Leasing MobilD Nieuw blusvoertuig Herkingen een ware „vuurvreter" Werkonderbreking Van Weel Bethesda Ziekenhuis In memoriam Jan van Lente 01877-1309 Rally Formula ^-^M^ /:^SE muon,^ Groot autospektakel te Ooitgensplaat 1799r 1749r InubveéhÈse VERWERS auto's Garage Knöps B.V. Straten afgesloten En maar bomen rooien.... Zang- en Orgelavond in de Grote of St. Laurensl(erl( Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Citroen-Hessellnk Koor- en zangavond Dirkslands mannenkoor 61e Jaargang No. 5800 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal, per week: dinsdag- en vrijdagavond Leden van het aktiecomite Ingezonden: Extra kerkdienst Ger. Gemeente A. J. van Rumpt Philips geeft u 100,-terug 211GR2751/30B voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland Middelharnis Telefoon 01870-2222 RENAULT-dealer voor Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Omdat in een kleine gemeenschap als Herkingen best grote branden kunnen ontstaan is de blusgroep Herkingen, toen de aanschaf van een nieuw blus voertuig aan de orde kwam, door de gemeenteraad niet met een miniatuur -, of met een tweede-handsje afgescheept, zeker niet! „Een ware vuurvreter" 'verd 'ie zaterdagmiddag genoemd, de nieuwe knalrode Volvo waarmee Her- kingens spuitgasten voortaan uitrukken, de rode haan tegemoet. Ze waren zaterdagmiddag, bij de officiële overdracht misschien ietwat overmoedig met hun beweringen, maar die luidden dat er op overig Flakkee geen mooier en beter te vinden is....! Sleutels Redactie en administratie: Langeweg 13, Sómmelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Op dinsdag 23 mei kan er in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis op verschil lende afdelingen sprake zijn van een werkonderbreking tussen 10.00-12.00 uur 's morgens. Dit betekent dat een groot deel van de telefonische afspraken tussen 10.00 uur en 12.00 uur niet gemaakt kunnen worden, mede omdat de programma's op de desbetreffende afdelingen zijn aangepast. Tijdens deze werkonderbreking is er sprake van een personele bezetting zoals deze ook gedurende de zondagsdiensten is geregeld. De werkonderbrekingen vinden plaats in het kader van de vastgelopen C.A.O. onderhandelingen. Tijdens de werkonderbreking zal er een vertegenwoordi ger van de C.F.O. aanspreekbaar zijn voor de werknemers in de instelling. Wij hopen dat u zo min mogelijk hinder zult ondervinden van deze werkonderbreking. t j l x i Geachte redaktie, Het Eilanden Nieuws komt bij mij, reeds twintig jaar „badgast" in Ouddorp, altijd zeer positief over. Daarom zou ik graag mijn klacht bij uw blad willen deponeren, met misschien de mogelijkheid tot plaatsen in uw blad. Wij hebben een vrij grote tuin in Oud dorp met bomen en heesters, velen vijf en twintig jaar oud. Verschenen winter kregen wij te horen dat langs de slootkant alle bomen weg moesten. Niets aan te doen, wij hebben ze weg laten halen. Bij onze buren, ging de dragline dwars door de tuin, omdat de sloot geschouwd moest worden. Ook mag in de toekomst tot vijf meter uit de sloot niets van bomen of heesters geplant. Welke grondbezitter geeft de mensen voor die vijf meter breed en een x aantal meters lang hun pachtgeld terug? Bij onze buren zoals gemeld, is de tuin zo erg beschadigd, dat het geld wat dat moet kosten om te herstellen, makkelijk besteed had kunnen worden aan man nen die met handkracht de sloot schoon maken. Voortste moesten zo nodig bij schurvelingen aan de Stelleweg zes populieren omgehakt en een prachtige glooiing gemaakt. Nou een mooiere glijbaan voor kinde ren is nergens te vinden dus, de sloot is al gedempt voor daar ooit water in kwam. Jammer is het, dat een paar jaar geleden de iepen er uit moesten. Helaas die waren ziek. Vreselijk is het dat er nu gezonde bomen uit moeten om de dragline er door te laten. Snelle machi nes zijn prachtig, maar laat het a.u.b. niet ten koste gaan van ons aller milieu. P.S. Riet de Bruin 't Is toch zonde van die grote bomen, Ze hadden jaren nodig, om zo hoog te komen. Wie is die man van het waterschap? die zo woest onze natuur vertrapt? Moet dat nou, vragen wij ons af worden onze kinderen daar niet mee gestraft. Laten wij toch heel goed bedenken hoe wij onze kinderen nog een leefbaar milieu kunnen schenken. Wat moet er nou later door ons gezegd: Sorry jongens, het is ons door het waterschap opgelegd. Ambtenaar van het waterschap denkt u eens door zo gaat het echt niet langer hoor! Heeft u zelf kinderen, bedenk dan goed, dat je ook hen de das om doet. Riet de Bruin Klarebeekweg 21 Bungalowpark Dolfijn OUDDORP dinsdagavond 7.30 uur (voorber. H.A.) ds. M. J. van Gelder te Geldermalsen. Op zaterdag 3 juni zal er D.V weer een zang- en orgelavond worden gehouden in de Grote of St. Laurenskerk te Rotter dam. Aan deze avond zal worden mede gewerkt door het Chr. Residentie Man nenkoor o.l.v. Aad V. d. Hoeven. Het koor zal worden begeleid door Addie de Jong. Het hoofdorgel zal worden be speeld door Aad v. d. Hoeven. Ds. L. Romein uit Rotterdam heeft zoals gewoonlijk ook deze avond weer de lei ding en zal een korte meditatie houden. De avond begint om 20.00 uur. De kerk is om 19.15 uur open en de toegang is gratis. Inlichtingen kunt u krijgen bij ds. L. Romein, tel. 010-4181442 of bij mevr. A V. d. Maarel, tel. 010-4517560. Op dinsdag 16 mei j.l. hebben wij als muziekvrienden de droevige familie van Jan van Lente omringd bij zijn graf ten einde de overledene de laatste eer te bewijzen. Natuurlijk voor de familie, in het bij zonder zijn vrouw en kinderen en ver dere naaste verwanten, was het een zware gang waarbij woorden te kort schoten. Maar voor allen die hem van nabij gekend hebben was het eveneens een zware gang. Vanaf de tot standkoming van FESTI VAL 80 hebben wij hem mogen meema ken op vergaderingen en uitvoeringen. Zijn loyaliteit ten aanzien van zuster verenigingen. Zijn positieve opstelling. Zijn harmonieuze inbreng bij dreigende konflikt situaties. Zijn doortastendheid. Zijn menselijkheid. Zijn enthousiasme. Zijn voortdurende bereidheid verant woordelijkheid te dragen voor hetgeen hij op zich iidiAi. Zijn inbreng die vaak van doorslaggevende betekenis was. Zijn onuitputtelijke energie, ook tijdens zijn ziekte. Dit alles dwong respekt af Kortom, van een integer mens van wie iedereen hield moesten wij afscheid nemen. Afscheid van een vriend bij wie muziek een belangrijk deel van zijn leven beheerste. Waar hij alles voor over had en ondanks de slopende ziekte, tot het laatst toe aktief mee bezig was. Een fijn mens die naar onze normen veel te vroeg is weggenomen. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en scha ren ons achter de tekst in de rouwadver tentie, „Intens verdrietig maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft gedaan". Jan van Lente zal onuitwisbaar in onze herinnering blijven voortleven. Als mu zikant, als muziekvriend, maar vooral als mens. Hij ruste in vrede. Namens comité FESTIVAL 80 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet Morgen, zaterdag 20 mei 1989 organi seert de Oranjevereniging een groots autocross festijn te Ooitgensplaat. Dit spektakel is speciaal opgezet om plaatsgenoten en natuurlijk ook overige Goeree en Overflakkeese rijders kennis te laten maken met het autocrossen. Iedereen die in het bezit is van een oude auto kan meedoen, mits deze auto is voorzien van een degelijke rolbeugel. Inlichtingen hierover 01810-12849, na 21.00 uur. Voorts zullen aan dit festijn de rijders van het Autocross Team Dordrecht deelnemen. Deze rijders rijden om de punten voor het clubkampioen- schap,het zal er dus hard aan toe gaan. Aan het eind van de dag zal er voor de regiorijders een „cracyrace" worden gehouden. Hierbij is alles toegestaan, vooruit rijden, achteruit rijden, iemand opwachten enz. enz. Op het terrein zijn mogelijkheden aan wezig tot het nuttigen van een natje en een droogje. Inlichtingen over deelname e.d. L. Klok, Brielle, tel. 01810-12849. Het terrein is gelegen aan de Hooidijk te Ooitgensplaat. Aanvang van de wedstrijden 13.30 uur. Inschrijven vanaf 11.30 uur. j aankoop van 2 type 55 cm stereo kleurentelevisies met teletekst 21GR2750/30B Onze prijs 1899,- Phil. korting 100,- 21GR2751/30B Onze prijs ƒ1849,- Phil. korting f 100,- 3 jaar volledige garantie* voor dOe i^ierheid VINGERLING 3-MIDDËLHARN15-TEL 01870-3518 eg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER ^^J C3 C3 C3 C? r-i 31 35 - Molenweg 4 - Ouddorp - Teleloon 01873 16!2 3/ flenesse Prinisnoo Hoge^oom 17? Teleloon On /6-i Verkoop Service 01871 - 1662 X Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Het meest complete blusvoertuig op Herkingen, wie had dat gedacht. Niet de man die in het verleden vijfentwintig brandweerjaren had volgemaakt en nog wist van het Fiat motorspuitje achter de auto en van die VW-bus, waarmee het altijd behelpen was geweest. Nou onder brak hij nog elk slokje koffie met zijn verbazing hoe de nieuwe vuurvreter, zelfs met zes slangen aan 't werk, nog in bedwang moest worden gehouden; „wat 'n vermógen....!" zo verbaasde zich de man. De Volvo FL 611 met SAVAL- KRONENBURG opbouw en bronzen pomp, schrikt niet terug voor een capa citeit van 3000 liter per minuut. Zelfs met de inzet van 10 stralen geeft de pomp geen krimp. In „Ons Huis" zaterdagmiddag alle maal genodigden die dat wisten te waar deren en voor alles waren dat natuurlijk de spuitgasten zelf, maar ook de ge meenteraadsleden en burgemeester Oversier was in alle staten en hij ver klaarde zelf zó trots te zijn of 'ie hele maal zelf had gebouwd. Maar beter trouwens dat SAVAL-KRONENBURG dat heeft gedaan, want namens dit bedrijf wist dhr. Boon tenminste waar hij het over had toen hij de bluswagen een wagen van wereldklasse noemde, één met een grote capaciteit en één die qua weggedrag „als een beer" op de weg ligt, zelfs niet van de weg te branden is....! „Uw vuurvreter staat klaar!" zo beval dhr. Boon de nieuwe Volvo aan, de beste, de stilste, de ruimste, de makke lijkst manoevreerbare brandweerwagen die een ploeg zich maar wensen kan, materieel kortom waarop de bemanning die er onder stress-omstandigheden mee moet werken, op kan rekenen. Nadat dhr. De Vries van SAVAL-KRO NENBURG zijn gelukwensen had uit gesproken en de sleutels aan burg. Oversier had overhandigd, ging dhr. Zoals reeds eerder aangekondigd in dit blad zal er een koor- en zangavond geor ganiseerd worden op D.V. 20 mei a.s. Deze zangavond zal gehouden worden in het kerkgebouw van de Gerefor meerde Gemeente, Geldersedijk te Dirksland. Aan deze zangavond zal medewerking verleend worden door het Thools Man nenkoor o.l.v. dhr. R. Rijkse en het Dirkslands Mannenkoor o.l.v. dhr. H. H. D. Struik. Oversier de voorgeschiedenis nog eens na, die ertoe geleid had dat de gemeente raad vorig jaar een krediet van 275.000,- beschikbaar stelde, daarmee uitspre kend dat de brandweer over het beste materiaal dient te beschikken, waarmee een hoge waardering is uitgesproken voor het door de brandweer beoefende vrijwilligerschap. „Neemt u maar eens kennis van de studieboeken en u zult erkennen dat de brandweer niet meer een gezelligheidsvereniging is!", verze kerde dhr. Oversier. Over de manschap pen en over de wagen derhalve niets dan lof: „Er moet al sprake van een forse brand zijn wil er hulp nodig zijn van een De blusploeg die terecht trots was op het nieuwe materieel. andere gemeente", constateerde hij, „maar..... Herkingen is het waard!" De wagen werd aan de ploeg overgedra gen in de hoop dat hij meer zal slijten door het houden van oefeningen dan door het uitrukken naar echte calamitei ten. Morgen, zaterdag, hoopt Herkin- gens ploeg deel te nemen aan de wed strijden in Nieuwe Tonge. De ploeg van Melissant krijgt in 1992 een nieuwe bluswagen, Dirksland zal nog tot 1997 geduld moeten hebben. Commandant A. Jelier is niet achterge bleven in het uitspreken van zijn waar dering voor de manschappen, die ook maar gelijk de kazerne hebben opge knapt, voor het blusvoertuig in de keuze waarvan inspraak werd gegeven en voor het gemeentebestuur dat het niet geringe krediet voteerde. Dhr. Jelier bedankte ook de brandweervrouwen die hun mannen vele avonden hebben afgestaan wanneer zij de garage een forse opknap per gaven. Burg. Oversier en gem. ambtenaar Krijn Kastelein trekken een minibrandweerwagentje verscheen de nieuwe wag^ als eerste. ':c' garage. Door de koren zal een gevarieerd pro gramma van psalmen en geestelijke lie deren ten gehore gebracht worden. Ook zal er door de organist van het Dirkslands Mannenkoor - M. Mans - een orgelsolo gespeeld worden. Deze zangavond wordt ook uitgezon den via de kerktelefoon en de opening van deze avond zal verzorgd worden door ds. J. Koster. Aanvang: 19.30 uur. Na afloop van deze avond zal er nog gelegenheid zijn om MC/CD's te kopen die het Dirkslands Mannenkoor heeft uitgebracht ter gelegenheid van het 5- jarig bestaan. De titel van deze MC/ CD's is „Hij is mijn liefde waardig". STAD AAN 'T HARINGVLIET I.v.m. aanleg van een persleiding in de bebouwde kom van Stad aan 't Haring vliet zijn in de periode van 29 mei tot 26 juni 1989 de volgende straten tijdelijk voor het verkeer afgesloten: Nieuwstraat (vanaf A. van Bronckhorst- straat-Achterdijk), Burgemeester Sterk- straat en Oranjelaan tot Zweedsestraat. Prijs MC 17,50 en CD 39,90. Iedereen wordt voor deze avond van harte uitgenodigd.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1