P. V. d. Wende VLEES MET KARAKTER Mag het een stukje beter zijn? Casper Versmarkt I NATUURVOEDING Slagerij Floresteijn LET OP! flaniiSienuui Veel variatie welzijnswerk op open dag voor ouderen Slechts vangst Vlugklaar: Hamburgcrs Schaken S.O.F. Verbouwingsopruiming rijwielen en bromfietsen Dit mag U niet missen! HAKFREES Sperling Loodgieters C.V.-monteurs MEDEWERKERS/STERS Rolstoelbal-toernooi 1 Kruukplaetaktie/jubileum gemengd koor „Excelsior"-Dirksland Verkoping +12 vereniging Rommelmarkt Ebbe en Vloed Ambachtelijke slager vBï\ WdgSnSSf Mager rundgehakt Speklappen Gekookte worst Uit eigen mesterij, Uit eigen slagerij Kortingen van 10% tot 50%! Uitslag P.V. „De Luchtbode" ^..r./^tv visitekaartjes FAMILIEBERICHTEN Dankbaar zijn wij tot God voor het nieuwe leven Dat Hij in Zijn goedheid aan ons wilde geven. Met grote blijdschap maken wij u de geboorte bekend van onze dochter Elisabeth Pieternella (Elieske) Anton en Ella Krijgsman 16 april 1989 Boudewijnstraat 17 3243 AD Stad aan 't Haringvliet Kraambezoek graag binnen 10 dagen. Met leedwezen geven wij kennis van het overlij den van onze oud-medewerker, vriend en oud- kollega, de heer J. DU PREE op de leeftijd van 83 jaar. Hij heeft zich gedurende vele jaren als drager voor onze onderneming ingezet. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe in dit verlies. Uitvaartverzorging M. L. Kievit D. N. Kievit en medewerkers. Melissant, 16 april 1989 Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onze oud-medewerker en oud-kollega, de heer L. BOTH op de leeftijd van 79 jaar. Gedurende meerdere jaren heeft hij als drager zich ingezet voor onze onderneming. Wij wensen zijn vrouw en dochter sterkte toe in dit verlies. Uitvaarverzorging M. L. Kievit D. N. Kievit en medewerkers Melissant, 15 april 1989 Met grote droefheid, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u ken nis, dat de Heere van onze zijde heeft weggeno men, mijn innig geliefde man, onze lieve zorg zame vader, opa, broer, zwager en oom JAN DU PREE echtgenoot van Gerritje Oorbeek op de leeftijd van ruim 83 jaar. Melissant: G. du Pree-Oorbeek J. du Pree A. A. du Pree-Meiaard Johnny, Jacco Oude Tonge: K. de Vos-du Pree J. C. de Vos André. Klaziena en Ben 3248 BE Melissant, 16 april 1989 Nieuweweg 20 Gelegenheid tot condoleren a.s. woensdag van 19.30 tot 21.00 uur in het „Rouwcentrum", Nieu weweg 2 te Melissant. De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal D.V. plaats vinden donderdag 20 april 1989 om 14.00 uur op de begraafplaats te Melissant. Aanvang rouwdienst in het „Rouwcentrum" om 13.15 uur. Geen bloemen 1 Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor 1 1 ons heeft betekend geven wij u kennis dat toch 1 1 nog onverwacht van ons is heengegaan onze lieve 1 1 onvergetelijke opa JAN DU PREE 1 1 echtgenoot van Gerritje Oorbeek 1 1 op de leeftijd van ruim 83 jaar. 1 Johnny Jacco André Klaziena en Ben Melissant, 16 april 1989 Het Gemengd Koor „Excelsior" uit Dirksland houdt ter gelegenheid van haar 80-jarig jubileum een kruuk- plaetaktie. De komende weken zullen de leden van het koor in de gemeente Dirksland en Herkingen bij u langs komen om deze overheerlijke Flakkeese koekjes te koop aan te bieden. Ook in andere plaatsen kunnen wellicht leden bij u langs komen, daar de leden in diverse plaatsen op Flakkee woonachtig zijn. De koekjes worden gebakken door de leden, in de garage van voorzitter Knöps. De opbrengst wordt aangewend ter dekking van de kosten van de viering van het 80-jarig bestaan van het koor. Op zaterdag 3 juni a.s. organiseert het koor een Internationaal Zangconcours waaraan maar liefst 26 koren deelne men. Er is zelfs een koor uit België bij. Totaal komen er zo'n 1500 zangers naar Dirksland. Het concours wordt gehou den in het sportcomplex „de Gooye" te Dirksland. In de jury zitten de bekende toonkunstenaars Jan Vermulst uit Hel mond (voorzitter), Herman Funnekot- ter uit Rotterdam en Wim van der Panne uit Bleiswijk. De deelnemende koren worden door de leden van „Excelsior" ontvangen in het ver.gebouw „de Schakel" en kunnen daarna inzingen in het ver.gebouw „Onder de Wiek". Daarna worden ze door de leden naar de sporthal gebracht om daar hun verplichte en vrije werk ten Nieuwe en gebruikte Weespad 50 OOLTGENSPLAAT Telefoon 01873-1331 MELISSANT Ophalen oud papier Morgen (woensdag) wordt weer oud papier opgehaald. Graag goed gebun deld gereed zetten s.v.p. MELISSANT In het kader van de aktie „Een geopende deur" hoopt de jeugdvereniging van de Ger. Gemeente a.s. zaterdag 22 april D.V. een rommelmarkt te houden in het verenigingsgebouw van de kerk aan de Beatrixlaan. Aanvang 's morgens 10 uur tot 's middags 4 uur. Er is van alles te koop, o.a. tweedehands boeken, kaarten en diverse spullen. De koffie staat klaar. Allen hartelijk welkom. gehore te brengen. Voor elk koor is er een beker als aandenken beschikbaar. 's Avonds geeft het koor „Excelsior" een jubileumconcert waaraan wordt meege werkt door het Gemengd Koor „Excel sior" o.l.v. dirigent Bert Gebben, het uit 135 leden bestaande Westlands Ge mengd koor „Concordia" uit 's-Graven- zande onder leiding van dirigent Gerard Brëas en het Jeugd- en Symfonie-orkest uit Gouda onder leiding van Charles van der Veeke. Als solisten zullen met „Excelsior" optreden de sopraan Astrid Veldhuijzen; de tenor Jaap Zweistra en de bas-bariton Hans Lanen. De kaarten voor deze avond kosten 12,50 in de voorverkoop. Begin mei zal de kaartverkoop starten. Binnenkort zal meer informatie over dit jubileumcon cert worden gepubliceerd. Zaterdag 8 april is de rommelmarkt in ons verzorgingshuis Ebbe en Vloed weer een groot succes geweest. Dit is o.a. te danken aan de winkeliers van Oost- flakkee. Wij danken hun voor de giften en mede werking en een ieder die op welke manier dan ook meegeholpen heeft. Hartelijk dank namens de direktie en rommel marktkommissie. 4CËI li mm 500 gram 5.75 500 gram 3.75 250 gram 2.45 Puur rundvlees 'J f\0 3 stuks J»J70 Geldig t/m 24 april 1989 OUDDORP Tel. 01878 - 1245 ZWARTEWAAL Tel. 01887 - 2220 Woensdag 19 april 1989 2 bossen RADIJS0,98 2 krop SLA0,75 2 kg. GOLDEN DELICIOUS klasse 12,65 200 gram BOERENACHTERHAM2,95 1 kg. MAGERE VARKENSLAPPEN6,98 Opgelet: een gedeelte zegelkaarten lopen 1 mei af OUDDORP van Biologische I en Reforml<waliteit Vrijblijvend advies. Verlioop uitsluitend in onze winkel Voorstraat 41, SOMMELSDIJK, Tel. 2241 KASTELEIN Dagelijks vanaf 8.00 uur. Dinsdagmiddag GESLOTEN. Ook voor Homeopathie, Drogisterij en Levensmiddelen 1 kilo BAKHAM9,95 1 kilo RIBKARBONADE9,95 1 kilo KIPPENPOTEN5,98 1 kilo DRLMSTIKS vers8,98 1 kilo RUNDERGEHAKT9,95 Deze week extra voordelig: BOEREN PATE (volgens oud recept) Nieuw: LASAGNE NIEUW: BABI-KATJANG (uit eigen keuken) Telefoon 01878-1348 Vanat heden Verbouwingsopruiming bij Foto Hameeteman in ons filiaal te Sommelsdijk TE KOOP met 5 PK B en S motor 4-takt Prijs f 300- Tevens voor al uw freeswerk M. DE WAAL Tel. 01877-1734 Installatiebedrijf vraagt voor direct en/of Tel. 01878-1252/1422 OUDDORP FINO SERVICE BV schoonhouden gebouwen vraagt met spoed enthousiaste voor schoonmaakwerkzaamheden voor enkele objekten in Dirksland. Telefonisch aanmelden op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur op het hoofdkantoor: 010-4153066. OOLTGENSPLAAT De plaatse lijke commissie Welzijnswerk voor Ouderen te Ooltgensplaat heeft zater dag 15 april j.L tijdens de „Open dag" in het verbouwde „'t Centrum" een groot succes geboekt. Liep het bezoek de laatste jaren terug en werd het gebodene wat eenzijdig, van de open dag van j.l. zaterdag kan dat geenszins worden gelegd. Het was er druk, gezellig, veel te koop, te zien en te beleven. Alle deelnemers brachten op zijn of haar manier het een en ander onder de aandacht van het publiek, zodat het aan variatie niet ontbrak. De commissie kreeg daarvoor een groot kompliment van het publiek. Modeshow, sport en oude foto's Na de opening was er al direct veel belangstelling voor de diverse stands, o.a. voor het bloemschikken (veel stuk jes werden er verkocht), de enveloppen- stand, de houtsnijgroep (kijken, kopen en bestellen), de grabbelton voor de jeugd, de handwerktafels met prachtige kleedjes, enz. Veel belangstelling had ook de zijdeschilderkunst en de demon stratie papierfiligrain. De koffiehoek werd niet vergeten en van een gezellig zitje hadden de bezoekers een goed overzicht op de stand met tweedehands kleding, dat door wassen en stomen er uitzag als nieuw. O.l.v. mevrouw J. M. Kampen-Rinsema vond er om half drie een demonstratie plaats van de M.B.V.O.-groep (Meer Bewegen Voor Ouderen). Deze heren, waarvan enkelen de tachtig zijn gepas seerd kregen na hun halfuur optreden een warm applaus. Een groots applaus mocht een groep dames van de soos in ontvangst nemen. die om halfvijf als mannequins deelna men aan de modeshow, met goederen van Modehuis Van Rossum uit De Plaat. Ladyspeaker was de eigenares van de zaak mevrouw Elly van Rossum- van der Wende. De dames die als man nequin fungeerden waren H. Kobus- Jordaan (83), P. de Vos-Kïevit, L. Korte weg-Gij sbers, N. Vos-Kreeft en F. de Bonte-van Putten. Voor hun prestatie, dat werd gevolgd door een grote groep belangstellenden, werd hen door mevrouw Van Rossum een tegoedbon uitgereikt. Onder alle bedrijven door had de heer Arie Remus uit Zevenbergen in de B- zaal niet te klagen over belangstelling. Hij had, als schrijver en samensteller van het boekje „Ooltgensplaat zoals het was" een gedeelte van zijn bezit van ansichtkaarten en foto's van De Plaat ter bezichtiging gesteld. Het was fantas tisch wat men te zien kreeg, de oudste kaarten en foto's die er bestaan waren overzichtelijk op panelen aangebracht. Er werd veel gewikt en gewogen waar deze foto's werden gemaakt en welke personen en groepen op de afdrukken te zien waren. Het is slechts een gedeelte van de kollektie van de heer Remus. Hij overweegt om t.z.t. heel zijn verzameling eens te exposeren. Momenteel is de heer Remus weer bezig om een boekje samen te stellen, een tweede deel van „Oolt gensplaat zoals het was". Het was de voorzitter van de commissie Welzijnswerk voor ouderen, de heer KI. Birkhoff die alle medewerkers(sters) en belangstellenden, waarvan velen van buiten de gemeente, hartelijk bedankte voor hun aanwezigheid en het vele werk van voorbereiding verricht. Op de volgende nummers van de kleine blauwe loten is een prijs gevallen: 144, 444,499,602 en 856. Afhalen van de prij zen: Prunuslaan 32. Op 22 april a.s. organiseert de vereniging Sport Gehandicapten Schouwen Duive- land D'Antilopen een rolstoelbal-toer nooi in sporthal „Onderdak" te Zierik- zee. Aan dit toernooi nemen valide en inva lide sportverenigingen/teams deel. D'Antilopen organiseert dit toernooi voor de 3e keer. Het verschil met de vorige keren is de deelname van valide sportverenigingen c.q. teams. De teams die meedoen zijn: Sport Gehandicapten Beveland SGB, Aktiviteitencentrum Goes, Volleybal vereniging „De Zeeuwse Stromen", Bas ketbalvereniging MEVO'80, Taxi Lem- son en de organiserende vereniging D'Antilopen. Aan het begin van het toernooi zal dans en balletschool Kramer de opbrengst van de dansmarathon die gehouden is op 2e paasdag (27 maart) ten behoeve van de Sport Gehandicapten Schouwen- Duiveland overhandigen. Deze mara thon heeft een bedrag opgebracht van meer dan 7.000,-. Ook zullen de rolstoelen die de basis school de „Kirreweide" uit Burgh Haam stede met een sponsorloop (half 1988) heeft bijeengebracht en de rolstoelen die de juniorkamer Schouwen-Duiveland met diverse akties hebben verwezenlijkt (eind 1988) aan het publiek worden getoond. Het toernooi begint om 11 uur. Omdat aan dit toernooi valide sporters in een rolstoel gaan spelen tegen en met minder-valide sporters hopen wij dat de afstand tussen deze sporters verkleind wordt. GOEDEREEDE Opbrengst kollekte De kollekte t.b.v. de Ned. Hartstichting heeft opgebracht 1.592,75. Alle mede werkenden hartelijk dank. HERKINGEN Wedvlucht uit Aalst, d.d. 15 april 1989. 288 duiven, los om 13.00 uur. Afstand 83 km. K. Kievh: 1.52,71,72; J. den Boer: 2, 3,4, 7, 8,10, 15,16, 21, 33,41,42,43, 57, 58,63, 65, 66; Gebr. Logmans (Jun.): 5, 30, 44, 49,64; A. J. A. Volaart: 6,54,68; A. Mole naar: 9,18,45,62; C. Logmans: 11,13,23, 34, 53, 59; H. Kameriing: 14, 60; C. Auperiee: 17, 32; A. het Jonk: 19, 25. 47, 55; Ph. Logmans: 20,27,28,35,38,39,46. 48,56; H. Kagchelland: 22,37; M. Huizer en Zn.: 24,29,40,69; B. v. d. Ochtend: 12, 26; J. Molenaar: 31, 51; 1. Kievh: 36, 50, 70; A. Kievit: 61; H. Kievit: 67. bij Drukkerij MX%. dC WSal LangeweglS SOMMELSDIJK Op zaterdag 8 april j.l. werd er voor de leden van de hengelaarsvereniging Krammer een zoutwaterwedstrijd ge houden aan de Grevelingendam. Deze niet al te gunstig bekend staande visstek gaf ook deze keer maar weinig vis prijs. In het vervolg zal er dan ook in principe niet meer vanaf de Grevelingendam gevist worden. De uitslag: 1. C. V. d. Jagt169 cm. 2. C. van Poortvliet128 cm. 3. W. van Welie88 cm. 4. T. V. d. Poel69 cm. 5. J.'t Mannetje60 cm. Zaterdag 22 april a.s. wordt er weer een zoutwaterwedstrijd gehouden. Inschrij ven kan men bij café de Geit te Oude Tonge van 09.30-10.00 uur en gevist wordt er van 11.00-14.00 uur, op een na overleg gekozen visplaats. De wedstrijd van 15 april j.l. vond geen doorgang i.v.m. de selectie-wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap, welke gehouden werd te Rockanje. Ook hier was de vangst slecht. C. van Poortvliet was de enige visser van de h.v. Krammer die zich met slechts 105 cm en een 8e plaats wist te plaatsen voor de eindronde. Het niveau lag niet bijster hoog bij de laatst gespeelde wedstrijden, eigenlijk was het gewoon bar slecht. Dogterom, Van Loon en ondergetekende moesten eigenlijk in de hoek, zo slecht was het wat zij durfden te presteren. Allen waren binnen een half uur al een stuk kwijt. Niet doordat de tegenstander zo goed speelde, maar gewoon weggegeven. De tegenstanders hadden er geen enkele moeite mee, alleen Wijnands gaf nog eens een toren terug aan Dogterom. Wij nands won toen nog wel, maar erg over tuigend was het bepaald niet. R. van Hooff zat ook in de opening al in proble men tegen van Rossum, maar hij kon het nog net op tijd rechtbreien. De enige partij waar wel mooie dingen in te zien waren was de partij van Strien-Douw. En het wordt haast opvallend dat van Strien de laatste tijd zo sterk speelt. Deze keer dan nog net geen winst, maar Douw had er de nodige moeite mee en dat zegt veel. Ik het trouwens begrepen dat de eerste twee dames die mee gaan doen al gevon den zijn. Ze zijn nog jong, hebben niet echt veel schaakervaring maar willen het wel eens proberen. Wij stellen dat zeer op prijs. Even blij zijn we met de jongeman uit Sommelsdijk, hij heeft wel degelijk schaakervaring en we verwach ten nu bij voorbaat al veel van hem. AJs het zo doorgaat wordt de gemiddelde leeftijd bij de senioren zo'n 30 jaar en dat is laag voor een schaakclub. Hieruit blijkt gelukkig de toenemende belang stelling voor het schaken bij de jeug digen. Daar schaken een sport voor ouderen en jongeren is roepen wij ook ouderen op zich te melden bij onze club. Gewoon een avondje gezellig eruit. U kunt zich aanmelden bij de Grutterswei, woens dagavond 20.00 uur of even bellen 01875-1887. Voor ouderen die geen ver voer hebben wordt een ophaaldienst ingesteld en die brengt u dan natuuriijk ook weer terug. Dus ouderen en jonge ren leer elkaar kennen bij S.O.F. Uitslagen: Wijnands - Dogterom1 - O Bruggeman - KortewegO - 1 van Hooff- van Rossum1 - O Gebraad - van Loon1 - O Douw - van Strien1 - O BJB Te koop: SOMMELSDIJK, Kortewegje 17 Oplevering i/o Vr.pr. 127.500,- k.k. Ind gang. kamer, royale eelkeuken. biikeuken, toilet, douche Op verd 3 si kamers Overloop met wastafel CV verwarmd Grote sctiuur met op verd riobbykamer Inlichtingen en/ot bezichtiging JONGERIUS 01870-4844 of 01870-5317 i'-<^^<5>; LEVENSMIDDELEN Natuurvoeding Reform Drogisterij ViKitslnal41 tel 011711-2241 SommElsilijli '-'^>-^^(.^^t^^t^^<.^M^%(^^l^^t.^V.^^t.^^(-^^<-^^(-^^t-^^t^^V.^^ Voor topkwaliteit goede service en voordelige prijzen FOTO - FILM REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 C3 C=3 Weststraat 35 - Molenweg 4 - Ouddorp - Telefoon 0187B-1612 en 2120 Filiaal Renesse Printshop - Hogezoom 172 - Telefoon 01116-2400 Filiaal Sommelsdijk Westkrakeelslraat B - Sommelsdijk Telefoon 01870-6841

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 4