Gouden Onderscheiding voor handwerkonderwijzeres Mevr. de Korte QtfElD MobilD Woning op Molenkade Stellendam uitgebrand Aangepaste kerkdienst Veilig Verkeer Nederland Oud-schoolhoofd ter aarde besteld 01877-1309 WcmmBmtm Ledenvergadering Chr. Basisschool GEDICHT Gemiste kans Citroen-Hesselink Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee i KIEVIT WARMTE Rally Formula Garage Knöps B.V. i^y^^^f,^. hiubretMse MUS Dirksland Bezinkvijvers pompstation Ouddorp worden hersteld CiS I L.SS' J>h' 61e Jaargang'i^.^^^j ,^r> CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Brandweer onderscheidingen te Herl(ingen Dirksland, 01877 - 1357 „Bijzonder buitengewoon" Voor het verrichten van groot en klein electrotechnisch installatiewerk Bieden wij: voor alle taxaties o.g. RENAULT-dealer t Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 iim c. C3 r. TTin-ll*"*) Sanitair- Centr. verwarming 01870-2609 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Middelharnis Telefoon 01870-2222 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Bejaardenmiddag in „EIthato" Voor bloedtransfusiedienst 352 zakken bloed Gezamenlijke Afdelingen op Goeree-Overflakkee Ingezonden Ingezonden VRIJDAG 3 MAART 1989 No. 5780 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 STAD AAN 'T HARINGVLIET Op woensdag 1 maart is in Gorinchem dhr. Joh. Copier, vroeger schoolhoofd van de bijz. lagere school in ons dorp, ten grave gedragen. Hij was jl. vrijdag overleden op de leeftijd van 70 jaar. Vooraf was er een rouwdienst in het Uit vaartcentrum, die werd bijgewoond door familie, vrienden en oud-bestuurs- leden. De dienst werd geleid door ds, F. A L. Franken. Hij sprak over een gedeelte van Ps. 4 en wel vers 9: „In vrede kan ik mij ter ruste begeven en aan stonds inslapen, want Gij alleen, o Heere, doet mij veilig wonen". „Vele kinderen heeft hij als onderwijzer mogen vertellen van Jezus Christus en de liefde van God", zo werd gerele veerd. De overledene was verbonden aan de scholen in Driebergen en Leerdam voor hij op 1 maart 1955 naar Stad aan 't Haringvliet kwam, als hoofd van de Christelijke School. Samen met zijn vrouw, die vorig jaar Tijdens de jaarvergadering van de vrij willige brandweer te Herkingen zijn door wethouder H. H. Grootenboer aan de volgende personen onderscheidin gen uitgereikt voor trouwe dienst. Aan dhr. J. A. Bazen en dhr. J. M. de Geus werd de bronzen brandweerkruis uitgereikt voor het 12y2 jaar dienst verband. Vervolgens kregen beide heren de daar bij behorende oorkonde aangeboden. De eerste als Brandwacht en de tweede als chauffeur-pompbediende. maart is overleden, heeft hij tot oktober 1977 in de eerste en tweede en vijfde en zesde klas les gegeven. Wegens ziekte werd hem dat onmogelijk en is het echtpaar Copier in 1979 naar Gorinchem verhuisd. MIDDELHARNIS 't Is toch allemaal goed gekomen met het Middelhar- nisse schoolmeisje dat in haar jeugd zo graag verder had willen leren, maar in plaats daarvan dienstmeisje werd. Ze bleek van doorzetten te weten, om haar ideaal, handwerk-onderwijzeres te worden, tóch te bereiken. Woensdagmorgen werd haar funktioneren, gedurende 40 jaar op enkele scholen, met Koninklijk Goud beloond; voor meerderen een schone gelegenheid van hun waardering en respekt jegens handwerkonderwijzeres mevr. de Korte blijk te geven. Dat gebeurde ter gelegenheid van haar 40-jarige verbondenheid aan de Bosse- school, de school die dit jaar haar 110e bestaansjaar herdenkt. „Verrassing??!!", zo vermeldde punt 6 van het Feestprogramma dat woensdagmor gen in de versierde gemeenschapsruimte van de school enthousiast werd afgewerkt door de jeugd die zong en voordroeg en met dat alles duidelijk maakt dat ze de hand- werkjuf nog in geen jaaren zouden willen missen. Met de aanbieding van prachtige cadeaus werd dat nog eens extra onderstreept, ook door de oudercommissie en het schoolpersoneel, maar Middelharnis' burgemeester mevr. Sleurink was het die zelfs Koninklijke waardering bekend maakte en mevr. de Korte de Gouden Eremedaille in de Orde van Oranje Nassau opspeldde. En óf dat een verrassing was...! Met grote waardering verhaalde mevr. Sleurink hoe juffr. de Korte zich vroeger aan een schriftelijke studie had gezet. Ze ontzag het niet om eenmaal per maand de toen nog lange reis naar Utrecht te maken, een studie die ze op 31 juli 1947 met het beha len van de verlangde akte van bekwaamheid bekroonde. Op 16 november van dat zelfde jaar verbond ze zich aan de Groen van Prinstererschool waar ze eerder leerlinge was geweest. Op 1 maart 1949 volgde de aanstelling als handwerkonderwij zeres van de Bosseschool en per 1 november 1950 ook van de Prinses Irene- school. Ze leerde honderden meisjes-leerlingen de „eerste beginselen" van het handwerken en met bewondering stelde mevr. Sleurink vast dat de werkstukken die mevr. de Korte in handen heeft gehad niet te tellen zijn! Burg. Sleurink complimenteerde de jubilaresse zeer met de manier waarop ze haar mooie, maar evenzeer moeilijke taak, gedurende veertig jaar heeft vervuld. Koninklijk Goud was haar welverdiende belo ning met een fraai boeket bloemen. Bosseschool directeur dhr. Hutink voegde mevr. de Korte graag zijn gelukwensen toe met de prestatie die hij „bijzonder buitengewoon" vond. „Het getuigt - aldus dhr. Hutink - van grote trouw en liefde voor het vak. „Een handwerkjuf om trots op te zijn!" waardeerde dhr. Hutink, zeker wanneer hij terugdacht aan de periode voor het huidige schoolgebouw toen de school nog in een „treurige toestand" verkeerde en ook de handwerkjuffrouw zich soms een knijper op de neus en een paraplu boven 't hoofd moest zetten om droog te blijven, als dan nog maar de vloer het niet begaf 't Is allemaal ten goede gekeurd en op 22 mei zal de vergrote school feestelijk geopend worden, door de leerlingen trouwens....! Ruim 40 jaar ervaring in Licht, kracht, zwakstroom- signaal-, alarm-, geluids installaties enz. vakbekwame medewerkers, die gebruik maken van de nieuwste technieken ontwerpen en tekenen in eigen beheer, daardoor een goede kwaliteit voor een zeer redelijke prijs. voor aüe i^terheid VltJGERLIiVj 2-WjDDELHARNIS-TEL Q1R70-2b!8 voor l Verkoop Service 01871 - 1662 5 Verkoop na 17.00 uur: J t C. Breen, 01878 - 2496 stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER t=3 C3 da CI3 CD cn Wes:snaai 35 Mo'env/eg 4 OuaOoip - Teleloon 0'B7B-16!2 es' 2'i20 Fi!ra3l Penesse P'jnishce - Hogeioom 17S - Teleloon O:i!6-2'100 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 Terwijl de bewoners, een gezin met twee kinderen, afwezig waren is woensdagmiddag liet woonhuis Molenkade 54 van de fam. Kos voor een groot deel door brand verwoest. De brand - naar de preciese oorzaak waarvan door de technische recherche een onderzoek is ingesteld - iijkt op de zolder te zijn ontstaan. Toen de brandweer arriveerde trof die een naar het dak doorslaande brand op de zolderverdieping. Ook de benedenverdieping zou een prooi van de vlammen worden. De brand werd door de bluseenheden van Stellendam en Goedereede bestreden. Met de alar mering lijkt het overigens niet feilloos te zijn verlopen. Brandweercommandant M. v.d. Klooster uit Ouddorp was zelfs eerder bij de brand dan de spuitgasten uit Stellendam. Terwijl op de ontvangen alarmering snel is uitgerukt. Zondag a.s. (5 maart) is er weer een Bijzondere Dienst voor de verstan delijk gehandicapten van Goeree- Overflakkee in een geïntegreerde kerkdienst in de Ned. Herv. Kerk in Dirksland. De dienst begint om kwart voor drie en de plaatselijke predikant, ds. I. Hoornaar hoopt voor te gaan. GOLTGENSPLAAT De maandelijkse bejaardenmiddag in „EIthato" zal D.V. gehouden worden woensdag 8 maart om 14.30 uur. Een ieder is welkom. Voor vervoer: de heer P. Mans, tel. 1336. OUDE TONGE - OOLTGENSPLAAT Dinsdag 28 februari j.l. werd door de bloedtransfusiedienst van het Ned. Rode Kruis voor de eerste keer van dit jaar bloed afgenomen te Oude Tonge en Ooltgensplaat, wat in totaal 352 eenhe den opleverde. Een forse stijging van 40 eenheden in vergelijking met 31 augus tus 1988 toen 312 eenheden werden afgenomen. Te Oude Tonge werden dinsdag 196 halve liters bloed ingezameld. Vijf do noren werden afgewezen. In augustus 1988 werden 170 halve liters bloed inge zameld en tien donoren werden toen afgewezen. In maart 1988 was de op brengst 175 eenheden, met twee af wijzingen. Te Ooltgensplaat, met Achthuizen, Den Bommel, Langstraat en Zuidzijde wer den dinsdag 156 halve liters ingezameld. Negen donoren werden afgewezen. In augustus 1988 was de opbrengst 142 een heden en werden vijf donoren afgewe zen. In maart vorig jaar gaven 153 donoren aan de oproep gehoor en wer den zes personen afgewezen. De besturen van de beide afdelingen, die blij zijn met de hogere opbrengst, bedanken de donoren en allen die hulp hebben verleend bij het afnemen van het bloed. De volgende afname is vastgesteld op 5 september a.s. OOLTGENSPLAAT D.V. maandag 6 maart a.s. zal er in de Chr. Basisschool „De Hoeksteen" een ledenvergadering gehouden worden van de Vereniging tot stichting en instand houding van Scholen met de Bijbel voor Basisonderwijs te Ooltgensplaat. Aan vang 19.30 uur. School open: 19.15 uur. De heer J. Boot, direkteur van de Chr. Scholengemeenschap voor HAVO en MAVO te Middelhamis zal een inlei ding houden met als onderwerp: „Ba sisschool-basisvorming". Na de pauze zullen de vragen worden beantwoord n.a.v. de inleiding. Vervolgens komen aan de orde verslagen van de direktie, medezeggenschapsraad, oudercommis sie, kascommissie en het financieel verslag. Van het bestuur is aftredend en herkies baar, de heer C. L. Bom en niet herkies baar, mevrouw H. Molendijk-Vos en de heer J. Bom H.Jzn., terwijl mr. drs. J. J. v.d. Gaag zich als secretaris uit het bestuur terugtrekt. Voor deze vacaturen heeft het bestuur drie dubbeltallen gesteld. Uitslag van de gehouden verkeerskwis in de stand van WN op de Familiebeurs „Wonen en Vrije Tijd" in het Sportcom plex „de Staver" te Middelharnis van 8- 11 februari 1989. In totaal werden 803 formulieren inge vuld. Uit de 359 juist ingevulde formu lieren kwamen na loting de volgende winnaars uit de bus: De fiets werd gewonnen door Jos Mac- cabiani uit Spijkenisse. Overige winnaars waren: Rianne van Heemst, Sommelsdijk; Annet Schuur man, Middelharnis; Sandra de Munck, Sommelsdijk; Marcus van Driel, Oos- terland en Job de Jonge, eveneens uit Oosterland. Alle winnaars hebben in middels hun prijs ontvangen. Van de gelegenheid om gratis de ogen te laten testen werd door ongeveer 400 per sonen gebruik gemaakt. De werkzaamheden voor het herstel van de bezinkvijvers van het pompstation Ouddorp zullen op maandag 6 maart beginnen en ongeveer twee maanden duren. In november 1988 werden verzakkingen van de binnenbekleding van de bezink vijvers gekonstateerd. Een adviesbureau heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de ver zakking en is tot de slotsom gekomen dat de schade is veroorzaakt door een te zwak uitgevoerde teenkonstruktie van de dijken. Er zal nu een betonnen raam werk worden gemaakt waarmee de teen konstruktie wordt verstevigd, waarna de vijvers, na herstel, in bedrijf kunnen worden gesteld. Heidemij Uitvoering is met de werk zaamheden belast. Zijn naam is Smit, hij schreef een stuk. Ik las het en werd misseluk. Een man die blijkbaar op wil vallen begint zijn 'kennis' uit te stallen in 't openbaar - zó vol venijn.... Die man moet wel een heel raar heerschap zijn! Zierikzee Mar van der Veer Van harte sluit ik me aan bij het ingezonden schrijven in de krant van 28 febr. van mevr. C. Westdorp over de gemiste kans van dhr. M. Smit. In dezelfde krant is er van mijn hand een verslag opgenomen (in het Flakkees) over de poteravond. Helaas heeft de corrector, onder invloed van de o.i. verkeerde ver onderstellingen van dhr. Smit. eigener beweging de kapjes boven een aantal letters weggelaten, die we daarom onderstaand, maar dan op de juiste schrijfwijze nog eens herhalen: naemeluk êêre, netuurluk gehoord, fêêst, póóten, beheerders, iederéén, éér, éênen, vertoond. T. Knöps

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1