Politieberichten Warme Bakkers De Visser Sommelsdijk vernieuwden hun zaak Koninklijk Goud voor oud-kerkvoogd M. de Groot M'harnis t^ljf^ fiamiS^inaa Extra kerkdiensten Geref. Gemeenten Belangrijk kruispunt in Den Bommel volgende week gesloten De „vissersknechtenbond" I ndoortou wtrektournooi Kinderjury in bibliotheek! Beurs Wonen Vrije tij Raad Oostflakkee beslist over Intergem. Samenwerkingsverband 61e Jaargang No. 5773 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 MIDDELHARNIS Fietsvernielers aangehouden In de loop van vorige week konden twee jeugdige verdachten worden aangehou den. Beiden, J.N. 16 jaar inwoner van Sommelsdijk en T.B. 16 jaar inwoner van Middelharnis, bekenden een groot aantal vernielingen aan fietsen, alsmede de diefstal van fietsen. In totaal werden zo'n 11 fietsen vernield. Van de gestolen fietsen werd een aantal uit de haven gevist. Na verhoor en het opmaken van proces-verbaal konden de verdachten in vrijheid worden gesteld. De zaak kwam aan het rollen toen de eigenaar van een personenauto zag dat men bezig was om de siervelgen van zijn auto te halen. Uit het door hem opgegeven signalement kon kort hierop één van de daders wor den aangehouden. Op vrijdag 3-2-89 omstreeks 20.15 uur vond er een eenzijdig ongeval plaats op de Oudelandsedijk te Sommelsdijk. De bestuurder, de 22-jarige M.J. te Oud- dorp, raakte komende uit de richting van Sommelsdijk, de macht over het stuur kwijt. Na de bocht met de Christof- feldijk botste de auto frontaal op een boom. De bestuurder raakte hierbij gewond. Hij werd voor onderzoek over gebracht naar het ziekenhuis, waar tevens een bloedproef werd afgeno men. Omstreeks 21.30 uur wei;d de bestuurder van een personenauto, de 32-jarige J.R.M, van E. uit Roosendaal, aange houden, omdat zijn rijgedrag hiervoor aanleiding gaf. De bestuurder van deze auto reed over de Provincialeweg 47 in de richting van Nieuwe Tonga. Hij bleek teveel alkohol gedronken te hebben. Een bloedproef was het gevolg. Op de parkeerplaats aan de Meerkoet te Sommelsdijk werd een donkerblauwe Volkswagen Passat behoorlijk bescha digd. Het rechter voor- en achterportier, alsmede de rechterachterzijde werden bekrast met een witte (bak)steen. Ook werd deze steen met kracht tegen het rechterachterportier geslagen waardoor er een deuk ontstond. Gezien de schade is het niet uitgesloten dat deze werd toe gebracht door spelende kinderen. Ge tuigen worden opgeroepen zich bij de politie van Middelharnis te melden. De voor dorpse begrippen drukbereden kruising - Voorstraat-Molendijk - zal volgende week 13 tot en met 18 februari de hele week afgesloten zijn. Die maat regel is onontkoombaar in verband met de aanleg van een influentpersleiding vanuit het dorp naar de aan de Groene- dijk in aanbouw zijnde awzi, de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het ver keer zal langs de hanve worden omge leid. Tijdens die week zal een bushalte in het dorp komen te vervallen. De omwonenden zullen van de verkeers maatregel op de hoogte worden ge steld. DIERENBESCHERMING Opgevangen in Melissant: zwarte poes met wit snoetje, befje en buik en 4 witte pootjes. Inl. mevr. v.d. Werf, Margriet laan 7, Melissant, tel. 01877-1905. Vermist: sinds 2 febr. rood katertje, plm. 2 jaar. Inl. graag Koninginnelaan 12, Sommelsdijk, of tel. 01870-4511. Na intensief onderzoek kon te Nijme gen een verdachte worden aangehou den, die verantwoordelijk is voor een groot aantal inbraken in onder andere bejaarden- en verzorgingstehuizen. Deze persoon, de 39-jarige P.A.J.M., die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, wordt verantwoorde lijk geacht voor een honderdtal inbra ken. De recente inbraken in „De Goede Ree" te Sommelsdijk en „Vroonlande" te Dirksland kunnen ook op zijn lijst worden bijgeschreven. In de nacht van 4 op 5 februari werden een bestel- en een personenauto zwaar beschadigd. Beide auto's stonden gepar keerd aan het Schelpenpad te Dirks land. In de zijkant van de bestelauto werden twee deuken getrapt en werd het handvat van de schuifdeur afgebroken. Van de personenauto, een Citroen (Eend), werd het linnen dak vernield, de antenne werd eraf gebroken en er werd een deuk in getrapt. Het vermoeden bestaat dat jeugd die op de bus wachtte hiervoor verantwoordelijk is. Een on derzoek wordt ingesteld. De Noordzeevisserij, tot dusver een bloei ende tak van visserij akomt in de knel, door de regelingen die van hogerhand wor den doorgevoerd, om de visserij te beper ken. Minister Braks wil de zeedagen regeling, zo ver doorvoeren dat nog slechts 152 dagen mag worden gevist. Daarnaast zijn er de prijzen die onder druk staan van de aanvoer uit het buiten land d.w.z. met buitenlandse schepen. De bemanningen van de Nederlandse kotters beginnen dat in hun portemon nee te voelen, maar dat niet alleen, een opvarende van een Noordzeekotter, die ontslagen wordt en geen ander werk kan vinden, is na vier weken niet meer verzekerd. Hij kan zijn spaarcenten gaan opeten en komt dan in de bijstand terecht want een opvarende op een kotter vaart op een z.g. Maatschapskontrakt. Als reaktie op de onzekere toestand voor de „vissersknechten" die nu gaat ont staan is in Urk door vijf personen, de „Vissersknechtenbond" opgericht. In enkele weken tijd hebben zich al 250 leden aangemeld. In het landelijk Sociaal Fonds voor de Maatschapsvissers zijn 2400 personen ingeschreven, waarvan 600 uit Urk. Omdat het initiatief in Urk is genomen zijn de mensen die zich hebben aange meld hoofdzakelijk uit Urk afkomstig. Jaap Wienen van de vervoersbond C.N.V zei desgevraagd, dat gestudeerd wordt op het opnemen van de „Vissers knechtenbond" in een deel van deze vakbond. Het staat vast dat de Vissers- vloot gesaneerd wordt (het aantal sche pen wordt of moet voor de Overheid minder worden) maar dat betekent ook ontslag voor een aantal opvarenden, die nu nog aan boord onder het „maat schapskontrakt" hun brood verdienen. OUDDORP Touwtrekklub „Akershoek" organiseert op zaterdag 11 februari een touwtrek- tournooi in de sporthal „Dorpstienden" te Ouddorp. Aanvang 2.00 uur nam. Vrij entree. Al de toppers zullen weer aanwezig zijn, dus het belooft weer een spannende en sportieve middag te worden. De kwaliteit van de produkten van Warme Bakker De Visser uit Sommelsdijk is aan geen enkele twij fel onderhevig, maar vrijdagmorgen, bij de herope ning van de vernieuwde winkel op de Oostdijk leek alles er toch nóg lekkerder op te zijn geworden! Het was dan ook niet zonder trots dat de bakkers families Senior en Junior en de verkoopsters voor de foto poseerden, want het mocht gezien worden, zoals trouwens door de vele klanten spontaan werd bevestigd. De jonge bakker Louw, één van de drie zonen De Visser, runt samen met vrouw, vader en moeder het Sommelsdijkse bedrijf, terwijl de beide broers de bakkersnaam De Visser in Dirksland en in Zierikzee presenteren. De winkel in Sommelsdijk had voor de inrichting van die prachtige zaken even moeten wij ken, maar dat is met de thans gepleegde vernieuwing helemaal goed gemaakt. Weliswaar is de plaats van vestiging boven op de Oostdijk misschien niet de meest ideale, teméér aandacht wordt er door de bak ker besteed aan de inrichting van de zaak en de opti male presentatie van het produkt. De Warme Bak kers De Visser hebben hun vaste klanten, maar elke week weer profiteert een nog groter publiek van de reklame-aanbiedingen die via de krant bekend wor den gemaakt. In de nieuwe winkel is 't plezierig komen en voor de verkoopsters prettig werken. De Herkingense gemeenschap die kortelings vanuit Middelharnis dhr. M. de Groot en echtgenote in haar midden heeft gekregen, moge weten dat niemand in Menheerse de fam. De Groot al kwijt had gewild. Zéker geldt dat voor de Hervormde Ge meente die in dhr. De Groot zelfs 37 jaar lang een toegewijd kerkvoogd administrateur heeft gehad. In kerk- bestuurlijke kring is met nogal wat verbazing van de verhuizing kennis genomen, maar er was kennelijk geen ontkomen aan. Vrijdagavond werden in „De Hoeksteen" de nieuwbakken Herkenaren nog eens op 't oude honk ontvangen. Weini gen konden toen vermoeden dat dhr. De Groot, na een voor hem „onver getelijke" avond, getooid met Ko ninklijk Goud weer naar Herkingen zou worden uitgezwaaid „Gérkingen", zei de pres. kerkvoogd dhr. KI. v.d. Ketterij maar steeds en aan tenminste één man uit de genodigden deed dat de nodige deugd. Ds. T. Poot, in 1957 Herv. predikant in Middelharnis en sindsdien goede vriend van de fam. De Groot, sprak er zijn blijdschap over uit dat in al die tusseliggende jaren dhr. v.d. Ketterij, wiens wieg in Arnemuiden heeft gestaan, z'n taele niet verloochend heeft. Ds. Poot was weer echt in 't vroe gere „dienaarlievende" Menheerse waar - toen al - dhr. De Groot maandelijks het traktement aan de pastorie bracht om zich die avonden voorts met de dominee en de onvergetelijke hulppre diker de eerw. heer Terlouw aan het sjoelspel over te geven. „Dat gebeurde dan achter de gordijnen van de pasto rie", onthulde ds. Poot waarin het mede dankzij dhr. De Groot de predikant aan niets ontbroken had. Natuurlijk was dhr. De Groot bij méér dan die maandelijkse sjoelcompetitie betrokken geweest. Pres. kerkvoogd v.d. Ketterij somde een veelheid van be moeienissen op, benadrukkend dat het ook daarin steeds was begonnen om de voortgang van de eredienst waarin de kerkelijke boekhouder derhalve ook stond in de dienst van de Koning der Kerk. Het systeem van inning van de vrijwillige bijdrage werd - met de inzet van 60 medewerkers - gestroomlijnd, de financiële mogelijkheid tot het instellen van een tweede predikantsplaats was bekeken, twee pastorieën en „De Hoek steen" werden gebouwd, de kerkramen werden gerestaureerd en nu weer is ver- Burg. mevr. Sleurink speldt dhr. De Groot de gouden medaille op, overigens vriendelijk door mevr De Groot op de handen gekeken. nieuwing of verbetering van het orgel in bespreking. Voor zijn betrokkenheid bij een en ander werd dhr. De Groot erken telijkheid betuigd. „Een dankbare lof is de ademtocht van de heilige blijd schap", aldus dhr. v.d. Ketterij die dhr. De Groot namens de Colleges van kerk voogden en notabelen met de welver diende dank ook een geschenkenbon aanbood. Een volgend geschenk was een Bijbel, aangeboden door dhr. Jac. de Waard als voorzitter van de beheers commissie van „De Hoeksteen". Namens de kerkeraad was het ds. K. ten Klooster die woorden van dank en bemoediging voor het verdere leven sprak. Ds. wist dat het ook dhr. De Groot's intentie is zich niet op eigen ver dienste te beroemen, maar de eer te geven aan Hem Die hem in Zijn dienst heeft willen gebruiken. In zijn dank woord bracht dhr. De Groot Gode dan ook dank voor de ontvangen genade te hebben mogen en kunnen doen waartoe hij zich geroepen had geweten. Koninklijk Goud Met een koninklijke missie bleek burg. mevr. Sleurink-Rabbinge naar de af scheidsavond te zijn gekomen. Met te groter genoegen vervulde ze die taak nu navraag had geleerd met hoeveel vrucht dhr. De Groot het financiële beheer langdurig heeft ver/uld. Het bleef even min onbesproken hoe hij, nog als boek houder van de Veiling, in de oorlogs jaren gekleed in het conducteursuni form van zijn vader, de bezetters om de tuin had geleid door uit goederenwa gons levensmiddelen af te voeren naar hen die daar meer behoefte aan hadden. Na de oorlog begon dhr. De Groot zijn eigen accountantskantoor en sinds 1952 was het de kerkvoogdij die gebruik maakte van dhr. De Groot's kennis van financiële zaken. Na het bezien van de grote betrokkenheid van dhr. De Groot bij de kerkelijke financiën was het mevr. Sleurink een eer dhr. De Groot in kennis te stellen van de toekenning aan hem van de Gouden Eremedaille in de Orde van Oranje Nassau. Het gouden eerbe toon werd dhr. De Groot met graagte door de burgemeester opgespeld. Voor mevr. De Groot die deze avond in de waardering zou delen had de burge meester een fraai boeket voorjaarsbloe- men meegebracht. Lees je graag of juist helemaal niet, omdat je nooit leuke boeken kunt vinden. In beide gevallen moetje dit stukje even goed doorlezen. In 1989 gaat voor de tweede keer een kinderjury van start, waaraan alle kinderen in Nederland mee kunnen doen. Samen kiezen die kinderen de 3 mooiste jeugdboeken die in 1988 zijn verschenen. Eén boek voor de leeftijdsgroep 6 tot 10 jaar, één boek voor de groep van 10 tot 13 jaar en één voor kinderen van 13 jaar en ouder. De makers van die boeken krijgen dan bij de opening van de kinderboeken- IT-TmIIIi*!!*) MELISSANT - donderdagavond 7.30 uur ds. A.F. Honkoop van Zwijn- drecht. DIRKSLAND - heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). MIDDELHARNIS - heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. C. Harinck van Oostkapelle (bed. H.D.). STAD AAN 'T HARINGVLIET - woens dagavond 7.30 uur ds. J.C. Weststrate van 's-Gravenpolder (bed. H.D.). week in oktober de prijs van de Neder landse kinderjury. Hoe kun je mee stemmen: - lees zoveel mogelijk boeken die in 1988 verschenen zijn. - kies hieruit 5 boeken (minder mag ook) die je het mooist vindt en schrijf die op een deelnameformulier dat je in de bibliotheek kunt halen. - lever je formulier in bij de bieb vóór 1 juni 1989. Om het zoeken naar de boeken die in 1988 verschenen zijn niet al te moeilijk te maken, staan ze al klaar op een spe ciale tafel. Ook als je niet mee wilt doen aan de kin derjury is die tafel makkelijk, dan heb je tenminste keuze uit leuke, nieuwe boe ken. Als je wel zin hebt om mee te doen en alles is nog niet helemaal duidelijk, kun je in de bieb nog even vragen „hoe het ook al weer zat". Weet je de openingsuren van de biblio theek nog? Van Middelharnis is dat: dinsdag14.00 - 17.00 uur en 19.00 - 20.30 uur woensdag10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur donderdag14.00 - 17.00 uur vrijdag14.00 - 17.00 uur en 19.00 - 20.30 uur Van Ooltgensplaat: maandag19.00 - 21.00 uur woensdag13.30 - 15.30 uur donderdag19.00 - 21.00 uur Én van Oude Tonge: maandag15.00 - 17.00 uur en 18.30 - 20.30 uur woensdag9.30 - 11.30 uur en 14.30 - 16.30 uur vrijdag15.00 - 17.00 uur en 18.30 - 20.30 uur De tweede aflevering van de vorig jaar voor het eerst gehouden beurs „Wonen en Vrije tijd" in „de Staver" te Middel harnis zal morgenmiddag om 12.15 uur door de Zuid Hollandse Gedeputeerde E. P. van Heemst worden geopend. De beurs blijft tot zaterdagavond geopend. In de a.s. donderdagavond te houden raadsvergadering zal de gemeenteraad van Oostflakkee worden voorgesteld om - zoals de gemeentebesturen van Mid delharnis en Dirksland al hebben beslo ten - met de eilandelijke gemeenten een Intergemeentelijk Samenwerkingsver band Goeree-Overflakkee aan te gaan Het ontbreken daarvan belemmert - aldus het voorstel -het voeren van een samenhangend beleid in het samenwer kingsgebied waartoe Goeree Overflak- kee met instemming van Ged. Staten is uitgeroepen. Anders dan in de gemeenten Middel harnis en Dirksland het geval is geweest worden Oostflakkees' gemeenteraad geen kandidaten ter benoeming in het bestuur van het Openbaar Lichaam voorgesteld. B en W laten de raad weten dat dat „helaas om praktische redenen" niet mogelijk is. Aan Oostflakkee zijn vier zetels in het alg. bestuur toegewe zen, t.w. 2 leden van de PvdA 1 van de SGP en 1 van het CDA. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER fZJ C3 CU C3 Aolenwog 4 - OudOori °rinlshop HogeiQorr al Sommelsdlll' Wesllt'akeelslraa\ JelBloon OlB7e-16!S en 2120 172. Telefoon 01116-2400 e Somme/sd«ti - Teleloon Oiero-68'1

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1