Koninklijk Zilver voor verdienstelijke brandweerman Technische School en namen afscheid van 3 veel anderen Senior-leraren Predikbeurten Politieberichten fi atniSemoH Jeugdappèl 1989 Politieberichten Een gemiste kans Goedereede Oud papier en lorren voor zendingswerk GZB Dhr. A. Both/ in de VUT Radio-opname EO in Oude Tonge 61e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond MIDDELHARNIS Ingezonden OUDDORP - Koninklijk Zilver was er vrijdagavond in Ouddorp voor de man die zich dertig jaar lang voor 't goed funktioneren van Ouddorps brand weer het vuur uit de sloffen heeft gelopen. Sterker nog...., een enkele keer gebeurde het dat hij op 't ontvangen brandalarm zó snel reageerde dat hij op kousevoeten in de bluswagen richting brand zat; geen tijd was er dan geweest om thuis nog gauw in de schoenen te stappen...! Jaarvergadering Oranjevereniging Woensdag 1 maart 1989 DINSDAG 28 FEBRUARI 1989 No. 5779 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank; Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 Vernieling autoruit In de nacht van 20 op 21 februari 1989 werd de achterruit van een personen auto, die voor de woning in Sommels dijk geparkeerd stond, vernield. Uit de auto werd verder echter niets ont vreemd. Illegaal vuil storten Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat huisafval, al dan niet verpakt in plastic zakken, illegaal gestort wordt in sloten of bermen. Enkele malen is het de politie gelukt om de daders op te sporen, in voorkomende gevallen zal proces verbaal worden opgemaakt. Voor diege nen die tussen de vuilophaaldiensten in van hun afval afwillen, bestaat de moge lijkheid om deze zelf op de vuilstort plaats in Middlehanis aan te bieden. Voor openingstijden gaarne kontakt opnemen met de Gemeente Middel hamis. In brand geraakte auto Een groep zigeuners op doorreis reden op vrijdagavond 24 februari 1989 over de Kon. Julianaweg te Middelhamis. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER fWBIIJ^ii»! tS CJ ^3 rT? I C3 CZ] C3 loon 0I878-Wf2 en^^^O Telefoon OiltB-240ü mmelsOiiK Teleloon 01870-61 Met veel spijt heb ik in Eilanden- nieuws van 24 februari het artikel van de heer M. Smit over „Dialect op Goeree-Overflakkee" gelezen. Wat jammer dat ondanks her haalde oproepen tot medewer king of suggesties - in Eilanden- nieuws - de heer Smit zich met zijn kennis niet al vóór de publi- katie van het boek persoonlijk tot Pau Heerschap heeft gewend. Volgende keer beter, meneer Smit. C. Westdorp-Priem Stationsweg 2 3247 BW Dirksland Tel. 01877-1904 Ter hoogte van de kruising met de Stee- neweg raakte van een der auto's de motor in brand. De auto was uitgerust met een gasinstallatie zodat een gevaar lijke situatie ontstond. De brandweer van Middelhamis was spoedig ter plaat ste en had de brand snel onder controle. De technische dienst van de verkeers- groep der rijkspolitie uit Dordrecht heeft ter plaatse technisch onderzoek verricht. De oorzaak van het in brand raken kon niet meer met zekerheid wor den vastgesteld omdat de gehele motor ruimte was uitgebrand. Burg. Van Velzen speldt dhr. Meijer het Eremetaal op Wim Meijer, om hém ging het op de vrijdagavond gehouden jaarvergadering, heeft die avond in verband het met bereiken van de 55-jarige leeftijd ontslag genomen, moéten nemen. Gelukkig voor hem betekent dat nog geen definitieve streep onder zijn brandweerloopbaan, omdat hij nog enkele jaren bij de opleiding van de jeugd- brandwéer betrokken hoopt te blijven. Trouwens...., Ouddorps brandweer koestert zijn veteranen die zeker op de gezellige jaarvergadering altijd welkom zullen blijven en niets zal Wim Meijer in de weg staan om zich in de toekomst onder hen te scha ren en wellicht het woord nog'es te voeren zoals hij dat vrijdagavond zo beeldend deed met de witte brandweerstok die ooit in 't bezit van zijn schoonvader, dhr. Leun van Koppen, is geweest. Maar eerst was er de Zilveren Koninklijke Onderscheiding, voorafgegaan door waarderende woorden van burgemeester Van Velzen, een Oorkonde en een fraai wandbord namens de Gemeente. Ook namens het korps werd dhr. Meijer een fraai geschenk aangeboden als dank voor de wijze waarop hij zijn aandeel aan het effek- tieve optreden van de ploeg had geleverd, zowel als 't menens was als wanneer naar oefeningen en wedstrijden werd gegaan: „....als u aanwezig was was de brandweer aanwezig!", zo werd dhr. Meijer door burg. Van Velzen met het korps vereenzelvigd. Op 8 oktober 1958 was hij tot de brandweer toegetreden en tot '83 had hij ook deel uitgemaakt van de BB-kring: „Vrijwilligheid wordt door en in onze gemeente hoog aangemerkt", zo waardeerde dhr. Van Velzen wie het een eer was dhr. Meijer het Koninklijk Zilver op te spelden. „'t Is voor mij ongetwijfeld een zware avond maar wat u me hebt bereid zal het afscheid zeker verlichten", gaf dhr. Meijer in zijn dankwoord tot burg. Van Velzen en zijn brandweercollega's te kennen. Hij had het trouwens logisch gevonden zijn plicht te doen als consequentie van het destijds aanvaarde lidmaatschap. Een pracht verhaal verteld dhr. Meijer over de brandweerstok die uit het huis van zijn schoonouders tevoorschijn was gekomen. In huize Meijer wordt die herinnering zorgvuldig bewaard. De witte stok dateert nog uit de tijd dat de brandweerlui nog geen uniformen hadden en aan die witte stok herkenbaar waren! De stok draagt de sporen van het gebruik, niet alleen bij branden maar ookals stok voor schoonpa's schoffel! De eilandelijke Jeugd Appèl Kommis sie, uitgaande van enkele Hervormde jeugdverenigingen op het eiland Goe ree-Overflakkee, hoopt op 18 maart a.s. weer een jeugdappèl te houden in „De Hoeksteen" te Middelhamis. Het mid dagprogramma (15.00-17.30 uur) wordt geopend door ds. K. Groenendijk. Er zal een klankbeeld ten beste worden gege ven, waarna één en ander in groepjes zal worden uitgewerkt. Het avondpro gramma (vanaf 19.30 uur) zal gevuld worden met een inleiding door ds. P.H. van Trigt, naar aanleiding waarvan dis- kussie zal plaatsvinden. Het thema van de dag is: „Jeugd en geloof'. Voor degenen die zowel 's middags als 's avonds komen, wordt er een broodmaal tijd georganiseerd. De kosten zijn 2,50 voor de middag of avond en 5,- voor de hele dag (inclusief broodmaaltijd). Opgeven is mogelijk tot en met 13 maart bij: Tonny Koppenaal (tel. 01870-2561) of Elza van Wezel (tel. 01870-4357). Laat gelijk weten of je 's middags, 's avonds of de hele dag komt! - Inbraak/diefstal De afgelopen week werd er ingebroken in een portocabine op de Haringvliet- sluizen te Stellendam. De toegang werd verkregen door het inslaan van een ruit. Er wordt niets vermist. Tevens werd aangifte gedaan van een poging tot inbraak in een restaurant op een bungalowpark te Stellendam. Al daar werd getracht binnen te komen d.m.v. het forceren van een toegangs deur. Ook hier werd gelukkig niets ontvreemd. Vanaf een afgesloten terrein bij een garagebedrijf te Stellendam werden de afgelopen week 2 geluidsboxen uit een personenauto ontvreemd. Zaterdag 25 februari 1989 werd er vanuit een kleedlokaal in het zwembad te Stel lendam een portemonnee ontvreemd. Door de rijkspolitie Zierikzee werden 2 personen aangehouden terzake diverse inbraken in personenauto's. Hierbij bekende zij o.m. 3 inbraken in de gemeente Goedereede welke de afgelo pen zomermaanden waren gepleegd. - Aanrijding Maandag 20 februari vond op de Rijks weg 57 een éénzijdig ongeval plaats. De bestuurder van een personenauto raakte de macht over het stuur kwijt en kwam terecht in de berm, waarna de auto over de kop sloeg. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De afgelopen week vond eveneens een ongeval plaats op Rijksweg 57, ter hoogte van De Punt, tussen de perso nenauto en een reebok. De reebok stak plotseling de rijbaan over waarbij de bestuurder van de personenauto de ree bok niet meer kon ontwijken. Het gehele voorfront van de auto werd zwaar beschadigd en de reebok overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. - Ongeval na alcoholgebruik Op de Provincialeweg 114, ter hoogte van Goedereede, raakte de bestuurder van een personenauto van de weg en kwam terecht in de berm. Bij controle bleek, dat de bestuurder alcohol had gebruikt, waarna van de bestuurder een blaas- en een bloedproef werd afgeno men. Het ongeval vond al om 07.45 uur in de morgen plaats. OUDDORP D.V. zaterdagmorgen 4 maart is het weer zover om langs te komen om uw oud papier en lorren en kleding die u op wilt ruimen, op te halen. Dinsdagmiddag 7 maart gebeurt dat na 5 uur in de kom van de gemeente. Zet u alles a.s. zaterdag voor half negen aan de weg, graag goed verpakt. Denk aan de wind! Wie ons helpen wil is zaterdagmorgen om half negen welkom aan de Duinker ke rweg 6. Opbrengst is deze maand: oud papier1161, lorren200.— gift25,- 1286,- Mooi bedrag weer deze maand. Hartelijk dank hiervoor namens de zendingscommissie. De scheidende leraren met echtgenote; v.l.n.r. mevr. en dhr. Snitjer, mevr en dhr Sevenhuijsen en mevr. en dhr. Scheffer. MIDDELHARNIS De drie senior leraren Seven huijsen, Scheffer en Snitjer aan wie j.l. vrijdagmiddag in de aula van de school een afscheidsreceptie werd aange boden hebben het spontane afscheidsfeest, dat 's avonds in schoolverband nog een vervolg kreeg, „gran dioos" gevonden. De voor ieder toegankelijke middag receptie werd van begin tot eind druk bezocht en het heeft de heren bijzonder deugd gedaan een reeks oud- leerlingen, collega's uit het onderwijs en vertegenwoor digers van het bedrijfsleven te ontmoeten en nog eens met hen van gedachten te wisselen nu zij, gebruikma kend van de VUT, van een welverdiende rust genieten waarin er alle tijd zal zijn hun langdurige verbonden heid aan de school te overdenken. Voor de heren Scheffer en Sevenhuijsen begon die in september 1956, voor dhr. Snitjer een jaar later. De inmiddels „gezworen" collega's, zelfs als het S-team aangeduid, kenden elkaar niet toen ze zich aan de school verbonden. Een ruwe schatting doet vermoeden dat ze elk zo'n drieduizend flakkeese jongeren in hun opleiding hebben begeleid. De laatste jaren was de les gevende taak van de drie leraren afgenomen i.v.m. hun adjunct-directeurschap en van dhr. Snitjer het waarne mend directeurschap. Door de jaren heen hebben zij ervaren dat het leraar schap zwaarder werd, deels door de veranderende men taliteit van de jeugd, al was er op Flakkee niet echt te klagen, deels door de sterke groei van het leerlingental maar de zwaardere belasting werd zeker ook veroor zaakt door de beperkingen die Overheidsmaatregelen de scholen hebben opgelegd. Ze werden vrijdagmiddag- en avond hartelijk uitge wuifd en dank gezegd voor de manier waarop zij het onderwijs en de jeugd van Goeree-Overflakkee van dienst zijn geweest. Meerdere oud-bestuurders, onder wie burg. P. W. Hordijk waren daar graag nog eens voor naar Middelhamis sekomen. SOMMELSDIJK van Na een dienstverband van bijna 35 jaar zal de heer A.M. Both zijn funktie als boekhouder van de Firma A. van Eeste ren, drankengroothandel, per 1 maart 1989 beëindigen. Hij zal van zijn welver diende - vervroegde - pensioen gaan genieten. Voor hij bij de fa. Van Eesteren in dienst trad, was dhr. Both werkzaam bij Wijn huis Kolff Bij drankengroothandel ES hield dhr. Both zich niet enkel met de boekhou ding bezig, hij was ook adviseur bij de in- en verkoop. Zijn werkgever en collega's gunnen dhr. Both de thans aangebroken levenspe riode en wensen hem graag toe nu alles te kunnen doen waarvoor hij tot nog toe geen tijd had. De heer Both zal worden opgevolgd door mevr. Nannie Verdonk, met als assistente mevr. Marian Molenaar, voor velen geen onbekende. OOLTGENSPLAAT Op vrijdag 3 maart a.s. hoopt de Oranje vereniging „Ooltgensplaaf zijn Alge mene Ledenvergadering te houden. Deze vergadering zal plaats vinden in 't Centrum te Ooltgensplaat; de aanvang is 20.00 uur. Biddag OUDDORP Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Heemskerk en 19.30 uur ds. W. J. op 't Hof— Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J. C. Weststrate, 's-Graven- polder Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. Joh. Smink. STELLENDAM Herv. Gem. 14.00 en 19.00 uur ds. J. Codée; biddagkol- lekte. MELISSANT Herv. Gem. 10.00 uur ds. W. Pieters, Genemuiden en 19.00 uur ds. A. Vlietstra jr.; biddagkollekte Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. B. v.d. Heiden, Hardinxveld-Giessen- dam Ger. Kerk 19.00 uur ds. P. Rozeboom Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 19.00 uur ds. W. Verhoeks, Arnemuiden. DIRKSLAND Herv. Gem. 10.00 uur ds. I. Hoornaar en 19.00 uur ds. A. Kastelein; biddagkollekte Ger. Gem. 9.30, 14.30 en 19.00 uur ds. J. Koster. HERKINGEN Herv. Gem. lOOO uur ds. T. E. van Spanje en 19.00 uur ds. K. ten Klooster Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. Bac, Bodegraven. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. de Lange; koliek ten: 1. diakonie en 2. kerkvoogdij Lukaskapel 19.00 uur ds. J. T. Ca- zander; bidstondkollekte. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 14.30 uur ds. K. ten Klooster en 19.00 uur ds. P. H. van Trigt; koliekten diako nie en kerkChr. Ger. Kerk 15.00 en 19.30 uur ds. A. Baars Ger. Gem. 10.00,14.30 en 19.00 uur ds. J. W. Ver- weij, Amersfoort. NIEUWE TONGE Herv. Gem. 14.30 en 19.30 uur ds. A. Belder; Ie kollekte kerkvoogdij en 2e kollekte biddag kollekte Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J. Beens, Scherpenisse. OUDE TONGE Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. N. P. J. Kleiberg; bid dagkollekte voor de kerk. STAD aan 't HARINGVLIET Herv. Gem. 19.00 uur ds. Joh. de Rijke Ger. Gem. donderdag 15.00 en 19.30 uur ds. A. Bac, Bodegraven. De Evangelische Omroep maakt op donderdagavond 2 maart in Oude Tonge een radio-opname voor het pro gramma „Met muziek het hele land door". De avond vindt plaats in „De Grutterswei", Willemstraat 14. In verband met de radio-opname wordt belangstellenden verzocht uiterlijk 19.30 uur aanwezig te zijn. Het belooft een avond vol ontspanning, muziek en zang te worden. Om hier voor te zorgen zullen aan deze avond de vol gende mensen hun medewerking verle nen: Gert en Hermien Timmerman, de gebroeders Brouwer, Vocalgroep Voice, het Nederlands Accordeon-duo Anna en Paula van Wanrooy en EO's radio- en tv-orkest Psalter onder leiding van Harry Govers. Vaste onderdelen van „Met muziek het hele land door" zijn de Talentenjacht en twee spelletjes. Bij het spel „Ken uw land" worden de kandidaten getest op de kennis van hun eigen provincie. Bij het spel met het publiek is er als hoofd prijs een diner voor twee personen. Gast op deze avond zal TV-presentator Bert van Leeuwen zijn. De presentatie van deze avond is in handen van Wim Pols, bekend als presentator van het radioprogramma Country Trail. In „De Grutterswei" is ook een informa tiestand van de Evangelische Omroep aanwezig. De toegang is uiteraard vrij. DEN BOMMEL Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. Vos, bidstondkollekte Ger. Kerk 10.30 uur bidstond met de kinderen van de Chr. School en belangstellenden enl8.30uur drs. W. Venema. OOLTGENSPLAAT Herv. Gem 19.00 uur ds. C. J. W. Verboom, bid stondkollekte Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J. Karens, Opheusden Ger. Kerk 20.00 uur drs. W. Venema LANGSTRAAT Herv. Gem. donder dag 2 maart 19.00 uur ds. C. J. W. Verboom.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1