A. J. Kruider, 40 jaar streekmuseum Een dronk op nieuw filiaal S'dijk van foto Hameeteman Met auto op publiek ingereden Jubilerende Watersportver. „Flacquee" doet Middelhamis decoratieve boei cadeau floniiSiemaM/ Moerasgebiedjes bij Krammersluizen '-J^f Deelname EO familiedag Bouwbeurs voor Zuid-West Nederland in de Zeelandhallen geslaagd Nat. dag voor de Zeevisserij -r:^ 61e Jaargang DINSDAG 30 MEI 1989 No. 5803 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01.108 Als straks in juni de gezamenlijke jubileumaktivitei- ten van het Streekmuseum en De Motte van start gaan is het al meer dan 40 jaar geleden dat de heer A. J. Kruider uit Sommelsdijk de aanzet gaf tot het oprichten van de Vereniging Streekmuseum Goeree- Overflakkee, waarvan hij door dik en dun de voorzit- tersfunktie vervulde. Hoe kom je op het idee? Je vraagt je af hoe iemand in 1949 op het idee kwam een Streekmuseum op te richten. ,Als kind mocht ik met m'n vader mee als die naar de overkant ging om inkopen te doen, naar Rotterdam, Amsterdam of naar Leiden (wollen dekens). We bleven daar een nachtje over en dan werd ik meegesleept naar een museum, we bekeken de oude gevels en de gevel steentjes. Zo heeft m'n vader me de aandacht voor het historische bijgebracht. Ook als we gingen fietsen wees hij me van alles aan, b.v. als we door Dirksland fietsen stopte hij bij het huis op de Heul en legde hij me uit wat de regels „Het is menigeen een groot bezwaren dat men een ander wel ziet varen" betekenen. Het besef voor het oude en het eigene is zo vanzelf gegroeid". Dat besef zou misschien nooit tot uiting gekomen zijn in het oprichten van een streekmuseum als de heer Kruider niet in de buurt had gewoond van een smid, die handelde in allerlei spullen, die alles kocht en verkocht wat los en vast was, van oud ijzer tot en met antiek goudbehangsel en hele hui zen toe. „Als ik dat zag dacht ik: straks is er niets meer over. Ik liep er al een paar jaar over te piekeren en in april 1949 zette ik een oproep in Eilandennieuws EEN MU SEUM VOOR FLAKKEE. Ik dacht dat er enorm veel mensen zouden reageren; het waren er welgeteld vier: W. H. S. Syp- kens, Th. de Waal, A L. v. d. Tol en C. Makkenze". Op 7 juni 1949 werd de Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee op gericht. lenioonsieiungen Maar toen, hoe pak je zo iets aan? Bij Kruider thuis werden vergaderingetjes gehouden door de vijf museumvrien den. Ze besloten een tentoonstelling te organiseren en in de kerstvakantie van 1949 stelden zij in 2 lokalen van de HBS in Middelhamis allerlei voorwerpen tentoon die ze hadden opgedaan via oproepen in de krant en door de boer op te gaan. Er kwamen 1200 bezoekers, vol wassenen voor een kwartje en kinderen voor een dubbeltje. Het succes gaf hen moed om door te gaan en de Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee kreeg naar aanlei ding van de tentoonstelling in de HBS haar eerste spullen, sommige bruikleen spullen mochten worden behouden en andere dingen werden aangebracht. Daarmee stond de vereniging gelijk voor het probleem: waar blijf je er mee? De gemeente Sommelsdijk was zeer wel willend en stelde ruimte beschikbaar. Zo zwierf het Streekmuseum achtereen volgens van de oude soepkokerij naar een oud huit-je, naar de zolder van de gasfabriek, naar de zolder van de Groen van Prinstererschool, weer naar een oud huisje, naar ten pakhuis in de Ring in Sommelsdiik. naar een huisje in de Kerkstraat. Het museumwerk kwam in die tijd voornamelijk neer op sjouwen. De inspanning had resultaat want op de eerste openbare vergadering van het Streekmuseum telde de vereniging 19 leden. In het begin van de jaren 50 werden nog meer tentoonsteüingen ingericht. In de kleuterschool in Sommelsdijk waar o.a. een vitrine was gewijd aan de Joodse ere dienst, in een café naast de Rooms- Katholieke Kerk en in Ouddorp in twee lokalen van de lagere school. De tentoonstelling in Ouddorp die de bedoeling had de kop van het eiland te laten zien dat het een streekmuseum was en geen Sommelsdijks museum flopte wegens prachtig zomerweer. Naar de Kerkstraat Na alle omzwervingen vond het Streek museum eindelijk een eigen onderko men, vertelt de heer Kruider met vol doening. Dankzij giften van het Anjer fonds, de Lions en de Flakkeese Ge meenschap konden 2 huisjes in de Kerk straat gerestaureerd worden. „Op 18 juli 1956 werd het museum geopend. Met medewerking van het Bin nenhof kon een suppoost worden aan getrokken. Later kregen we ook nog „De Doele", een prachtig pand dat zeer ver waarloosd was maar dankzij een gift opgeknapt kon worden. De bovenver dieping is nu werkruimte van De Motte en beneden is de bestuurskamer, daar vergaderen we altijd. In 1972 was de laatste uitbreiding en beschikten we over totaal 6 gerestau reerde huisjes in de Kerkstraat. De Commissaris van de Koningin heeft die uitbreiding geopend". Voordat het zover was heeft het bestuur heel wat moeten doen om de financiën rond te krijgen, maar gelukkig vonden de verzoeken om subsidie gehoor bij de gemeenten op Goeree-Overflakkee, met wie al 30 jaar een goede verhouding bestaat. „Toch was er een periode dat we echt klem zaten, maar gelukkig hebben we We fotograferen de laatste weken Middelhamis' burgemeester mevr. Sleurink nogal eens met geheven glas, maar trekt u daar vooral geen verkeerde conclusies uit; in die gevallen gaat 't goed met Menheerse...! Zoals gisteravond toen ze een feestelijke jus d'orange-dronk uitbracht met de Ouddorpse fam. „foto" Hameeteman, die in Sommels dijk, in de vroegere-, maar inmiddels sterk vergrootte zaak van foto Zandstra een nieuw filiaal opende. Niet zomaar een, maar een zaak die ver boven het gemiddelde uitstijgt, vol met een verscheidenheid aan camera's en het werke lijke neusje van de zalm op het gebied van beeld en geluid, film en video, waarin foto Hameeteman een puike repu tatie heeft gevestigd. De openingshandeling door mevr. Sleurink bestond uit het bedienen van de nieuwste ontwikkeling op video-gebied, het maken van een direct-klaar foto via video en printer, het zgn. still-video system. Foto-object was dhr. Zandstra van wie de zaak werd overgenomen, 't Was duidelijk dat ook hij bijzonder ingeno men was met de goede voortgang van zijn zaak. Op de foto wordt daarop getoost, v.l.n.r. mevr. Sleurink, Wilke Hameeteman en zijn vrouw Janneke, mevr. Rosie Hameeteman en rechts dhr. Hameeteman, een gelukkig vijftal. MIDDELHARNIS De feestelijk verlopen Havendag, die zaterdagavond met vuurwerk werd afge sloten, heeft toch nog een kwalijk besluit gekregen doordat een automobilist (v. D.) zich niet beheerste toen hem door het wandelend publiek het passeren van de Wilhelminabrug onmogelijk werd gemaakt. De jongeman gaf desondanks gas waardoor iemand kneuzingen aan beide benen opliep. Toen de auto vastliep nam de chauffeur de benen naar zijn vlakbij gelegen ouderlijk huis, waarna het publiek z'n woede afreageerde en die voor zeven duizend gulden schade toebracht. De jongeman is aangehouden en gedu rende de nacht in het politiebureau te Hellevoetsluis opgesloten. Hem zal po ging tot doodslag c.q. het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste worden gelegd. fFiiinii^ir) het hoofd boven water weten te houden en konden we het redden zonder com mercialisering". Eensgezind bestuur spaart „ouwe rommel" De heer Kruider werd als initiatiefne- aier gelijk tot voorzitter van het bestuur gebombardeerd en heeft die funktie tot op de dag van vandaag zoals hij zegt j „reuze met zin" vervult. I Toch wil hij gezien zijn leeftijd zo •>-zcetjes aan gaan denken aan afbouwen. Het voorzitterschap vroeg veel tijd en energie en hele avonden, soms halve nachten, is er met de andere bestuursle den samen gewerkt. Grote problemen waren er nooit, de onderlinge verhou ding was prima en er was weinig ver loop. Het Streekmuseum heeft bestuurs leden alleen door leeftijd of overlijden verloren, nooit vanwege problemen, ze waren het eens in hun streven. „In het begin werd je uitgelachen", zegt de heer Kruider, „de mensen zeiden ronduit: wat haal je in je hoofd, die ouwe rommel. Er was weinig begrip voor onze liefhebberij, maar dat is later gelukkig veranderd. Het leeft nu toch wel op het hele eiland, in de éne plaats meer dan op de andere". Hij prijst zich gelukkig bij zijn oproep in 1949 genoeg enthousiaste medestan ders te hebben gevonden om het Streek museum op te richten tot behoud van het streekeigene. „Ik wou het uit cultuur-historisch oog punt voor Goeree-Overflakkee bewaren, of 't nu een prachtige kast was of een stootje, een meekrap-spa heeft voor de geschiedenis van het eiland net zo veel waarde als een paar gouden keuvelknil- len. Juist de simpele dingen worden het eerst weggegooid, dat is zo jammer. Toen we in het Streekmuseum een keukentje kregen hadden we geen ijzeren vorken. Die waren nergens te vinden, dat was nog zoeken. Er zijn van die dingen waar men geen waarde aan hecht, waar niemand op een moment iets mee kan doen en die voor later toch interessant zijn. Zo verzamelt het museum archieven van verenigin gen en instellingen die opgeheven wor den. Momenteel hebben we geen ruimte om ze te laten lezen maar dat komt mis schien nog wel eens. Per slot: als het in het museum is is het goed bewaard, want het komt er nóóit meer uit". Het museum: leerschool en herkenning Het museum staat open voor de jeugd. Scholen kunnen donateur worden tegen een speciaal tarief Het bezoek van de scholen op Goeree-Overflakkee is zeer verschillend, vertelt de heer Kruider, sommige scholen zijn heel trouwe klan ten, ander zie je nooit, ongeacht de afstand. „Het museum is een leerschool" zegt hij, „daar zie je de geschiedenis". Om te bewerkstelligen dat kinderen h un ogen de kost geven zijn er vragenlijsten om in te vullen tijdens de rondgang door het museum. De suppoost is een trouwe hulp bij de ontdekkingstocht door de vele afde lingen. Bij een rondleiding valt het de heer Kruider altijd op dat de volwassenen alle maal iets terugvinden uit hun jeugd. In het museum begint vaak het verhaal van toen: Kijk, dat hadden wij vroeger ook.... Weliswaar deed de kraan het zware werk, maar voor de preciese plaatsing was toch nog wat stoere mankracht nodig. Vrijwel op de plaats waar zich in 't verleden de ingang van de Middelhar- nisse haven moet hebben bevonden is zaterdag - op de wallekant - een lichtboei geplaatst. De registratieletters en cijfers MD 25 herinneren aan de letters waarmee vroeger de visserssloepen hun Middelharnisse kom-af duidelijk maakten en het getal 25 slaat op het jubileumjaar van de Water sportver. „Flacquee" welke ver. de boei aan de Gemeente Middelhamis cadeau deed. De j.l. zaterdag gehouden Havendag vormde voor de over handiging een pracht gelegenheid. Middelhamis' eerste burger mevr. Sleurink-Rabbinge was, terug van een heerlijke tocht op het Haringvliet, graag bereid de boei op z'n definitieve plaats te zetten, al weegt die dan ook 5 ton. Jaap Boeter had een van z'n kranen voor die klus beschikbaar gesteld en het tillen vormde dan ook geen enkel probleem. De boei staat er, kompleet met een oorspronkelijk licht dat brandend zal worden gemaakt. „Flacquee" voorzitter dokter J. Dogterom vertelde voor de aanbieding, dat de idee was gerezen toen vorig jaar, in het Rijksmuseum te Amsterdam het echte Laantje van Middelhamis werd bekeken. Op de plaats waar de boei nu is gelegd is op het schilderij een houten paal met een licht te zien, heel waar schijnlijk het toenmalige havenlicht dat nu, zij het in een moderne versie in ere is hersteld. De niet meer in gebruik zijnde boei werd beschikbaar gesteld door het directoraat Generaal scheepvaart en maritieme zaken, directie Rijn mond van Rijkswaterstaat. De boei die de kleuren blauw en geel heeft gekregen ligt aan het begin van de Oosthavendijk, schuin tegenover „de Parel van de Delta". Voor deelname aan de EO-familiedag die a.s. zaterdag in Utrecht wordt gehou den kunnen zich nog deelnemers mel den. De reis wordt per bus gemaakt. De fam. de Keijzer, tel. 01870-3620 zal u nog graag noteren. De eerste Bouwbeurs voor Zuid-West Nederland in de Zeelandhallen te Goes is succesvol verlopen. De vele duizen den bezoekers op 24, 25 en 26 mei toon den zich tevreden over met name de diversiteit in het op de beurs gebo dene. Standhouders verklaarden naast nieu we klanten ook de band met bestaande klanten in een prettige sfeer te hebben kunnen verstevigen. De gratis beurska- talogus met informatie over op de beurs vertegenwoordigde bedrijven kreeg meermalen het predikaat „naslagwerk" toebedeeld. Ook de kombinatie tussen beurs en het aldaar door het Innovatie centrum Zeeland georganiseerde sym posium bleek aan te slaan en kwaliteits verhogend te werken. De bouwbeurs voor Zuid-West Neder land te Goes zal jaarlijks herhaald worden. Rijkswaterstaat Zeeland gaat komend najaar bij de Krammersluizen zes moe rassen aanleggen die als mini-waterrijk gebied veel waarde zullen hebben. Ze krijgen een oppervlakte van vier hectare. Met kokhanenschelpen wordt een eiland gemaakt, waarop watervogels kunnen broeden. Ook voor de oever zwaluwen zullen broedplaatsen worden gekreëerd. Bomen en struiken zullen worden geplant en men denkt aan levensmogelijkheden voor amfibieën en vissen, alsmede talrijke insekten. Het uitkomende zand, 80.000 kubieke meter, wordt gebruikt voor wegen-aan- leg bij Oude Tonge. Als er een derde sluis moet komen zul len de moerassen weer moeten ver dwijnen. De nationale dag voor de Zeevisserij wordt dit jaar op 10 juni te Lauwersoog gehouden. Namens de Visafslag Lau wersoog en het Produktschap voor Vis en Visprodukten wordt een en ander georganiseerd door de Stichting Open dag Lauwersoog. De firma Heiploeg uit Zoutkamp demonstreert er de nieuwe gamalenpelmachine. i i'V l~J,. Voor ropkwaliteil. goede service en voordelige pri/^en. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER liefcon 01878-1612 en 2120 Telaloon 0H16-2400 Sommelsalik - Teleloon 01870-5341 K»>|.i»-,.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1