PRIJS VOORDEEL BIJ DE JONG Zendingskrans DE LICHTBRON :L VAN DER BAAN: I Trots. K.OU vcu^ v^-^^;> Gcbr, de UUqqI Gebr. de UUqqI I Gebr. de 'UUaöl Gebr. de UUqqI Div. percelen landbouwgrond en akkerbouwbedrijven Agrarisch bemiddelings- en taxatiebureau MUS O.G. RESTANTEN OPRUIMING fa. T. L. Vos E. van der Bok MEDEWERK(ST)ER HUISHOUDELIJKE DIENST OPLEIDING TOT ZIEKENVERZORGENDE Kom nu voordelig kijken en kiezen, japonnen en pakjes van befaamde merken. Vanaf f 129,- Molenvliet123 Tel: 4193057 Straatweg 41-43 Tel: 4221943 Rotterdam Drukkerij en Papierwarenbedrijf Vergaderdata commissies en raad Inspraaltavond ontwerp 3e herziening bestemmingsplan "Woonwagencentrum Stellendam" Rijkssubsidieregeling Restauraties Monu menten Schoorsteenkap „Het fijnste voor de kleinste?" Drukkerij Gebr. de Waal TE KOOP GEVRAAGD: Postbus 27, 3247 ZG DIRKSLAND Telefoon 01877 - 1309 stationsweg 5, 3253 AT OUDDORP, Tel. 01878-2961 Diverse restanten: HI-FI APPARATUUR; HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, VERLICHTING NU van 20% tot 50% KORTING GEESTELIJKE LIEDEREN op cassette of LP Per stuk ƒ9.95 2 voor ƒ14.95 Vers vleespal<l<et gratis t.w.v. f100,- bij aaniioop van de AEG DIEPVRIESKIST JUMBO 325 liter; Adviesprijs ƒ1450,- bij ons J 990r Vers vleespalil<et gratis t.w.v. f50,- bij aani^oop van de AEG DIEPVRIESKAST JUMBO 112 liter Adviesprijs 998,- bij ons J 750r Tot ziens in De Lichtbron DIRKSLAND Juni een voordeetmaand? Wij gaan een maandlang door met onze grandioze KORTING! ,.,^pNDRAG^ Het adres voor al uw: Pootgoed Groenbemesting Kunstmest en Gewasbeschermingsmiddelen voor drie dagen per week (24 uur). Wasautomatenbedrijf Tel. 01864-2255 Oud Papier IJzer en Metaalafval Leukal die belangstelling voor mijn nieuwe fiets. Alleen al voor die complimentjes trek ik er 'hele dagen op uit. Op mijn Gazelle. Gazelle maakt fietsen leuker mil iiiiiiii lÊiiiiiiÊi iiiiÊiiiiiiii iiiiiiiiiiiÊiiii iiiiiiiii ÊiÊiiiÊ iimiiii iiimii êiêêiii iêiiiiiêi iiiiêêii iiiimii iiiiiiii iiiiiiiêiii iih GEM EENTE HINDERWET IDDELHARN maken bekend dat door hen, onder het stellen van voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan: BOUWAANVRAGEN m lÊÊiiii ami iiiiiimii imn miiiii iiiiêiiiii êiiiêiii iiimiiiii iêiiêii iiiiiiêiiiiii iiiim iiiimi imiii iiihiiiê VRIJDAG 23 JUNI 1989 „EILANDEN NIEUWS DERDE BLAD voor het drukken van ze^opiërende sets. voor al uw luxe dessinpapier. niet alleen inpakrollen, doch ook groenter en fruitzakken, koekzakken en vJeeszakjes worden doorons geleverd. Langeweg 13 Sommelsdijk Tel. 01870-2729 Fax 01870-5736 28 juni 1989 13.00 uur Bezwaar-en beroepschriften 28 juni 1989 19.30 uur Beschermd stadsgezicht en mo numenten 29 juni 1989 19.30 uur Raadsvergadering Bovengenoemde bestemmingsplan-herziening is inmiddels in ontwerp gereed. Voordat deze herziening vastgesteld gaat worden zal op maandag 26 Juni 1989 des avonds 19.30 uur in het Verenigingsgebouw "'t Haegse Huus" te Stellendam een inspraakavond worden gehouden. Op deze Inspraakavond krijgt een ieder de gelegenheid op merkingen te maken en vragen te stellen over deze herzie ning. De opmerkingen, vragen en suggesties zullen indien mogelijk venwerkt worden. De ontwerp-herziening ligt ingaande 26 juni 1989 gedurende 14 dagen in het gemeentehuis (afdeling Algemene Zaken) tij dens de kantooruren ter inzage. Bij deze afdeling kunt u ook infonnatie over de herziening krijgen. Gedurende veertien dagen ingaande 26 juni 1989 ligt op de afdeling Bouw- en Woningtoezicht ter inzage een concept Meerjarenprogramma Rijkssubsidieregeling Restauraties Monumenten. Het meerjarenprogramma omvat een aanduiding in techni sche zin van matige en slechte monumenten, waarvan de restauratie in de periode 1990-1992 wordt ovenwogen, als mede een gefaseerde aanpak van de uitvoering van dit voor nemen. Wij stellen belanghebbenden in de gelegenheid gedurende eerdergenoemde termijn ten aanzien van het programma hun opmerkingen kenbaar te maken. 23 juni 1989, Burgemeester en wethouders van Goedereede. geen regeninslag - valwinden - vogelnesten Informatie: 04120-24216 Dan ook een fijn geboortekaartje. Wij hebben ze voor u. Maak uw keus uit ons nieuwe modellenboek! SOMMELSDIJK De zendingskrans „Dorcas" te Ouddorp hoopt D.V. woensdag 28 juni a.s. haar verkoping te houden t.b.v. de Mbuma-zending. U bent van harte welkom van 's morgens 9.30 tot 's middags 5 uur in het vereni gingsgebouw Eben-Haëzer, Preekhil- laan 3. We hopen u deze dag te mogen ontmoeten. RECTIFICATIE Verleende Hinderwetvergunningen (Artikel 31WABM) Burgemeester en wethouders hebben, onder voorschrif ten om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te on dervangen, op 20 juni 1989 vergunning verleend naar aanleiding van de aanvraag van: 1. de provincie Zuid-Holland te 's-Gravenhage voor een vergunning tot het oprichten of in werking hebben van een container met twee vacuümpompen t.b.v. het grondwateronttrekkingssysteem, hetwelk voor een pe riode van 10 jaren wordt aangebracht t.b.v. de grond watersanering van het voormalig terrein van de gasfa briek, Noord-Spuidijk te Dirksland. 2. de heer C. van der Boom te Dirksland voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een opslag- en verkoopruimte voor gas, gewasbescher mingsmiddelen, gereedschap e.d., Korteweegje 59 te Dirksland. De vergunningen en andere relevante stukken liggen ter secretarie. Voorstraat 15 te Dirksland ter inzage en wel tot 25 juni 1989 elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. De stukken liggen ook elke dinsdaga vond van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage (na telefonische afspraak met de heer R. Wielinga, tel. 01877-1233 toestel 26). Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne staat tot en met 24 juli 1989 beroep open bij de afdeling voor de Geschillen van Be stuur voor: 1de aanvrager; 2. de betrokken adviseurs; 3. diegenen, die overeenkomstig artikel 20,21,22, lid 2, of 28, lid 1 onder c van de WABM bezwaren hebben in gebracht; 4. enig andere belanghebbende, die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest, overeenkomstig de artikelen 20,2122, lid 2 of 28, lid 1onder c van de WABM, bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State, een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de be schikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, postbus 20019,2500 EA te Den Haag. Het verzoek tot schorsing dient te worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de Geschillen van Be stuur. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist. 23 juni 1989, Burgemeester en wethouders van Dirksland. Langeweg 153, SOMMELSDIJK Telefoon 01870 - 5490 Binnen de civiele dienst van ons verpleeghuis bestaat een vakature voor een De Stichting Hervormd Diakonaie Gezondheids zorg Goeree Overflakltee beheert een verzorgings tehuis, een verpleeghuis en een bejaardenhuis- vesting. Aan het samen bouwen aan een goede sfeer van wonen en werken ligt in onze Stichting een christelijke levensover tuiging ten grondslag. Er wordt in kleine multi disciplinaire teams ge werkt, waarbij ruimte is voor een eigen inbreng. Een prettige werksfeer staat hiervoor garant In de naöije omgeving zijn rekreatieve mogelijk heden, terwijl Rotterdam eveneens nabijgelegen IS. Bij het zoeken naar woonruimte wordt alle hulp geboden. De te verrichten werkzaamheden bestaan onder andere uit het schoonhouden van verpleegafdelingen en alge mene ruimten. Wij verwachten daarvoor een opleiding op LHNO-niveau. Leeftijd vanaf 19 jaar Van belangstellenden worden goede omgangsvormen en een positief protestants christelijke levensovertui ging verwacht. Indiensttreding per 1 september 1989. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Eventuele inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevrouw M.T. Rijnsbunger, wnd. hoofd huishouding. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht - binnen 14 dagen na het ver schijnen van dit blad - aan onderstaand adres t.a.v. drs. I. van den Boogert, ekonomisch direkteur "De Samaritaan" Onderdeel van de Stichting Hervormd Dial<onale Gezondheidszorg, Koningin Julianaweg 59, 3245 KA Sommelsdijl< (Middelharnis), Tel. 01870 - 2500. De stichting Hervormd Diakonaie Gezondheids zorg Goeree Overflakkee beheert een verzorgings tehuis, een verpleeghuis en een bejaardenhuis vesting. Aan het samen bouwen aan een goede sfeer van wonen en werken ligt in onze Stichting een christelijke levensover tuiging ten grondslag. Er wordt in kleine multi disciplinaire teams ge werkt, waarbij ruimte is voor een eigen inbreng. Een prettige werksfeer staat hiervoor garant In de nabije omgeving zijn rekreatieve mogelijk heden, terwijl Rotterdam eveneens nabij gelegen is. Bij het zoeken naar woonruimte wordt alle hulp geboden. De Samaritaan is een modern en goed geoutilleerd verpleeghuis met twee afdelingen voor somatische en drie afdelingen voor psychogeriatrische bewoners. 4 Door bijzondere omstandigheden zijn er nog enige plaatsingsmogelijkheden voor leerlingen voor de groep die in augustus 1989 start. Werken in kombinatie met leren is een fijne manier voor jonge enthousiaste mensen, die een verzorgend beroep willen leren. Jonge mensen die zich willen inzetten voor de zieke medemens en die een meer dan gewone belangstelling hebben voor een verzorgend beroep, kunnen zich aan melden als ieerling-ziekenverzorgende voor onze kursus welke D.V. 7 augustus a.s zal aanvangen en waarvoor nog enkele plaatsen open zijn. Om toegelaten te worden dient men: de leeftijd van 16 jaar en 8 maanden bereikt te hebben vóór 7 augustus a.s.; een goede gezondheid te bezitten; een positief christelijke levensovertuiging te hebben; na het basisonderwijs tenminste 4 jaar voortgezet algemeen dagonderwijs te hebben gevolgd, af gerond met een diploma, o.a. MAVO, LHNO met 2 vakken op C- en 4 vakken op B-niveau. Informatie over de opleiding wordt gaarne verstrekt door de opleidingskoördinator, mw. C. van den Nieuwendijk-Wesdijk. Schriftelijke aanmeldingen worden zo snel mogelijk verwacht bij de direktie. "De Samaritaan" Onderdeel van de Stichting Hervornnd Diakonaie Gezondheidszorg, Koningin Julianaweg 59, 3245 KA Sommelsdijk (Middelharnis), Tel 01870 -2500. Wasautomaat, Koelkast of Wasdroger defect? Garantie op onderdelen Snelle service Tevens verkoop Erkend Elec. Install Oud-Cromstrijensedijk W.Z. 23 KLAASWAAL J. KLEIN B.V. tevens containers Tel. 01887 - 1795 'n Gazelle bij: Hofdijksweg 29, Ouddorp Burgemeester en wethouders van Middelharnis; gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; van Lint Autoschade b.v., Prutweg2teSommelsdijk, voor het oprichten en in wer king hebben van een spuitinrichting, gelegen aan de Prutweg 1-2 te Sommelsdijk. De beschikking en de overige stukken liggen vanaf 26 juni 1989 een maand voor een ieder ter inzage op het bureau algemene zaken van de afdeling algemene bestuurs zaken van de gemeentesekrelarie van Middelharnis, op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur, alsmede builen werktijd na telefonische afspraak op de binnen de ter inzage termijn vallende dinsdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: - de aanvrager; - de betrokken adviseurs; - degenen, die tegen de aanvraag en/of ontwerp-beschikking tijdig bezwaren heb ben ingediend; - enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tegen de aanvraag en/of ontwerp-beschikking bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet voor het verstrijken van bovenvermelde ter inzage termijn worden ingediend bij de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State aan de voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State verzoeken, om schorsing van de beschikking dan wel om het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet eveneens voor het verstrijken van boven vermelde ter inzage termijn worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Middelharnis, 23 juni 1989 De burgemeester van Middelharnis maakt bekend, dat burgemeester en wethou ders van Middelharnis van plan zijn om met toepassing van artikel 18A van de Wet op de ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen aan het bouwplan van de heer K. Pater, voor het oprichten van een berging op het perceel Dorpsweg 85 te Sommelsdijk. De hierop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 26 juni 1989 gedu rende veertien dagen voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bezwaar maken tegen de voorgenomen beslis sing. Een dergelijk bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burge meester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 12