Veelbelovende samenzangavond Politieberichten Dr. G. A. Roelofs Officier in Orde Oranje Nassau bij afsclieid „Hernesseroord" flontiSienian Oproep jubiieumtentoonstelling visserij Goeree-Overflakl(ee Ai ingeschreven voor de Avondvierdaagse? Goedereede Middelharnis Oud-flal(l(eeër Jaap Jongejan gepromoveerd Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten DINSDAG 23 MEI 1989 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Dit jaar bestaat het Streekmuseum Goeree-Overflakkee 40 jaar en de Vereniging van Amateurarcheologen voor Goeree-Overflakkee „De Motte" 20 jaar. Beide verenigingen willen dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan: er is besloten gezamenlijk speciale jubileumaktiviteiten te organiseren onder het motto „Schatten uit het water", waarbij alle gemeenten op het eiland betrokken zullen zijn. De Motte zal ter gelegenheid van het jubileum een expositie inrichten van unieke voorwerpen die gevonden zijn bij de opgraving van de 13e eeuwse nederzetting Berwoutsmoer op de slik ken van Ooltgensplaat, stille getuigen van de oudste bewoningscultuur van die streek. Het ligt in de bedoeling in het gemeente huis van Dirksland oude polderkaarten van het gehele eiland bijeen te brengen; veel kaarten die anders in de archieven opgeborgen blijven, zullen wellicht in Dirksland te zien zijn. In het Streekmuseum te Sommelsdijk zullen twee bijzondere tentoonstellin gen worden ingericht: één over de visse rij van Middelharnis zoals die was en één over de visserij op de kop van het eiland zoals die was en nu is. Voor beide visserijtentoonstellingen is de medewerking van bewoners in de regio nodig. In vergelijking met de reacties rond de visserij van Middelharnis is er wat wei nig van de visserij op de kop van het eiland. Daarom vraagt de jubileumcommissie nogmaals de medewerking van perso nen die voorwerpen of informatie over de visserij van Ouddorp, Stellendam en Goedereede tijdelijk in bruikleen af wil len staan voor de jubileumtentoon stelling. Zo zouden interessante voorwerpen aan OOLTGENSPLAAT Het Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding bestaat dit jaar 40 jaar. Zoals reeds bericht wil het perso neel met de Oudercommissie van de Chr. Basisschool „De Hoeksteen" voor dit goede doel geld bijeen brengen. De bedoeling is een Sponsor Wandeltocht te organiseren. Deze Avondvierdaagse is gepland op 29, 30 en 31 mei en 1 en 2 juni a.s. Uit deze data kan men vier avonden kiezen. Er zullen twee wande lingen gehouden worden, één van 5 km. en één van 10 km. Sponsors worden gevraagd om dit goede doel te onder steunen. U kunt u nog steeds laten inschrijven bij de heer A van Putten, het liefst na schooltijd, telefoon 01873-1485. Alle gewenste inlichtingen zijn ook bij de heer Van Putten te verkrijgen. Jong en oud kan meelopen met een mooi par cours rondom De Plaat. De beloning is een medaille. ^SEBSüs) een breed publiek getoond kunnen wor den van medio juni tot medio september 1989, b.v. scheepsmodellen, oud vistuig, boekjes, visserstruien, ansichtkaarten, opgeviste spullen, alles wat met de visse rij te maken heeft, van bijzondere tot de meest „gewone" dingen toe. In bruikleen aangeboden voorwerpen worden geregistreerd en zullen zowel voor als tijdens de tentoonstelling bevei ligd en verzekerd zijn. De jubileumcommissie, bestaande uit C. N. Schuring, C. Kardux, P. Heer schap, J. ten.Hagen en C. Westdorp- Priem, hoopt op veel reacties om zo te kunnen komen tot een boeiend histo risch overzicht van deze specifieke bedrijfstak, de visserij. Mocht u iets beschikbaar willen stellen dan kunt u voor eventuele inlichtingen bellen: 01877-1904 op donderdag 25 mei a.s. van 17.00-19.00 uur en/of uw voor werpen aanbieden op vrijdag 26 mei van 14.00-16.00 uur in Restaurage „De Zee meeuw", Ie etage Visafslag Goedereede, Buitenhaven Stellendam. Op zaterdagavond, 3 juni begint er om half acht een koor- en samenzang avond in de Ned. Hervormde Kerk te Middelharnis. Hieraan werken mee de koren Hart en Stem uit Ouddorp (dirigent: Jan Bezuyen) en Jeduthun uit Middelharnis (dirigent: Ab Vroe- gindewey), alsmede een koperkwar- tet. Ds. Baars, Chr. Ger. predikant te Middelharnis houdt de meditatie. Het concert wordt gegeven ten bate van het Drinkwaterprojekt op Haïti, een projekt, dat Woord Daad ter hand genomen heeft. Er is water nodig om te drinken, te koken, te wassen, voor het vee, voor de irrigatie van het land, enz. Een gemiddeld gezin in Nederland gebruikt gemiddeld 1000 liter water per dag. Dat kan moeiteloos worden getapt vanuit het waterleidingnet. Met de watervoorziening op Haïti is het heel wat minder rooskleurig gesteld. De circa 40 liter, die de gemiddelde Haï- tiaan per dag gebruikt moet van ver wor den aangedragen. Dagelijks leggen vrouwen en kinderen - soms meerdere keren per dag - een afstand van enkele kilometers af om met potten, kruiken of emmers water uit een put, rivier of pomp te halen. En was het water dan nog maar zuiver! Veelal is het besmet door het vele afval dat erin geloosd wordt, doordat mens en dier deze plaatsen voor allerlei doelein den gebruiken. Het is duidelijk dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid. Ongeveer 80% van de ziekten houdt verband met het slechte drinkwater en het ontbreken van sanitair. Maag- en darmklachten, geelzucht, typhus, cholera en malaria zijn zo enkele van die ziekten. Het zal duidelijk zijn, dat dergelijke situaties vaak hele nare gevolgen hebben. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen, die veroorzaakt worden door perioden van langdurige droogte. Waterverkoopsters halen water met ezels op en bieden het voor 0,90 te koop aan, een bedrag, dat voor de meeste bewoners slechts bij hoge uit zondering betaalbaar is. Woord Daad probeert hier op be scheiden schaal iets aan te doen. Enkele maanden geleden werd met een drinkwa terprojekt begonnen. De kosten van het projekt worden begroot op 500.000,-. Het is gelegen in het Noordwesten van Haïti, in een gebied, waar Woord Daad een medisch centrum heeft ingericht. Na een mislukte boring is er nu op een andere plaats op 80 meter diepte goed drinkwater aangetroffen. Het water wordt naar boven gehaald met een pomp, die op zonnecellen werkt. Men heeft deze (dure) keus gemaakt, omdat er nauwelijks aan brandstof te komen is en omdat de zon in Haïti vele dagen per jaar hoog aan de hemel staat. Het opgepompte water komt in een op een heuvel gelegen reservoir, waarin 100.000 liter water kan worden opge slagen. Het water zal via een buizenstelsel van 11 km. naar 5 dorpen worden gebracht, waar in totaal 3000 mensen wonen. De bewoners werken zelf hard mee aan de verwezenlijking van het projekt. Dagelijks trekken ze er met bijlen en houwelen op uit om in de rotsachtige bodem kilometers lange gleuven voor de buizen te graven. Het materiaal, dat nodig is, moet van ver worden aangevoerd. Van de 500.000- is al 100.000,- ont vangen. Aan het ontbrekende bedrag zou het comité Goeree en Overflakkee graag voor een „paar buisjes" willen bijdragen. Tijdens het concert zal er dan ook een kollekte voor dit doel worden gehouden. Wie zich enigermate realiseert, wat wij - ook in dit opzicht - hebben en wat deze mensen moeten missen zal ongetwijfeld zijn aandeel leveren. Een advertentie, elders in dit blad, geeft nadere informatie over het concert op 3 juni a.s. - Diefstal/inbraak De afgelopen week werd vanuit een woning te Ouddorp een geldbedrag ont vreemd. Na een onderzoeka bleek, dat een bekende van de bewoners van de betreffende woning het geld had wegge nomen. Tegen deze persoon werd pro ces-verbaal opgemaakt. Te Stellendam werd vanuit een afgeslo ten auto een portefeuille ontvreemd met o.m. rij- en kentekenbewijs en een bank pas. De portefeuille werd dezelfde dag teruggevonden op de Haringvlietdam. Het kentekenbewijs was echter ont vreemd. Op het Noordzeestrand te Ouddorp werd een portemonnee ontvreemd. Deze was enige tijd onbeheerd achterge laten bij een hoeveelheid kleding. Op een parkeerplaats bij De Punt te Ouddorp werd afgelopen vrijdag weder om een personenauto opengebroken, waarna uit de auto een radio-cassette recorder werd ontvreemd. Van de auto werd een zijruit ingeslagen. Van een andere auto werd op dezelfde parkeer plaats eveneens een ruit ingeslagen, doch hier lukte het niet om de radio weg te nemen. Zaterdagmiddag werd op de Oudeland- seweg te Ouddorp een caravan openge broken waarbij de deur en een ruit geheel vernield werden. Uit de caravan werden 4 stoelen en een stretcher ont vreemd. De afgelopen week werd door 1 persoon aangifte gedaan van vermissing van een groenkleurige Flying Dutchman fiets. - Illegale recreatie Ook de afgelopen week werden er weer mensen bekeurd daar zij na 22.00 uur nog met een kampeermiddel buiten een camping verbleven. Dit keer werd aan 8 mensen proces-verbaal aangezegd. - Gestolen auto terecht De vorige week te Ouddorp ontvreemde personenauto werd afgelopen donder dag terug gevonden in Gorinchem. - Vernieling Op het Zuiderdiep nabij Goedereede- Havenhoofd werden enkele fuiken ver nield, terwijl tevens een aantal andere fuiken geleegd werden. - Snelheidscontrole Op 17 mei werd te Stellendam op de Eendrachtsdijk weer een snelheidscon trole gehouden. In ruim 3 uur tijd pas seerden 701 auto's, waarvan 30 be stuurders zich niet aan de max. snelheid van 50 km/u hielden. Tegen deze be stuurders werd proces-verbaal opge maakt. De hoogst gemeten snelheid bedroeg die dag 105 km/u. Aanrijding met gewonde Op de kruising Zuiderdiepstraatweg met de Mr. Snijderweg vond een aanrij ding plaats tussen een personenauto en een bromfiets. De aanrijding ontstond omdat de bestuurder van de bromfiets geen voorrang verleende. De bromfiet ser moest met een hersenschudding en een gebroken been in het ziekenhuis worden opgenomen. - Aanrijdingen Tijdens een inhaalmanoeuvre op de parallelweg van de Langeweg te Middel harnis werd een fietser geraakt door een inhalende bromfiets. Zij kwam daar door zo ongelukkig te vallen dat dok- tershulp noodzakelijk was. Met een zware hersenschudding is zij afgevoerd naar het ziekenhuis te Dirksland. Op de kruising van de Koningin Julia- naweg en de Langeweg verleende een fietser geen voorrang aan een op de Lan geweg naderende personenauto. Het meisje raakte hierdoor licht gewond en is per ambulance naar een dokter gebracht. - Alcoholcontrole De afgelopen week is bij alcoholcontro les een proces-verbaal opgemaakt ter zake overmatig drankgebruik en is een rijverbod opgelegd. MIDDELHARNIS - SOMMELSDIJK Reisje bejaarden CVB op 1 juni Vertrektijden: Kantongerecht7.30 uur Dorpsweg- hoek Princesselaan7.35 uur Samaritaan7.40 uur Muziektent Zandpad7.30 uur Dienstencentrum7.35 uur Oude Tonge7.50 uur Wel werkmatig-, maar zeker niet gevoelsmatig heeft dr. G. A. Roelofs j.l. vrijdagmiddag afscheid genomen als Geneesheer-directeur van „Hernesse roord", een funktie die hij sinds 1972 boordevol ambitie heeft bekleed. Na eerder in de week van pupillen en medewerkers afscheid te hebben genomen culmineerde het vertrek van dr. Roelofs vrijdagmiddag in een grote afscheidsfinale waarin alle bij „Hernesseroord" betrokkenen en zelfs H.M. de Koningin via een hoge Kon. Onderscheiding hun waardering voor de „voortreffelijk leider dr. Roelofs" tot uitdrukking brachten. Voor Middel harnis' burgemeester mevr. Sleurink was het een eer dr. Roelofs de Versier selen behorend tot het Officierschap in de Orde van Oranje Nassau op te mogen spelden. Levenswerk Met temeer instemming verrichtte burg. Sleurink die plechtige handeling omdat informatie haar had geleerd dat dr. Roe lofs van zijn betrokkenheid bij „Hernes seroord" metterdaad zijn levenswerk heeft gemaakt. Het welgevoelen van de bewoners heeft dr. Roelofs steeds na aan het hart gelegen en zelfs de hoogste prio riteit gehad. Nauw betrok hij de ouders en waar mogelijk ook de Middelhar- nisse gemeenschap bij de ontwikkelin gen op „Hernesseroord" en met succes streed hij voor het bereiken van de meest optimale zorg voor hen die aan de inrichting zijn toebetrouwd. Sterke staal tjes van zijn pleit in Overheidskring werden deze middag door collega-di recteuren nog eens bewonderd en node zal dhr. Roelofs dan ook in hun midden worden gemist; „zelden hebben wij zo'n roerganger gezien", zo werd uit die kring vastgesteld: „snel, scherp, gedecideerd, met oog voor het detail, kortom een bij zonder innemende en pregnanate (over tuigende) persoonlijkheid", zo werd dr. Roelofs gewaardeerd. Het was ook de overtuiging van burg. Sleurink die het als verdienste van dr. Roelofs aanmerkte dat „Hernesseroord" metterdaad een „gewone nieuwe woon wijk" van Middelharnis is geworden, waardoor de acceptatie van de bewoners door de bevolking van Middelharnis is bevorderd, zelfs wordt er door de bevol king met wat meer warmte aan deze „wijk" gedacht", kon mevr. Sleurink ver zekeren, „ze worden als kinderen van het eiland geaccepteerd!" Het was haar een bijzonder genoegen dr. Roelofs van zijn benoeming tot Offi cier in de Orde van Oranje Nassau op de hoogte te brengen en hem het Ereteken op te spelden. Ook in de meest letterlijke zin was dr. Roelofs nu „gezichtsbepa lend" voor de zwakzinnigenzorg in de Provincie, getooid als hij was met het ereteken dat de waardering voor die inzet aanschouwelijk maakte. Ook de Erepenning van de Open Ankh, het landelijk verband waaronder „Her nesseroord" ressorteert werd de schei dende dr. Roelofs, bij monde van haar voorzitter dhr. Labree aangeboden. Dr. Roelofs werd erom gewaardeerd „bin nen het verband van de Open Ankh grote daden te hebben verricht". Ook vanuit de Raad van Toezicht werd dr. Roelofs - door dhr. van Bommel - grote waardering toegedacht om zijn kennis, zijn inzicht en zijn beleving van de zwakzinnigenzorg die hem hadden be stempeld als een voortreffelijk leider en bovendien een aimabel mens. Die be trokkenheid werd ook genoemd en geroemd door dhr. Bosman die namens de POZ (Prov. Overlegorgaan Zwakzin nigenzorg) een woord ten afscheid sprak tot dhr. Roelofs die men als een doorzet ter had leren kennen terwijl hij zijn rol speelde in het krachtenveld Overheid en particulier initiatief „Dr. Roelofs heeft voor de inhoud van die zorg pal gestaan als een generaal, als een Caesar", zo waardeerde dhr. Bosman, dr. Roelofs als de „landschapsarchitect van de zwak zinnigenzorg in Zuid Holland" type rend, een gedreven directeur en be stuurder die met vele goede gaven de zwakzinnigenzorg heeft geholpen mede doordat hij in overleg-situaties nooit genoegen nam met cliché-, en stan- daardantwoorden. „U hield van onze kinderen" Wellicht het meest ontroerende dankbe- toon hoorde dr. Roelofs uit de mond van dhr. Karelsen, de oud-voorzitter van de Ouderver. Grote waardering betuigde dhr. Karelsen voor de sfeer van open heid en vertrouwen, de bereikbaarheid van dr. Roelofs en de waarde die hij hechtte aan de ouderparticipatie. „U bent altijd als één van ons geweest; U houdt van onze kinderen, dank u wel, dr. Roelofs", liet dhr. Karelsen horen.... Dankwoord Uit het dankwoord van dr. Roelofs bleek hoezeer hij van heler harte bij de zwak zinnigenzorg en nader nog, bij „Hernes seroord" betrokken is geweest en - zo mocht blijken - betrokken zal blijven. Bijzonder deugd deed hem dan ook de belangstelling van burg. Sleurink voor de inrichting, waarmee zij de traditie van de haar voorgegane burgemeesters van Es en van Welsenis voortzet. Terug ziend op zijn funktioneren als dir. van de inrichting liet hij zeker niet na een groot deel van de ontvangen erkentelijk heid te laten afspiegelen op het bestuur, voor de „nimmer aflatende loyaliteit" en op alle medewerkers, ouders en.... zijn echtgenote welker steun onontbeerlijk zijn geweest. „Uw goede woorden aan mij stralen af op alle medewerkers", zo besloot dr. Roelofs. Zorgvuldig woog hij zijn woorden toen hij benadrukte wel werkmatig-, maar nooit echt afscheid van „Hernesse roord" te zullen kunnen nemen. De 44-jarige, in Dirksland geboren scheikundig ingenieur aan de Techn. Universiteit te Delft Jaap A Jongejan, is vorige week gepromoveerd tot doctor in de Scheikunde. Zijn proefschrift, geti teld Chemi stry of PQQ is voor de leek volstrekt onbegrijpelijk, zelfs waar dr. ir. Jongejan zijn in het Engels geschreven proefschrift van een Nederlandse sa menvatting voorziet, of zou het moe ten begrijpen als hij zegt dat het om streeks 1980 duidelijk werd dat behalve de reeds langer bekende cofactoren en coenzymen, waaronder flavines, pteridi- nes, NAD(P)^ en pyridoxal fosfaat, ook de tot dan toe onbekende factor, pyrro- loquinoline quinone (PQQ), een rol speelt bij de enzymatische katalyse van reakties in de levende cel. Om inzicht te krijgen in de funktie en de verspreiding van PQQ en de enzymen (quinoprotei- nen) waarin deze verbinding voorkomt, bleek kennis van de chemische eigen schappen van de faktor van groot belang. Facetten van de chemie van PQQ, welke bij het onderzoek dat werd verricht in de groep Enzymologie van de TU Delft naar voren zijn gekomen, vor men het onderwerp van dit proefschrift. OOLTGENSPLAAT Kerkelijke huwelijksbevestiging D.V vrijdag 26 mei 1989 zal om 15.15 uur in de Hervormde Kerk de huwelijks bevestiging plaats hebben van Piet Kor teweg P.Azn., Havendijk 2 en Marian van der Welle APd., Pr. Bemhardstraat 15, beiden alhier, door ds. C. J. W. Verboom. MIDDELHARNIS Opbrengst kollekte De kollekte voor het Nederlands Astma Fonds heeft opgebracht 3.828,50 Alle gevers en kollektanten hiervoor harte lijk dank. OUDDORP heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. M. J. van Gelder te Geldermalsen. MIDDELHARNIS woensdagavond 7.30 uur ds. C. J. Meeuse te Rotter dam-Zuid. STAD aan 't HARINGVLIET donder dagavond 7.30 uur ds. J. Koster. OOLTGENSPLAAT woensdag avond 7.30 uur ds. J. de Pater te Krabbendijke. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 C3 C3 m 01878-1612 en 2120 eloon 01116-2400 nelsdiik - TelBtoon 01870-6841 Burg. Sleurink speldt dr Roelofs de hoge Kon. Onderscheiding op: rechts mevr. Roelofs.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1