Beledigde majesteit Parasiet besmet zwemwater bij Hellegatsplein Plaatwerk Rien Poortvliet lyrisch over museumvestiging in Middelliamis: „hier hoort m'n werl(, hier tier 01877-1309 „Avondklanken" schitterde opnieuw hutbrethtse KIEVIT WARMTE Garage Knöps B.V. Citroen-Hesselink Zang- en Orgelavond in de Grote of Sint Laurensl(erl( Hollandse nieuwe aardappelen ƒ2.50 flotniSieinAH alle merken Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Open dag nieuwe gemeentewerf annex brandweerkazerne 61e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond 1 kg. geschrapte Casper Versmarkt DIERENBESCHERMING HAVENDAG SLA UW SLAG voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland Sanitair - Centr. verwarming 01870-2609 Autobedrijf A. J. van Rumpt Vei1.C. Bakker, tel. 01877-1589 'W^"!-*"*) Middelharnis Telefoon 01870-2222 Dirksland, 01877- 1357 RENAULT-dealer AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Aanpassing VV WV WWV w Oranjever. Dirksland dankt voor medewerking VRIJDAG 26 MEI 1989 No. 5802 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Soms hebben wij de neiging de beledigde majesteit uit te hangen. We worden niet begrepen, of men wil ons niet begrijpen. Dat geldt in het groot dat geldt in het klein. Dat geldt in de politiek, dat komt voor in de kerk. Overigens noemen we het natuurlijk niet zo. Want wie wil nu van hoogmoed beticht worden. Stel je voor, de beledigde majesteit Stel je voor, dat suggereert dat mijn haan koning moet kraaien. We weten wel beter. Oh ja? De beledigde majesteit trekt zich terug. Hij of zij heeft het nog zo geprobeerd, maar de tegenpartij wilde niet horen. Dan moet die maar voelen. Hij/zij gaat voor zichzelf ver der en heeft geen boodschap meer aan de ander. Zo gaat dat, in het groot en in het klein, in de politiek en.... Voor we het weten doen we zo aan groeps denken, in het klein en in het groot. We heb ben geen boodschap meer, maar wel de wijsheid in pacht. Soms menen we zelfs de Wijsheid in pacht te hebben. Dan luister je slecht, dan spreek je monologen. Dan ont staat een sfeertje: we hebben het zogoedmet elkaar Totdat.... er weer een beledigde majesteit is. Vult u nu zelf de rest even in? Tussen haakjes: Hij Die de beledigde Majesteit bij uitstek is, handelt zo niet God Die door Zijn schepsel -uen ik - moedwil lig, achteloos opzij gezet wordt, komt keer op keer terug. In Zijn Woord biedt Hij een weg terug: Christus. Alleen, we moeten dan van genade leven. Een echte majesteit gra- tieert zijn tegenstander. Beledigde majestei ten, slaven in een koningsmantel, niet Solms kan al dat gedoe zo tegenstaan. Soms kan alle gewichtigdoenerij zo 'n leeg gevoel nalaten. Soms zijn principes zo hel der als kristal. Het klinkt mooi, je kijkt er dwars doorheen. Wij mensen hebben he took zo hoog in de bol. Wij mensen, bele digde majesteitjes vind je overal. Dat is niet voorbehouden aan een groep. Dit laatste is geen excuus, zo in de trant van: als het in de WD al zo toegaat, waarom dan bijonsdan niet? dat is solidariteit in het negatieve. Zo gaat dat, zo hoort het niet. Het is trouwens niet waar ook, want soms weten we beter. We kunnen allen beter weten: in de Bijbel staat precies beschreven hoe het komt dat we de beledigde majesteit uithangen. Als God wilde de mens zijn. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Waarom dit alles geschreven? Het zou gaan over christenkunstenaars die geen weer klank vinden, omdat zij vanuit een cultuur schrijven, spreken en doen die de wereld niet meer herkent Wat erg! Tegelijkertijd, wat fijn, zij zijn niet geassimileerd, zij zijn ken nelijk nog niet van de wereld. Zo sussen we ons in slaap en hebben we er vrede mee dat we geen woord meer hebben voor de wereld. Zo poetsen we elkaar bin nen de groep op. Hierboven staat: dat komt overal voor. Met het kiezen voor „we" kreeg de cirkel een kleinere middellijn. Omdat het niet om ons gaat, mag gaan. Omdat - daar worden ze dan genoemd - christenen levende brieven dienen te zijn, van hun Koning. Omdat zij getuigen dienen te zijn met het Woord en in de daad. Natuurlijk is dat praktiseren geen garantie voor een goede ontvangst Maar het nalaten, het de beledigde majesteit uithangen, de norme ring zonder liefde, is dat dan wat zoutend zout genoemd wordt? Een pessimist aan het woord? Een realist Zeer succesvol, met het behalen van opnieuw een eerste prijs, heeft het ouderenkoor „Avondklanken" uit Middelharnis-Sommelsdijk j.l. zater dag deelgenomen aan een vocaal con cours te Epe. „Het koor heeft veel aandacht voor de intenties van de diri- gente", zo vermeldde een van de jury leden in zijn beoordeling. Diezelfde aandacht heeft de dirigente mevr. Mc Coll voor haar koor waarom - zo vond ze - de prestatie van het koor nou'es niet met wat snelle regels in de krant moesten worden afgedaan. „Avond klanken" schitterde en dat mag van haar met nadruk worden gezegd..! Haar koorleden variëren in leeftijd van 75 tot zelfs 89 jaar, maar j.l. zaterdag toonden de Avondklankers hun noten nog prima mee te kunnen zingen, zelfs op een concours waaraan door koren uit alle leeftijdscategorieën wordt deelgeno men. Lovende waardering dan ook van uit de jury van waaruit „met respekt" naar „Avondklanken" was geluisterd. „Een korrekte opvatting en nuancering, een optreden en presentatie die een pro paganda betekent voor de muzikale aktiviteiten voor ouderen", zo luidde een volgende hooggestemde erkenning, al waren er natuurlijk best ook de kleine schoonheidsfoutjes „Avondklanken" kwam zaterdag in elk geval huiswaarts in de zekerheid „muzikaal zeer goed" gezongen te hebben, zelfs, zo had een van de juryleden gemeld, waar het ging om de vertolking van een voor bejaar denkoren zeer moeilijk werk. Geen wonder dan ook dat mevr. Mc Coll bijzonder trots is op haar koor in de vorming waarvan dir. Gerrit Zoon een belangrijk aandeel heeft geleverd. Heel graag \m\ -..\b.pt koor dan ook op kwali teit en sterkte houden en daar zijn zan geressen en vooral ook zangers voor nodig; deelname is mogelijk vanaf 50 jaar. Elke dinsdagmiddag wordt, van 2 tot 4 uur, in het Dienstencentrum te Middel harnis gerepeteerd. Belangstellenden die er aan denken het koor te versterken zijn daar hartelijk welkom. Vermist: poes, grijze Europese kor thaar, met zwart puntje op de neus. Graag inl. Eendrachtstraat 39, Middel harnis, tel. 01870-3473. aan het Woord? Wat doet het er toe. We heb ben het Woord. Wordt het geen tijd daar voor te bukken? Misschien - nee zeker - wordt dat wel opgemerkt Goddeloos eigenlijk dat gebruik van „tus sen haakjes", hierboven. Dat staat niet tus sen haakjes, dat domineert. Laten we ernaar leven. DORDRECHT Vanaf maandag worden rijkspolitie en huisartsen geconfronteerd met mensen, die klagen over jeuk en uitslag. Allen had den gezwommen in het Haringvliet, nabij het strandje „de Banaan" op het Hellegatsplein. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen, dat het water met een parasiet is besmet. De politie adviseert niet meer in dat gedeelte van het Haringvliet te zwemmen. Jeukbulten Inmiddels zijn tien gevallen bekend bij de rijkspolitie van Oostflakkee. Niet uitgesloten is, dat bij andere huisartsen nog meer klachten zijn binnengekomen. De klachten uiten zich in een hevige jeuk over het hele lichaam. Van top tot teen zit men onder de jeukbul ten en uitslag. Met medicijnen moeten de klachten binnen een week verdwenen zijn. Ze worden veroorzaakt door de parasiet „Schysto- soma Dermatitus". Deze is afkomstig van slakken en watervogels. Maatregelen Naast deze door de rijkspolitie gedane waarschu wing zullen door de provincie Zuid-Holland borden worden geplaatst om de recreanten te waarschuwen. Op het omliggende gebied heeft het strand een grote aantrekkingskracht. Een van de vele kleine havendagaanbiedingen Philips koffiezetter HD5445 goed voor 3-12 koppen kompleet met aflees baar wa terniveau Speciaal antie kalk systeem vooraSIe zeherhetd VINGERLING 3'MIDDeLHAHNIS-TEL 01370-2518 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER CD 1Z3 C=2 C3 t=^ ar 35- Molenweg 4 OudHorp - Teleroon 01BT8-1S12 emuo 3 Hen ess e P'i n isJiop Hog e?o om 171- Teleloon Oltie-S-tOO Il Sommelsdiik Wesli<r3lieelsi'3,v B SommelsOiik - Telefoon 01370-ei voor ^l^■l^l^l^l^l^l^l^4.l^l^^^.l^.l^lflflf>^.l).l^.lflt.l|.l^.l^.4. Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Peugeot Talbot Peugeot Tall>ot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Even ontviel Rien Poortvliet, woens dagmiddag in Middelharnis, een wat fors uitgevallen term ter ont kenning van de vraag of „'t ouwe Sakriesje Poortvliet" nog in Dren the terecht moest komen.... Dat dreigde eind vorig jaar toen de kun stenaar, die in woord en beeld over grootvader Sakriesje legendarisch maakte, op gedane aanbiedingen de vestiging van een Rien Poortvliet museum serieus ging overwegen. Epe, Schaarsbergen, Baarn en Orvelte waren in de markt, maar publicatie in „Eilanden Nieuws" leverde ook snelle flakkeese reac ties waarvan dhr. Poortvliet die uit Middelharnis heeft geaccepteerd. Daar, in het historische Gemeente huis komt het Rien PoortvUet- museum en woensdagmiddag werd de Stichting Rien Poortvliet-Mu- seum opgericht, met als voornemen het museum volgende zomer te beginnen. En óf dhr. Poortvliet dat prachtig vindt, lyrisch als hij is over de ambiance waarin zijn werk zal wor den geëxposeerd, „bovendien tegen het decor van een kerk waarin nog hele noten gezongen worden" voegde hij aan zijn verrukking toe. In Mid delharnis zal het museum zondags gesloten zijn en ook dat doet dhr. Poortvliet deugd. „Ik heb niks met Epe, niks met Schaarsbergen of die andere kandidaten, wél met Flakkee, hier hoort m'n werk, hier tier ik, daarom werd het Middelharnis, met graagte!" verklaarde dhr. Poortvliet. „Met het klimmen der jaren voel ik meer en meer m'n banden met m'n voorgeslacht", verklaarde de kunste naar. De keus viel temeer op Middel harnis omdat hij - tegenover hun nagedachtenis - niet „vreemd" wilde gaan omdat dat zeker hun mis prijzen zou hebben gewekt.... Het was overigens met spijt dat niet kon wor den ingegaan op de aanbieding van het schitterende gemeentehuis van Ooltgensplaat, hem door achtemeef weth. Gerrit Poortvliet aangeboden. De keus voor Middelharnis had van de prachtige ambiance-, maar ook van kleine dingen afgehangen; „hier, op de dijk, heb ik voor 't eerst met een meisje gelopen", liet dhr. Poortvliet weten. Die graagte is overigens wederzijds. Burg. mevr. Sleurink, voorzitter van de Stichting nam na de publicatie in onze krant ook snel kontakt met dhr. Poortvliet op en, nadat hij het histori sche gemeentehuis had gezien had dhr. Poortvliet binnen een week z'n keus gemaakt, ook al zal er niet alle werk kunnen worden geëxposeerd. Br komt 250 a 300 m^ wandruimte ter wijl er - in opslag bij uitgeverij Kok of in kluizen - genoeg ligt om tien schoollokalen vol te hangen! In het toekomstige Rien Poortvliet museum komt derhalve een wisselkoUektie die ook een herhaald bezoek interes sant zal maken. Er wordt op zo'n veertig a vijftigduizend bezoekers per jaar gerekend, uit binnen- én buiten land want verondersteld wordt dat het Rien Poortvlietmuseum een inter- Voor het oude gemeentehuis, de toekomstige accomodatie van het Rien Poortvliet museum brengt defam. Poortvliet (incl. zoon Tim, links) met burg. Sleurink een toost uit. nationale faam en bekendheid gaat krijgen. Woensdagmiddag werd de stich tingsakte ten overstaan van notaris ter Braak door mevr. Sleurink en dhr. Poortvliet getekend waarmee de op richting een feit was geworden. De Stichting zal het museum exploite ren waarbij de financiële hulp van paticulieren en Overheid zal worden gevraagd. Ook de entreegelden ko men aan de exploitatie ten goede. In het Stichtingsbestuur zijn zoveel mogelijk disciplines vertegenwoor digd. Leden zijn: dhr. P. L. de Feijter (gem.secr. en VW voorzitter), mevr. C. Poortvliet-Bouman en dhr. R. Poortvliet zelf, burg. Sleurink-Rab- binge, burg. Oversier, notaris C. N. Schuring (Streekmuseum en mede eigenaar van het notarissenpand van de bovenverdieping waarvan gebruik zal worden gemaakt), dhr. J. Wegge- mans (uitgeverij Kok) en notaris G. E. H. ter Braak. Uiteraard behoeft het Gemeentehuis een aantal aanpassingen om als museum te kunnen funktioneren en ook daar voor heeft de Stichting al een schetsontwerp voorhanden, gete kend door architect mevr. den Hol- lander-Lagerwall. De toegang - al blijft die uiteraard wel intakt - is niet via de trappen en het bordes, maar via een nieuw te maken ingang links in de onderdoorgang. Daar komt een ontvangstruimte en de lift die het ook invaliden mogelijk zal maken het museum te bezoeken. De expositie ruimten worden op de bovenverdie ping gedacht, met bijtrekking van de bovenverdieping van het pand van de notarissen ter Braak en Schuring. Er komen voorts voorzieningen voor klimaatbeheersing en een constante luchtvochtigheid, een kluis en een video-ruimte. De gemeenteraad - waarvan de fraktievoorzitters al nauwkeurig zijn geïnformeerd - zal over een en ander een uitspraak en een kredietverlening worden ge vraagd. Over de grootte van dat bedrag werden nog geen mededelin gen of zelfs maar veronderstellin gen gedaan. Het Stichtingsbestuur werd ook ge vraagd zich te beraden op de waar schijnlijkheid dat, bij aanwezigheid van het museum, in het oude Ge meentehuis geen huwelijksvoltrek kingen meer plaats zullen kunnen vinden, zoals daar nu, naar schatting van ambt. v. d. burg.stand dhr. G. C. Joppe, in 9 van de 10 gevallen wél voor gekozen wordt. Als we temidden van het werk van dhr. Poortvliet die mogelijkheid open zouden laten zouden we uit heel Nederland aanvra gen krijgen!" zo werd verondersteld. Op zaterdag 3 juni zal er D.V. weer een zang- en orgelavond worden gehouden in de Grote of Sint Laurenskerk te Rot terdam. Aan deze avond zal worden medegewerkt door het Chr. Residentie Mannenkoor o.l.v. Aad v. d. Hoeven. Het koor zal worden begeleid door Addie de Jong. Het hoofdorgel zal wor den bespeeld door Aad v. d. Hoeven. Ds. L. Romein uit Rotterdam heeft zoals gewoonlijk ook deze avond weer de lei ding en zal een korte meditatie houden. De avond begint om 20.00 uur. De kerk is om 19.15 uur open en de toegang is gratis. .n*. .*n». .n*. .y. .y. '*P- .*y. .*y. Het gemeentebestuur van Oostflakkee nodigt de inwoners van de gemeente uit om op zaterdag 27 mei 1989 tussen 10.00 en 14.00 uur een kijkje te komen nemen op de nieuwe gemeentewerf en he tnieiuwe afvalstoffendepót: Tram weg 3 te Oude Tonge. Tijdens deze open dag wordt uitslui tend inwoners van Oostflakkee een aantrekkelijk aanbod gedaan, nl. een: compost-silo voor 25,- waarmee men zelf voedingsrijke compost kan ma ken, waarmee bovendien de hoeveel heid in te zamelen afval wordt ver minderd. Voor slechts 10,- meer wordt deze compostsilo, die een winkelwaarde heeft van 189,- ook thuisbezorgd. Tevens zal er op deze open dag gele genheid zijn wat nader kennis te maken met het brandweermaterieel. Daartoe zal het korps van Oude Tonge op het terrein van de gemeentewerf annex brandweergarage vertegen woordigd zijn. Langs deze weg wil het bestuur van de Oranjevereniging „Dirksland" iedereen hartelijk bedanken voor de spontane medewerking verleend tijdens konin ginnedag 1989. Mede door u werd het een geslaagd feest. Bestuur Oranjever. „Dirksland" Tevens willen wij iedereen vragen uit te zien naar een aluminium trap die is zoekgeraakt. Reakties naar 01877-1897.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1