Cor Yerwers vond z'n toekomst toch in de auto's Plaatwerk Molendag en landelijke fietsdag Wandelmars 01877-1309 Pinksterzangavond te Ouddorp 1799r 1749r VERWERS auto's Garage Knöps B.V. Wie wordt er moeder van het jaar? flomi^iemaH Dirigent Arie Pronk: Ridder in de Orde van Oranje Nassau Oud-inwoner overleden Citroen-Hesselink htnbrethUe Let op onze advertentie volgende week alle merken Ramoco b.v. Goeree-Ovarflakkae Zaterdag 13 mei: Uitslag kleurwedstrijd Europatuin Hogchem Morgen - zaterdag - verhuizing trammaterieel Inzameling van bestrijdingsmiddelen in Dirksland CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond De meeste van de voortuinen aan de Nieuwe Tongse Klinkerlandseweg wor den momenteel door tulpen en andere voorjaarsbloemen gesierd, alleen op nr. 9 is dat niet het geval. De fam. Verwers die daar woont heeft de tuin - hoe mooi ze 't groen ook vinden - als verlengstuk van hun automobielbedrijf in gebruik genomen en dat betekent de voortuin-presentatie van een aantal keurige auto's waar potentiële kopers gemakkelijk en vrijblijvend het oog op kunnen slaan. Dirksland, 01877 - 1357 Philips geeft u 100,- terug 211GR2751/30B Middelharnis Telefoon 01870-2222 Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland RENAULT-dealer ANWB organiseert 16e Landelijke fietsdag Fiets- en molenroutes op Goeree-Overflakkee ¥^^iim^im^m(^^imf'¥^fm^^¥mt^m¥^'¥m^ 61e Jaargang VRIJDAG 5 MEI 1989 No. 5797 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Verwers (r) en zijn medewerker van Dis achter het vernieuwde bedrijf. Ondernemend als hij is heeft dhr. Verwers zich recentelijk meer ruimte verworven; de diepte van het perceel liet gemakkelijk toe dat de voorheen te krappe garage naar achteren werd uitgebreid zodat er voldoende ruimte kwam voor reparatie- werkzaamheden, een kantoor en belangrijk voor het bedrijf, een hoogst moderne spuitcabine. Met vorengenoemde uitbreiding kan het bedrijf zich meten met de accomodatie van garagebedrijven die al heel wat langer bestaan dan de vier jaar waarin Verwers zijn reputatie heeft gevestigd, wat aarzelend eerst maar al snel in de overguiging dat daar, in de autohandel, de toekomst moest worden gezocht. Dhr. Verwers lijkt die te hebben gevonden. Vierjaar geleden zwaaide hij af als medewerker van de Gemeente Middelharnis om voortaan, in ruil voor de vaste baan het avontuur var ^e i ."jtandig ondernemer aan te gaan. Echtgenote Gerie verwierf de nodige „papieren" en het bedrijf ging van start, gesteund door veler sympathie enklandizie, want, heeft dhr. Verwers zich als lijf spreuk aangemeten: „wat we doen doen we goed!" Zijn bedrijf voldoet dan ook aan alle milieu-eisen die maar te stellen zijn en de omgeving heeft over zijn bedrijf geen klachten. Er zijn olie- en vetafscheiders en containers waarin oliefilters en verfblikken worden verzameld en verwijderd. Ook de spuitcabine voldoet aan alle eisen en samen met medewerker Adriaan van Dis vindt dhr. Verwers het een dagelijks genoegen de handen flink uit de mouwen te ste ken. Spuiten gebeurt met vakmanschap en de grootste zorgvuldigheid zoals die ook bij het verrichten van reparaties wordt toegepast. In het repareren van met name VW is in het Verwers bedrijf een specialisme ontwikkeld. Volgende week 12 en 13 mei en maandag de Tweede Pinksterdag wordt Open-huis gehouden zodat ieder die dat wil van het assortiment auto's, van de nieuwe accomo datie en het enthousiasme van het ondernemerspaar en hun medewerkers kennis kan nemen. De bekende componist-dirigent, de heer Arie Pronk te Zwijndrecht mocht ook delen in de Untjesregen (één van de drie duizend) die ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin Beatrix werden uitgereikt. Uit handen van burgemeester Mr. C. Pijl Hogeweg mocht de heer Pronk, in bijzijn van familie en enkele vrienden, vrijdagmorgen op het Raadhuis van Zwijndrecht de versierselen in ont vangst nenien behorende bij het Ridder schap in de Orde van Oranje Nassau. De heer Pronk kreeg de onderscheiding in verband met het feit dat hij 40 jaar componist-dirigent is van diverse koren. In een onderhoudende toespraak rele veerde de burgemeester de levensloop van de heer Pronk en stond speciaal stil bij het vele werk voor de muziek en zang verricht. Namens de Christelijke Gemengde Ko ren „Deo Cantemus" en „Song of Praise" te Rotterdam, waarvan de heer Pronk vele jaren dirigent is, sprak de voorzitter van „Deo Cantemus", de heer Th. Bin nendijk te Mijnsheerenland woorden van waardering en felicitatie. Namens de EO (Evangelische Omroep) voerde de direkteur, de heer Koster het woord. De heer en mevrouw Pronk zijn j.l. maandag voor 12 dagen naar Israël ver trokken. Deze reis werd hen aangebo den door de twee hierboven genoemde koren, in verband met het 40-jarig jubi leum van de heer Pronk, dat vorig jaar omstreeks Kerst werd herdacht. Tijdens één van de Doelenconcerten (donderdag 22 december 1988) kreeg de heer Pronk de Erasmusspeld van de stad Rotterdam uitgereikt door wethou der, drs. P. Hoogendoom. Deze uitrei king had ook betrekking op zijn 40-iarig OOLTGENSPLAAT Na een langdurige ziekte overleed op zaterdag 29 april 1989, in de leeftijd van 79 jaar, mevrouw Cornelia Lena van Nimwegen, echtgenote van de heer D. Krijgsman (dochter van wijlen het echt paar Gerard van Nimwegen-van Gent), wonende Paladiostraat 28,3066 AH Rot terdam. De crematie heeft plaats gehad heden vrijdag 5 mei te 12.30 uur in het crematorium „Hofwijk", te Rotterdam- Overschie. OUDDORP De Chr. Gem. zangver eniging „Hart en Stem" en het Chr. Jeugdkoor „Van knop tot bloem" geven op D.V. zaterdag 13 mei a.s. in het Her vormd verenigingsgebouw aan de Preek- hillaan te Ouddorp een zangavond. Deze avond staat in het teken van pink steren, waarop wij de uitstorting van de HeiUge Geest gedenken. In veel liederen zal dit dan ook tot uiting komen. Beide koren staan al jaren o.l.v. dirigent J. Be- zuijen en pianist A. Bezuijen, voor u geen onbekenden. Komt u allen, de toegang is vrij, doch t.b.v. de onkosten zal er gekoUekteerd worden. De zaal is open vanaf 19.00 uur, waarna de avond zal aanvangen om 19.30 uur. jubileum en voor het feit dat de bekende Doelenconcerten in 1988 voor de 25ste keer werden gehouden. ij aankoop van 2 type 55 cm stereo kleurentelevisies met teletekst 21GR2750/30B Onze prijs ƒ1899,- Phil. korting 100.- 21GR2751/30B Onze prijs ƒ1849.- Phil. korting 100,- 3 jaar volledige garantie* vooraXIe x^tetheid! VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 voor '^■'^■|^■•l■'^'^'^^^l^l^•^'^•^4■l|■*'^'^'^J^>^i^4■** Verkoop -I- Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 «4»«»««»W.««4^J^.W«.<^«t^4,.4^««4^4^j^ Op zaterdag 13 mei wordt op meer dan zeshonderd molens in Nederland voor de zeventiende keer een Natio nale Molendag gehouden. Er zijn molens die ook op andere (zater) dagen geopend zijn, maar om het voor het publiek gemakkelijk te maken, draaien de molens nu eens vrijwel alle maal tegelijk op één dag. Het oude ambacht is dus weer overal in Nederland voor iedereen te bekijken. De molenaars geven graag tekst en uitleg. Als er voldoende wind is, zal overal gemalen worden. Het hele proces van het malen is in de molens bijzonder goed zichtbaar, en dus voor iedereen goed te begrijpen. Vooral voor kinderen (mét hun ouders) is dit alles erg specta culair én leerzaam. Op veel molens worden nog andere akti- viteiten georganiseerd. Dat kan variëren van het bakken van molenbrood, het houden van tentoonstellingen, tot het start- of eindpunt zijn van fietsroutes. De plaatselijke molenaars informeren u graag. De molens die te bezichtigen zijn, zijn herkenbaar door de blauwe wimpel die aan of bij de molen wappert. De ANWB organiseert, in nauwe samen werking met de TROS en de VW's die zaterdag de zestiende Landelijke Fiets dag. Op ruim 200 startplaatsen kunnen deelnemers kiezen uit 147 routes, die een lengte hebben variërend tussen de 30 en 40 km, uitgezet langs de mooiste plekjes in ons land. Met de aanschaf van een rou tebeschrijving maakt de deelnemer dit jaar kans op een mooie prijs bv. een fiets of een verrekijker. Om 9.00 uur zal gedeputeerde H. v. d. Meer het startsein geven en zal hij de route Midden-Flakkee fietsen in gezel schap van diverse gemeente-bestuur ders. Start bij VW-kantoor, Oostdijk 2 te Middelharnis. De fiets wordt beschik baar gesteld door fietshandel H. Groe nendijk te Sommelsdijk. startpunten: Midden-Flakkee route: VW-kantoor te Middelharnis; Molen „de Korenaer te Stad aan 't Haringvliet; Molen „d'Oranjfboom" te Nieuwe Tonge; Steunpunt VW Theetuin „De Bon- gerd" te Herkingen; Molen „de Een dracht" te Dirksland. Oostflakkee route: Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat; Molen „de Koren bloem" te Oude Tonge; Molen „de Bommelaer" te Den Bommel; Molen „Windlust" te Achthuizen. Route Ouddorp: VW-kantoor te Ouddorp. Controleposten: Alle bovenvermelde posten zijn ook controleposten. De onderstaande mo lens zijn ook controleposten. Midden Flakkee route: Molen „de Dank baarheid" te Herkingen; Molen „de Korenbloem" te Sommelsdijk. Route Ouddorp: Molen „de Hoop" te Ouddorp; Molen „Windvang" te Goedereede; Molen „de Zwaan" te Ouddorp. Tijdens het fietsen moet er bij deze con troleposten een stempel worden gehaald, indien de route is uitgereden wordt bij een volle stempelkaart een herinneringsvaan tje overhandigd. De stempelkaarten en herinnerings vaantjes zijn beschikbaar gesteld door de gezamenlijke Rabobanken van Goe ree-Overflakkee. Ook worden er bij de molens zakjes met broodjes uitgereikt, deze worden be schikbaar gesteld door de bakkers van Goeree-Overflakkee. Organisatie: Deze is dit jaar in handen van: ANWB, WV-Overflakkee (01870-4870), VW- Ouddorp (01878-1789), Molensdchfing Goeree-Overflakkee en de medewerking van particuliere moleneigenaars. Restauratie: De molen „de Korenbloem" te Oude Tonge wordt momenteel gerestaureerd. Tijdens deze dag is de molenmaker de heer Herrewijnen bij de molen aanwe zig voor deskundige uifleg. De foto laat de danig aangetaste molenkap van „de Korenbloem" zien. DIRKSLAND De kleurwedstrijd uitgeschreven ter ge legenheid van de heropening van Euro patuin Hogchem te Dirksland is gewon nen door de volgende kinderen: Leonie Dalebout, Dirksland; Colinda v. d. Broek, Dirksland; Margriet Konings woud, Dirksland; Linette Jansen, Oud dorp; Sandor Hendriks, Dirksland; Ri chard Boender, Sommelsdijk; Daniël van Brussel, Dirksland; Monica Knuist, Sommelsdijk; Petra v. d. Vliet, Dirks land. Op initiatief van de Vereniging van Be drijven Goeree Overflakkee hebben werkgevers en werknemers in de trans- portsektor in 1988 besloten belangeloos hun medewerking te verlenen bij het verhuizen van het materiaal van de Stichting Rijdend Trammuseum van Hellevoetsluis naar de nieuwe remise aan de Brouwersdam nabij Ouddorp. In de afgelopen maanden hebben de chauf feurs, allen lid van de Flakkeese Chauf feursvereniging, dan ook al vele ritten van Hellevoetsluis naar Ouddorp ge maakt, waarbij het materieel door de Flakkeese transporteurs ter beschikking werd gesteld. De meeste transporten hebben op zaterdag plaats gevonden. Het laatste en meest spektakulaire on derdeel vindt zaterdag 6 mei 1989 plaats. Dan zullen n.l. met behulp van vracht- wagenkombinaties de goederen en per sonenwagens alsmede de lokomotieven worden vervoerd. Gestart wordt zater dagmorgen om 07.00 uur en verwacht wordt dat om circa 15.00 uur alle trans porten hebben plaats gevonden. Gela den wordt in Hellevoetsluis bij de huidi ge tramremise nabij de Struytse Zeedijk, waarna het vervoer over de openbare weg plaats vindt naar de Brouwersdam bij Ouddorp, alwaar gelost wordt bij de nieuwe remise. In aansluiting op het inwerking treden van een overeenkomst tussen de bestrij dingsmiddelen producerende, -verko pende en -gebruikende organisaties inzake het op milieuvriendelijke wijze afvoeren en verwerken van restanten en gebruikte verpakkingen van bestrij dingsmiddelen, afkomstig uit de profes sionele land- en tuinbouw, is door de gemeente Dirksland onder het motto „Bestrijdingsmiddelen we hebben er meer dan genoeg van" een speciale inza- melingsaktie georganiseerd. Het Amsterdam Marriott Hotel organi seert dit jaar voor de vierde maal met groot succes De Moeder Van Het Jaar verkiezing. Kleine en grote kinderen mogen in het kader van Moederdag 14 mei a.s. hun moeder voordragen voor de Moeder Van Het Jaar titel. Kinderen die vinden dat hun moeder de allerliefste is, moeten een brief sturen aan JAN KLAASSEN en precies vermelden waar om hun moeder de liefste en de beste is. Versjes en tekeningen zijn natuurlijk heel leuk om bij die brief in te sluiten. JAN KLAASSEN zal alle brieven nauw keurig bekijken en kiest De Moeder Van Het Jaar 1989. Die moeder krijgt met haar gezin een brunch in het Amster dam Marriott Hotel aangeboden en.... haar hele huis wordt prachtig gepoetst door de medewerkers van het Amster dam Marriott Hotel, terwijl ze ook nog een speciale herinnering krijgt aan geboden. Alle kinderen die hun moeder willen la ten meedoen, moeten vóór 10 mei a.s. hun brieven sturen aan: JAN KLAASSEN Amsterdam Marriott Hotel Stadhouderskade 19-21 1054 ES Amsterdam De afgelopen weken hebben alle agra riërs een schrijven ontvangen waarin hen de mogelijkheid werd geboden eventueel aanwezige restanten en verbo den bestrijdingsmiddelen gratis in te leveren op het gemeentelijk KCA depot, of aan te bieden aan de „chemocar", dit ongeacht de hoeveelheid. De bestrijdingsmiddelen dienen in een stofvrije en/of lekvrije verpakking te worden aangeboden. Het KCA depot van de gemeente Dirks land bevindt zich bij de gemeentewerk plaats Philipshoofjesweg 57 en is ge opend op maandag- en woensdagmid dag van 13.00-15.00 uur, en na telefoni sche afspraak. Voor inlichtingen en/of aanmeldingen aangaande deze aktie kunt u kontakt opnemen met de afdeling reiniging van de gemeente Dirksland, telefoon 01877- 1233 toestel 39. FOTO FILM VIOEO - COMPUTER iyjH.iiJ>ii«| DIRKSLAND Buurtver. West/Molenzicht organiseert op donderdag 11 ern vrijdag 12 mei een 2-daagse wandelmars. De te lopen afstanden zijn 5, 10 en 15 km. Het startschot zal op donderdag om 18.30 uur worden gegeven. Op vrijdag zal men wederom om 18.30 uur starten. Na afloop zal men bij goed weer op het weitje bij het clubgebouw nog iets orga niseren, misschien een barbeque. Scholen en verenigingen kunnen in groepsverband mee doen, minimaal 10 personen. Per te lopen afstand is er een mooie be ker voor een groep te verdienen. Kosten ƒ2,50 p.p. Groepen (min. 10 pers.) 1,50 p.p. Inschrijven op donderdag vanaf 18.00 uur in het clubgebouw aan de Philips hoofjesweg.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1