Nieuwe editie gemeentegids IÜP9r Leasing Mobil D „Saartje", historisch sleepbootje in thuishaven Ouddorp 01877-1309 ONDERBREKING GASVOORZIENING USI - us^ Oprichting orkest Goeree-Overflakkee In juli weer mosselen hutbredttse KIEVIT WARMTE Rally Formula Garage Knöps B.V. Citroen - Hessellnk Kabeljauw aanvoer door sportvissers Gemeente Middelhamis Netspanning in Nederiand wordt 230 volt in 2004 Concert in de Herv. Kerk te Dirksland BOVAG-advies APK-tarief Panasonic kleurentelevisie A. J. van Rumpt MUS Dirksland Ramoco b.v. l Goeree-Overflakkee DIRKSLAND MELISSANT STELLENDAM OUDDORP zaterdag 24 juni 1989 van 8.00 tot 14.00 uur 61e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond EEN STEREO KLEURENTELEVISIE MET TELETEKST type 2178 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Sanitair - Centr. verwarming 01870-2609 Middelhamis Telefoon 01870-2222 voor alle taxaties o.g. RENAULT-dealer 5 \ISy/// voor Dirksland, 01877 - 1357 In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan het gastransportnet zal de gasvoorziening in onderbroken worden op: Aan de verbruikers wordt verzocht gedurende deze tijd de hoofdkraan bij de gasmeter af te sluiten. De Directie VRIJDAG 9 JUNI 1989 No. 5806 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01^70 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rekoio. 3420.01.108 Wegener Speciale Uitgaven te Rotterdam is in samenwerking met de gemeente Middelhamis gestart met de voorbereiding van de editie 1989/1990. Alle in de huidige gids vermelde verenigingen/instellingen ontvangen bin nenkort een brief met het verzoek de gegevens te controleren en eventueel te corrigeren. Verenigingen/instellingen/bedrijven die nog niet in de gids staan vermeld en daar alsnog prijs op stellen, kunnen gegevens inleveren bij de afdeling voor lichting van de gemeente Middelhamis. In de komende weken zal door een medewerker van WSU, de heer J. Huiberts, acquisitiewerk worden gedaan ten behoeve van de gids. Waarschuwing: momenteel wordt in de regio Goeree-Overflakkee acquisitie gepleegd voor een bepaald doel waarbij men het soms doet voorkomen als zou de gemeentegids in de huidige vorm verdwijnen. Deze of vergelijkbare informatie is volstrekt misleidend. De Nederlandse elektriciteits-distri- butiebedrijven gaan de netspanning verhogen van 220 volt naar 230 volt. Dat gaat gebeuren tussen nu en 2004. Dat heeft de ledenvergadering van de VEEN, de vereniging van elektrici- teits-distributiebedrijven, vandaag be sloten. De verhoging zal voor de consumenten geen bijzondere gevol gen hebben. Over de invoering is en wordt overleg gevoerd met consumen tenorganisaties en het Ministerie van Economische Zaken. De verhoging is een gevolg van het Europese streven naar normalisatie van de netspanning. Nu worden er in Euro pa drie verschillende netspanningen gebruikt: 220, 230 en 240 volt. In Euro pees verband is afgesproken de netspan ning te normaliseren op 230 volt. De achtergrond daar\'an is het wegnemen van handelsbelemmeringen. Zestienk Westeuropese landen hebben inmiddels besloten de genormaliseerde Europese spanning in te voeren. De Nederlandse elektriciteits-distribu- tiebedrijven zijn gehouden deze nieuwe norm in te voeren. Tegelijk met de ver hoging van de spanning wordt ook een spanningsverbetering doorgevoerd. Hoewel de spanning nu nominaal 220 volt is, mag die naar boven en naar beneden 10 procent afwijken: de span ning mag variëren tussen 198 en 242 volt. Tijdens de invoering van 230 volt wor den deze toleranties verminderd tot min 10 procent en plus 6 procent: de span ning mag dan nog variëren tussen 207 en 244 volt. Doordat de verhoging van de spanning over vijftien jaar wordt gespreid, zal deze geen nadelige gevolgen hebben voor de consumenten. De verhoging wordt in een aantal stappen gereali seerd. De eerste stap volgt dit jaar de laatste na 2004. Voor een spreiding over vijftien jaar is gekozen om hinder voor de con sumenten te voorkomen. Omdat de .elektrische apparatuur een gemiddelde levensduur heeft van tien jaar, met uit schieters naar vijftien jaar, zal alle hui dige apparatuur in 2004 volledig zijn vervangen door apparatuur die gemaakt is voor 230 volt. De spanningsverhoging wordt gereali seerd door het aanpassen van de span ningsverhoudingen in de transformator huisjes. In landelijke gebieden zal bo vendien het net verzwaard worden door extra transformatoren en door zwaar dere leidingen. De verzwaring van het net is nodig om de vermindering van de toleranties mogelijk te maken. Nog een herinnering: aanstaande zater dag, D.V. 10 juni, zal er in de Hervormde Kerk te Dirksland een concert gegeven worden ten behoeve van het opbrengen van een nieuwe pleisterlaag in de kerk. Medewerkenden zijn: Paul Kieviet, or gel; W. van Maanen, piano en Esther van Steenoven, fluit. Het programma is zeer gevarieerd en omvat ondermeer samenzang. De toegangsprijs is laag gehouden: 3,- voor volwassenen en 1,50 voor 65+ en kinderen. Wel zal er bij de uitgang een kollekte zijn, die voor de nieuwe pleis terlaag zal worden bestemd. Het belooft een mooie avond te worden in een sfeervol kerkgebouw. De aanvang is om 20.00 uur. Voor verdere informatie, zie het Eilan- den-Nieuws van vrijdag 2 juni j.l. Met ingang van het nieuwe cursusjaar in september a.s. wil de Muziekschool Goeree-Overflakkee komen tot de op richting van een orkest. Het is de bedoe ling dat dit orkest voor iedereen toegan kelijk is en een zo breed mogelijke samenstelling van instrumenten krijgt. De directie van het op te richten orkest is in handen van Arie Stolk, docent aan de muziekschool en dirigent van uitsteken de blaasorkesten in de regio. Afhanke lijk van de aanmeldingen zal hij bekij ken of er gekozen wordt voor een blaasorkest, een strijkorkest of een mengvorm als uitgangspunt. Bij grote belangstelling is het ook mogelijk dat er twee verschillende types orkesten ge vormd worden. De deelname is voor leerlingen van de muziekschool gratis, terwijl voor niet- leerlingen een bedrag van ƒ10,- per maand (gedurende 10 maanden per jaar) in rekening gebracht zal worden. Er zal wekelijks gerepeteerd worden op zaterdagmiddag van 14.00-15.30 uur in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7, 3241 GA Middelhamis, telefoon 01870- 2400, waar men ook inlichtingen kan verkrijgen en zich vanaf heden op kan geven voor evt. deelname aan het mu ziekschoolorkest. Ze komen weer, de verse mosselen van het nieuwe seizoen 1989-1990. De aan vang van dat nieuwe seizoen is door het Productschap voor Vis en Visproducten in samenwerking met de Coöperatieve Productenorganisatie van de Neder landse Mosselcultuur U.A vastgesteld op 21 juni. Op de datum mogen de mos selkwekers hun mosselen aan de handel afleveren. De mosselen blijven dan nog enige tijd op de mosselverswaterplaat- sen in Yerseke om zandvrij te worden, zodat ze begin juli op de markt, in de vis- winkels en in de restaurants verkrijg baar zullen zijn. De BOVAG adviseert de aangesloten autobedrijven de nieuwe tarieven van de Rijksdienst voor het Wegverkeer voor de APK personenauto's nagenoeg te vol gen. De nieuwe tarieven mogen vanaf 1 augustus 1989 worden berekend. Dit betekent dat een automobilist, die uit sluitend een APK-keuring verlangt, bij een BOVAG autobedrijf doorgaans 75,- inclusief BTW voor de keuring zal moeten betalen. De BOVAG adviseert de leden tevens het nieuwe afmeldingstarief voor goed gekeurde auto's (dat de BOVAG-leden vanaf 1 augustus aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer moeten betalen) aan de klant door te berekenen, samen met een opslag voor administratiekos ten etc. Op de rekening voor een losse APK-keuring kan de automobilist vanaf 1 augustus dus nog een bedrag van 10,- incl. BTW verwachten. Het merendeel van de automobilisten kiest overigens voor de mogelijkheid een APK-keuring te combineren met een grote onderhoudsbeurt. De BOVAG heeft haar leden geadviseerd in dat geval de keuring gratis te doen. Overigens zullen de bedrijven in dat geval wel het afmeldingstarief (ƒ10,- incl. BTW) doorberekenen. De BOVAG is verheugd dat minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat met deze tariefsverhoging tegemoet komt aan een al enkele jaren geleden door ANWB en BOVAG gegeven advies, het wettelijk voorgeschreven tarief te verhogen om de feitelijke kosten, ver bonden aan de uitvoering van de keu ring te dekken. 'n Topper van Panasonic! Gemakkelijk bedienbaar, een perfect beeld en de ingebouwde versterker zorgt voor een oorstrelend stereo-geluid. Prijs per week f 15,- uoor olie zekerheid VINGERLING 3 MIDOELHARNIS -TEL 01B70 -2518 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER c:, '-"-l-l-'l-*"*) OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK 01871 -1553, Stad a.h. Haringvliet Verkoop -I- Service 01871 - 1662 5 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 ^.:^l^t^^.|^^.|^4■•^■4■•^■^■>^'^4■'^|^'^l^•^■4■'^l^'^|^l^\ In Nêêrlands boeiende scheep vaarthistorie zal men de famiUe- naam Grinwis niet gauw tegen komen, maar in Ouddorp, zo goed als de bakermat van de Grinwis- sen, wordt in dat opzicht „naar verandering gestaan". Daar draagt een uit 1921 daterend sleepbootje de naam „Saartje", het koos- naampje dat eigenaar Hans Grin wis z'n vrouw Francien heeft toebedacht. Zo noemde hij ook z'n authentieke „Amsterdammer- tje" een 15,38 meter lang slepertje dat vroeger vooral in de Amster damse regio en op de Zuiderzee heeft geopereerd. Nu, oud gewor den zijnde, mag „Saartje", die ze volgende week met die naam hopen te dopen haar sjouwersver leden vergeten en keurig opgeka lefaterd dienst doen op het mooi ste meer van Nederland, de Grevelingen...! Hans, die in zijn vroegere jaren drie jaar over de zeeën en oceanen zwalkte en achtmaal „om de we reld" voer, voelt zich nog immer tot het water aangetrokken, en wat een kansen, zó dicht bij de Grevelingen. Eerder bezat hij een speedboot en nadien een polyester familiekruiser, maar het spelevaren met zo'n boot kon moeilijk écht varen heten. Daarom kwam er de „Saartje", een nog origineel slepertje, dat niet óp-, maar in het water ligt, dat body heeft en zich niet voor elk windje zomaar weg laat waaien. Ook geen „opge bouwde friteskraam", zoals hij de „Amsterdammertjes" noemt die t.b.v. recreatief gebruik soms won derlijk zijn aangepast, nee..., een echte, eerlijke „Saartje", in 1921 op de werf Nicolaas Witsen v/h F.W. Staal te Alkmaar gebouwd als de „Hilda", in haar werkzame leven ook nog „Petten", „Ineke" en „Cla- zina" geheten. Ze was oorspronke lijk voorzien van een 40 pk Krom hout, een fokzeil voor-, en een steunzeil achter, die wéér, in 't eer- De „Saart/e", t.g.v. de perspresentatie feestelijk gepavoiseerd, straks ook met het familiewapen van de Grinwissen op de pijp. lijk bruin, zullen worden aange bracht. Zo gauw als 't kan zal ook de Mercedes scheepsmotor weer door een authentieke Kromhout vervan gen worden, want Hans is vast van plan z'n schuit een eerlijk museum schip te laten zien. Varend onder de Goereese scheepsvlag al lijkt die voorbehouden aan de kottervloot. Van het Gemeentebestuur heeft hij er in elk geval nog geen cadeau gekregen, maar elke keer wanneer Hans met „Saartje" een watersport evenement bezoekt zal die vlag tóch wapperen, vanaf zijn schuit! Niet gekregen; dan maar geleend. De sleepboot met de vele namen, ooit werkpaardje in en rond Am sterdam - waar ze in de oorlog, gebombardeerd op de bodem lag - en huisvesting biedend aan het schippersgezin met 3 kinderen, is terug in zo oorspronkelijk mogelijk staat en daar wil Hans ook anderen van laten meegenieten, 't Is welis waar drinken uit een kroes en eten van een geëmailleerd bord, je wat behelpen op het krappe toilet en in de evenmin ruim bemeten douche, In het gezellige vooronder; links Hans Grinwis, rechts Wim Hoek. maar dat moet geacht worden tot het onvervalste schippersleven te beho ren. De kooien zijn prima en wan neer echt de laatste hand is gelegd zal de „Saartje" accomodatie voor 12 gasten hebben, terwijl meerderen er ook logies kunnen vinden. Dhr. Grinwis zal na 15 augustus, wan neer een plaat als de Hompelvoet weer betreden mag worden enkele- gratis-natuurtochten maken en dat is genieten, van het uitzicht en van de gedreven uitleg van dhr. Grinwis die de wereld zag maar het nergens zó mooi vindt als 's morgens vroeg op de Grevelingen. Samen met Wim Hoek vaart hij de „Saartje", elk voorzien van de nodige papieren en het schip voorzien van onmisbaar instumentarium en de goedkeuring van de scheepvaartinspectie. Ze mogen er passagiers mee vervoeren - reddingsmaterialen zijn aan boord - maar ze zouden er zo ook weer mee mogen slepen. Tochten buiten de flakkeese wateren worden aller minst geschuwd. De „Saartje" is, met schipper, ook te huur voor lan gere tochten, tegen overigens rede lijk tarief omdat dhr. Grinwis wel wat wil terugzien van z'n kapitale investering, maar anderzijds niet door echt commerciële bedoelingen wordt gedreven. Daarom ook die gratis tochten; wie daarin interesse heeft kan dat via tel. 01878-2187 of 01879-2321 kenbaar maken. Een trotse schipper, die Hans, én een dankbare, want zonder hulp van velen had z'n schip er nu niet zo patent bijgelegen. „Bij hen die me hielpen is de liefde voor z'n histo risch scheepje helemaal bovengeko- men", verklaart dhr. Grinwis en samen met zijn helpers heeft hij de restauratie van harte beleefd en 't is evenzeer van harte dat 'ie vaart, want, zegt dhr. Grinwis: „Het leven ziet er anders uit op het water, veel vriendelijker en veel gemoedelijker". Hij vraagt geen grote prijs om daar anderen deelgenoot van te maken. De „Saartje" vaart op verzoek.... Door het Tweede Kamerlid H. Eversdijk zijn aan minister Braks vragen gesteld over de aanvoer van kabeljauw door sportvissers. Terwijl beroepsvissers gehouden zijn aan de aanvoer van maximaal vier kis ten van veertig kilo per week, worden door goed uitgeruste sportvissers, die in de nabijheid van wrakken vissen, hon derden kilo's kabeljauw aangevoerd. Handelaren staan 's Zondags aan de Brouwersdam de gelegenheidsvissers op te wachten en de gevangen vis wordt zwart verhandeld. Dat gebeurt ook in andere plaatsen, onder meer in West Kapelle. E.M.G.O

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1