Koninklijk bezoek Goedereede Nieuwe uniformen voor Rode Kruis-colonne Ouddorp Twee 40-jarige jubilarissen bij Rumptstad Jj(^/J^i^ Jeugdsolistenconcours Kopen bij Casper is sparen voor club of vereniging Mbuma Zendingsdag Zwolle Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Minister De Korte reikte 750.000e spaarlamp uit 6 mei: GeratiJummarkt in Sommelsdijk McmmMmjA 61e Jaargang DINSDAG 11 APRIL 1989 No. 5790 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) Hl 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01,108 H.M. de Koningin zal, wanneer ze op Koninginnedag, zaterdag 29 april, het stadje Goedereede bezoekt om kwart voor 10 op Bek-af worden begroet. In de aankondi ging in het vrijdagnummer beweerden we dat de aankomst kwart voor 9 zou zijn; kennelijk was die wens de vader van onze gedachte. Kwart voor 10 zal het dus zijn. Op de j.l. vrijdagmorgen gehouden persconferentie hebben vooral vertegenwoordi gers van radio en televisie zich ontevreden getoond over het gebrek aan faciliteiten voor de pers, wat zich - zo voorzien zij - in de kwaliteit van hun reportages zal wre ken. De pers zal zich niet vrijelijk nabij het Koninklijk gezelschap mogen bewegen maar zijn waarnemingen vanuit een aantal persvakken moeten plegen, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bedongen. Ca. honderd politie mensen („alle verloven zijn ingetrokken", verklaarde een politie-officier) zullen voor een ongestoorde afwikke ling van het programma zorg dragen. De route wordt voor een groot deel met drang hekken afgezet. De te lopen route bedraagt 1.7 km. Alle 3 de Oranjeverenigingen, alle plaatselijke muziekkorpsen/brassband zullen zich presenteren en alle schoolkinderen uit de gemeente worden bij het Koninginnefeest betrokken. Rond elf uur zal de Koningin en haar gevolg rhet helicopters uit Goedereede vertrek ken naar Oud Beijerland. Tevoren zal de pers, geëscorteerd door de Rijkspolitie al dienen te zijn vertrokken om ook in Oud Beijerland het Koninklijk bezoek te ver slaan. Ten gemeentehuize van Goedereede zal, na het vertrek van de Koningin een bijeenkomst worden gehouden waarop allen die aan het programma hebben mee gewerkt ontvangen zullen worden. Uiteraard wordt op prachtig weer gehoopt, o.m. vanaf de toren en vanuit een helicopter zal t.b.v. de T.V. worden gefilmd. Mocht het weer evenwel helemaal tegenzitten dan ligt er een plan gereed om naar de Vismijn uit te wijken. In de gemeente Goedereede zal dezer dagen huis-aan-huis een pro grammaboekje worden verspreid. Op zaterdag 6 mei wordt in het vereni gingsgebouw „Melishof" te Melissant het jaarlijkse jeugdsolistenconcours ge houden. Het belooft ook dit jaar weer een prachtig muziekfeest te worden. Er is dit keer ook een grote verscheidenheid aan instrumenten. Wanneer alle aan meldingen binnen zijn, zal bekend wor den gemaakt hoe laat het concours gaat beginnen. Degenen, die mee willen doen, moeten het aanmeldingsformulier inzenden voor 17 april. Heeft u nog geen formulier, neem dan snel kontakt op met C.J. Smit, Julianaweg 6, Melissant, tel;. 01877- 1270. DIERENBESCHERMING Wegens omstandigheden goed tehuis gezocht voor rood/wit katertje van bijna 2 jaar. Inl. fam. Knops, Molenzicht 68, tel. 01877-2143. Terwijl er - naar goed Ouddorps gebruik - serieus gespaard werd om zo'n tachtig nieuwe uniformen te kun nen bekostigen werd de laatste jaren aan de uniforme kle ding van de Rode Kruis colonne niet meer de allergrootste zorg besteed; oud waren ze, verkleurd en vrijwel versle ten, die vaalgrijs geworden tenuën, maar sinds vrijdag avond steekt de hele Ouddorpse Rode Kruis colonne in het nieuw. Met trots hebben de kolonneleden zich vrij dagavond gepresenteerd en dat betekende een ware meta morfose. De presentatie had plaats in het m.f.g. „Dorps- tienden" op welke avond aan een aantal getrouwen, met name colonnecommandant A. Hoek een onderscheiding werden uitgereikt. „Bram" Hoek, hij werd door voorz. W. J. Koek al in diens openingswoord geprezen om zijn bezielende leiding aan de kolonne, reden waarom hij uit handen van de Provinciaal Commandant dhr. A. v. d. Stal later in de bijeenkomst wegens 30 jaar trouwe dienst een Oorkonde met Onderschei ding kreeg uitgereikt. In de kappersstoel bij Jan van Dam werd dhr. Hoek gewonnen voor het Rode Kruiswerk. Het begon met een EHBO-opleiding om vervolgens na een reeks bezigheden en verantwoordelijkheden het commandant schap op zich te nemen. Het is mede de verdienste van dhr. Hoek dat de colonne wélgetraind en wélgemotiveerd is. Voorts neemt hij nog een aantal eilandelijke en regionale taken op zich en geen wonder dan ook dat deze „duizend poot" uit de mond van dhr. v. d. Stal hoge waardering kreeg. Meerderen waren er deze avond die de waardering voor dhr. Hoek bevestigden, hij is coördinator van de donoravonden op Goeree-Overflakkee, begeleidt vakantieprojekten, regio bestuurslid kolonne rampenbestrijding, organisator van evenementen en akties, lid van de Lotus, kaderinstructeur én.... zei mevr. L. Tanis-Tanis. regionaal verpleegkundige van het Rode Kruis: „onverzettelijk en koppig als het gaat om de verdediging van de belangen van de Ouddorpse colonne. Zelf toonde dhr. Hoek zich niet eens zo ondersteboven van zijn bezigheden voor het Rode Kruis, waarom hij dan ook allen dankte die hem het funktioneren mogelijk maken. Daaronder vatte hij zeker het afdelingsbestuur én de colon- neleden voor het verkregen vertrouwen evenals echtgenote Klaasje die deze avond voor 20 jaar verbondenheid aan de colonne gehuldigd werd. Nieuwe uniformen Afd. voorzitter W. J. Koek was een gelukkig mens toen hij inplaats van de wat sjofele kleding van de colonnen de tach tig leden in het stralend nieuwe uniform kon presenteren. De kosten ervan, zo'n dertigduizend gulden hadden niet voor het oprapen gelegen en het vergaren ervan mocht onder geen beding ten koste van het Rode Kruis werk gaan, maar het bedrag was er toch gekomen, deels via deelname aan brade rieën en evenementen en deels via een jaarlijkse reservering. Het senior colonnelid K. Nu ij (62) en het jongste lid mevr. J. Akershoek (19) waren de eersten die zich in hun nieuwe uni formen presenteerden waarna de hele stoet, 80 man sterk, onder de tonen van de Rode Kruis mars de zaal binnen mar cheerde. Een pracht presentatie van een pracht colonne die, zo had weth. L. Visser ter bijeenkomst al vastgesteld, zo'n keurige uniformering als geen ander heeft verdiend! Restte dhr. Koek nog de hoop uit te spreken dat de nieuwe uniformen in goede gezondheid en.... in vredevolle omstan digheden versleten zullen mogen worden. Iemand die mocht veronderstellen dat Kees Maliepaard uit Stad aan 't Haringvliet-, vrijdagmiddag met Leo Moerenhout uit Achthuizen 40-jarig jubilaris bij Rumptstad b.v., een wat bijzonder kind gebleven is, heeft het aardig bij het rechte end. Meer „bijzonder" dan kind trouwens, want waar bevindt zich nog de chef die met geheven hamer een transistorradio dreigt te pletten als die niet acuut wat zachter gaat....? Het duet uit de Parelvissers, live-ge zongen, dat is 't wat Kees liever onder de arbeid hoort, als er dan al gezongen moet worden, al heeft noch hij, noch collega Moerenhout het bij Rumptstad zingende verdiend. Het is vooral in de beginperiode wérken geweest want het bedrijf dat bij hun entree in 1949 nog maar dertien jaar bestond, moest met noeste vlijt worden opgebouwd. De twee LTS'ers hebben daar wélgemotiveerd aan meegeholpen, ook al waren de arbeidsomstandigheden in tochtige lood sen van golfplaat en vuurmanden soms bar primitief. Ze leverden ambachtelijk werk en repareren was nog echt repare ren, terwijl het later dikwijls „vervan gen" geworden is. Handwerk was het wat ze in het begin leverden. Directeur A. J. van Rumpt was de twee jubilarissen daar bijzonder erkentelijk voor, MaHepaard als chef landbouw- werktuigenreparatie en Moerenhout als produktiemedewerker hadden zich ont wikkeld tot goede vaklui elk met hun Zaterdag 29 april 1989 in de IJsselhal te Zwolle. Aanvang 10.30 uur. Sprekers: 's morgens (10.30-12.30 uur) 1. Ds. F. Mallan, Alblasserdam (opening). 2. Ds. A. E. W. Mac Donald, Gairloch (Schotland) (met vertaling). 3. Ds. S. de Jong, Staphorst. Pauze: 12.30-14.00 uur Sprekers: 5 middags (14.00-16.00 uur) 4. Ds. J. Veenendaal, Barendrecht. 5. Dhr. L. M. P. Scholten, Capelle a.d. IJssel. 6. Ds. P. Mzamo, Mbuma (Zimbabwe). 7. Dhr. D. Monster, Puttershoek (slotwoord). Opgave tot en met D.V 20 april 1989 bij onderstaande personen voor vervoer met bussen. Dhr. M. G. Klink, Margrietweg 4, Ouddorp, tel. 01878-2295. Dhr. J. V. d. Valk, Gen. Snijders straat 10, tel. 01875-1769. OUDDORP heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. M. Golverdingen, Slik kerveer. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. A. Elshout, Scheveningen. OOLTGENSPLAAT woensdag avond 7.30 uur ds. J. Koster. eigen invalshoek en specialisme, samen goed voor een schat aan ervaring in het bedrijf waarvoor ze, als 't moest zelfs 's nachts gereed stonden. „Oprecht harte lijk dank", zei dhr. van Rumpt zijn jubi larissen voor hun inzet, loyaliteit en specialisme, hun dienstbaarheid ook die op het bedrijf is afgestraald, en de souplesse waarmee ze met de ontwikke lingen in het bedrijf meegroeiden. De VUT-leeftijd in de metaalnijverheid is 59 jaar en daar zijn ze nog maar enkele jaren van verwijderd, vandaar de hartelijke wens van dhr. van Rumpt dat de beidejubilarissen nog enkele jaren in goede gezondheid hun werk op dezelfde wijze zullen continueren om vervolgens nog heel lang met hun echtgenote in heel goede gezondheid van een welver diende rust te gaan genieten. Dhr. van Rumpt bood hen elk een enveloppe en het Rumptstad speldje voor 40 jaar trouwe dienst aan, al was dat laatste op dit feestelijke moment nog niet be schikbaar. Nadat dhr. P. J. v. d. Wende namens de Personeelsvereniging een gelukwens had gesproken was het woord aan enkele kollega's en tenslotte aan.... Kees die best wat onthutst was over zoveel genoten belangstelling. Hij dankte, me de namens collega Moerenhout, de directie en de collega's voor de vele jaren van samenwerking en hij filosofeerde er nog wat op los toen hij het had over de kontakten die Rumptstad heeft met de derde wereld: „....op televisiebeelden zie ik ze dan, arm en hongerig met van die grote geweren staan, dan denk ik, smeedt ze om tot ploegscharen...!!" zei dhr. Maliepaard niet begrijpend. In het Rumptstad bedrijf worden ploegen voor de derde Wereld gefabriceerd en dat wérkt! „Maandag gaan we weer op de oude voet verder!" gebood dhr. Maliepaard en 't was duidelijk dat de 40-jarige jubilaris sen er nog best zin in hebben. Even later dolde dhr. Maliepaard met een echt stierkalf door de kantine, gekregen van vrouw en kinderen....! Tussen Kees en 't kalf was het liefde op het eerste ge zicht... Minister De Korte reikte op 5 april de 750.000e verkochte spaarlamp uit aan de familie M. A. Godschalk-Nettes- heim uit Breda in het kader van de Energiezuinige Lampenakties, die 17 Nederlandse Energiebedrijven voer den samen met lampenfabrikanten OSRAM Nederland en Philips Neder land. De akties sloten aan op de Post bus 51 campagne van het Ministerie van Economische Zaken ter bevorde ring van het gebruik van energiezui nige lampen. De Korte tevreden over spaarlampaktie De familie Godschalk uit Breda kreeg uit handen van Minister Dr. R. W. de Korte (Economische Zaken) een set spaarlampen cadeau, omdat tijdens deze akties in ons land tot dusver 750.000 van dergelijke lampen zijn ver kocht. De Korte toonde zich tevreden over de resultaten van de Energiezui nige Lampenakties. Nadat in oktober '88 het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Friesland samen met de NV FRIGEM en OSRAM Nederland BV het startsein gaf voor de spaarlampenakties, is dit „Public-Private-Partnership" door an dere Energiebedrijven in het hele land herhaald. De akties hadden ten doel de consument aan te moedigen spaarlam pen te kopen. De consument kon in de winkel met korting een spaarlamp ha len, waarna de koopprijs in termijnen werd afgerekend via de normale ener gierekening. De minister riep ook an dere energiebedrijven in Nederland op om dit soort akties te houden. Enorme energiebesparing Met een vergelijkbare lichtopbrengst van 40 of 60 Watt, verbruiken de energie zuinige lampen slechts 7 of 11 Watt. Op zaterdag 6 mei aanstaande wordt in Sommelsdijk de traditionele geranium- markt gehouden. Een groot aantal stand houders presenteren hun produkten, zoals geraniums, fuchsia's, andere vaste planten en snijbloemen, in de gezellige en pittoreske omgeving van de Voor straat en het Marktveld. In de onmiddel lijke omgeving van deze lokaties be vindt zich het Streekmuseum, dat die dag geopend is. De Boerenkapel, de Notekrakers, zorgt voor de muzikale omlijsting en voorts zijn er pony's van de manege Oostmoer waarop kinderen een rondje mogen rijden. De markt, die om 9.00 uur begint en duurt tot ongeveer 14.00 uur, wordt geor ganiseerd door de Stichting Evenemen ten te Middelharnis. De organisatie rekent op een grote opkomst. C3 c c c^GSSS^iS) Daarnaast gaan ze acht keer langer mee dan een gewone gloeilamp. Het lage energieverbruik, gekoppeld aan de lan ge levensduur van 8.000 branduren, betekent een enorme besparing aan energie, zowel voor de consument als voor de samenleving. De 750.000 lampen besparen per jaar 60 miljoen kilowattuur, ofwel het jaarver- bruik van 25.000 gezinnen. De aktie richtte zich op 30 procent van de bevol king. Als ook de andere energiebedrij ven meedoen, zou de besparing oplopen tot 190 miljoen kilowattuur, evenveel als jaarlijks in een stad als Haarlem wordt gebruikt. (zie onze folder Colonnecommandant Hoek; 30 jaar verdienstelijk vrijwilliger. De dames, wat nerveus voor de spiegel. Dhr. van Rumpt wenst de echtparen Moerenhout (l) en Maliepaard (r) geluk. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 CJ EJ CU C3 m Jeleloon 0^870-5SA>

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1