EIIIVI1DEI1-HIEUW5 Raad Goedereede staat geen winkelopening op zondag toe NIEUWS 't Zou maar saai zijn in Menheerse zonder „Sempre" Landelijke Zwemcompetitie uit de Kerken Nieuwe uniformen voor 100-jarige Kon. Fanfare ^KMiirraEBOEKPïS 2e Blad DINSDAG 28 FEBRUARI 1989 No. 5779 De raad van Goedereede heeft m.b.t. het verzoek van Windmill Surfing b.v. het verkoop/servicepunt aan de Brou- wersdam zondags geopend te mogen hebben, geen gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid een verordening vast te stellen waarin de zondagopening geregeld zou kunnen worden. Zon dagsopening ten behoeve van het toe risme lijkt krachtens een raamver- ordening mogelijk te kunnen worden gemaakt maar B en W menen dat aan het door de Wetgever gestelde crite rium, n.l. van „wezenlijk toeristisch belang" te zijn niet wordt voldaan. Het College vindt dat aan het verzoek veeleer een economisch belang van de aanvrager ten grondslag ligt. Ook vreest het College dat het toestaan van zondagsopening een precedent-wer king tot gevolg zou hebben, terwijl door het College allerminst wordt voorgestaan dat ook andere midden standers zondags handel zouden drij ven.... Het voorstel, in de donderdag avond gehouden raadsvergadering, was dan ook niet tot vaststelling van een verordening over te gaan. Van de raad kreeg dat voorstel bijna vol ledige instemming, al werd door mevr. Hoogenraad-v.d. Mark (PvdA) zowel als door dhr. L. X. den Hollander (WD) opgemerkt dat de vaststelling van zo'n verordening toch wel dienstig zou zijn. ontkomt er in de toekomst tóch niet aan!" verwachtte dhr. den Hollander, een veronderstelling die door de raads- voorz. burg. van Velzen zeker niet beves tigd werd. Die confrontatie had het College al ach ter de rug m.b.t. de Kabbelaarsbank: „We hebben toen tegenover de exploi tant klare wijn geschonken" verzekerde de voorz. waartegen dhr. den Hollander opwierp dat er inmiddels van een an dere exploitant sprake is. De WD frac tie verklaarde zich tegen het voorstel. De PvdA fractie ging niet zover omdat niet voor het nemen van een ad-hoc beslis sing wordt gevoeld: „het zou onderdeel van ons beleid moeten zijn", vond mevr. Hoogenraad. De overige fracties betuigden hun in stemming, waarbij dhr. F. v.d. Laan In het Barendrechtse 25 meterbad Het Keerpunt zijn weer bijzonder goede prestaties geleverd door de Dirkslandse zwemclub De Gooye. Deze prima prestaties werden uitge drukt in maar liefst 19 persoonlijke records. Tussen deze recordregen zaten een paar uitschieters, te weten: Erik Franzen op de 100 meter vlinderslag, Antoinette Mijnders op de 100 meter rugslag en Marcel Jongejan en Wim Keizer beiden op de 200 meter vrije slag. Theo Jan Tanis zwom er weer 2 clubre- cords bij. Op de 400 meter vrije slag zwom hij 4 min.I 32,2 sec. en op de 100 meter schoolslag bracht hij het clubre- cord op 1 min. 12,9 sec. Zowel de dames als heren estafetteploeg behaalde een mooie tweede plaats. De 4x 100 meter wisselslag dames (met (SGP) vreemd aankeek tegen de stel- lingname van de Kamer van Koophan del die de zondagopening eerst afgera den had maar later weer aanbeval „ten einde de toekomstige ontwikkelingen van het toerisme niet te belemmeren". Dhr. van Gurp verklaarde zich om zowel principiële als sociale motieven tegen de gevraagde zondagopening, ter wijl ook dhr. van Oosterom (CDA) dui delijk maakte het in Ouddorp te willen houden zoals het is. De wens tot eerbiediging van Gods Wet die heiliging en eerbiediging van de Zondag voorschrijft werd ook door dhr. A. de Jong (SGP) naar voren gebracht. Géén zondagopening derhalve. Beëdiging nieuw raadslid Aan het begin van de vergadering werd door de voorz. dhr. J. 't Mannetje, nieuw raadslid voor de SGP, beëdigd. Het deed de voorz. deugd aan de raadstafel weer een practiserend visser te weten. Hij vond de stem uit de praktijk van uiter mate groot belang vooral nu de visserij in „zwaar weer" verkeert. Met waarde ring dacht de voorz. terug aan raadslid wijlen W. 't Mannetje aan wiens persoon en deskundige inbreng goede herinne ringen worden bewaard. Dhr. van Vel zen wenste dhr. 't Mannetje toe in de voetsporen van zijn oom te mogen treden. Dhr. 't Mannetje aanvaardde het raads lidmaatschap met de bede dat God hem de kracht, de gezondheid en de kennis daartoe zal geven. Molen wordt verlicht De molen „Korenlust" te Stellendam, een van de markante objekten in de Gemeente zal worden verlicht. De totale kosten daarvan worden op 8.855,- is ƒ200,- 's jaars berekend. Vloedpalen Een krediet van 27.500,- werd beschik baar gesteld voor de vervanging van 5 vloedpalen in de havenkom van Goedereede. De oude verkeren in een zodanige kon- ditie dat vervanging nodig is. Alhoewel de ondergrond van de havenkom in eigendom is van het Rijk worden de palen dermate beeldbepalend geacht dat het verantwoord wordt geacht die van Gemeentewege te vervangen door deugdelijke exemplaren. Petra van Doorn, Hellen Soldaat, Wanda Jongejan en Sandra Mijnders noteerde een tijd van 5.09,7. De heren 4x 100 meter vrije slag (met Kees Nagtegaal, Theo Jan Tanis, Johan Langbroek en Hans Jongejan) brachten een tijd van 3.47,9 op de klokken. Er werden in het totaal 8 medailles gewonnen: 400 meter vrije slag: Theo Jan Tanis 4.32,2 (2e); Hans Jongejan 4.37,2 (3e). 100 meter rugslag meisjes '76: Antoinette Mijnders 1.21,4 (3e). 100 meter vlinderslag j. '76: Stefan Lang broek 1.24,0 (2e). 100 meter vlinderslag m. '72: Wanda Jongejan-1.10,7 (Ie). 100 meter vrije slagj. '74: FrankFranzen 1.05,8 (3e). 200 meter vrije slag m. '72: Wanda Jon gejan 2.15,8 (Ie). Conclusie van de trainer Nico Hul staart: „Het is nu vrijwel zeker, dat we in de landelijke C-afdeling blijven mee draaien!" NED. HERV. KERK Beroepen te: Dinteloord G. C. de Jong té Zoetermeer; Bodegraven A. de Reuver te Delft; Harskamp dr. W. J. op 't Hof te Ouddorp; Oosterhout (N-B) Sj. van der Zee te Leeuwarden. Bedankt voor: Nieuwe Pekela J. van Popering te Windesheim; Bameveld A. de Reuver te Delft; Krimpen aan den Ussel (buitengew. wijkgemeente) en voor Oud-Alblas G. Mulder te Veen; Poortugaal C. Meijer te Spaamwoude- Spaamdam; Vlaardingen en Herwijnen G. de Fijter te Siddeburen en Wagen- borgen. GEREF. KERKEN Beroepbaarstelling: L. J. HouweUng, Vrij- heidslaan 68 hs,, 1078 PN Amsterdam, tel. 020-796242; drs. L. M. Schipper- Schermers, kand. te Capelle aan den Ussel. Beroepen te: Dordrecht drs. A. D. Noor dam te Bleiswijk; Moordrecht drs. D. Visser, 1.1, zendingspredikant te Zambia, wonende te Wageningen; Gramsbergen, Herwijnen en Katwijk aan Zee drs. G. J. Mink te Arnemuiden; Middelburg (part time) P. J. Rebel, kand. te Amstelveen; Sint Anna Parochie (beiden part-time) drs. R. A. de Jong en drs. A. E. de Jong- Wiersema te Drachtstercompagnie (bei den part-time). Aangenomen naar: Beekbergen M. J. Heule te Voorthuizen; Sint Anna Paro chie (beiden part-dme) drs. R. A. de Jong en drs. A. E. de Jong-Wiersema te Drachtstercompagnie (beiden part time); Krimpen aan den Ussel (herv. geref.) A. E. N. de Bruin te Lopper- sum. GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Beroepen te: Baflo i.c.m. Warffum drs. J. Janssen, kand. te Assen; Bruchterveld, Zuidwolde (Gr.), Ten Post i.c.m. Gar- relsweer en Zuidbroek drs. A. de Graaf kand. te Kampen. Aangenomen naar: Hoogeveen K. J. Kapteyn te Kampen. Bedankt voor: Harderwijk (wijk Noord) en Hilversum C. J. de Ruijter te Rotter dam-Centrum; Goes B. C. Buitendijk te Vleuten-De Meem en Breukelen-Maars- sen. NED. GEREF. KERKEN Beroepbaarstelling: J. J. Arnold, Witten- stein 6, 7414 EV Deventer, tel. 05700- 43447. Beroepen te: Zoetermeer J. J. Arnold, kand. te Deventer. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te: Apeldoorn-Oost drs. W. P. de Groot te 's-Gravenhage-Centrum. Bedankt voor: Zaamslag P. van Zonne veld te Driebergen; 's-Gravenhage-Sche- veningen L. W. van der Meij te Alphen aan den Rijn. GEREF GEMEENTEN Beroepen te: Fort Macleod (Can.) J. J. van Eckeveld te Zeist; Oosterland (Z) en Woerden J. Karels te Rijssen; Poortu gaal, Ouddorp i.c.m. dovenzorg en Sprang-Capelle i.c.m. dovenzorg R. Boogaard te Leiden; Aalburg A. Bac te Bodegraven; Spijkenisse L. Blok te Nunspeet; Vlaardingen G. J. van Aalst te Benthuizen; Lelystad J. S. van der Net te Dordrecht; Terneuzen N. W. Schreuder te Goes. Bedankt voor: 's-Gravenzande J. J. van Eckeveld te Zeist; Sint Catharines (Can.) en Middelburg-Zuid J. Karels te Rijssen; Sint Annaland Th. van Stuij- venberg te Terwolde de Vecht. FREE OLD REFORMED CONGREGATION Beroepen te: Mount Elgin (Can.) K. Een 100-jarige die zich helemaal in 't nieuw steekt, dat was de Kon. Fanfare „Sempre Crescendo" zaterdagavond ten voeten uit! Bomvol was die avond de aula van de Technische School waar de fanfare, aan 't begin van het jaar waarin het 100-jarig bestaan zal worden gevierd het winterconcert hield, met als hoogtepunt de presenta tie van de nieuwe uniformen. Burg. Sleurink zette dat gebeuren de nodige luister bij door de tamboer-maitre van de drumband Cor Buscop de nieuwe sjerp met het gemeentewapen van Middelharnis om te hangen. Natuurlijk maakten de muzikanten indruk met hun prachtige nieuwe tunie ken (donkerblauwe jas, grijze broek met blauwe streep en het Sempre embleem op de borstzak), maar ook met hun muziek vestigden ze opnieuw een repu tatie. Op 11 maart hopen ze weer deel te nemen aan het Top-concours in Arn hem voor welke deelname ze door burg. Sleurink alvast alle succes werden toe gewenst. Supporter Mevr. Sleurink toonde zich een over tuigd supporter van „Sempre" zonder welker aanwezigheid ze allerlei evene menten tot „onvolledige sjeerloze festi viteiten" zag verworden terwijl een sprankelend „Sempre" daarbij nu als bindende faktor fungeert. Groot was de waardering van burg. Sleurink voor de spontaniteit waarmee bevolking en bedrijfsleven heeft inge haakt op de akties die „Sempre" heeft gehouden om aan de benodigde baten (ƒ35.000.-) voor de nieuwe outfit te komen. Die waardering gold trouwens ook voor hen die er door de jaren heen voor hebben gezorgd dat „Sempre" kon voortbestaan, ook wanneer dat voortbe staan soms aan een zijden draad hing en het menige zweetdruppel en veel in spanning kostte de fanfare bij elkaar te houden. De fanfare werd eervol hon- derd en dat deed burg. Sleurink, die in dezen namens de burgerij wist te spre ken grote deugd: „Sempre heeft een bij zondere plaats ingenomen in het So ciale- en culturele leven van Middelhar nis en Sommelsdijk", zo waardeerde de eerste burger, wetend dat ook de muzi kanten zelf veel genoegen aan hun muziekbeoefening ervaren. Eerbiedwaardig De 100-jarige leeftijd werd door mevr. Sleurink „eerbiedwaardig" geacht. In mensentermen niet een leeftijd om nog een aktieve plaats in de maatschappij in te nemen, maar anders ligt dat voor de aktieve fanfare die nog jong van hart en bruisend van aktiviteit kan worden genoemd. Met graagte hing mevr. Sleurink tam boer-maitre Buscop dan ook de sjerp gesierd met het wapen van Middelhar nis om. Met trots maakte ze gewag van de financiële inbreng van de burgerij. „Het is fijn - zo waardeerde mevr. Sleu rink - burgemeester te mogen zijn in een gemeente waar men zich bewust is van de verantwoordelijkheid voor elkaar en dat door daden bevestigt. Haar dank gold zeker ook de jubileumcommissie. In het vervolg van het jubileumjaar zul len nog een aantal aktiviteiten volgen, o.a. een groot mars-drumband en majo- retten-festijn in Middelharnis op 27 mei en op 22 september een galaconcert door de Marinierskapel. De receptie t.g.v. het 100-jarig bestaan staat op 4 november genoteerd. Veldman, hervormd predikant te Neder- hemert. Aangenomen naar: Mount Elgin (Can.) K. Veldman, hervormd predikant te Nederhemert. VERVOLGVERHAAL Publikatierecht door de uitgever Bosch en Keuning - Baarn. Overgedragen aan de Ver. Streekmuseum Goeree-Overflakkee, Sommelsdijk. - 39 - Hij zonk neer op de stoel die achter hem tegen de muur stond. Al het bloed week uit zijn gezicht. „Zelf an gestoke. Burge meester!".... Dat had Piet vanavond ook bedoeld! Hoe kon men dat nu toch den ken. Hij was door de brand geruïneerd! Langzamerhand herstelde hij zich: „Dan motte daer toch reden voor weze, om dat zoa mar in een mens z'n gezicht te zeggen!".... De Burgemeester scharrelde wat in enkele papie ren, die voor hem lagen. „Die zijn er ook. Er zijn zelfs heel ernstige aanwijzingen. Maar laat ik je vooraf zeggen, dat je als verdachte niet tot ant woorden verplicht bent!".... De Burgemeester sprak op zakelijke toon en het bracht vader van zijn stuk. „Hm, je mag aolles weete wat ik er van weet, oor!".... „Zoveel te gemakkelijker. Waar was je vanavond toen de brand uitbrak?".... „Bel thuus, ik was om vier uur uut 't durp gekomme en ik mos nog eete!".... „Ben je nog in de schuur geweest?".... „Nee".... Vader dacht, dat het geen kwaad kon om dat te zeggen. Als hij de brand moest hebben aan gestoken, dan moest hij toch in de schuur geweest zijn, welnu, hij was er niet geweest.... „Ben je er heelemaal niet geweest?".... „Sind den vorigen aevend niet meer", zei vader pertinent, „m'n vrouw en m'n dochter die doeë aoltoas melke, en m'n zeune doet meestal voere". „Zo, en ik weet datje nog wél in de schuur geweest bent".... De Burgemeester wist het niet, maar hij wou het zo eens proberen. Onderzoekend keek hij vader aan om de uitwerking van zijn woorden niet te missen. Als het bleek, dat de man hier loog, dan zou dat een belangrijke aanwijzing zijn.... Het bracht vader in verwarring. Hij kleurde er van. Het zweet brak hem aan alle kanten uit. Het was of de Burgemeester in een vreemde nevel zat, ver van hem vandaan. Alleen zijn scherpe stem was dichtbij, die hem meedogenloos vroeg; „Wat heb je daar op te zeggen. Van 't Land?" „Jae, da's waer oak",.... brabbelde vader verward. Zijn gedachten waren er niet bij. Hoe kon de Bur gemeester dat zo stellig weten. Hadden ze thuis gekletst? Er werd iets wilds in hem wakker. „Heit die joon m'n verraeje?" vroeg hij driftig. „Ik hawe nog even in de schuure geweest.... daer doch ik niet om,.... 't is mar effentjes geweest".... De Burgemeester maakte ijverig aantekeningen. „Voor hoeveel ben je verzekerd?".... „Aolles en aolles?".... „Schuur en huis".... „Voor tienduuzend gulden".... De Burgemeester raadpleegde zijn dossier. „En je inboedel?".... „Voor tweeduuzend, gloaf ik. Dat weet ik niet precies". „Je beesten waren niet verzekerd, hè?".... „Nee".... „Waarom heb je zelf en je huisgenoten zo weinig pogingen in het werk gesteld, om wat van je inboedel te redden? Toen je beesten in veiligheid waren heb je laten branden wat brandde".... „M'n vrouwe is nie goed geworre en ni'n dochter mos bie d'r bluuve, en ik hawe die joon een heelen aevend nie meer gezieê".... „Er waren verschillende personen, die je behulp zaam wilden zijn, maar dat heb je pertinent geweigerd. Je bent zelfs bij de deur blijven staan om het hen te beletten".... Een siddering ging door vaders lijf Eerst nu begon hij te zien welk een afgrond er voor hem openging. Dat hij daarnet ontkende vlak voor de brand in de schuur te zijn geweest zou in zijn nadeel worden uitgelegd, dat voelde hij. En nu dit weer. Hij trachtte zich te her stellen, want hij moest toch iets antwoorden. „Ik had geen zin, dat er iemand bie m'n in huus kwam".... verdedigde hij zich. „Me hawe hier al meer branden gehad. Burgemeester, en wat ha m'n dan gezieë? Dat de mensen van aol 't geredde de helft nie vromzagge.... En daer had ik geen zin in".... „Je had liever, dat de boel verbrandde, dat heb je ook gezegd.... Dat is door iemand gehoord".... „Dat ha 'k zóó niet gezeid.... Ik had liever, dat de boel verbrandde, dan dat een aore mi' m'n boeltje gieng sliere".... „Hm.... Hoe kwam het, dat de branddeur open stond?".... „Die hawe ik dicht gedaen, oor, dat wee 'k zeker".... De Burgemeester schudde zijn hoofd. „De brand- deura moet hebben opengestaan, dat was daarnet duidelijk te zien, en daardoor heeft het vuur zich voornamelijk aan het huis kunnen medede len".... „Misschien is die dan wel uut z'n eige opege- gaen".... onderstelde vader wanhopig. Hij wist van heel de deur niets af „Nee, dat kan niet. De branddeur slaat altijd dicht, dat weet je ook wel, en de luchtdruk in de brandende schuur zou hem dichtgehouden heb ben. Ik onderstel, dat de deur moedwillig vastge zet is, maar dat kunnen we misschien morgen ter plaatse nader onderzoeken".... Vader gaf er geen antwoord op. Hoe was mogelijk, dat de branddeur opengestaan had? Hij begreep er niets van. „Je zat in geldelijke moeilijkheden, niet?" ver volgde de Burgemeester zijn verhoor. „Wie zit dat tegenwoordig niet?".... Vader vroeg het lelijk. Ging men dat ook al in zijn nadeel uitleggen? „En je was hoog verzekerd?.... Veel te hoog naar de tegenwoordige prijzen!".... De Burgemeester com bineerde. Die man was schuldig, daar was hij vast van overtuigd. Met voldoening zag hij hoe het bewijsmateriaal zich langzaam ophoopte. Hij nam zich voor om zijn uiterste best te doen de schuld van deze man aan het licht te brengen vóórdat de Officier van Justitie er zich mee bemoeien kon. Wat een geluk, dat zijn eerste wet houder zijn aandacht op deze zaak gevestigd had. Als hij de brandstichter eens in de gevangenis kon krijgen. Het zou een mooie prestatie wezen als jonge Burgemeester.... „En je beesten, die niet verzekerd waren, heb je zo gauw mogelijk gered!".... „Ik hadde nog ouwe verzekeriengen loape. Burge meester, en hoe gaet dat, dan komt d'r niet van om die te laete verminderen.... En m'n beesten wazze niet verzekerd, omda 'k eigenlijk gemoedsbe- zwaeren ha tegen verzekere". „En je huis en je schuur".... (wordt vervolgd) Dhr. Buscop is door burg. Sleurink de nieuwe sjerp omgehangeii. De fanfare in de nieuwe outfit, geleverd door unifonnenatelier Kattenherg die, als geste de hoerenkapel. voortaan de blaaskapel geheten, van nieuwe gestreepte vesten voorzag. 4■^■^■'^'^^^^■*^■***4■^■'^'^^■*^■^■'^4■'^^■'^**'^^■*^■^■*^■'^*4■'^'^^■^■'^>^^■^■^■^■^■'^^'^'^^■^■'^'^'^^■^■'^'f■^■^^ OOK ,IA« SS«Pt MZ»,

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 5