Ds. I. Hoornaar na 4.5 goede Dirkslandse jaren naar Giessenburg Snelle vergadering voor raad Oostflakkee Laantje van „'t Centrum" nam afscheid Politieberichten Zang- en Orgelavond in de Grote of St. Laurenskerk Tot nu toe 200.000 Informatiegids patiënten-, vrijwilligers- en zelfhulporganisaties Recreatief tafeltennistoernooi Hans Groenendijk Goedereede Kringavond Geref. Vrouwenvereniging bekeuringen wegens te hard rijden yf^ 1469.- Biz. 2 ,EILANDEN NIEUWS' DINSDAG 18 APRIL 1989 Die twee oudere dametjes die zondag middag, na de dienst in de Herv. Kerk van Dirksland voor ons het bemoste kerkepad afliepen zeiden het nog tegen elkaar: „Nêê hè, gêên toesprae- ken, dat heit 'n echt niet gewild". En zo was het inderdaad geweest; toen hij zondagmiddag na 4.5 jaar van zijn Dirkslandse gemeente afscheid nam heeft ds. I. Hoornaar niemand in de verleiding willen brengen hém te roe men, nee.... „Soli Deo Gloria" was zijn erkenning en van die geest was de hele afscheidsprediking doortrokken. Welzeker, er was weemoed, maar veel meer legde ds. Hoornaar de nadruk op de belofte uit Mattheüs 28:20: „En zie. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld". Er vloeide een rijke afscheidsprediking uit voort.... Hoezeer had ds. Hoornaar zich bij het begin van zijn ambtswerk in Dirksland van 's Heeren hulp afhankelijk geweten - het was daarom het onderwerp van zijn intredeprediking geweest -; in diepe dankbaarheid mocht hij thans geden ken hoezeer de Heere die hulp bewezen heeft. „God is goed geweest", was dan ook zijn erkenning, om de gemeente ver volgens te bepalen bij „de blikrichting van een christenmens", de toekomst, waarin niemand het zonder Zijn hulp en aanwezigheid hoeft te stellen. Hoe zorgelijk ook de vooruitzichten, niets doen die af aan de aktualiteit van de belofte, weliswaar door Christus aan Zijn discipelen gegeven toen Hij hen uitzond het Woord te prediken, maar „wat let u ook Zijn discipelen te wor den?" zo vroeg hij de gemeente af Zoals de discipelen werden uitgezonden zo hoort ook de gemeente elke zondag het „gaat dan heen" als inleiding op de zegen die aan het eind van de dienst wordt uitgesproken. Ds. zag zeker niet voorbij aan de bezorgdheid die er moet bestaan, over de kerk die een randverschijnsel dreigt te worden, over de versplintering en de polarisatie als het werk van krachten die het geloof van binnenuit proberen uit te hollen door van het geloof een systeem te maken, zorgelijk, dat zeker, maar ds. preekte met overtuiging de levende Hei land Die in Zijn belofte garandeert de Zijnen niet in de steek te zullen laten. In die belofte proefde hij dan ook bemoe diging, troost, een handdruk en een schouderklop aan gewone, onzekere mensen, zoals ook de discipelen zijn geweest, getuige sommiger twijfels of ze de opdracht wel aan zouden kunnen. Ook wij worden wekelijks uitgezonden, de wereld en de maatschappij in, zo legde ds. de gemeente voor en ook wij vrezen dikwijls niet opgewassen te zijn tegen de problemen, maar wij hébben de garantie dat Hij mét ons gaat!", zo pre dikte hij ter bemoediging, wijzend op o.a. Jacob, op Mozes en op Jozua die die hulp zo treffend hadden ervaren. „Gods reisverzekering voor onderweg", zo typeerde hij de belofte, de machtige belofte waarin het hart van God klopt, „zodat ik met een gerust hart afscheid kan nemen", legde ds. Hoornaar uit. „Levenslang hoeft niemand meer een zaam te zijn. Hij is nabij en aanwezig. Hij is met ons, in Woord en Sacrament", beval ds. aan, daarmee niet voorwen dend dat het voorts altijd gemakkelijk zal gaan. Paulus trof verdrukking en benauwdheid, maar met de belofte zijn we ook daar overwinnaars over", zo pre dikte ds. Hoornaar. Na de „avond" kon hij de nieuwe dag aankondigen na welke geen nacht meer komen zal. „Het loopt niet op de ondergang-, maar op de voleinding uit. Deze wereld - God garandeert het - komt af, het loopt Hem niet uit de hand, maar Hij houdtd alle dingen in Zijn hand", verzekerde ds. „Tot die tijd waarin we altijd met Hem mogen leven, zullen we met Zijn verzekering leven: „Aanvaard die verzekeringspolis en weet dat het einde goed wordt; het beste komt nog!" zo wekte ds. de gemeente op tot geloof, de twijfels af te leggen, „amen" te zeggen op Zijn belofte en met de hand in Zijn hand gelegd op weg te gaan, achter Hem aan.... Er was door de jaren heen altijd wel wat geweest wat het Dirkslandse WD raadslid van Nieuwenhuijzen ervan had weerhouden andere-, dan alleen het Dirkslandse gemeentebestuur aan het werk te horen, maar donderdag avond had hij de ruimte. Nauwelijks echter had hij plaats genomen op de publieke tribune in de Oostflakkeese raadzaal, of burg. de Vos kondigde het eind der vergadering aan. Graag had hij méér gehoord en een doorsnee ver gadering had hem dat zéker geboden, maar de agenda van donderdagavond gaf daar geen aanleiding toe. Een vroegertje was het.... Welnee.... dat danken we natuurlijk niet aan de afwezigheid van dhr. Bax (óók al van de WD) al zou die stellig wél gebruik hebben gemaakt van de „gele genheid tot het stellen van vragen", een nieuw fenomeen aan de instelling waar van dhr. Bax zijn hartelijke instemming had betuigd. Zijn prioriteiten lagen deze avond echter elders „Bij zijn brood heer", zo verklaarde de raadsvoorzitter. Géén belangstelling voor de geboden gelegenheid, zomin als voor de aan de burgers geboden spreekgelegenheid aan het begin van de vergadering. Daar was de nieuwigheid trouwens al heel gauw af nadat een obstinaat burger de gelegenheid te baat had genomen het College van z'n allerdiepste minachting te overtuigen. Toch maar even de besluiten memore ren als daar zijn: verkoop van 2 percelen bouwgrond in „Ebbe en Vloed" aan Jon- gerius b.v. en de verkoop van bouwper celen in „de Kleine Kreek" te Den Bommel aan dhr. J. v. d. Velden te Den Bommel en Rabodirecteur van Beek. De gemeenterekening 1986 werd met een batig saldo van 352.295,36 vastgesteld en daar had dhr. M. D. de Wit (CDA) wat moeite mee, niet met de knikkers, maar met het spel, „want", zei hij: „als ik me m'n boekhoudcursus van 45 jaar geleden goed herinner dan is er, bij zo'n groot overschot, iets verkeerd gedaan en wat dat ten dezent geweest was wilde hij graag van weth. Poortvliet weten, „'t Is ook niet gauw goed" bromde dhr. Poortvliet quasi ernstig, maar 't was dui delijk dat hij met het overschot zeker niet ongelukkig was. Rentemeevallers waren het o.a. geweest, de manier van financieren en hier en daar ook het niet uitvoeren van bepaalde werken. De raad had er vrede mee. Het ging voorts nog om wat planologische orde ning en om het verlenen van geldelijke steun voor de bouw van 7 huurwonin gen door de Wbv. „Samenwerking" te Oude Tonge bij de - korte - bespreking waarvan weth. C. L. M. de Wit ander maal de wens uitsprak dat de Woning bouwverenigingen in de gemeente zich tot één zouden concentreren, maar echte hoop bestaat daar nauwelijks op. Plattegronden De zes plattegronden die in de gemeente staan zullen door nieuwe worden ver vangen. Ze hebben 5 jaar dienst ge daan en zullen worden geactualiseerd. Twee nieuwe zullen bovendien worden verlicht waarvoor een krediet van 6.000,- beschikbaar werd gesteld. Voor de blusploeg Ooltgensplaat werd t.b.v. de aanschaf van een nieuwe lichtgene- rator een krediet van 5.500,- beschik baar gesteld. Geen kouwe voeten De kachels in het clubhuis „de Adelaar" te Achthuizen zijn aan vervanging toe, zo heeft de Emgo gerapporteerd. Het had wellicht in de lijn gelegen als de ver huurder - de RK Parochie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming - voor deugdelijke nieuwe verwarming zou zorgen, maar daar mag niet op worden gerekend. De huurder, de Stichting sociaal Cultureel Werk, wordt veronder steld er zelf zorg voor te dragen. De aanleg van een CV-installatie is berekend op 15.000,-. De raad besloot zich garant te stellen voor de door de Stichting Soc. Cult, werk aan te gane geldlening. Ieder stemde er mee in: „de jeugd en de peuters moeten er geen kouwe voeten hebben", vond dhr. J. H. van Dam (SGP). Wanneer de Parochie het gebouw binnen de 15 jaar zal verko pen krijgt de gemeente de boekwaarde van de CV-installatie terug. „En als de Adelaar ophoudt te bestaan?" wilde dhr. v. d. Ree weten, „hebben we dan het Bisdom een CV-installatie geschonken?" Was me dat nou een vraag? Weth. Poortvliet zegde toe zich op die moge lijkheid te bezinnen, stel je voor.... Voor van Nieuwenhuijzen uit Dirksland zat er zoveel niet bij: „'k Had liever waer voor m'n geld gehad", grapte hij. Eén toespraak Nadat ds. met het uitspreken van de zegen de afscheidsdienst beëindigd had nam ouderling Wolfert de gelegenheid een kort afscheidswoord te spreken tot ds. en mevr. Hoornaar en hun beide, in Dirksland geboren kinderen. In de woorden van dhr. Wolfert praevaleerde de dankbaarheid tot God in wat Hij dé gemeente Dirksland in ds. Hoornaar geschonken heeft, een verkondiger van de blijde boodschap, met grote aan drang, zich daarin nauw voor zichzelf en ruim voor de ander tonend. Dhr. Wolfert gaf ds. met wie de gemeente in de liefde van Jezus Christus één zal blij ven de woorden uit Hebreeën 13 20 en 21 waarna de gemeente verzocht werd de scheidende predikant Ps. 33 vers 8 en 11 toe te zingen. Met het „Soli Deo Gloria" werd het woord ten afscheid beantwoord. - Veel aanrijdingen De afgelopen week vonden er veel aan rijdingen plaats in Goedereede. De meesten liepen zonder persoonlijk letsel af De eerste vond plaats op 10 april op de Provincialeweg in Goedereede waarbij twee auto's achterop elkaar reden. Hier bij ontstond alleen schade. De tweede aanrijding vond plaats op 11 april op de Provincialeweg thv de Ooie- vaarsdijk. Door onbekende oorzaak reed een Amsterdammer met zijn auto van de dijk. Hij hield er een hersen schudding aan over. De dader van de derde aanrijding is onbekend gebleven. Hij reed op de Een- drachtsweg een tuinmuurtje kapot. De vierde aanrijding vond plaats op 12 april op de Oudelandseweg. Een auto mobilist passeerde een stilstaande auto. Door een bocht in de weg zag hij te laat, dat er een tegenligger naderde. De vijfde aanrijding vond ook plaats op 12 april. Op de Zuiderdiepstraatweg nabij de zijweg naar het zwembad, haalde een man uit Urk met zijn perso nenauto een bromfietser in. Hij deed dat via de linkerzijde van een vluchtheuvel. De bromfietser sloeg op dat moment linksaf De bestuurder van de bromfiets had zijn helm niet vastgezet waardoor zijn helm afvloog. Met hoofdletsel is hij naar het ziekenhuis gebracht. Zijn duo- passagier heeft waarschijnlijk een been breuk opgelopen. De zesde aanrijding vond plaats op 13 april op de splitsing van de Rijksweg/ Provincialeweg bij Stellendam. Een Rotterdammer kwam uit de richting Hellevoetsluis en reed door de dichte mist op de splitsing rechtdoor tegen het schrikhek. De zevende aanrijding vond tien minu ten na de zesde aanrijding plaats op dezelfde splitsing. Twee personenauto's kwamen elkaar op de Provincialeweg tegemoet en wilden tegelijk de Rijksweg oprijden. Daarbij nam één van de auto's de bocht te ruim. De achtste aanrijding vond ook op 13 april plaats op de splitsing van de Rijks weg/Pro vincialeweg bij Stellendam. Een man uit Sommelsdijk kwam uit de richting Hellevoetsluis en verleende geen voorrang aan een van rechts komende auto. De negende aanrijding vond op 14 april plaats op de kruising Zuiderdiepstraat- weg/Mr. Snijderweg. Een Ouddorper verleende geen voorrang aan een van rechts komende auto. De tiende aanrijding gebeurde ook op 14 april. Een jongen op een onverze kerde bromfiets kwam op de kruising Schoolstraat/Pr. Beatrixstraat iets te hard door de bocht en botste op een Opel Kadett. Hij krijgt een proces verbaal omdat de bromfiets niet verze kerd was. - Snelheidscontrole De afdeling snelheidscontrole berichtte, dat zij tijdens een drie uur durende snel heidscontrole in Stellendam, niet min der dan 40 overtreders op de bon heeft geslingerd. De snelste reed 128 km per uur op een weg waar maar 80 km per uur mag worden gereden. - Diefstal wielen Zondagmorgen vond een man in Goe dereede zijn auto, merk Mitsubishi, op blokken. De wielen waren allemaal verdwenen. OOLTGENSPLAAT Op D.V. don derdag 20 april a.s. hoopt de Kring van Gereformeerde Vrouwenverenigingen op Goeree-Overflakkee een Kringavond te houden in „De Magneet", achter de Geref Kerk te Ooltgensplaat. Aanvang 19.30 uur. De plaatselijke predikant drs. W. Ve- nema zal een belangrijk onderwerp inleiden, met als thema: „Kunnen we de jeugd behouden voor de kerk?" Een ieder wordt deze avond uitgeno digd, zowel vrouwen (ook die geen lid zijn) als mannen zijn hartelijk welkom. Het bestuur zou het fijn vinden velen te mogen begroeten. ROTTERDAM Op zaterdag 22 april zal er D.V. weer een zang- en orgelavond worden gehouden in de Grote of St. Lau renskerk te Rotterdam. Aan deze avond zal worden medege werkt door het Chr. Gem. koor „Song of Praise" o.l.v. Arie Pronk. Jan van Weel den zal het koor begeleiden en Aad v. d. Hoeven zal op het hoofdorgel de samen zang begeleiden. Hij zal zoals altijd ook enkele improvisaties ten gehore bren gen. Ds. L. Romein uit Rotterdam heeft de leidinga en zal een korte meditatie houden. De avond begint om 20.00 uur. De kerk is om 19.15 uur open en de toegang is vrij. Noteert u deze avond, want het belooft weer een fijne zang- en orgel avond te worden. Inlichtingen kunt u krijgen bij ds. L. Romein, tel. 010-4181442 of bij mevr. A. v. d. Maarel, tel. 010-4517560. Sinds vorig jaar mei de nieuwe snel heidslimieten werden ingevoerd, heeft de rijkspolitie circa 200.000 bekeuringen wegens te hard rijden uitgedeeld. De kans op zo'n bekeuring blijkt inmiddels voor bijna de helft van de automobilis ten de voornaamste reden om zich aan de limieten te houden. De advertentie die in het kader van de voorlichtings campagne zaterdag 15 april in de media verschijnt, sluit op dit handhavingsbe leid aan met de kop: „Scheuren wordt vaker bekeuren". Ook in de komende periode zal de pak kans bij overtreding onverminderd hoog blijven. Niet alleen via politie- camera's die op steeds wisselende pun ten langs de autosnelwegen worden geïnstalleerd, maar ook doordat vier maal per dag de surveillance-eenheden van de rijkspolitie van lokatie wisselen. Het verrassingselement blijft zo gewaar borgd. Een surveillance-eenheid bestaat uit den man met Porsches, Mercedessen en motoren. De surveillances zullen demonstratief duidelijk worden uitgevoerd zodat er een waarschuwend effekt vanuit gaat. Ook buitenlandse automobilisten die nen zich aan de limieten te houden. Een eventuele boete bij overtreding zal ter plaatse moeten worden voldaan. Handhaving van de snelheidslimieten blijft noodzakelijk, vooral nu blijkt dat nog steeds een „kerngroep" van hard nekkige overtreders de limieten regel matig „overscheurt". Dit gedrag op de weg is onmaatschappelijk, tot op de grens van a-sociaal. De belangen van verkeersveiligheid en milieu staan over schrijding van de limieten niet toe. Mevrouw L. Roos-Troost (Leetitje van '1 Centrum in haar domein, de keuken van het gebouw waar veel pannen met soep zijn gekookt. OOLTGENSPLAAT Het was zaterdag 15 april 1989 bepaald geen rus tige dag voor mevrouw L. Roos-Troost, de laatste dag dat zij beheerder- conciërge was van het Verenigingsgebouw „'t Centrum" te Ooltgensplaat. De plaatselijke commissie Welzijnswerk voor Ouderen had een „Open dag" georganiseerd en dat was voor Leentje van „'t Centrum" en haar staf als altijd een evenement dat veel werk met zich meebrengt. Maar het was wel een waardig en gezellig slot van de llVi-jarige loophaan van mevrouw Roos, want het werk voor „'t Centrum" en speciaal voor de bejaarden deed zij in die periode altijd met groot plezier. Heel drukke receptie Aan de vooravond van de officiële afscheidsdag, vrijdag 14 april was er gelegenheid om afscheid van mevrouw Roos te nemen. Het bestuur bood haar een recepde aan en van 19.00 tot 21.00 uur zat de grote zaal van het gebouw onafgebroken tjokvol. Tafels en stoelen moesten er worden bijgezet. In die 12'/2 jaar heeft zij duizenden mensen binnen de muren van haar domein gehad en van eten en drinken voorzien. Dat gebeurde bij allerlei gelegenheden en nu werd ze vrijdag zelf in de bloemetjes gezet. Massaal waren de verenigingen, instellingen, clubs, familie, vrienden en bekenden opgekomen om Leentje te bedanken voor haar goede zorgen en hartelijkheid. We zagen vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, het Rode Kruis, de E.H.B.O., het C.N.V, het F.N.V., de PvdA, Waterschap Flakkee, Muziekvereniging U.D.I., de Rabobank, de plaatsleijke commissie Welzijn voor Ouderen, de Kolen- bond, de Houtsnijclub, mensen van de Soos, Zangvereniging „Advendo", de hand- werkclub, de Drumband, Voetbalvereniging O.F.B., de Duivenvereniging, leiders van diverse cursussen en de cursisten, de Oranjeverenijging, Ondernemersvereni ging, Bejaardenwerk, Modevakschool, de Hengelsportvereniging, vertegenwoordi gers van de „Grutterswei" uit Oude Tonge, enz. enz. Ook vele particulieren kwamen hun opwachting maken. Een stroom van geschenken, bloemen, planten en andere cadeau's werden overhandigd, daarbij niet te vergeten de vele enveloppen met inhoud die werden meegebracht. Het bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw „'t Centrum" en personeel nam vorige week in besloten kring afscheid van mevrouw Roos en deed de dank verge zeld gaan van een envelop met inhoud. Zo is er van de in de volksmond genoemde „Leentje van „'t Centrum" spontaan afscheid genomen. Jammer dat haar man door ziekte niet aanwezig kon zijn. Op de Zuidhollandse Eilanden komt een informatiegids uit, waarin een overzicht gegeven wordt van patiën ten-, vrijwilligers- en zelfhulporgani saties, die in de regio aktief zijn. De laatste jaren neemt de aandacht voor deze organisaties steeds meer toe. Men sen die te maken hebben met specifieke gezondheidsproblemen vinden het pret tig zich door lotgenoten in hun omge ving ondersteund te voelen. Regelmatig bemiddelen pafiëntenorga- nisaties bij de kontakten. Maar ook belangenbehartiging en het geven van voorlichting met betrekking tot de be treffende gezondheidsproblematiek zijn vaak taken die dergelijke organisa ties op zich nemen. Met het uitbrengen van een informatie gids over deze organisaties, denkt de basisgezondheidsdienst mensen te kun nen steunen bij het zelfstandig vinden van oplossingen die het best bij hun gezondheidsprobleem past. In samenwerking met het Kruiswerk en het Riagg op de Zuidhollandse Eilan den heeft de Basisgezondheidsdienst deze gids samengesteld. De bedoeling van de gids is dan ook de bekendheid met het werk van de patiënten-, vrij willigers- en zelfhulporganisaties te ver groten en een regionale wegwijzer te zijn. Met name diegenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het welzijns werk op de Zuidhollandse Eilanden ble ken behoefte te hebben aan informatie over welke organisaties er zijn en wat ze doen. De gids bevat adressen van 150 (regionale en landelijke) organisaties, alfabetisch gerangschikt op naam van de groep die zij vertegenwoordigen. Bij voorbeeld onder „Kanker" vindt u ver schillende adressen van niet-medische hulpverleningsorganisaties voor kan kerpatiënten en hun verwanten, zoals Borstkanker-patiënten of Jongeren en kanker. De gids wordt in de regio Zuidhollandse Eilanden gratis toegezonden aan hulp verleners en instellingen in de gezond heidszorg en het welzijnswerk. Een exemplaar is te verkrijgen door stor ting van ƒ15,- (incl. porto) op reke- ningnr. 28.50.26.968 van Basisgezond heidsdienst Zuidhollandse Eilanden bij de N.V. Bank voor NI. Gemeenten te 's- Gravenhage (gironr. N.V. Bank: 1081) onder vermelding van „Patiëntengroe- pengids". Nadere inlichtingen over deze gids kunt u inwinnen bij de Basisgezondheids dienst Zuidhollandse Eilanden, Kon. Julianaplein 1, 3201 CH Spijkenisse. Des '85 organiseert op zaterdag 27 mei een enorm recreatief tafeltennistoer nooi. Het is de bedoeling dat er 25 tafel tennistafels in sportcomplex „De Sta- ver" geplaatst worden op deze dag. Omdat het een groot toernooi is, is het de opzet om vroeg op te geven in verband met de administratie van het toernooi. Uiterlijk opgeven is dan ook 29 april. U kunt zich opgeven bij T. den Boer, tele foon 01870-5654. Op deze dag hebben we een bijzondere attraktie, namelijk dat Bettine Vriese- coop 's middags tussen 14.00 en 15.00 uur een demonstratie tafeltennis komt ge ven. De kosten van het toernooi bedra gen ƒ4,- inclusief bijwonen Bettine Vriesecoop. Wil je alleen komen kijken, kan dat natuurlijk ook. Doe mee, er staan mooie prijzen te winnen op het toernooi. Maxi male deelname van het toernooi is 100 personen. Schrijf dus vlug in. U kunt zich opgeven bij T. den Boer, Oudelandsedijk 69, Sommelsdijk, tel. 01870-5654. Voor verdere informatie omtrent dit toernooi of omtrent de Tafeltennisver eniging Des '85 kunt u terecht bij G. Vinke, Kluut 1, Sommelsdijk, tel. 01870- 4312. Doe dus mee en schroom niet. f SPARTAMET ^|U\ de fiets met iets Voorjaarsconcert Mandoline-orkest Estampida en Schoolkoor „Prins IMaurits" Op vrijdag 21 april a.s. wordt een gecom bineerde muziekuitvoering gegeven in de Grutterswei te Oude Tonge. De uit voerenden zijn het mandoline-orkest Estampida uit Middelharnis en het schoolkoor van de Chr. Scholenge meenschap „Prins Maurits" eveneens uit Middelharnis. De leden van het nu 7 jaar bestaande orkest Estampida bespelen verschil lende muziekinstrumenten zoals man doline, mandola, mandolon-cello en gitaar. Tijdens de uitvoering zal het orkest onder leiding van Coby Bom diverse licht klassieke stukken spelen. Het bekende schoolkoor van de Prins Mauritsschool zal onder leiding van Mar van der Veer een aantal liederen ten gehore brengen, waarbij ook solisten te beluisteren zullen zijn. Karin de Bruine zal op de dwarsfluit een aantal stukken van zowel het orkest als het koor begeleiden. Diverse muziekstukken zullen geza menlijk worden uitgevoerd. Na de pauze staat een gezamenlijke uit voering van een 6-tal liederen uit de musical „The Sound of Music" op het programma. De uitvoering begint om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Entree geld bedraagt 2,50. Kaarten zijn ver krijgbaar bij het VW kantoor Middel harnis, Oostdijk 2 en via de leden van het orkest en koor. De koor- en orkestleden nodigen u hier bij van harte uit om deze uitvoering bij te wonen. Let op!! verschillende hoogtes en kleuren Maal< vrijblijvend een proefrit! Sommelsdijk, tel. 01870-2430

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 6