Even buurten bij Kommer, de Echte Bakker r Nieuw kantoorgebouw betrokken Bezoekerscentrum Grevelingen vanaf 3 mei open Politieberichten de Aarddij kswal z-pt-A*^ Opheffing sluipverkeer- beperkende maatregelen Jeugdbrandweer- wedstrijden Particulier verzelcerd en 65+? Omloop van Menheerse Zaterdag geen post/krant Ie paal nieuwbouw ziekenhuis Opnieuw succes voor Flakkeese blusploegen Recreatief tafeltennistoernooi Weer flinke meevaller voor de gezinnen Hcmj^MyxMi Kopen bij Casper is sparen voor club of vereniging Oostflakkee 61e Jaargang DINSDAG 25 APRIL 1989 No. 5794 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 OUDDORP „Kom nü maar n's buurten" had de Ouddorpse Echte Bak ker Kommer Akershoek vorige week dinsdag in z'n heropeningsadvertentie genodigd, en daar gingen we, vrijdagmiddag. Er bleek nauwelijks doorko men aan, zó massaal was de Ouddorpse klant opgekomen om gebruik te maken van de smakelijkheden die in de openingsadvertentie werden genoemd. In de ambachtelijke bakkerij was bakker Kommer al evenmin te bespeuren. „Even gaan liggen", verklaarden z'n medewerkers en ieder had daar alle begrip voor. Kommer had de hand des meesters zo frequent moe ten laten gaan dat hij even afstand nam alvorens 's avonds weer aan de slag te gaan tot de volgende morgen. De namaak opgeblazen Echte Bakker werd zaterdagavond weer ingepakt en de nijvere bakker, z'n echtgenote en hun medewerkers moeten zich toen even uitgevloerd als die vormloze figuur hebben gevoeld. Gelukkig hadden ze de wetenschap dat de nieuwe en veel ruimere opzet van hun zaak aan de Stationsweg was aangeslagen en dat geeft een Echte Bakker inspiratie om z'n produkten naar de toppunten van versheid en kwaliteit op te voeren. NeeKommer hebben we niet meer gestoord, die had andere dingen aan z'n nog jonge hoofd waarom we hem dan ook maar via de krant onze com plimenten aanbieden. OUDE TONGE De Rijkspolitie Oude Tonge deelt mede dat de in voorgaande jaren gehanteerde maatregelen tot afsluiting van de wegen naar Oude Tonge op zon- en feestdagen van 15.00 tot 23.00 uur, voor 1989 niet meer gebruikt zullen worden. De aansluiting van de Rijksweg Helle- voetsluis-Brielle, de aanleg van de Phi- lipsdam en de totaal gereconstrueerde verkeerssituatie op de Grevelingendam hebben in 1987 en 1988 gezorgd voor een veranderd weggedrag, waardoor het niet meer nodig is om de tijdrovende „ont heffingsregeling" te gebruiken. De maatregel werd in 1983 ingesteld om de file-overlast op zondagen van het terugkerende recreatieverkeer te beper ken. Met name voor Oude Tonge zorg den die files voor veel overlast. Nu de automobilisten zelf kunnen kie zen uit meerdere routes, is in 1987 en 1988 de overlast zeer beperkt gebleven. In evt. voorkomende situaties kan de politie altijd de Parallelweg op de Gre velingendam afsluiten. ffifl^ll*"*' OUDDORP De Ouddorpse jeugd- brandweer heeft j.l. zaterdag deelgeno men aan de junioren selectiewedstrijd in Medemblik. Een van de beide Oud dorpse ploegen werd tweede, welke klas sering goed is voor deelname aan de landelijke wedstrijd op 3 juni in Middel burg. Twee deelnemende jeugdploegen uit Middelburg werden j.l. zaterdag Ie en 3e p^^ De manschappen die de vroegere PTT bedrijfsbrandweer bemanden hebben in Oudenbosch deelgenomen aan de Ile klasse wedstrijd waar ze op de 4e plaats eindigden. Op 6 medi zal worden deelgenomen aan klasse I wedstrijden te Zevenbergen. Overweeg dan de standaard-pakketpolis Voor ieder particulier verzekerde van 65 jaar en ouder geldt 30 april als uiterste datum om te kiezen voor ziektekosten verzekering via de standaardpakketpo lis. Verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht om iedereen die daarom vraagt, te accepteren, ongeacht zijn of haar persoonlijke gezondheidstoestand en ongeacht de vraag of men op dit moment verzekerd is. Door nieuwe Wetgeving krijgt namelijk iedereen van 65 jaar en ouder éénmaal de gelegenheid om een polis af te sluiten, die - net als de ziekenfondsverzekering - verzekert tegen een vrijwel kompleet pakket aan ziektekosten. De termijn waarbinnen dat dient te gebeuren, sluit echter op 30 april aanstaande. Dat geldt voor iedereen die op 1 januari van dit jaar al 65 was of ouder. Wie na 1 januari van dit jaar 65 werd of wordt krijgt vanaf het begin van de maand waarin zijn of haar 65ste verjaar dag valt, nog vier volle kalendermaan den de tijd om zich in te schrijven. Dat kan rechtstreeks bij elke verzeke ringsmaatschappij, of bij de assurantie tussenpersoon. De maandelijkse premie voor deze stan daardpakketpolis bedraagt ƒ181,-; sa men met de algemene omslagbijdragen komt dat neer op ƒ189,24. De stan daardpakketpolis kent een volledig ver goedingenpakket. Vergoed worden on der meer de kosten voor het ziekenhuis (derde klas), poliklinische speciahsti- sche hulp (met een eigen risico van 100,- per persoon per jaar), huisarts, apotheek en fysiotherapie. Andere onderdelen zoals ziekenvervoer en de tandarts worden grotendeels ver goed. Informeer bij uw verzekerings maatschappij naarde standaardpakket- pohs en maak nog vóór 30 april 1989 uw wensen kenbaar. Wedstrijdloop en prestatieloop over 7,5 km op Koninginnedag. Het parkours is uitgezet rond de bebouwde kom van Middelharnis en Sommelsdijk. Starten finish bij Rekreatiecentrum „De Staver". Kleed- en douchegelegenheid aanwezig in het sportkomplex. Start van de wedstrijd om 10.45 uur. Inschrijfgeld ƒ5,- inklusief finishfoto en sticker. Tijdslimiet senioren 35 minu ten; overige kategorieën 40 minuten. Start van de prestatieloop om 12.00 uur. Inschrijfgeld ƒ2,50 inklusief sticker. Tijdslimiet 60 minuten. Inschrijving mogelijk vanaf 09.30 uur. MIDDELHARNIS De fusie die per 1 januari j.l. werd aangegaan tussen het accountantskantoor en belas tingadviesbureau HMvL en Zuidelijke Accountantskantoren B.V., heeft, wat beider Middelharnisse vestiging betreft nu ook voor het oog gestalte gekregen. Om de dienstverlening te kunnen optimaliseren was een daarop afge stemde accomodatie nodig en die werd dezer dagen betrokken. Aan de Julianaweg wachtte het nieuwe kantoor, gelegen direct tegenover het Gemeentehuis. Donderdag en vrijdag beijverde de Flakkee Expresse zich om alle bescheiden naar het nieuwe adres over te brengen. Woensdag 3 mei hoopt de Commissaris der Koningin Mr. Patijn het nieuw gebouwde bezoekerscentrum Grevelin gen, aan de Punt te Ouddorp, officieel in gebruik te stellen. Het centrum zal beschikken over een expositiezaal, een filmzaal en een café-restaurant en het zal de mogelijkheid bieden op beeldende wijze kennis te nemen van de unieke natuurwaarden van het Grevelingengebied. Recreatiemogelijkheden zijn er in de directe omgeving; ook is er een ruime parkeergelegenheid, terwijl het ook in de nabijheid ligt van remise en beginpunt van het stoomtrammetje dat er als toeristische attraktie gaat rijden. De foto werd vanuit het duin genomen; op de achtergrond het water van de Grevelingen. Zaterdag, de dag waarop Konin ginnedag wordt gevierd, zal er geen post worden bezorgd. Voor onze postabonnees betekent dat dat ze het a.s. vrijdagnummer pas maandag in de bus zullen krijgen en dat spijt ons zeer. Redactie Wegwerpservies nodig? Kom dan naar De Lichtbron Op woensdag 10 mei zal de Commissa ris der Koningin Mr. Patijn een officiële handeling verrichten die officieel het begin van de ziekenhuisvernieuwbouw in zal luiden. De Commissaris zal 's middags 4 uur de eerste paal „vervaardi gen". Er worden geen heipalen geslagen, maar geboorde gaten worden met beton volgestort, een minstens zo goed-, maar aanzienlijk minder luidruchtig hei-sys teem. Radio Rijnmond informeert Voor wie door de berichten in de geschreven pers er nog niet van over tuigd zou zijn dat Goedereede a.s. zater dag - tijdens het bezoek van H.M. de Koningin - niet per auto te bereiken is geeft Radio Rijnmond vrijdagmiddag tussen 5 en 6 uur nog een laatste ver- keersinformade. Waarschijnlijk zal het adj. Kolf van de Rijkspolitie zijn die in die uitzending adviezen geeft (men leze ook het bericht elders in dit nummer over de bus-pendeldiensten). Zaterdag morgen van 9 tot 1 uur verzorgt rafdio Rijnmond een rechtstreekse reportage. Aan de zaterdag j.l. gehouden brand weerwedstrijden Klasse 1 te Moerka- pelle, deden ook weer Flakkeese blus- groepen mee. De wedstrijdbaan waarop deze dag 14 groepen speelden was gemaakt in een bedrijfsgebouw waar ook met rook werd gewerkt, tevens moest een slachtoffer in veiligheid worden gebracht, het geheel was praktijk gericht opgezet. Aan het eind van deze wedstrijddag werd de uitslag door burgemeester Lips van Moerkapelle bekend gemaakt, welke als volgt luidde: 1. Ouddorp1034 pnt. 2. HeenvHet1024 pnt. 3. Sommelsdijk1015 pnt. 4. Briehe999 pnt. 5. Dirksland990 pnt. 7. Stad aan 't Haringvliet985 pnt. 14. Nieuwland803 pnt. De beste drie ploegen van deze dag zul len door deze prestatie deelnemen aan de selectiewedstrijden welke op 17 juni a.s. zuUen worden gehouden bij NED- staal te Alblasserdam. - Diefstal bromfietsonderdelen Afgelopen week werden twee 17-jarige jongens uit Achthuizen aangehouden als verdachten van diefstal van brom fietsonderdelen. Een man uit Oude Tonge deed enige tijd daarvoor aangifte van diefstal van diverse onderdelen van zijn bromfiets. Ook in Middelharnis werden soortgelijke aangiften ontvan gen. De identiteit van de daders werd bekend, toen één van hen bij een valpar tij een niet bij die brommer behorend onderdeel onder zijn jas bleek te dragen. Beiden hebben hun aandeel bekend en proces-verbaal volgt. - Diefstal gereedschap Een inwoner uit Ooltgensplaat moest j.l. woensdagmorgen constateren dat onbe voegden hadden ingebroken in zijn bestelwagen. Na verbreking van een ruit, kon een portier worden geopend, waarop gereedschap ter waarde van ongeveer 8.000,- werd gestolen. - Lozing bestrijdingsmiddel Tegen een inwoner uit Ooltgensplaat wordt proces-verbaal opgemaakt, om dat hij een overtollig bestrijdingsmiddel in een sloot langs de Langeweg „dump te", met behulp van een spuitinstallatie. De sloot en de parallelweg werden daar bij „fraai" geel gekleurd. Monsters wer den genomen en de sloot werd af- gedamd. - Een inwoner uit Oude Tonge deed aan gifte van diefstal van zijn autoradio. De man parkeerde 's morgens zijn personen auto op de parkeerplaats aan de Schaaps weg. Op klaarlichte dag werd niettemin een ruit ingeslagen en de radio ontvreemd. Schade 400,-. - Diefstal uit vrachtauto Afgelopen nacht blijkt er aan het Boom gaardpad te Ooltgensplaat een diefstal uit een vrachtwagencombinatie ge pleegd te zijn. De deur van de oplegger werd geforceerd, waarop een groot aan tal autobanden werd meegenomen. Schade ongeveer 20.000,-. De rijkspolitie te Oostflakkee kreeg graag inlichtingen over dit gebeuren. Telefoon: 01874-1244 of uw plaatselijke politie, die tips vertrouwelijk behan deld. - Oplichting Een inwoner uit Den Bommel deed aan gifte van oplichting. Aan de deur kocht hij een schilderij a 125.-. De verkoper werd een bankcheque meegegeven, waar op volgens die man alleen een handte kening voldoende was. Aldus gebeurde, waarop na enkele dagen het maximum bedrag voor die cheque, te weten 300,- afgeschreven bleek.... Rondweg Dirksland: De raad van Dirksland die a.s. donder dagavond vergadert, de dag waarop de Rondweg in gebruik zal zijn genomen, wordt die avond voorgesteld deze nieu we weg een naam te geven. B en W stel len de naam Aarddijkswal voor voor de weg die loopt vanaf de Oudelandsedijk tot aan de aansluiting bij de Staakweg. De naam herinnert aan het gebied van de vroegere polder Aarddijkswal, dat door de nieuwe weg doorsneden wordt. SOMMELSDIJK Tafeltennisvereniging DES '85 houdt zaterdag 27 mei een recreatief tafelten nistoernooi in sportcomplex „de Sta ver". Er worden 25 tafels geplaatst. Van twee tot drie uur 's middags geeft Bettine Vriesecoop een demonstratie. Aan een tafeltennistoernooi van deze omvang, zit veel werk vooraf vast. Daarom is tij dig opgeven een eerste vereiste. Dit kan tot 1 mei a.s. bij T. den Boer, Oudelandsedijk 69 in Sommelsdijk. Telefoon 01870-5654. De kosten bedragen, inclusief de de monstratie van Bettine Vriesecoop, vier gulden. Voor alle informatie kan men telefonisch tercht: G. Vinke, 01870-4312 of T. den Boer 01870-5654. Schrijf in en schroom niet. Haast u, want vol is vol! Stookseizoen 1988-1989: Een gezin met een gemiddeld gasver- bruik van 2300 m^ betaalt over de afgelo pen winter ruim 100,- minder stook kosten dan de vorige winter. Dit blijkt uit cijfers die de VEGIN, de Vereniging van Gasbedrijven in Nederland, aan het einde van het stookseizoen bekend heeft gemaakt. Deze meevaller voor de consu ment wordt voor de helft veroorzaakt door de relatief hoge temperaturen tij dens de afgelopen zes maanden terwijl de rest van de meevaller voor rekening komt van de verlaging van de gasprijs. Het voordeel ten opzichte van het vorig jaar is eigenlijk nog vrij gering omdat de vorige winter ook vrij zacht was. In ver gelijking met de strengere winter van 1986-1987 is het gemiddelde gezin dit jaar zo'n 325,- goedkoper uit. zo blijkt uit de cijfers van de VEGIN. Ook in deze vergelijking is de ene helft van de mee valler te danken aan de temperatuurver schillen en de andere helft aan een lagere gasprijs. Bepalend voor het al dan niet hebben van het voordeeltje is het moment waarop de eindafrekening wordt opge steld. Als de komende maand nog koud wordt kan bijvoorbeeld bij een eindafre kening in de zomer de meevaller van een milde winter voor een deel weer teniet worden gedaan. FOTO FILM REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER o c=i c:3 E=l m C3 (zie onze folder w^mM*i^s0mm' Uitgebreid assortiment, tegen betaalbare prijzen!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1