Plaatwerk Leasing Veel irritatie door wegwerkzaamheden in Dirksland Herhaalt de gesch ieden is zich Toyota-dealer v. d. Zee van Geest S'dijk hield succesvolle presentatie 01877-1309 Garage Knöps B.V. Nieuwe stichting S.F.H.P. teM Poolse gezinnen de helpende hand InabvetMse üamimmMit Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee KIEVIT WARMTE Citroen-Hesselink MUS Dirksland alle merken A. J. van Rumpt 61e Jaargang VRIJDAG 17 MAART 1989 No. 5784 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redacrie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Er is een spreekwoord dat zegt dat de geschiedenis zich herhaalt. We weten beter. Er is wel te leren van wat gebeurde, het is nooit weer terug te halen. In het verleden ligt het heden, in het nu wat komen zal. In deze dagen voor Pasen moetje dan wel denken aan datgene wat onlosmakelijk aan de opstanding van Christus verbonden is: Zijn hemelvaart, Zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, tot Hij wederkomt. Dat is niet iets wat iedere zondag weer, met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, wordt beleden als een formaliteit. Het is een realiteit, Christus dezin van de geschiedenis. De geschiedenis, Zijn geschiedenis herhaalt zich niet, maar loopt uit op de komst van Zijn Konink rijk. Toch lijkt het wel eens of de geschiedenis zich herhaalt. Beweging en tegenbeweging, aktie en reaktie, het zijn toch herkenbare verschijnselen? Neem nu het rappori dat deze week uitkwam over jongeren. De kop boven het bericht moetje met de ogen knip peren: Meeste jongeren willen trouwen en een gelukkig gezinsleven. Het blijkt om 90 procent van de jongeren tussen 12 en 24 jaar te gaan. In de tekst stond ook nog dat zij kinderen willen. We dachten dat de maatschappelijke tendens anders was en hebben die ontwikkeling steeds afgekeurd. Dan kun je alleen maar blij zijn met zo'n enquête-uitkomst. Vooral omdat de vragen zo waren opgezet dat er inderdaad van een meetlat voor waarde-oriëntatie kan wor den gesproken. Terug naar het gezin dus. Niet terug naar het ouderwetse gezin met de vaste vader en moederrol. Dezelfde jongeren (95 procent) geven immers tegelijkertijd te kennen dat ze op zichzelf gericht zijn. Ruim de helft opteert voor een lekker luxe leventje en wil carrière maken, 46 procent graag in een lei dinggevende positie. In die opsomming zit ten een paar elementen die op zijn minst op gespannen voet kunnen staan met het gezin, laat staan met het ouderwetse gezin. Je zou uit de uitkomst van de enquête wel kunnen lezen dat men het gezin weer als hoeksteen van, als vluchtpunt in de samen leving ziet. Of dat dan een zorgzame samen leving zal zijn, valt te bezien. Hoe dan ook, de beleidsmakers doen er goed aan dit rapport ook op dit terrein em- stigtenemen. Hetgezin komternu eensniet af als een achterhaald fossiel, het heeft ken nelijk nog aantrekkingskracht. Daarmee komen we terug bij de eerste vraag: herhaalt de historie zich? Zijn we na de culturele revolutie van de jaren zestig en de doorwerking daarvan in de maatschap pij weer op de terugweg? Aktie en reaktie? Hebben we ons voor niets zorgen gemaakt. Hebben sommige politieke partijen vanuit hun confessionele achtergrond te hard alarm geroepen? De historie herhaalt zich immers, het tij is gekeerd. Wie dat zegt onderschat de gevolgen van het nieuwe denken in de jaren zestig. Bewust is toen een poging gedaan om de maatschap pij om te turnen. Wat niet direct lukte, is daarna langs de weg der geleidelijkheid voortgezet. De reactionair van de beginja ren werd de bestuurder van later Dat heb ben we geweten. Dat ondervinden we nog dagelijks. Parallel aan die ontwikkeling loopt de verwereldlijking van de kerk. Nederland ruimde flink wat resten van de christelijke staat die zij eenmaal was, op. Daarvan kwamen de ondervraagde jonge ren niet terug. Een kleine minderheid wil zelf kunnen beslissen over wat mag en niet mag. Twee van de drie willen zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen kan meebeslissen. En over kerkelijke binding, religie, of hoe je dat ook wilt verwoorden, geen woord. Herhaalt de geschiedenis zich? In zekere zin wel De golven in de zee ontstaan ook door een voortdurend rondtollen van het water. Tegelijkertijd rolt die watermassa als maar vooruit, tot zij uitvloeit op het strand. We zijn blij met de keuze die uit de enquête is af te lezen. Tegelijkertijd moet gewaar schuwd worden dat hetgeen terugkeer is tot voorbije waarden en voortschrijdend proces van verwereldlijking. Wie dat onderkent kan er op inspelen en tegenkrachten ontketenen. De geschiedenis als een proces dat voort gaat, ondüiiL.i de schijnbare herhalingen. Tegenkrachten ontketenen. Dat klinkt strijd lustig en is schijnbaar vechten voor een ver loren zaak. Goede Vrijdag en Pasen leren ons beter. Pakket boodschappen bleef in de Toyota-familie... Sjouwen met het verdiende pakket; rechts dhr. en mevr. Jongejan. Dhr. en mevr. Jongejan uit de Diederik van Zierikzeelaan te Dirksland hebben voor deze-, en waarschijnlijk ook nog voor een reeks volgende weken hun boodschappen bij de nieuwe flakkeese Toyota-dealer v. d. Zee van Geest te Sommelsdijk gehaald.! Toen mevr. Jongejan dinsdagmorgen bij haar werkgever - deurwaarders kantoor van Kampenhout - haar afwezigheid met die mededeling toelichtte dacht ieder daar het zijne van; voor boodschappen naar de garage, hadden ze dat nou goed begrepen....? Geen zorg voor de plaatselijke winkeliers en supermarkten dat v. d. Zee van Geest zich in de levensmiddelenbranche gaat begeven. De manden met boodschappen hadden onderdeel gevormd van de „daverende voorjaarsshow" waarmee het gara gebedrijf zich eind vorige week als de nieuwe flakkeese Toyota-dealer presenteerde. Achter een fraaie Corolla waren de boodschappen te kijk gezet waarop ruim twee honderd van de bezoekers van de openingsshow de uitdaging aangingen naar de totaalprijs van de levensmiddelen te raden. Kennelijk aangesproken door de toezeg ging van 's lands grootste kruidenier op de kleintjes te letten was het levensmidde lenpakket op dat adres gekocht. Het deelname-formulier van de fam. Jongejan, door dhr. Jongejan „op de gok" inge vuld vermeldde een bedrag van 309,72 terwijl het preciese bedrag 309,35 bleek te zijn, slechts een verschil van 37 cent en dat was knap benaderd. Door dir. de Vries werden dhr. en mevr. Jongejan gelukgewenst en werd hen het pakket aangeboden. Het kon allemaal in de ruime kofferbak van.... de Toyota, het merk dat dhr. en mevr. Jongejan al jaren tot het hunne hebben gemaakt. EEN DOORBRAAK IN VIDEO OPNAME-TECHNIEK SUPER VHS JVC Camcorder GR-S77 Bekijk bij ons de onvoorstel bare scherpe beeldkwaliteit van deze kleine >I7QA lichte camcorder J wïir 3 jaar volledige garantie* vooraOe zekerheUi voor alle taxaties o.g. Middelharnis Telefoon 01870-2222 RENAÜLT-dealer Verkoop Service 01871 - 1662 J Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Sanitair- Centr. verwarming 01870-2609 Dirksland, 01877 - 1357 Peugeot Talbot AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER In het zoeken naar het beste voor hun gezinnen zuilen Poolse huismoeders niet anders zijn dan flakkeese, maar zoeken helpt niet meer in Polen. Wat er aan noodzakelijke levensmiddelen en kleding nog ver krijgbaar is is zó duur geworden dat het voor het gemiddelde gezin onbereikbaar geworden is. Veel gezinnen zouden het dan ook zónder moeten stellen als er niet die vriendenhulp uit Holland was. Hon derd één flakkeese gezinnen zorgen al voor de regel matige toezending van een voedselpakket via de Stichting SZTAFETA, sinds woensdagmorgen is er in Oude Tonge óók de S.F.H.P., de Stichting Flak keese Hulpgoederen Polen, een pracht initiatief....! Via het flakkeese „steunpunt", de fam. van Dijk te Oude Tonge (tel. 01874-1824) werkt Sztafeta die de levensmid delenpakketten in ontvangst neemt en het transport daarvan naar Polen verzorgt, van harte verder en 't is dezelfde heer van Dijk die voorzitter is van de nieuw gevormde SFHP. Die Stichting legt zich meer toe op de inzameling en verzending van andere hulpgoederen waarvan goede gebruikte kleding een belangrijk onder deel zal zijn. Nieuwe kleding is uiteraard van harte wel kom, evenals schoenen en gebruiksartikelen waarvan verondersteld mag worden dat een Pools gezin er een goed gebruik van maken kan. De Oude Tongse notaris dhr. Korbijn verzorgde de Stichtingsakte geheel pro Deo, in navolging van de bereidheid van de drie bestuurders ook alle werk geheel wmvmmMm Notaris Korbijn leest de akte van oprichting voor. Links mevr. de Gelder, mevr. Geelhoed, dhr. van Dijk en de notaris. belangeloos te doen. Dhr. van Dijk heeft de voorzitters- funktie, mevr. Geelhoed-van Damme is secretaris en de van oorsprong Poolse mevr. Eva de Gelder-Janicka zal zich verdienstelijk maken als penningmeester en als vertaalster van in het Pools gestelde bedankbrieven van gezinnen die geholpen werden. Over enkele weken ver trekt zij naar haar geboorteland en ze zal daar stellig nieuwe kontakten leggen en met nieuwe nood wor den geconfronteerd. Wie de Stichting wil helpen - en wie zou dat niet? - kan daartoe kontakt opnemen met voornoemde fam. van Dijk (tel. 01874-1824). Ze hebben behoefte aan spullen maar ook aan verzameladressen in elk van de dorpen en.... aan gratis vervoer naar Polen waarvoor de talrijke flakkeese exporteurs misschien zorg willen dragen. Ook is er behoefte aan een opslagruimte in Oostflakkee waar de goederen kunnen worden verzameld en gesorteerd om van daar uit naar Polen te worden getranspor teerd. Flakkee doe mee...., vrijwel altijd krijgt u een ontroerend briefje terug, 't Is zoveel beter te geven dan te (moeten) ontvangen! Giften worden graag ontvangen op het nog maagdelijke rek.nr. 1409.91.999 op de Rabobank, Emmastraat, Oude Tonge, t.n.v. S.F.H.P. De foto werd gemaakt vanaf het balkon van v. d. Heijden. links liet Kortewecg/e. rechts het begin van de nieuwe weg richting Herkingen. Verkeersvertragingen in Dirksland, ze zijn aan de orde van de dag en ze zullen - blijkens een advertentie van het Water schap, nog tot 12 april voortduren. Op die datum zal volgens de planning de oorzaak van dat ongerief, de reconstructie van het kruispunt Korteweegje-Schelpenpad-Boomvlietstraat opgeheven zijn. Vooral 's morgens rond 8 en 's middags rond 5 uur wanneer veel woon-werk verkeer Dirksland passeert is er geen doorkomen aan omdat slechts één rijbaan in gebruik is waarover het verkeer met verkeerslichten wordt geregeld. Het werk wordt uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Dijkers en Pijl te Middelharnis, in opdracht van het Waterschap Goeree Overflakkee. Het werk omvat de verbreding van de kruising door o.a. demping van een stukje van het Spui, de aanleg van een afslag richting Herkingen en de verharding van de Boomvliet, een nieuw stuk weg naar Herkingen ter vervanging van de route over het bebouwde gedeelte van de Geldersedijk. Onbegrijpelijk vinden sommige geïrriteerde automobilisten dat met dit werk niet nog enkele maanden gewacht kon wor den tot de nieuwe Rondweg om Dirksland gereed is - op 1 mei - na welke datum er in het dorp Dirksland nog slechts sprake van lokaal verkeer zal zijn. Ook wanneer begin mei begonnen zou zijn zou het werk nog voor de vakantie gereed geweest zijn, zodat ook het recreatieverkeer naar Herkingen storeloos z'n weg had kunnen gaan. VINGERLING 3-MIDDtLHAflNlS-TEL 01870-2518 FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER si 35 - Molenweg 1 Ouaaorp - Teleloon OWS-lÊiP en 2J20 ai Hen es se P'rn (sn op - Hogezooni 172 - Tele'oon 011IS-2400 al Somuielsdiili WesHi'akeelslrsür 9 - Sommelsai/h Teleloon 01870-684 I 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet »♦♦»♦♦♦-»♦♦♦♦♦♦♦•».»»♦♦»♦*♦♦♦» OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1