Krappe meerderheid raad Middelharnis geeft groen licht voor jachthaven Stad Oostflakkeese jeugd gaf aanzet voor dorpsbos Den Bommel Predikbeurten Hoofdpunten programma Koninklijk bezoek aan Goedereede „Margriet Verton Schoenen Afscheid dhr. Kemner il De Christenvrouw afd. Dirksland Wie was getuige...? Biz. 2 De sleutel.... Beantwoording ROCKPORX' De nieuwe collectie nu bij: Middelharnis - Zierikzee Boomplantdag 1989: Zondag 9 april 1989 Inwisselen vakantiebonnen Wanneer H.M. de Koningin op Koninginnedag het stadje Goedereede bezoekt zal het niet gaan zoals mevr. Schippers het de Koningin - bhjkens haar artikel elders in dit nummer - graag zou gunnen. Het wordt geen zorge loos dwalen door het feestende stadje maar het zo minutieus mogelijk volgen van een zorgvuldig opgesteld draaiboek waarvan de inhoud vanmorgen tij dens een gehouden persconferentie bekend werd gemaakt. Het lijkt nauwelijks nodig de oproep van burg. van Velzen te herhalen de vlag uit te hangen en zich als Goereeërs die dag rondom het Koningshuis te scharen. Het wordt daar in Goedereede natuuriijk een uitbundig feestgedruis wanneer Goereeërs en de vele bezoekers van elders de Koningin, Prins Claus en de Pnnsen Willem Alexander, Johan Friso en Constantijn in hun midden weten. Waarschijnlijk zullen ook Prinses Margriet met haar echtgenoot Mr Pieter van Vollenhoven en de pnnsen Pieter Christiaan en Floris aanwezig zijn. J. G. Sleurink-Rabbinge Bloemenhuis 99 Weekendaanhieding: Vrijdag 7 en zaterdag 8 april Boeket CHRYSANTEN ƒ2.50 Bloemenhuis „Margriet' „EILANDEN NIEUWS^ VRIJDAG 7 APRIL 1989 Zoals mocht - of moest? - worden verwacht heeft de meerderheid van Middelhar nis' gemeenteraad - met 9 tegen 8 stemmen niet meer dan de meeste krappe meer derheid - gisteravond ingestemd met het voorstel van de College-meerderheidja" te zeggen op vaststelling van het bestemmingsplan „Jachthaven Stad aan 't Haring vliet". De haven, 26.000 m^ groot, met zo'n tweehonderd ligplaatsen, mag er komen, zo vindt de raad nadat er al vijfjaar over gesproken is. „Geen glad verhaal", zo vatte mevr. Van Eek (CDA) al dat overleg en al die overwegingen samen en de toekomstig exploitant dhr. Bakker werd zelfs gecomplimenteerd om 't bezit van een wel zeer lange adem. Kunnen we aan u het Duitse gezegde „Himmelhoch jauchzend oder zum Tode betrübt" kwijt? Graag, want daarmee is de stemming in de raads- frakties het best te typeren. Himmelhoch jauchzend, zeg maar heel dik tevreden, of zum Tode betrübt, zeg maar diep verdrietig, dat waren de vóór en tegenstanders van de komst van de jachthaven in Stad. „Ja", zei dhr. Kersbergen (WD), „de jeugd zal heel blij zijn met deze recrea tieve attraktie en de komst van de haven zal een impuls kunnen zijn om de kleine kern Stad aan 't Haringvliet in leven te houden." Ook dhr. Van Heemst (PvdA) ver klaarde zijn instemming. „Na bijna twee raadsperiodes hebben de betrokkenen recht op een definitieve uitspraak", vond hij. Wat zijn fraktie betreft was dat een positieve, temeer omdat - zo was zijn overtuiging - het streekplan geen geweld wordt aangedaan en de bezwaarden niet onheus worden behandeld. „Hun vrees is overtrokken", vond hij van de bezwa ren van de tegenstanders die alle moge lijke ongerief en verstoring verwachten. „Later, als de haven er ligt en de bezwaarden kijken naar de rustige akti- viteit in de haven zullen ze zich afvragen waar ze zich zo druk over hebben gemaakt", voorspelde dhr Van Heemst. Heel anders reageerde - uiteraard - dhr. v.d. Ketterij (SGP). Hij vond het zeer de vraag of alle bezwaarschriften wel serieus zijn genomen. Zijn fraktie - zo betoogde dhr. v.d. Ketterij - kon zich achter een reeks van bezwaarschriften stellen, zoals die over de aantasting van de zondagsrust over de handhaving waarvan Gods Woord toch duidelijk is. „Die Wet na te leven past alle mensen" zo legde dhr. v.d. Ketterij ter tafel, het gemeentebestuur als Gods dienaresse op zijn verplichtinggen dienomtrent wijzend. „Het onderhoud van Gods geboden zal ten zegen zijn", zo beval dhr. v.d. Ketterij aan. Wat merkwaardig was zijn zorg over de manier waarop de jachten Stad zullen worden binnengere den, alsof die niet gewoon over water zouden komen. Velerlei waren de be zwaren van dhr. v.d. Ketterij, waarom hij ook zei: ,Alles valt ons tegen" en daar gaf hij nadrukkelijk uitleg aan. „Driehonderd reakties op 450 wonin gen", berekende dhr. J. Kemner (lijst Hoogzand) en dat vond'ie nogal wat. Een duidelijk „tegen" dus van de fraktie Hoogzand. De haven zal grotere worden dan die waarmee de fraktie Hoogzand in had zullen stemmen. „Te grootscha lig, een ontoereikende infrastruktuur, strijdig met het streekplan en een nade lige uitrstraling op de nabijgelegen natuurgebieden en een rustverstoring voor Stad", zo vreesde dhr. Kemner en was dat niet voldoende om vierkant tegen te zijn? „Hoe kunnen ze", hoorde je mevr. Van Eek (CDA) denken, want zij vond de komst van de haven de redding voor Stad en de Stadse middenstand. Nee, geen „gouden toekomst" wendde ze voor, maar de Stadse middenstanders zullen dankzij de haven wél een boter ham kunnen blijven verdienen inplaats van om zich heen steeds meer jonge mensen te zien vertrekken uit een dorp dat met aftakeling wordt bedreigd. „Eén van de zeer weinige mogelijkheden om te overleven", zo schatte ze de aanleg van een jachthaven voor het behoud van Stad in. Van haar en haar fraktie mag die haven er dan ook komen. Inplaats van zich zorg te maken over de versto ring van de zondagsrust raadde ze de plaatselijke kerken de recreanten te noden de zondagse diensten bij te wonen; „de ontmoeting met de gasten zou zowel voor hen als op de gemeente- leven verrijkend kunnen werken", voor zag ze. Dhr. Rijvers (VDB), hij had de sleutel in handen, zo was duidelijk. Zijn stem zou beslissend zijn, zo moest worden aange nomen. Ook hij gaf na een aantal bezwaren te hebben gesignaleerd, als zijn mening te kennen dat de komst van de jachthaven een positieve uitstraling zal hebben op de kern Stad aan 't Haringvliet, al betreurde dhr Rijvers het evengoed dat een stuk beeldbepalend gors zal verdwijnen en de infrastruktuur - zoals de wegen - de drukte die de haven met zich zal brengen, nauwelijks kan hebben. Aan zijn instemming stelde dhr Rijvers bij wijze van amendement de voor waarde dat de nokhoogte van het bij de jachthaven te stichten gebouw niet hoger dan 5.50 meter zal worden en dat langs de op- en afrit van de Zeedijk - op kosten van de gemeente - uitwijkplaat- sen zullen worden gemaakt als de ver keersintensiteit daartoe aanleiding zal geven. Het voorstel, gesteund door WD, CDA en PvdA werd door de raadsmeer- derheid aanvaard, 't Was voor dhr. Rij vers trouwens een moeilijke afweging geweest, zo liet hij weten: „Misschien heeft iedereen wel een beetje gelijk", had hij overwogen. Aan het eind van de vergadering werden door de voorz. burg. Sleurink-Rabbinge afscheidswoorden gesproken tot dhr. Kemner, i.v.m. zijn aanstaand vertrek naar Australië. Dhr. Kemner is sinds 7 september 1982 raadslid voor de fraktie Hoogzand ge weest en dat heeft hij met inzet en kennis behartigd. Van de 86 gehouden raads vergaderingen had dhr. Kemner er slechts 8 verzuimd, bij de behandeling van 1800 agendapunten was hij driehon derd keer de - aandachtig beluisterde - woordvoerder van de fraktie geweest, 't Had allemaal een aanslag op geduld en tijd betekend en dikwijls afwezigheid thuis waarom er naast een historische kaart van Middelharnis - om in den vreemde toch een herinnering te hebben - ook, voor mevr. Kemner, bloemen wer den aangeboden. Fraktieleider D. Hoogzand liet zijn woorden van afscheid en graag zijn woorden van waardering horen. Met Jan Kemner was op een uitstekende manier samengewerkt, zodanig zelfs dat het suc ces van de fraktie Hoogzand een partij als de PvdA tot afgunst en jalouzie bracht. Het verlies voor de fraktie nu dhr. Kemner vertrekt is weliswaar groot, maar stevig geworteld in de samenle ving, zullen we het op kunnen vangen, verzekerde dhr. Hoogzand, dhr. Kemner en zijn gezin, waar ook ter wereld, een goede toekomst toewensend en mevr. P. A. M. Verhoef-v.d. Heijden te Sommels- dijk als nieuw fraktielid begroetend. Eerder ter vergadering was tot haar toe lating geadviseerd en in de Mei-ver gadering zal mevr. Verhoef als raadslid worden geïnstalleerd. Zelfdankte dhr. Kemner voor de gespro ken afscheidswoorden, de bloemen, ook vanuit de PvdA-fraktie, en de goede samenwerking die in de raad ervaren mocht worden. Mevr. Kemner is een Australische-, zo onthulde dhr. Kemner over zijn echtge note, zij bleef een kwart eeuw geleden, na een vakantie hier, in Holland „han gen", waarom het haar deugd doet zich weer in de omgeving van haar familie te kunnen vestigen. „In West Australië", zo liet dhr. Kemner weten, in een staat(je) dat even groot is als alle EEG landen bij elkaar, in een stad met de doorsnee van heel de provincie Utrecht en een heel wat mindere milieu-problematiek dan die waarover dhr. Kemner zich ten onzent terechte zorgen maakte. Het deed dhr. Kemner bijzonder deugd dat voor de oplossing daarvan de krach ten worden gemobiliseerd. Aan de beantwoording had weth. Jacobs niet zo'n zware kluif Hij bevestigde slechts de argumenten van de voorstan ders en verklaarde zijn respect voor de tegenstanders. Nadat ook in tweede gespreksronde de voor- en nadelen nog eens breed waren uitgemeten werd, na zo'n kleine ander half uur, tot besluitvorming gekomen. Met 9 - 8 ging de raad akkoord: tegen stemmers waren alle 5 leden van de SGP/RPF-fraktie (inclusief weth. Kop pelaar) en de driemansfraktie Hoog zand. ROCKPORT BUILD A BETTER SHOE Koud was het. maar 't was gelukkig droog en dat was al veel gewonnen ten opzichte van de sneeuwval van de vorige dag. 't Was mirakel koud, dat zeker, maar dat deel van de Oostflakkeese schooljeugd dat woensdagmorgen z'n boompje plantte in het kader van de Nat. Boomfeestdag heeft zich daar niet door laten kennen. Langs de grote kreek in Den Bommel gingen voor het 5 ha. grote bos dat daar komt alvast zo'n zeshonderd eikeboompjes de grond in. Geen snelle groeiers, die eiken maar vooral eer de jeugd tot ouderdom gekomen is zullen ze zich in het zelf geplantte bos toch aangenaam kunnen verpozen, zo werd hen voorgespiegeld. Dhr. P. Noordermeer, voorzitter van de Landinrichtingscommissie zag het al voor zich, de planters van nu, wandelend in het bos en wonend op de Haringvliet-boulevard in Den Bommel; wie weet....? De aanwezigheid van dhr Noordermeer hield verband met de betrokkenheid in het bosprojekt van de in uitvoering zijnde land inrichting, vroeger ruilverkaveling genoemd. Op Flakkee wordt in ruilverkavelingsverband zelfs 150 ha bos aangeplant, o.a. een dorpsbos ten westen van Dirksland, een kreekbegeleidend bos langs de Vliegers te Middelharnis, het dorpsbos ten zuiden van Den Bommel waarvoor de jeugd een deel van de aanplant verzorgde, en o.a. een bos in aansluiting op het natuurreservaat langs de Hellegatdam. Het dorpsbijs bij Den Bommel wordt publiek toegankelijk en zal worden voorzien van wandelpaden en banken, terwijl ook de boombeplanting wat gedifferentieerd zal zijn, afhankelijk van de bodemsamenstelling. Aan de Z.W. kant van het Bommelse bos zullen snelgroeiende populieren worden aangeplant waardoor er al snel een bosklimaat zal ontstaan. Na de boomplant waarbij en passant door de meest milieubewusten onder de jeugd ook nog wat rommel werd verzameld, werd de jeugd „warm" ontvangen in „de Bommelstee" waar door weth. Poortvliet (milieuzaken) de prijzen werden uitgedeeld van de gehouden wedstrijd „Kwik in 't bakkie". Ook voor de deelname daaraan verdienden de scholieren alle waardering. OUDDORP Herv. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. D. Heemskerk, v.m. bedie ning Heilige Doop Ger Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 uur dhr. R. H. Hartkamp en 17.00 uur ds. J. C. van Westenbrugge Doopsgezinde Gem. 9.30 en 18.30 uur (Dorpstienden) ds. J. Smink. GOEDEREEDE Herv. Gem. 9.00, 10.45 en 18.30 uur ds. H. Westerhout, bediening Heilige Doop. STELLENDAM Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. J. Codée, v.m. openbare geloofsbelijdenis en nam. Heid. Cat. zondag 13; koUekte St. Hulp Oost Europa Ger. Kerk 10.00 uur ds. J. C. van Westenbrugge en 17.00 uur ds. G. J. v.d. Linde, Hoogvliet. MELISSANT Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. Vlietstra jr, D.L. 1,18 - Preekbespreking; extra koUekte vrije zitplaatsen Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 uur ds. P. Rozeboom en 17.00 uur ds. T. Wever Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. Kastelein, v.m. bedie ning Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avondmaal; ex tra koUekte onderhoud pastorieën Ger Gem. 10.00 uur (H.A) en 18.00 uur ds. J. Koster HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. E. van Spanje, bevestiging ambtsdrager en 18.00 uur kand. W. L. Verwaard, Sliedrecht; extra koUekte onderhoudsfonds Ger Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. J. Vis, Meerkerk; extra kollekte kerkvoogdij Lukas- kapel HDG 10.15 uur ds. W. H. van Kooten Rem. Ger. Gem. 10.00 uur ds. de Blank, Dordrecht Herv. „Exodus" Gem. 10.00 uur ds. A. Pol- huis, Rotterdam. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. ten Klooster en 18.00 uur ds. P. H. van Trigt; extra koUekte kerk (onderhoud kerkgebouw) Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds. W. v.d. Hoek Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur ds. J. B. van Mechelen en 14.30 uur ds. A H. v.d. Velden. NIEUWE TONGE Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. A. Belder; Ie kollekte kerkvoogdij en 2e kollekte onder houd gebouwen Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. OUDE TONGE Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. N. P. J. Kleiberg; extra kollekte kerk Ger Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. STAD aan 't HARINGVLIET Herv. Gem. 10.00 uur ds. Joh. de Rijke en 18.00 uur drs. K Exalto, Benthuizen; kollekte Hulp Oost Europa Ger Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger Kerk 10.00 uur ds. T. Wever en 18.00 uur ds. P. Rozeboom. DEN BOMMEL Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. Vos; extra koUekte Woord en Daad Ger. Kerk 10.00 uur ds. P. Bijl, Hoogvliet en 18.00 uur ds. L. J. Lingen, Willemstad. OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. C. J. W. Verboom, bevestiging ambtsdrager; extra kol lekte St. op weg met de ander Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst Ger Kerk 9.30 uur ds. A. M. Brouwer, Rotterdam en 18.00 uur ds. W. J. v.d. Hoek. LANGSTRAAT Herv. Gem. 10.00 uur kand. L. D. Burger, Waddinx- veen. ZIERIKZEE Evang. Lutherse Gem. 10.00 uur Hr. v.d. Meulen, Dor drecht. SINT MAARTENSDIJK Herv. Gem. 9.30 en 14.30 uur (H.D.) ds. J. G. van Loon Ger. Gem. in Ned. 3x lees dienst Oud Ger. Gem. 3x lees dienst. SINT ANNALAND Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. van Herk Ger Gem. 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst Ger Gem. in Ned. 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst. YERSEKE Ned. Herv. Ger Bond 14.30 uur ds. A. Vlietstra, Melissant en 18.30 uur ds. L. W. Ch. Ruijg- rok, Amemuiden. OOLTGENSPLAAT Vakantiebonnen Landbouw, met op druk „Geldig tot 31 maart" kunnen wor den ingewisseld bij de volgende adressen: op dinsdag 11 april van 19.00 tot 20.30 uur bij L. Beijer, Van Weelstraat 2; op dinsdag 11 april van 19.00 tot 21.00 uur bij P. Westdijk, Pr Hendrikstraat 21. Wij vergaderen weer D.V. woensdag 12 april om kwart voor 8 in „Onder de Wiek". De Stichting Friedensstimme Neder land zal ons iets vertellen over vervolgd Christendom. Ze zullen een film verto nen, getiteld: „de weg die slechts wei nigen gaan". Gasten hartelijk welkom. Deze avond kunt u zich ook opgeven voor ons reisje naar Bauknecht in Oos terhout (N.B.) op 22 juni. Rond kwart voor 9 zal het Koninklijk gezelschap op Bekaf worden begroet door de Commissaris der Koningin, burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris. De kleuters van alle Goereese scholen zingen daar een welkomstlied. Martine Klep per uit Ouddorp zal de Koningin bloemen aanbieden, Marianne de Vries doet dat aan Prinses Margriet. Wandelend vertrekt het gezelschap vandaar naar de Markt waar burg. van Velzen rond 10 uur een welkomstwoord spreekt. O.l.v. „ApoUo" zullen de kinderen al een aubade hebben gebracht. Ca. kwart over 10 loopt de Koningin en haar gezelschap aan de noordzijde langs de haven waarin spelen zullen worden gehouden door o.a. de Oranjever. Ouddorp, de Oranjever. Stellendam, de Visserijschool en Scouting Goedereede. Het gezelschap loopt niet verder dan de v.m. wagenmakerswerkplaats en loopt vandaar langs de straatkant terug - via het grote slop - naar de Varkens- markt. Ook daar zullen, evenals aan de Noordzijde haven kinderspelen staan opge steld. Via de Molenstraat, het Torenslop, de Pieterstraat, de Markt, Zuidzijde haven, de Groenmarkt en de Tramlijnweg wordt naar het Gemeentehuis gelopen. Na een heel kort bezoek aan het Gemeentehuis vertrekt het Kon. gezelschap rond 11 uur per helicopter van een terrein langs de Prov.weg, ter hoogte van de bushalte, naar Oud Beyerland. Over de te nemen verkeersmaatregelen hopen we in een volgend nummer te berich ten. Vast staat dat na 5 uur 's morgens niet meer in het stadje en in de oude nieuw bouw geparkeerd zal mogen worden. Voor zover mogelijk kan in de zgn. Pit worden geparkeerd, maar ook op de Plasdijk, de Oude Westerloosedijk, langs het fietspad Goedereede Havenhoofd (in rijden vanaf het Havenhoofd) en bij het Visafslagge- bouw en Strand Noord vanaf welke terreinen de vervoersmaatschappij ZWN een pendeldienst van en naar Goedereede zal verzorgen. Ik dank een ieder die op welke wijze dan ook, mij heeft gefelici teerd met mijn verjaardag. Op deze manier werd mijn eerste verjaardag in Middelharnis, een onvergetelijke dag. Zandpad 146 Middelharnis DANKBETUIGING Ps. 126 3 Gaarne zeggen wij op deze wijze dank aan allen die ons hebben verrast met de vele post, bloemen en geschenken en andere attenties ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksjubileum. Wij voelen ons rijk bedeeld met de vele blijken van vriendschap en genegenheid die wij mochten ontvangen. Keijzer S. T. Keijzer-Prinsen Melissant, april 1989 Molendijk 146 Op de Rijks/Provincialeweg tussen het Hellegatplein en Zierikee heeft een automobilist, die onder invloed van ver dovende middelen verkeerde, een ge vaarlijk rijgedrag vertoond. O.m. is hij in aanraking geweest met een vrachtwa gen en een personenauto. De politie Ver- keersgroep Middelburg zou graag kon- takt hebben met getuigen van die voor vallen of van het rijgedrag van de man. Zo'n getuige zou de bestuurder van een Mazda Stationcar kunnen zijn; de voor ste letters van zijn kenteken zijn waar schijnlijk LT. Hij/zij en anderen die de politie infor matie kunnen verstrekken gelieven dat te doen via tel. 01180-32512 of 01180- 32710. Raadhuisstraat 6a, Ouddorp Tel. 01878-2323 »5 Heden overleed, tot onze droefheid, na een liefdevolle verpleging in het ziekenhuis Bethesda te Dirksland, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over grootvader AART HOOGZAND echtgenoot van Lena Kootte op de leeftijd van 88 jaar Sommelsdijk: L. Hoogzand-Kootte Lis se: C. Hoogzand M. A. Hoogzand-le Comte Ouddorp: S. Hoogzand C, Hoogzand-de Kok Sommelsdijk: A. Hoogzand C. Hoogzand-Mosselman Madrid: T. F. van Dalen-Hoogzand J. G. van Dalen Kleinkinderen en achterkleinkind 3245 LG Sommelsdijk, 7 april 1989 Oudelandsedijk 95 Gelegenheid tot condoleren: Maan dag 10 april van 20.00-21.00 uur in de rouwkamer van „De Samari taan", Kon. Julianaweg 59 te Som melsdijk. De begrafenis zal plaats vinden op dinsdag 11 april a.s. om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Som melsdijk vanuit de Lukaskapel van „De Samaritaan" waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 13.30 uur. Geen bloemen Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest geven wij u kennis van het heengaan van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder, groot- en over grootmoeder ELIZABETH VAN DEN NIEUWENDIJK echtgenote van Jacob Troost in de ouderdom van ruim 75 jaar. Sommelsdijk: J. Troost Middelharnis: A. Troost L. Troost-Peeman Klein- en achterkleinkinderen 7 april 1989 A J. de Graaffstraat 14 3245 XB Sommelsdijk Gelegenheid tot condoleren: Maan dag 10 april van 18.30-19.30 uur in de rouwkamer van „De Samari taan", Kon. Julianaweg 59 te Som melsdijk. De begrafenis zal D.V. plaats vin den op dinsdag 11 april a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk vanuit de Lukaskapel van „De Samaritaan" waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 10.00 uur

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 2