'n goed idee vond hij trouwens ook de jaarlijkse „Oeltgendag" die zo'n 25.000 mensen naar de Plaat brengt. Misschien niet door ieder gewaardeerd maar wél goed voor de bekendheid van Oolt gensplaat. Zelfs loofde hij een prijs uit voor hem/ haar die de gemeente hét goede idee aan de hand doet bij de sluis een voet- gangersoversteekmogelijkheid te ma ken waardoor een wandelcircuit aan weerszijden van de haven zou ontstaan. Nu ligt er een uitschuifbare brug die niet gebruikt kan worden omdat de piezier- vaart daardoor gehinderd zou worden. In verband met noodzakelijke werkzaannheden aan het gastransportnet zal de gasvoorziening In onderbroken worden op: Aan de verbruikers wordt verzocht gedurende deze tijd de hoofdkraan bij de gasmeter af te sluiten. De Directie camera recorder met autofocus, 6x motor zoom lens F 1.4 (F9-54) Video 8 camerarecorder, autofocus, 6x motorzoom, lens F16 (12-72) hoge geluids opname kwaliteit tXMvr olie xdierheuf VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-tel 01870-2S18 Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTÊI o C3 czj a C3 1=3 en r—1 I-p -OuMorp - Teleloon 0'a78-->612 er 2120 - Hogezoom 1^2 Tele'oon 01116-2-I0O irakeelslraai 8 - Sommelsdi/k Teletoon 01370-6911 voor alle taxaties o.g. Sanitair Centr. verwarming 01870-2609 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Dat zou veel verkeershinder op de'Slikdijk voorkomen. De jachthaven zal verder ontwikkeld worden. Velen zouden het recreatieverkeer liever door de Noordzijdsedreef zien komen en gaan. voor Verkoop Service 01871 - 1662 ♦♦♦4H^»jf,l,H^4H^,,<^,^,,4^^^,

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1