Ontdek vandaag de woonM van morgen VMOH HOOFD ADMINISTRATIE l Daniël (Danny) Kastelein jr. Opel Omega LS 2.0 i Opel Kadett HB 1.2 N Vleeshandel J. Krijgsman B.V. FAMILIEBERICHTEN Maria Johanna DANKBETUIGING Na het overlijden van onze zoon verzorging van: grafmonumenten Bel voor vrijblijvende informatie tel. 01875-2198 KLINKERLANDSEWEG 13 3244 BD NIEUWE TONGE Vleeshandel J. Krijgsman B.V. gevestigd te iVliddeiharnis, is een groothandelsbedrijf dat haar aktiviteiten richt op het inkopen, verwerken en verpakken van vlees. Binnen het bedrijf zijn 50 mensen werkzaam. Als gevolg van het vertrek van de huidige funktionaris zoeken wij gegadigden voor de funktie van De funktie omvat de verantwoordelijheid voor zowel de financiële administratie als overige administratieve aktiviteiten (voorraadadministratie, salarisadministra tie etc). Gezien de aard van de funktie en de plaats die de funk tie binnen het bedrijf inneemt wordt van u behalve een registrerende tevens een rapporterende en signale rende inbreng verlangd. Daarnaast geeft u leiding aan een tweetal medewerkers. Voor deze funktie zoeken wij een kandida(a)t(e) op MBA/SPD I niveau die tevens beschikt over enige jaren relevante admini stratieve ervaring, bij voorkeur opgedaan binnen een handelsbedrijf. Wij verwachten van u een praktische en zakelijke instelling. Uiteraard dient u in staat te zijn tot zelfstandig werken en beschikken over goede com municatieve vaardigheden. Kennis van geautomati seerde gegevensverwerking is een pré. Indien u geïnteresseerd bent in deze funktie, kunt u uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een uitgebreid curriculum vitae, richten aan: Vleeshandel J. Krijgsman B.V., t.a.v. de heer J. A. de Wit, die desgewenst ook nadere telefonische informa tie kan verstrekken. Postbus 238, 3240 AE Middelharnis, Tel. 01870-4600 De Heere, in Wiens hand alle leven is zegende en verblijdde ons met de geboorte van een dochter Wij noemen haar Marjanne Wim van der'Laan Greet van der Laan-Moerkerk 31 januari 1989 Jongkoenstraat 66 3252 AV Goedereede Psalm 116: 12 Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw iedereen hartelijk bedanken die een blijk van medeleven heeft betoond. En zo op eigen wijze heeft bijgedragen aan de fijne ondersteuning tij dens mijn verblijf in het ziekenhuis te Dirksland en daarna. Het heeft ons bijzonder goed gedaan. Tramweg 1 3247 CA Dirksland Bas en Connie Kooy Heden behaagde het de Heere nog vrij onver wacht uit ons midden weg te nemen onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader, broe der, behuwdbroeder en oom JAN DE RONDE weduwnaar van Johanna van Dam in de leeftijd van 89 jaar en 5 maanden. De Heere sterke ons in dit zo smartelijk verlies. Ouddorp: E. de Jong-de Ronde J. de Jong Greet Hanna Lenie Janny Thijs en Anja M. Voortman-de Ronde S. J. Voortman Joke en Arie-Jan Janneke en Piet Simone Elly en Krijn en achterkleinkinderen 1 februari 1989 Wittestraat 7 3253 XM Ouddorp Gelegenheid tot condoleren van 15.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur aan het woon huis. Geen bloemen Maandag 6 februari D.V. zal er een rouwdienst worden gehouden in de aula op de algemene begraafplaats te Ouddorp, aanvang 13.45 uur, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats heb ben op de begraafplaats aldaar. Vertrek vanaf het woonhuis omstreeks 13.30 uur. Na afloop van de begrafenis is er alsnog gelegen heid de familie te condoleren aan het woonhuis. Tot onze diepe droefheid is plotseling uit ons mid den weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom JAN DE RONDE weduwnaar van Johanna van Dam in de leeftijd van 89 jaar en 5 maanden. Roosendaal: J. Winter Goedereede: G. de Ronde W. de Ronde-Lokker J. C. de Ronde-Redert Ouddorp: C. M. Hoek-de Ronde D. Hoek Azn. neven en nichten Ouddorp, 1 februari 1989 DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, willen wij langs deze weg allen die hebben meegeleefd na het nog onverwacht over lijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa JACOB BAKELAAR hartelijk danken. In het bijzonder ds. ten Klooster voor het leiden van de rouwdienst, en de heer Van Wageningen voor de korrekte verzorging van de begrafenis. Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, M. H. Bakelaar-Verburg Middelhamis, februari 1989 Wilgenlaan 9 Voor uw belangstelling en hartelijk medeleven na het overlijden van onze lieve vader, grootvader en overgrootvader JAN LISSEVELD zeggen wij u hartelijk dank. W. J. de Geus-Lisseveld M. de Geus E. H. Jongejan-Lisseveld A. C. Jongejan Kleinkinderen en achterkleinkind Dirksland, februari 1989 Tot onze diepe droefheid nam de Heere in het zie kenhuis „Bethesda" te Dirksland van ons weg onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante LEENTJE BAKKER weduwe van Stoffel Molenaar in de ouderdom van ruim 84 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. N. Vijfhuize-Molenaar G. J. T. Melissant-Molenaar L. Melissant Klein- en achterkleinkinderen 31 januari 1989 Margriedaan 16, 3247 AJ Dirksland Gelegenheid tot condoleren: vrijdag 3 februari van 19.30 tot 21.00 uur in de zaal van het bejaar dencentrum. Margrietlaan 12. De begrafenis zal D.V. plaats hebben op zaterdag 4 februari a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Dirksland vanuit het vereni gingsgebouw der Geref Gemeente „Rehoboth", Geldersedijk 3, waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 13.00 uur. Geen bloemen Heden heeft de Heere tot onze diepe droefheid uit ons midden weggenomen onze lieve oma LEENTJE MOLENAAR-BAKKER in de ouderdom van ruim 84 jaar. Ouddorp: Maarten en Nelleke Peta Lenneke Annemarie Dirksland: Cor en Miek Nely Folco en Marian Marri en Johan Lenette en Wim Leon Dirksland, 31 januari 1989 Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droefheid na een langdurig lijden uit onze fami liekring weg te nemen onze geliefde zuster, behuwdzuster en tante LEENTJE MOLENAAR, geb. BAKKER weduwe van Stoffel Molenaar in de leeftijd van ruim 84 jaar. Dirksland: B. Bakker Krimpen a/d IJssel: M. Bakker-Lokker Dirksland: T. C. Kaslander-Bakker Melissant: J. G. Bakker Dirksland: P. de Berg-Bakker Delft: L. Bakker-Diepenhorst Dirksland: A. Loggen-Bakker H. P. Loggen Neven en nichten Dirksland, 31 januari 1989 Op Gods tijd maar voor ons nog onverwacht werd uit onze kring weggenomen, mevr. L. MOLENAAR-BAKKER De beheerders fam. J. A. de Munck-Kievit en de medebewoners van de Bejaardenflat aan de Margrietlaan Dirksland, 31 januari 1989 Margriedaan 12 DANKBETUIGING Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa CORNELIS DE VOS zeggen wij een ieder langs deze weg hartelijk dank. In het bijzonder dokter Nijhof voor de medische verzorging. Ook dank aan ds. Verboom voor het leiden van de rouwdienst en de heer Mans voor de verzorging van de begrafenis. J. de Vos-van Dam Kinderen en kleinkinderen Ooltgensplaat, februari 1989 Na het overlijden van onze lieve moeder, schoon moeder en oma ADRLVNA BAKELAAR weduwe van Adrianus de Gans hebben velen hun blijk van medeleven en deelne ming betoond. Wij willen u hiervoor langs deze weg onze welge meende dank betuigen. In het bijzonder dank aan ds. Heemskerk en ker- keraad voor de geestelijke begeleiding. Dank aan de plaatselijke artsen, doktoren en ver plegend personeel van het Bethesda ziekenhuis te Dirksland voor de medische behandeling, even eens dank aan directie en personeel van „de Vliedberg" voor de liefdevolle verzorging. Het was ons een troost te weten dat zovelen met ons meeleefden in die voor ons zo moeilijke dagen. Uit aller naam: Familie de Gans Ouddorp, februari 1989 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen. (Psalm 89) Heden behaagde het de Heere, van leven en dood, tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, zacht en kalm, van onze zijde weg te nemen onze innig geliefde en zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, broer, zwager en oom CORNELIS VAN DER WAL weduwnaar van Maria Aagje Roon op de gezegende leeftijd van bijna 86 jaar. De Heere sterke ons in dit smartelijk verlies. Stellendam: J. v.d. Wal M. v.d. Wal-Boshoven E. v.d. Wal A. P. v.d. Wal-v.d. Slik Middelharnis: G. Jansen-v.d. Wal J. Jansen Pijnacker: C. v.d. Wal P. v.d. Wal-van Beveren Stellendam: G. v.d. Wal D. v.d. Wal-van Broekhoven Klein- en achterkleinkinderen 3251 LH Stellendam, 31 januari 1989 Langeweg 70 Gelegenheid tot condoleren aan huis op donder dag en vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en na de begrafenis. De begrafenis, waarbij u beleefd wordt uitgeno digd, zal plaats hebben D.V. zaterdag 4 februari 1989 om 14.00 uur op de begraafplaats te Stellen dam. Aanvang rouwdienst thuis om ca. 13.15 uur. Geen bloemen Geheel onverwacht is overleden de heer CORNELIS VAN DER WAL Hij was als een vader en opa voor ons. Hij zal in onze gedachten voortleven. Corrie en Cor van Oudenaarden Ria van Oudenaarden Corma en Marius Knöps Stellendam, 31 januari 1989 Heden behaagde het de Heere in het ziekenhuis te Dirksland, tot onze droefheid nog plotseling van ons weg te nemen, onze geliefde schoonzuster en tante MARIA VAN DER VALK echtgenote van Philippus Kieviet op de leeftijd van ruim 67 jaar. De Heere sterke onze broer en zwager met zijn kinderen in dit zo smartelijk verlies. Herkingen: C. Kieviet G. D. Kieviet-van Wageningen Sommelsdijk: P. Kieviet Middelhamis: A. Verwey-Kieviet J. Verwey Sommelsdijk: P. Kieviet M. Kieviet-Jelier Spijkenisse: L. Kieviet J. Kieviet-Holleman Melissant: W. Kieviet W. Kieviet-Haameete Herkingen: S. de Geus-Kieviet Chr. de Geus Rijssen: L. van Beek-Kieviet A. van Beek Middelhamis: W. Verhage-Kieviet W. Verhage Sommelsdijk: Jac. Kieviet M. Kievit-Verduyn Dirksland: K. Kieviet W. Kieviet-Grootenboer neven en nichten 31 januari 1989 Heden nam de Heere, tot onze diepe droefheid zacht en kalm uit ons midden weg mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, zuster, schoonzuster en tante MARL\ VAN DER VALK echtgenote van Philippus Kieviet op de leeftijd van ruim 67 jaar. Middelharnis: Ph. Kieviet Stad aan 't Haringvliet: J. Kieviet M. C. Kieviet-Kievit Cyrine Melissant: G. Kieviet A. C. Kieviet-de Vrij 31 januari 1989 Berkenlaan 43, 3241 BB Middelharnis De begrafenis heeft plaats gehad heden vrijdag 3 februari op de algemene begraafplaats „Vrede rust" te Middelhamis. Met droefheid geven wij u kennis van het overlij den van onze geliefde schoonzuster, tante en oud tante TANNETJE DE RUITER weduwe van Leendert Cornelis Bruggeman in de leeftijd van 71 jaar. We zullen haar missen. Middelharnis: C. J. Auperié-Bruggeman K. Auperlé neven en nichten Middelharnis, 27 januari 1989 STUDIO TEXAS 2V2-zitsbank Texas 1880.- Hoektafel 67,5 x 67.5 cm 975.- Tafellamp 340.- ONTDEK VANDAAG DE WOONSTIJL VANMORGEN op 15 januari jl. hebben wij veel troost en medeleven mogen onder vinden van onze persoonlijke- en zaken-relaties. Waar voor onze oprechte dank. Rockanje: Familie D. Kastelein Sr. Oostvoome: Liesbeth Roobol Rhoon: Familie Roobol snelle leveringstijden jarenlange ervaring waarborgt deskundig advies en kwaliteit Ook voor het restaureren van oude monumenten. Lid Alg. Bond van Natuursteenbedrijven. Verstrekt op verzoek via deze organisatie een gewaarmerkt garantiecertificaat. TE KOOP van part.: jan. '88, 22.000 km, zilvermet., get. glas, l.m. velgen, abs. schadevrij. Tel. 01874 - 1569 TE KOOP bjr. '82, APK-gek. tot '90 Km.st. 97.500 KI. rood met Trim-Line Prijs n.o.t.k. Tel. 01879-2538 (tussen 17.30 en 18.30 uur)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 4