J^'^^ Oostflakkeese scholieren ontmoetten Min. Nijpels Jubilarissen Zangvereniging „ApoUo gehuldigd De Lichtbron fionii^ienvaH De Hoop Landskampioen 1989 E.H.B.O. Goerees' bedrijfsleven schenkt Gemeente borstbeeld Koningin Paaszangdienst in Goedereede Piet Westhoeve in T.V.-serie „De Orgelmeesters" Gedeputeerde Jansen in Melishof MEAO Oude Tonge „loopt warm" voor het chronisch zieke kind Tentoonstellingen Bibliotheken Oostflakkee Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Damvereniging „Ernst, nut en ontspanning" 50 jaar zondagsschool in Nieuwe Tonge 61e Jaargang DINSDAG 14 MAART 1989 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ff'Hl-lll*"*) Kwik in 't bakkie Receptie Magnetron ovens Infra rood lampen Gezïchtsbruiners Nu in ons assortiment! Tot ziens in OUDDORP 99 MELISSANT Ophalen oud papier Morgen (woensdag)avond wordt weer oud papier opgehaald. Graag goed ge bundeld en tijdig gereed zetten s.v.p. Verkoopmiaoag vrouwenver. Wijziging statijden bibiiobussen Aciithuizen en Den Bommel No. 5783 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De drie Ondernemersverenigingen in Goedereede hebben het initiatief op gevat de Gemeente een blijvend aan denken te schenken aan het bezoek dat H.M. de Koningin a.s. Koningin nedag, 29 april, aan Goedereede hoopt te brengen. Een financiële aktie voor de aankoop van een prachtig gelijkend borstbeeld van de Koningin heeft in korte tijd al een aanzienlijke respons opgeleverd, zodat de gedane oproep om medewerking aan het „Oranjegezinde bedrijfsleven" zeker niet ongehoord is gebleven. De aktie is door het Gemeentebestuur van harte ondersteund. De buste zal een definitieve plaats krijgen in de hal van het Gemeentehuis. Die toezegging zal wellicht voldoende zijn om de bedrij ven die nog wat aarzelend tegenover de aktie stonden ervan te verzekeren dat de aktie van de zijde van de Ge meente zeer wordt gewaardeerd. Het bronzen borstbeelde, op ware grootte, is ontworpen door de beeldhouwer Samson uit Borculo. Bijdragen wor den alsnog ingewacht op de rekening nummers 35.12.20.879 of 36.13.15.821 op resp. de Rabobank te Ouddorp en/ of te Stellendam. Spoedige afronding van de financiële aktie wordt ge vraagd i.v.m. een tijdige opdrachtver lening aan de kunstenaar. Vrijdagavond 17 maart a.s. zal in de Ned. Herv. Kerk, om half acht een Paas zangdienst worden gehouden tot het bij wonen waarvan ieder hartelijk wordt uitgenodigd. Door ds. Westerhout zal een meditatie worden gehouden. Overige medewer kenden zijn: mevr. A. van Koppen, declamatie; organiste Petra Tanis, het kinderkoor „Goedereede" onder leiding van J. Wolfert en de Chr. Gem. zangver eniging „Hart en Stem" uit Ouddorp o.l.v. dir. J. Bezuijen. FOTO - PILM - REPORTAGE - VIDEO COMPUTER C3 CU C3 C3 C3 'P Telefoon 01878-1612 e' m 1?2- Teleloon oni6-24C 1( 8 - Sommelsüilk - TelelOK Zaterdagavond 18 maart a.s. is de orga nist Piet Westhoeve te horen èn te zien in het NCRV-televisieprogramma Op maat-De Orgelmeesters, vanuit de Gro te Kerk te Dordrecht. Hij speelt Sonate no. Vt van F. Mendelssohn. De uitzen ding is om ongeveer 23.50 uur op Neder land 1. Enkele leerlingen van Oostflakkeese basisscholen die hebben deelgenomen aan de batterij-inzamelingsaktie „kwik in 't bakkie" zijn j.l. donderdag met weth. Poortvliet en onderwijzer van Putten te gast geweest bij Minis ter Nijpels van VROM, toen hij in de Statenzaal van het Provinciehuis aan alle deelnemende scholen de prijzen uitreikte. Vanuit de A.V.R. was vervoer geregeld met bussen naar Den Haag wat voor de scholieren, met een A.V.R.-pet op alleen al een feest was. Na een hartelijk wel kom door het hoofd van de afdeling: Externe Betrekkingen van de A.V.R. dhr. L. Chevalier, milieugedeputeerde J. V. d. Vlist en de verantwoordelijk wet houder van de gemeente Rotterdam volgde de uitgebreide diaserie van de laatste ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking. Hierna volgde de prijsuitreiking waarbij elke winnende school naar voren werd geroepen om de prijs persoonlijk van de heer Nijpels te ontvangen. Tot slot werden er nog broodjes en limo nade geserveerd om de lege magen te vullen. Daarna ging het in een bovenste beste stemming weer huiswaarts, waar bij geen van de scholieren nog zin had om die dag nog terug naar school te gaan. Het was een fantastische dag geweest en er werd direct begonnen met het schrijven van een verslag voor de eerstvolgende schoolkrant! Het onderstaande verslag schreven de scholieren ztif: Vandaag, donderdag 9 maart 1989, zijn we naar Den Haag geweest, 's Morgens om 7.45 uur werden we opgehaald door wethouder G. W. J. Poortvliet en ambte naar A. B. Smits, zij hebben te maken met het milieu. We gingen naar de A.V.R., dat betekent Afvalverwerking Rijnmond. Daar ver branden ze al het afval. Dat is slecht voor het milieu, wanneer er ook gevaar lijke stoffen zoals: olie, kwik in zit. Dus daarom moet dat apart blijven. Wijn zijn toen in het ontvangsthal gekomen. We kregen wat drinken en mochten in het klein gebouwen bekijken. Toen gin gen we met de bus naar Den Haag. We kregen wat te drinken en mochten naar binnen. De zaal waar de Provincie ver gadert. Er liepen 2 mensen als batterijen. We kregen 2 kleine toespraakjes en kre gen een dia-serie te zien, die ging over het milieu en over de A.V.R. Daarna werd er door Minister Nijpels een toe spraak gehouden en zette een handteke ning onder de shag's van 5000 gulden. Kees, Patricia en Huib-Jan Bom hebben op de foto gestaan en toen het klaar was, hebben we een broodje gegeten. En toen gingen we tikkertje doen. We kregen 2 pennen en een autootje en een tas vol spulletjes. We gingen met de bus weer terug. Jammer genoeg gingen we weer naar huis. Toen ze de heer Poortvliet: „Ik doe een voorstel, we gaan naar het gemeentehuis". Toen zeiden wij: „Ja". Dus.... We hebben in het gemeentehuis dit ver slag geschreven. Patricia, Huib-Jan en Kees De prijsuitreiking: van links naar rechts Hiiib Jan Bom (CBS ..de Hoeksteen". Ooltgensplaat). Kees V. d. Vliet (OBS ..de Regenboog". Ooltgensplaat). Patricia Breys (RK Bs. ..de Achtsprong". Achthuizen) en onderwijzer van Putten van ..de Hoeksteen". Voorts op de foto Minister Nijpels en Wethouder Poortvliet De cheque van f 5000.- zal naar rato onder de Oostflakkeese scholen, die alle aan de aktie hebben deelgenomen, worden verdeeld. Zaterdag 11 maart jl. is in Arnhem in Musis Sacrum het 31e KNF-Topcon- cours 1989 gehouden. Fanfare-orkest De Hoop uit Stellendam o.l.v. Arie Stolk is er daar in geslaagd het kam pioenschap van Nederland te behalen! Ook in 1983 is De Hoop KNF- Landskampioen geweest. Op het Topconcours wordt alleen het verplichte werk beoordeeld, het inspeel- werk echter niet. De jury bestond uit de heren: P. C. Stalmeier (voorz.), B. Joosen en J. P. Laro. Beoordeeld wordt op de rubrieken: 1. zuiverheid 2. klankgehalte en klankverhouding 3. techniek en artikulatie 4. muzikale uitvoering 5. samenspel en ritmiek 6. opvatting en tempo. In de sektie fanfare namen 7 orkesten deel. Het resultaat was als volgt: 1. De Hoop, Stellendam o.l.v. Arie Stolk158'/2 pnt, 2. Andels Fanfare Corps, Andel o.l.v. Danny Oosterman158 pnt. 3. Ons Genoegen. Hattem o.l.v. Hans Slijkhuis157'/2 pnt. 4. Sempre Crescendo, M'harnis o.l.v. Arie Stolk154 pnt. 5. Union, Zelhem o.l.v. Harrie Janssen151 pnt. 6. Oefening Baart Kunst, Brakel o.l.v. Arnold Wensink150'/2 pnt. 7. Vlijt Volharding, Souburg o.l.v. Ger Blom145'/2 pnt. Enkele opmerkingen uit de jury-rap porten. P. C. Stalmeier: technisch posi tief spel, een zeer goed klinkend orkest met ruime mogelijkheden. J. Laro: klank blijft steeds onder kon- trole, voortreffelijk gedaan, proficiat! Zaterdag 18 maart a.s. van 15 tot 17 uur houdt De Hoop in het Haegse Huus te Stellendam een officiële receptie. Een ieder is van harte welkom, die bestuur, dirigent en leden wil gelukwensen met het behalen van dit kampioenschap. Op woensdag 22 maart 1989 brengt T. F. J. Jansen, gedeputeerde van de VVD in Zuid-Holland een bezoek aan Dirks- land. Hij spreekt daar 's avonds in gebouw Melishof te Meiissant over de Infrastruc tuur en ruimtelijke ordening op Goeree- Overflakkee. Het bereikbaarheidsstelsel van de Rand stad en de verkeersontwikkeling met het achterland heeft o.m. betrekking op: - het uitbreiden van de meeste hoofd verbindingen in de Randstad - het completeren en uitbreiden van de capaciteit van de „rondwegen" rond de vier grote steden in de Randstad - en het uitbreiden van de capaciteit van de achterlandverbindingen. Het openbaar vervoer zal in toene mende mate voor oplossingen moeten zorgen. Het woon-werkverkeere zal in plaats van met 70% met 30% kunnen groeien. Nieuwe begrippen als „rekening-rijden" en „elektronische tolheffing" zullen misschien in de negentiger jaren heel gewoon worden. Wat daarvan de consequenties zijn voor Goeree Overtlakkee dat voor een groot gedeelte sterk is georiënteerd op de Randstad en waar bovendien veel trans portbedrijven zijn gevestigd en op welke wijze Goeree Overfiakkee kan inspelen op de realisering van de Kanaaltunnel; allemaal vragen die uitgebreid belicht worden. Omdat met name Dirksland in de belangstelling staat, ook aandacht voor specifieke „Dirkslandse" aangelegenhe den, zoals: de plaats van de kern Dirks land in het streekplan, de windmolens bij Herkingen, industrieterrein Korte- weegje. de slikken van Flakkee etc. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. Aanvang 20.00 uur. Burg. Sleurink (l) flankeert de jubilarissen. NIEUWE TONGE De Gemengde Zangvereniging „Apollo" bleek vrijdagavond tijdens de gehouden jaar lijkse uitvoering in „Ons Dorpshuis" een drietal jubilaris sen in zijn midden te hebben. Het was mede aanleiding tot de aanwezigheid van burgemeester mevr. Sleurink- Rabbinge en haar echtgenoot; graag had burg. Sleurink zich bereid verklaard de jubilarissen de waardering van Vereniging en burgerij te laten blijken. Andries Bruggeman, voorzitter van de Vereniging bleek met 40 Apollo-jaren de langdurigste staat van dienst te hebben, gevolgd door het 35-jarig jubileum van de dames mevr. Hoogstraate-Lodder en mevr. Knöps-Noteboom. Mevr. Hoogstraate werd in de gelukwens van burg. Sleurink gewaardeerd als een trouw lid en een prima sopraan. Zij, zo wel als mevr. Knöps ontving een Oorkonde en een bloem stuk. Mevr. Knöps heeft de Vereniging niet alleen haar voca le steun gegeven, ook was zij aktief in de toneelgroep, was twintig jaar bestuurslid en ook een aantal jaren penning meester. „U zat zo op het geld van de Vereniging dat het moeilijk onder u weg te halen was", had de burgemeester over mevr. Knöps gehoord. Andries Bruggeman werd samen met vrouw Lia naar voren geroepen, want over zijn betekenis voor de Vereniging en de dorpsgemeenschap pakte mevr. Sleurink nog wat uitvoeriger uit. Samen hebben ze plezierige en moeilijke tijden doorge maakt, maar immer zijn ze de Vereniging trouw gebleven. Dhr. Bruggeman ontpopte zich als goed toneelspeler, hij zat in de gemeenteraad, is concierge van „Ons Dorpshuis" en geeft - zo wist de burgemeester - een volledige inzet aan „Apollo", zó zelfs dat als 't moet de hele huiskamer naar het podium verhuist wanneer de meubelstukken als requisiten nodig blijken te zijn. Voorts is dhr. Bruggeman bestuurslid van de Oranjevereniging en oprichter van het kinderkoor. Zeer van harte overhandigde burg. Sleurink ook hem een Oorkonde, vrouw Lia bloemen en, namens de Vereniging aan dhr. Bruggeman nog een cadeau. Woensdagmiddag j.l. werd op informele wijze op de MEAO-school te Oude Tonge symbolisch de totale opbrengst, groot ƒ3.175,-, van een sponsorloop overhandigd aan de heer Kramer, coör dinator van het Actiecomité Nationale Sportmanifestatie. De school werd indertijd door dit aktie- comité benaderd met het verzoek aan deze aktie deel te nemen om zodoende geld in te zamelen voor de realisatie van een aantal projekten ten behoeve van chronisch zieke kinderen. Dat zowel leerlingen als docenten enthousiast op dit verzoek zijn ingegaan blijkt uit de vindingrijkheid waarmee sommigen deze sponsorloop gebruikt hebben voor het afsluiten van weddenschappen met familie en kennissen en medescholie ren, hetgeen uiteindelijk een bedrag van ƒ3.175,- opleverde. Dit bedrag werd door een viertal leerlingen, die op ludieke wijze voor de hoogste opbrengst hadden gezorgd, op een door henzelf getekende overmaat cheque aangebo den. De heer Kramer zei in zijn dankwoord het op prijs gesteld te hebben door de MEAO Oude Tonge te zijn uitgenodigd om dit bedrag persoonlijk in ontvangst te komen nemen. Hij benadrukte nog maals het belang van bewegingsmoge lijkheden voor chronisch zieke kin deren met b.v. epilepsie, reuma, CARA en suikerziekte. Hij was verheugd te kunnen mededelen dat deze landelijke aktie bijna 1,9 miljoen had opgebracht en deelde de leerlingen alvast mede dat hiermee o.a. een vlinderbad in het So phia Kinderziekenhuis in Rotterdam gerealiseerd zou worden. Namens het aktiecomité en het chro nisch zieke kind dankte hij de MEAO- school voor de enthousiaste inzet en het overhandigde bedrag. OUDDORP Op zaterdag 18 maart a.s. hopen wij onze eilandelijke selektie- wedstrijd te houden in Ooltgensplaat (Verenigingsgebouw Centrum). Aan vang 2.00 uur. Wij hopen op uw be langstelling. Wie van plan is dit jaar vakantie in Spanje te houden kan zich voorberei den m.b.v. de bibliotheek in Oude Tonge, waar de gehele maand maart een tentoonstelling over Spanje te bezichti gen is. Uiteraard zijn reisgidsen en fol ders aanwezig, maar de kuituur van Spanje komt ook uitgebreid aan bod. Door middel van boeken, posters, vi deo's en dia's kan de aspirant vakantie ganger zich een beeld vormen van Spanje. De materialen worden ook uitgeleend. Steeds meer mensen ontdekken dat ze allerlei klussen in huis heel goed zelf kunnen doen en daarvoor geen vakman behoeven in te schakelen. Daarom vindt in de bibliotheek in Ooltgensplaat tot eind maart een tentoonstelling plaats over „doe-het-zelven". Zoveel mogelijk aspekten van het binnen- en buitens huis zelf doen worden belicht. MELISSANT woensdagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse (bev. ambtdragers). OUDE TONGE heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse (bev. ambtdr.). OOLTGENSPLAAT donderdag avond 7.30 uur ds. J. S. v. d. Net van Dordrecht. if I MEUSSANT Op D.V. vrijdag 17 maart hoopt de Herv. Vrouwenvereniging nog een kleine ver koopmiddag te houden in de Poort van 's middags 1.30 uur tot 4.30 uur. Er is prachtig handwerken, b.v. tafella- kens, schortjes, sokken enz. En voor de kinderen leuke attracties. U komt toch ook. Het is voor een goed doel!!! Tot ziens! Bestuur en leden Vrouwenvereniging Tabitha Met ingang van 1 april zullen de statij den van de mobiele bibliotheken in Achthuizen en Den Bommel worden gewijzigd. De bibliobus in Achthuizen (Patronaatstraat) zal op woensdag van 13.15 tot 14.30 uur aanwezig zijn. In Den Bommel kan men op woensdag naast de scholen terecht van 14.30 tot 15.30 uur. MELISSANT Uitslagen van maandag 13 maart 1989. Afdeling 1: C. Koppenaal - A. 't JonkO - 2 Afdeling 2: J. Schans - M. WiegelO - 2 B. v.d. Spaan - M. Arrias1 - 1 De zondagsschool „Samuel" te Nieuwe Tonge mag gedenken dat zij 50 jaar gele den werd opgericht. Op zondag 19 maart 1939 werd de eerste samenkomst met de kinderen gehouden in de Ned. Herv. Kerk. Heel veel kinderen mochten in die jaren op de zondagmiddag onderwijs ontvan gen uit Gods Woord. Veel mensen zijn langere of kortere tijd als personeelslid aan de zondagsschool verbonden ge weest. Ter gelegenheid hiervan willen we een jubileumsamenkomst houden op D.V. zaterdag 18 maart om 14.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Nieuwe Tonge. We verwachten hier alle kinderen van de zondagsschool met hun ouders. Tevens nodigen we oud-personeels- leden en oud-leerlingen uit om deze her denkingsbijeenkomst bij te wonen. Ook verdere belangstellenden zijn van harte welkom. Er zal deze middag een kollekte worden gehouden ten behoeve van kinderbij bels voor Oost Europa. We hopen velen van u te ontmoeten op D.V. 18 maart in de Ned. Herv. Kerk te Nieuwe Tonge. Het bestuur van de zondagsschool „Samuel"

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1