Uitreiking 3000e energie zuinige lamp Zeven jubilarissen bij „Advendo" Ooltgensplaat Open Universiteit lioudt informatiedag in Rotterdam over l(ort lioger onderwijs Politieberichten Gezonde voeding voor Ouderen Ledenvergadering „Nut en Sport" Middelhamis Wij zoeken enthousiaste leden voor ons koor! Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten 61e Jaargang DINSDAG 14 FEBRUARI 1989 No. 5775 Tel POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01^70 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 Veel vraag naar nieuwe vorm hoger onderwijs Het Kort Hoger Onderwijs waar mee de Open universiteit kort gele den is gestart staat centraal tijdens een open informatiedag die op zater dag 25 februari a.s. wordt gehouden. Belangstellenden, die meer willen weten over deze nieuwe vorm van hoger onderwijs, kunnen die dag van 10.00 tot 14.00 uur terecht in het studiecentrum. Oppert 38, in Rot terdam. Het Kort Hoger Onderwijs, dat in sep tember van het vorig jaar werd geïntro duceerd, bleek in een grote vraag te voorzien. Gedurende de maand hierop volgend bestelden ongeveer 9000 be langstellenden een studiegids. Het aan tal inschrijvingen op cursussen die van een KHO-programma deel uitmaken droeg bij aan de forse groei van het aan tal nieuwkomers aan de Open universi teit in 1988: van 11.000 in 1987 tot ruim 13.000 over het jaar 1988. Daarmee kwam het totaal aantal studerenden op ruim 35.000. Het Kort Hoger Onderwijs omvat opleidingen die zo'n 1000 tot 1500 uren studie vergen en die enerzijds sterk beroepsgericht zijn maar anderzijds een brede basis leggen voor voortgezette wetenschappelijke studie. Als begin van een hele reeks KHO-opleidingen zijn momenteel beschikbaar Bedrijfskunde, Informatica en Financieel-ekonomisch overheidsbeleid. De studies zijn opgezet volgens het didactisch concept van de Open universiteit: telkens losse cursus sen, die thuis worden bestudeerd in eigen tempo en met de mogelijkheid van begeleiding in het studiecentrum. GOEDEREEDE E. Tanis 101 jaar Op 15 februari 1989 hoopt de heer E. Tanis, wonende in het verzorgingstehuis „De Vliedberg" te Ouddorp 101 jaar te worden. Burgemeester en wethouders hopen de jarige op die dag hun gelukwensen aan te bieden. Tijdens de informatiedag zullen mede werkers van de Open universiteit uitleg en individueel advies geven over het KHO, dat speciaal is bedoeld als her- en bijscholing voor mensen die werkzaam (willen) zijn in het midden- en topkader bij het partikuliere bedrijfsleven, de (semi-)overheid en bij non-profitorga- nisaties. Er kan een studiegids worden verkregen waarin alle keuzemogelijkhe den uitgebreid staan beschreven. In het studiecentrum ligt eveneens het volle dige onderwijsaanbod ter inzage, in middels meer dan zeventig cursussen omvattend. Uit Rotterdam en omgeving staan mo menteel 3.286 studenten ingeschreven voor een of meerdere cursussen. Ter ver gelijking: volgens in 1983 gemaakte prognoses zouden pas in het midden van de jaren negentig, wanneer de ont wikkeling van het gehele onderwijsaan bod is voltooid, 3.120 studenten met een studie bezig zijn. De Kleindierensportvereniging „Nut en Sport" nodigt u uit voor de ledenverga dering 22 februari 1989 aan de Philips- hoofjesweg achter de brandweerkazerne te Dirksland. De aanvang is 20.00 uur. Nieuwe leden en belangstellenden zijn van harte welkom. De contributie is slechts 10,- per jaar. Uw eerste kopje koffie is gratis. Jaarverg. Plattelandsvrouwen MldCicn-Fiakkee De afdeling Midden-Flakkee van de Nederl. Bond van Plattelandsvrouwen houdt donderdag 23 februari haar jaar vergadering, 's Avonds om kwart voor 8 in wijkgebouw „De Zwaluw" te Som melsdijk. Er zal o.m. bestuursverkiezing plaatsvinden en er zal - door mevr. B. v.d. Heuvel - een inleiding worden gehouden over het thema „Vrouw in de overgang". De Energie Zuinige Lampen Aktie welke op dit moment door de EMGO in samenwerking met OSRAM NEDERLAND wordt gevoerd is tot op heden succesvol verlopen. Dit heeft er toe geleid dat op j.l. zaterdag de 3000e Ener gie Zuinige Lamp aan de familie Jongejan uit Sommelsdijk kon worden uit gereikt. Plaats van handeling was de informatiestand van de EMGO op de 2e Familiebeurs in sportcomplex „De Staver" te Middelhamis. De uitrei king werd verricht door de direkteur van de EMGO de heer ir. D. A. la Fleur, welke eveneens een door OSRAM NEDERLAND beschikbaar gestelde set Dulux-EL lampen aan de familie Jongejan overhandigde. Uit handen van de heer Bloem van OSRAM NEDERLAND ontving mevrouw Jongejan een zilveren hanger. De Energie Zuinige Lampen Aktie loopt tot en met 21 februari 1989. Tot die datum kan de antwoordkaart uit de huis-aan-huis verspreide mailing wor den ingestuurd terwijl de lampen tegen de aktieprijs van 35 gulden tot en met 11 maart 1989 bij de deelnemende detaillist kunnen worde afgehaald. Na deze datum geldt weer de normale prijs. Een 39-jarige inwoner van Amsterdam J. A. W. V. werd aangehouden door de Recherchegroep van de rijkspolitie te Assen. Deze persoon had een zeer groot aantal inbraken gepleegd. Ook de inbra ken in de bibliotheek te Middelhamis in 1987 en inbraken bij de fa. Breston en een kleuterschool te Nieuwe Tonge in 1986 werden door hem gepleegd. De ver dachte zit in voorarrest. N.a.v. een ingesteld onderzoek naar de vernielingen tijdens de oud-nieuwvie- ring dit jaar kon een 20-jarige inwoner uit Sommelsdijk, A. H. N. worden gehoord. Hij bekende de vernieling van een ruit van de surveillance-auto in die nacht. Proces-verbaal wordt opgemaakt. Op zaterdagavond 11 februari moest de brandweer van Nieuwe Tonge uitruk ken. Op de Westdijk was een personen auto in brand geraakt. De brandweer kon niet meer voorkomen dat het voer tuig totaal uitbrandde. In de afgelopen week werden twee jon gens aangehouden i.v.m. een aantal ver nielingen in de nacht van 4 op 5 februari j.l. aan het Schelpepad te Dirksland. Een 23-jarige inwoner van Sommels dijk, W. K. bekende de vernieling van twee geparkeerde auto's. Samen met een 17-jarige inwoner van Oude Tonge F. van E., hadden zij nog een fiets vernield. De totale schade bedroeg ongeveer 3000 gulden. Uit een radio/tv-zaak in Dirksland werd een videorecorder inclusief afstandsbe diening weggenomen. De winkel was tij dens de diefstal geopend. In een on bewaakt ogenblik nam de dader de videorecorder weg uit de rekken en zag kans ermee te verdwijnen. Een jongeman uit Dirksland stond zijn vaardigheid in het omgaan met een nunchaku-wapen op de weg te demon streren. Het bezit van dergelijke Japanse wurgstokken is verboden. Het wapen werd inbeslaggenomen en tegen de jon gejan werd proces-verbaal opgemaakt. De brandweer van Dirksland moest de afgelopen week uitrukken om een brand in een grote vuilcontainer te blussen. De inhoud bleek door spelende kinderen in brand te zijn gestoken. Enkele dagen later raakte de inhoud van een andere container in. Ook hier zijn spelende kin deren de oorzaak geweest. Een alerte brandweerman kon de brand met en kele emmers water blussen. DEN BOMMEL Wie heeft er zin om mee te zingen? Kom dan eens luisteren naar het koor in Den Bommel. Wij zijn een enthousiast jongerenkoor, dat voornamelijk gospelliederen zingt. Heb je interesse, kom dan eens langs: We oefenen 3 donderdagavonden in de maand van 20.00 tot 22.00 uur in de con sistorie van de Gereformeerde Kerk aan de Molendijk. Of bel voor informatie naar Piet en Joke Bakelaar, tel. 01870-6741. De plaatselijke commissie welzijnswerk voor Ouderen te Oude Tonge, organi seert een voorlichtingsmiddag over Ge zonde voeding voor Ouderen. Deze middag gaat plaats vinden op woensdagmiddag 22 februari 1989 a.s. in het Dienstencentrum. Aanvang 14.00 uur. De middag wordt verzorgd door me vrouw L. Hagenbeek, als diëtiste aan het Kruiswerk verbonden. De middag is kosteloos en u wordt met koffie en koek ontvangen. Daar voeding een belangrijk onderdeel is van ons leven, is het zeker raadzaam, deze middag bij te wonen. Welkom zijn de Ouderen vanaf 55 jaar en ouder. Laat deze middag niet aan u voorbij gaan en komt dus. Voor het eerst in haar royaal 60-jarig bestaan heeft de Gemengde Zangvereniging ,Advendo" te Ooltgensplaat j.l. vrijdagavond tijdens de toen gehouden uitvoering in „'t Centrum" („prachtig geworden", vonden de vele bezoekers) een aantal jubilarissen gehuldigd, zeven in totaal. Op de foto ziet u ze terug, nog vóór ze met bloemen en een gouden of zilveren speld gesierd waren. Van links naar rechts: mevr. A. Duim-Bruinse (35 jaar lid), Ina Birkhoff-van Nimwegen (44 jaar lid), mevr. A. Poortvliet-de Vos (39 jaar lid), de heer C. Buscop C.W.zn. (38 jaar lid), mevr. A. Landheer-de Ruijter (43 jaar lid), mevr. S. van Putten-Troost (43 jaar lid) en mevr. M. Remis-Neele (34 jaar lid). mimtMtAmo': Nlaandtrekking Cursus Financieel lyianagement in de detailhandel In maart a.s. start CIMK/RIMK in samenwerking met de Kamer van Koop handel voor Zuid-Holland Zuid een cursus financieel management in de detailhandel. Deze cursus is bestemd voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Veelal zien ondernemers hun balans en verlies- en winstrekening als een histo risch overzicht en noodzakelijk voor de aangifte inkomstenbelasting of ven nootschapsbelasting. Een nadere analyse van de balanscijfers geeft echter een aantal belangrijke in zichten die helpen voorkomena dat financiële problemen in de toekomst ontstaan. Zo spoort een juiste analyse van de verlies- en winstrekening knel punten op en geeft aan in welke richting naar een oplossing kan worden gezocht. In de cursus die verdeeld is over vier avonden komt het volgende aan de orde: DE BALANS - de ontwikkeling van de diverse balansposten - de financiële structuur van het bedrijf - de solvabiliteit - de liquiditeit. DE VERLIES- EN WINSTREKENING - de kostenstructuur van het bedrijf - het belang van de kengetallen bij de beoordeling van het bedrijf - de rentabiliteit van het bedrijf - de verlies- en winstrekening als beleidsinstrument. Verder wordt aandacht besteed aan bedrijfsfinanciering, het opstellen van begrotingen en de relatie met de ac countant. De cursus wordt gehouden op 13, 20 maart, 3 en 10 april 1989 van 19.00-21.30 uur in het Ondernemingshuis, Groen- markt 17, Dordrecht. Voor nadere informatie en aanmeldin gen kan kontakt opgenomen worden met het RIMK Zuid-Holland Zuid, tel. 078-337214 of 337234. Abonneert U op Eilanden-Nieuws Kamerorkest 'de Drieklanl(' weer in Brouwershaven Voor de zesde maal organiseert „de Roode Lelie" een optreden van het kamerorkest „de Drieklank" in Brou wershaven. Dit orkest staat garant voor een goed verzorgde, gevarieerde avond met muziek; waarbij een beetje „swing" niet uit de weg wordt gegaan. De Drieklank, onder leiding van diri gent Henk van Dijk, treedt op met het kamerorkest „KSO" uit Den Haag. Solisten zijn Herma van Houten, piano en Gerard van Son, klarinet. Als afwis seling fungeert het fluitensemble „The Swinging Whistiers". Het programma omvat werk van de componisten Beethoven, Bizet, Handel, Schubert en Haydn. Het concert vindt plaats op vrijdag 17 februari om 20.00 uur in het Tonnenma- gazijn te Brouwershaven. Geslaagden zwemdiploma's „de Gooye" Zaterdag 11 februari was er diploma- zwemmen voor zwemvaardigheid 1, 2 en 3 in zwembad „de Gooije" te Dirksland. Dit diploma bestaat uit het basispakket waaronder alle zwemsla gen vallen zoals borstcrawl, rugcrawl, enz. en daarbij 2 keuzevakken te weten zwemmend redden en snorkel- duiken. Er waren in totaal 31 kandida ten en alle zijn geslaagd. Hier volgen de namen: Niels Wiese; Diane Velgersdijk; Teon Koote; John Achterberg; Robert van Lenten; Raymond v.d. Velde; Bianca Vogelaar; Saskia Matthee; Esther van de Graaf; Jaco Peeman; Ingmar Adam; Marijn Legerstee; Edwin Luime; Arjan Kuipers; Astrid van Kempen; Mirjam Dunk; Anton van Koppen; Arend- Machiel Brobbel; Ronald Achterberg; Gaby Kolmus; Daphne Kolmus; Jan Pieter van Dam; Luc Wols; Jos Schoe- vers; Benny Schoevers; Joachim Dunk; Paul Brinkman; Jan Tanis Helene Leo- nie Heemes; Anieta Luime; Jaap Ge braad. WD-bijeenkomst: Het midden- en kleinbedrijf in Europa na 1992 Zoals gebruikelijk organiseert de Onder- centrale van de WD op Goeree Over- flakkee ook dit jaar weer haar jaar lijkse bijeenkomst. In 1992 moet het verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal binnen Europa geheel vrij zijn. Een Europese markt met 320 miljoen afnemers zal grote gevolgen hebben voor de strategie en de struktuur van het Europese be drijfsleven. De internationale ontwikke lingen kenmerken zich door een enor me dynamiek, waarbij de Nederlandse concurrentiepositie van het midden- en kleinbedrijf immers zoveel mogelijk intakt moet blijven. Dat betekent dat ondernemingen gedwongen zullen wor den efficiënter te werken en meer en meer zullen moeten letten op de prijs/ kwaliteit verhouding van hun produk- ten. Meer dan ooit zal het gaan om de kwali teit van produkten en diensten. Wat daarbij allemaal komt kijken en hoe het midden- en kleinbedrijf kan inspelen op deze nieuwe ontwikkelin gen zal op vrijdag 24 februari 1989 uitge breid aan de orden komen tijdens deze WD-bijeenkomst. Als spreker is aanwezig het WD Tweede Kamerlid mr. G.B. Nijhuis. Aanvang 20.00 uur. Plaats: „De Scha kel" te Dirksland. ledere belangstellende is van harte welkom. *^-i"i-ii-'*ir) MELISSANT Ophalen oud papier Morgenavond zal ten bate van het res tauratiefonds van de Herv. Kerk weer oud papier worden opgehaald. NIEUWE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. J. Koster (bev. ambtsdr.). OOLTGENSPLAAT heden (dinsdag) avond 7.30 uur ds. A. F. Honkoop van Zwijndrecht. van de MT/E ^Qx^O=^00 een prijs van 100,— voor; Marja Melissant Scharloopad 69 Herkingen fiEPORTAGE - VIDEO Ci C3 1=3 C^ C3 ■■■■■■USi.C CU CJ m C3 C3 - Teletoon OSB70-684]

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1