Groot deel waterbodems in Zuid-Holland vervuild Plaatwerk Leasing Het lied van de arbeid klinkt weer in hartje Sommelsdijk Leerlingen van „de Groen" bedachten Vogelvooropvangcentrum VERWERS auto's Garage Knöps B.V. 01877-1309 Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Citroen-Hesselink Vergadering Oranjever. „Dirksland" Brandweeronderscheidingen Goedereede Ledenvergadering Rode Kruis te Achthuizen Praathuis Youth for Christ Batterij-aktie gemeente Goedereede een groot succes hwibreéMse alle merken '-aSj - ole Jaargang -------- VRIJDAG 24 FEBRUARI 1989 No. 5778 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEP£FORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 Bijna tachtig procent van de Zuidhol landse waterbodems is in meer of min dere mate verontreinigd. Dat blijkt uit een onderzoelc dat is uitgevoerd op gezamenlijk initiatief van de provincie Zuid-Holiand en de Zuidhollandse waterkwaliteitsbeheerders (de hoog heemraadschappen van Delfland, Rijn land en Schieland, het zuiverings schap Hollandse Eilanden en Waar den en het Grootwaterschap van Woerden). De waterschappen hebben de taak de binnenwateren, zoals kanalen en sloten, regelmatig te baggeren voor een goede aan- en afvoer van water en omdat de grotere wateren goed bevaarbaar moe ten blijven. In Zuid-Holland is het een steeds groter probleema om baggerspecie op een milieuhygiënisch verantwoorde manier te bergen. Daarom hebben de waterkwa liteitsbeheerders en de provincie eind 1987 besloten een inventarisatie uit te voeren naar de hoeveelheid te bergen baggerspecie en naar de kwaliteit van die specie. Over de kwaliteit van de waterbodems werd veel verondersteld, maar er was in feite weinig bekend. Nu blijkt dat de ver vuiling ernstiger is dan tot nu toe werd aangenomen. Resultaten In Zuid-Holland moet per jaar ruim 1 miljoen kubieke meter natte baggerspe cie worden verwijderd. Tot het jaar 2000 is dat 12 miljoen ml Een voorzichtige schatting gaat ervan uit dat er voor de verwerking van vervuilde waterbodems tot dat jaar 500 miljoen gulden extra nodig is. De Rijkswateren zijn m het onderzoek niet meegeteld. Het onderzoek geeft aan dat: - 20 a 25 procent van de waterbodems voldoet aan de basiskwaliteit, deze specie is algemeen toepasbaar; De Oranjever. „Dirksland" houdt a.s. dinsdag 28 februari 's avonds om 8.00 uur zijn jaarlijkse alg.vergadering in Ver.gebouw „Onder de Wiek". Er zal o.m. bestuursverkiezing worden gehou den; aftredend en niet herkiesbaar zijn dhr. T. Meijer en mevr. H. J. M. Gielbert- de Jong. Voorts zal het programma voor Konin ginnedag 1989 worden besproken. Tijdens de jaarvergadering van de vrij willige brandweer te Goedereede zijn door burgemeester G. van Velzen aan de volgende personen onderscheidingen uitgereikt voor trouwe dienst. Aan de heer K. van Heest werd uitge reikt het bronzen brandweerkruis voor I2V2 jarig dienstverband. Wegens een dienstverband van 20 jaar werd de gesp met oorkonde uitgereikt aan de heren A. C. G. Groenendijk, A. Klink, J. G. de Ronde, J. N. Troost en K Troost. OOLTGENSPLAAT e.o. Het bestuur van de afdeling Ooltgens- plaat en omstreken van het Ned. Rode Kruis heeft een ledenvergadering uitge schreven voor maandag 27 februari 1989 in de FlOS-kantine te Achthuizen. Aan vang 19.30 uur. Na opening en behandeling van de diverse verslagen zal er een bestuursver kiezing gehouden worden. Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren: P. Kamp (op eigen verzoek) en P. in 't Veld, wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. Voor deze vacaturen kun nen kandidaten worden gesteld, zoals omschreven in de huis-aan-huis be zorgde convocatie. Na de pauze zullen de Landsteinerpen- ningen worden uitgereikt en volgt er een verloting waarvan de netto-opbrengst bestemd is voor het Jeugd Rode Kruis. Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid Rode Kruis-artikelen te bezichtigen en uiter aard te kopen. U bent hartelijk welkom op deze ver gadering. - 15 a 20 procent van de waterbodems heeft de slechts kwaliteitsklasse en komt in aanmerking voor nader on derzoek; - de rest moet, afhankelijk van de kwa liteit, met meer of minder voorzienin gen worden geborgen. De slechte kwaliteit van de waterbo dems is voor het merendeel toe te schrij ven aan de zogenaamde PAK's (po- lyciclische aromatische koolwaterstof fen) en minder aan zware metalen. De PAK's komen uit verbrandingsgassen (voer- en vaartuigen), bitumen (wegen en dakbedekkingen) en uit impregneer middelen in de waterbouw (voor palen, beschoeiingen en dergelijke). Er moet dan ook verdere aandacht wor den besteed aan de bronnen van PAK's en de verspreiding daarvan in het Zuid hollandse milieu. Naast deze bronnen moeten de aanwijs bare vervuilingen worden teruggedron gen. Aanbevelingen De werkgroep die het onderzoek heeft verricht komt met een aantal aanbe velingen: - Voor de berging van baggerspecie moet een beleidsplan worden opge steld waarin tevens konkrete ber- gingslokaties moeten worden aan gegeven. - Met het rijk moet verdere worden gesproken over het beheer van de waterbodems en over de financiering van de sanering van vervuilde water bodems. Overigens vinden de kwali teitsbeheerders en de provincie dat het rede'.i'^ dat de saneringskosten uit de algemene middelen worden gefinancierd. - Een of twee studieprojekten op de meest vervuilde lokaties kunnen meer inzicht geven in de mogelijkheden van de sanering. MIDDELHARNIS Zaterdag 25 februari a.s. is er op ons schip de „Windekind" een avond om gezellig bij te kletsen. We zullen ook het een en ander naar voren brengen! ledere jongere is hartelijk welkom. Plaats: haven Middelhamis, 8 uur 's avonds. j-^f mieris namens team! In het kader van de inzameling van zogenaamd klein chemisch afval is een aktie gehouden waarbij op de scholen in deze gemeente batterijen ingezameld werden. Deze aktie liep van 1 september vorig jaar tot 1 januari van dit jaar. In totaal werd in die periode 3.650 kg. batterijen ingezameld. Dat is gemiddeld per leerling 2,9 kg. Aan deze aktie is een prijs verbonden namelijk een bedrag van ƒ5.000,- te besteden aan een computer met toe behoren. Deze prijs is gewonnen door de Christe lijke Nationale Basisschool „Zomer- land" te Stellendam met een totaal gewicht van 406,5 kg. of gemiddeld 5,89 kg. per leerling. De uitreiking van deze prijs dient nog plaats te vinden. Daarnaast zal de gemeente Goedereede aan de overige scholen een premie toe kennen van 50 cent per opgehaald kg. batterijen. Nu deze aktie op de scholen is afgelo pen, betekent dat niet dat batterijen etc. weer via de minicontainer weggegooid kunnen worden. In verschillende win kels in onze gemeente staan batterijbak- ken waarin u deze voor het milieu zo gevaarlijke stoffen kunt achterlaten. De volledige uitslag van de batterij-aktie is: 1. C.N.S. „Zomeriand" met 406,5 kg. 2. Chr. Basisschool Ouddorp met 2079,5 kg. 3. N.H. Basisschool Stellendam met 533,5 kg. 4. Openbare Basisschool Stellendam met 244,5 kg. 5. Chr. Basisschool Goedereede met 169 kg. 6. Openbare Basisschool Goedereede met 130 kg, 7. Openbare Basisschool Ouddorp met 87 kg. Voor het verrichten van groot en klein electrotechnisch installatiewerk Bieden wij: Ruim 40 jaar ervaring in Licht, kracht, zwakstroom- signaal-, alarm-, geluids installaties enz. vakbekwame medewerkers, die gebruik maken van de nieuwste technieken ontwerpen en tekenen in eigen beheer, daardoor een goede kwaliteit voor een zeer redelijke prijs. Middelhamis Telefoon 01870-2222 voor RENAULT-dealer t Verkoop na 17.00 uur: p na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Dirksland, 01877 - 1357 A. J. van Rumpt fWB-^IJ^ii^l voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Ware Sommelsdijkers die 't óók niet helpen konden dat de tand des tijds maar voortvrat aan de pand jes in de Dubbele Ring zullen de laatste jaren dikwijls 't hoofd mis moedig hebben geschud: „dat het met 't aanzien van hun dorp zover nog eens komen zou....! Gelukkig waren er ook Sommelsdijkers die 't wél helpen konden en dankzij hun inspanning klinkt er sinds woensdag het lang niet gehoorde lied van de arbeid; de werkploeg is aanwezig. Léven, betekent dat in 't oude hart van Sommelsdijk, dankzij...., 't lijkt nauwelijks te rij men, het bestuur van de voorma- Uge Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg Sommels dijk! Ondersteuning en onderhoud van armen, waartoe de Instelling zich geroepen had geweten werd haar in de zestiger jaren door de Sociale Wetgeving uit handen genomen. De meeste „Armbesturen" leverden hun bezit in bij de Gemeenten, maar de Sommelsdijkse Instelling ontsprong die dans vanwege haar langdurig en eerbiedwaardig verle den. Het betekende dat een nieuwe taak kon worden opgepakt; het werd monumentenbehoud en monumen- tenbeheer, waaraan meer dan grote behoefte bleek. In 1987 was er, goed gekeurd door Gemeentebestuur en Gedeputeerde Staten de Stichting voor „Sociale en Maatschappelijke Belangen" (SMB) en sinds woens dag is er de daadwerkelijke aanpak; geweldig voor Sommelsdijk! Geen wonder dan ook dat dhr. J. P. Kastelein, voorz. van de uit de SMB voortgekomen Stichtingen „Monu mentenbehoud" en „Monumenten- beheer" met zijn overige bestuur- deren uitkijkt naar het gereedko men van het werk, in september. Drie panden in de St. Joris Doel- straat en het 17e eeuwse monumen tenpandje Dubbele Ring 7 zullen dan 4 wooneenheden bergen en er weer stralend bijstaan. Wie graag zo'n pandje wil bewonen kan zich daartoe opgeven bij de SMB secre- taris, dhr. S. L. Visser, Rembrandt- laan 26, 3241 AK Middelhamis. Uiteraard kunnen slechts 4 belang stellenden worden geholpen, maar de Stichting heeft ook al de restaura tie van andere pandjes op het oog, zoals die in de Ring te Middelhamis en het monumentenpandje Oost dijk 14, eveneens in Middelhamis. Na restauratie/renovatie zal de Stichting Monumentenbeheer voor de exploitatie zorg dragen. De wo ningen zullen niet worden ver kocht. De Stichting heeft het Goesse archi tectenbureau van Doom b.v. in de arm genomen dat zich in zijn plaats van vestiging heeft bewezen bij de renovatie van de Goese binnenstad. Aannemer is Wielhouwer b.v. Alle betrokkenen streven naar het doel dat de Stichting zich gesteld heeft, bescherming en behoud van het specifieke historische karakter van het betreffende dorp. Subsidie wordt verkregen van de Prov. dir. Volkshuisvesting, de Rijksdienst Monumentenzorg en de Gemeente Middelhamis. De verbeteringswer- ken passen uitstekend in het dorps vernieuwingsplan dat de Gemeente voor Sommelsdijk ontwikkelt. Mevr. Voogd-Tanis, Molenweg 26 te Ouddorp, beheerster van het Vogelvoor opvangcentrum „de Hoop" heeft woens dagmiddag twee leerlingen en de directeur van de Chr. Basisschool „Groen van Prinsterer" te Middelhar- nis op bezoek gehad. Bezoekers geven haar meestal zieke of gewonde vogels af zodat die onder de zorgende handen van mevr. Voogd weer op verhaal kunnen komen maar de Middelharnisse bezoe kers hadden een andere boodschap, zoals onderstaand door de scholieren zelf wordt verhaald: Milieuprojekt geslaagd Van maandag 23 januari tot en met woensdag 1 februari hielden we op de Groen van Prinstererschool een projekt. We spraken met elkaar over het onder werp: Zorg voor je omgeving. Alle groe pen van de school hebben er hard aan gewerkt. Er werden interessante werk stukken gemaakt, die op de gang en in de hal werden opgesteld. De muren hin gen vol met mooie tekeningen. Op 1 februari konden ouders, familieleden en belangstellenden komen kijken naar onze tentoonstelling. Dat werd een leuke avond! Er was dan ook van alles te doen: grabbelen, raden van een aantal melkpakken, raden van het gewicht van een gevulde vuilniszak, enveloppen trekken. Die waren zo uitverkocht. Er werden ook dia's gedraaid over de natuur en een film over de AVR (Afval verwerking Rijnmond). De film en de dia's waren gratis te bekijken. Voor een luttel bedrag kon er limonade en cake gekocht worden. Voor de ouders was er koffie. Bij een kraampje kon je je hand tekening zetten voor het beschermen van de bossen. Aan veel aktiviteiten is Hartelijke groeten van leerlingen uit groep 8 van de Groen van Prinstererschool. (Voor wie het streven van Mevr. Voogd geldelijk wil ondersteunen geven we het Banknr. waarop een gift, die besteed zal worden aan uitbreiding van de opvangmo- gelijkheid hartelijk welkom is. Het nr. is 49.91.09.899 op de Amro te Ouddorp; red.). VlNGCRLiNG 3-VIDOELMARNlS-TEL OtR-70-25!a Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Verkoop Service &1871 - 1662 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet FOTO - FILM - HEPOnTAGE - VIDEO - COMPUTER Cn CD C=l CD CI3 ■■■■■■USi^ C3 CU ^D Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 Stichtingsvoorz. Kastelein (r) in overleg met aannemer Wielhouwer. Het pand rechts op de foto (v/h Slagerij Zoon) krijgt in de plaats van de topgevel een platte kroonlijst en zal twee wooneenheden gaan bevatten. De overhandiging van het meegedaan door de bezoekers. Veel mensen gingen erbij stilstaan dat ze het huishoudelijk afval moeten sorteren: oud papier voor kerk of vereniging; medicijnen terug naar de apotheek; bat terijen in de bak; glas in de glasbak. Denkt u er ook eens goed over na! Mevrouw De Boer (van Terdege) heeft nog een verslag geschreven over ons projekt. Begin maart komt dat in Ter- dege-Junior. We hebben op de avond van de tentoonstelling veel geld opge haald. Dat gaat allemaal naar het opvangcentrum voor olieslachtoffers en gewonde vogels in Ouddorp. Het is bestemd voor dieren die door de slordig bedrag aan mevr. Voogd. heid van de mensen de dupe zijn gewor den. Sacha Donkersloot en Sjaak Vroeg- indeweij, allebei uit groep 8, zouden het geld, in totaal 660,97 gaan brengen. We hopen dat ze in Ouddorp het geld goed zullen gebruiken. Dan worden die bees ten weer gezond.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1