Het „Mekhof" te MJddelharnis - „waardevol en beeldbepalend" - verkocht aan Exploitatiemy Fogem Predikbeurten „De Staver" krijgt z'n zalen Stellendam gaat kopje onder tegen Het Houten Paard Zelf advokaat maken Rien Poortvliet Nieuw blusvoertuig voor Stadse brandweer Aplonius Witvliet Succesvolle aktie in Dirksland B!z. 2 „EILANDEN NIEUWS'' VRIJDAG 3 FEBRUARI 1989 vers behoorlijk teleurgesteld. De raads voorzitter mevr. Sleurink stelde n.l. voor de vragen te behandelen in de eerstvol- In de gisteravond te Middelharnis gehouden raadsvergadering iieeft dhr. Rijvers (Vooruitstrevend Dorpsbe lang) met zorg gesproken over de ver koop van de voor hem „waardevolle en beeldbepalende boerderij „Mekhof' aan de Middelharnisse Oost Achter weg. De huidige bewoonster mevr. wed. Struik verkocht de uit de vorige eeuw daterende boerderij met opstal len aan de Flakkeese Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij „Fogem" van welke niet verondersteld mag wor den het aldaar bij het oude te zullen laten. In een gisteravond gehouden interpella tie vroeg dhr. Rijvers het College dan ook of ze van de plannen van Fogem op de hoogte is. Ook wilde dhr. Rijvers graag worden ingelicht over de strek king van het geldende bestemmingsplan en wat evt. de bebouwingsmogelijkhe- den zijn. Sloop van de opstallen acht dhr. Rijvers een ongewenste ontwikkeling in het kader van het vast te stellen plan Beschermd Dorpsgezicht en hij vroeg het College of ze die mening eveneens is toegedaan. Dhr. Rijvers wilde voorts weten of het door de raad nemen van een voorbereidingsbesluit, gevolgd door het vaststellen van een Leefmilieuveror dening, een ongewenste ontwikkeling kan tegengaan en zo dat het geval zou zijn vroeg dhr. Rijvers het College naar de bereidheid de raad een voorstel te doen ter voorkoming van de z.i. onge wenste planologische ontwikkeling aan de Oost Achterweg. Het gekregen antwoord heeft dhr. Rij- Ingezonden: Ik las in uw blad van 6 januari een recept van Advokaat. Daar schreef u dat je en kel de dooiers moet gebruiken, en 1 liter brandewijn op 12 dooiers; dat vind ik wel veel hoor. Ik heb een ander recept en dat gebruik ik al jaren en dat bevalt pri ma, ze is nog nooit mislukt. Iedereen vindt ze heerlijk. Die van Toors Brande wijn is zacht van smaak. Die is alleen te koop bij van der Velde op de dijk. Het gaat natuurlijk ook met gewone. Ik doe het in een bus met stamper. Hierbij doe ik het recept, misschien is het iets om in de krant te plaatsen? L. Bijleveld, Irenestraat 7, Middelharnis Het recept luidt als volgt: 8 eieren; Wi kop grote herenkop, van Toors inmaakbrandewijn; IVi kop kris talsuiker; 2 pakjes Vanillesuiker; roer de eieren helemaal, niet enkel de dooiers, los in een schaal; doe dan alles bij elkaar in een pan, even door elkaar roeren met kloppen. Zet die pan in een pan kokend water en blijf roeren, tot ze een beetje gaat binden, heel goed opletten, ze is gauw te dik. Dan door een zeef doen, dan is ze heerlijk glas. Deze kun je in de koelkast weken bewaren. Ook een recept uit Bru: Uit Bruinisse, van onze daar wonende correspondent, kregen we het volgende recept. Hij schreef: Het recept voor het maken van advokaat in de rubriek Raad en Daad van Eilanden Nieuws van 6 ja nuari klopt van geen kanten! Stel je voor alleen de dooiers gebruiken en niet het eiwit, en dan die brandewijn. Het lijkt nergens naar. Hierbij een beter recept: Tien eieren volledig gebruiken. 7 of 8 borrelglaasjes jonge jenever of brande wijn, negen of tien eetlepels suiker (zoet of minder zoet). Een half borrelglaasje water (voor verdamping). De eieren kloppen of mixen, daarna door een zeef in de pan laten lopen. Suiker toevoegen, drank en water erbij. In plaats van een pan gebruikt mijn vrouw altijd een gende vergadering van de Commissie R.O. Aan de hand van die bespreking en advisering door het ambtelijk apparaat kan het College dan, aan de hand van een gedegen argumentatie een juiste beantwoording geven, zo leek het de voorzitter toe. Op de vraag van dhr. W. Villerius of een ontwikkeling, zoals door dhr. Rijvers gevreesd te duchten is kon de voorz. geen antwoord geven omdat dat ook voor haar koffiedik kijken zou zijn. „Ons uitstel geeft Fogem ruimschoots de tijd een bouwaanvrage in te dienen", vreesde dhr. Rijvers in de wetenschap dat de huidige, uit 1954 daterende bebouwingsvoorschriften de bouw van twee woonlagen toestaan. Toch besloot de raad met 15-2 (met dhr. Rijvers was ook dhr. v.d. Ketterij tegen) de vragen in de Commissie R.O. te bespreken. Aan het begin van de vergadering heeft de raadsvoorzitter de raad mededeling gedaan van de voor keur die tekenaar Rien Poortvliet heeft voor de vestiging van het Rien Poortvliet-museum in Mid delharnis. „We gaan na die mede deling aan het werk om de eisen en de mogelijkheden te bestude ren", aldus de voorz. die eerder deze week de fractievoorzitters uit de raad al in het toen nog op han den zijnde overleg had betrokken. Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten DIRKSLAND dinsdagavond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). MIDDELHARNIS dinsdagavond 7.30 uur ds. C. Harinck van Oost- kapelle. ENIG IDEE WAT GEHANDICAPT ZIJN KAN BETEKENEN? ENIG IDEE HOE WE GEHANDICAPTEN KUNNEN HELPEN? De 20 jaar oude - en dientengevolge versleten - brandweerwagen van Stad aan 't Haringvliet zou het nog een klein jaartje vol moeten houden. Dan wordt ze, zo heeft Middelharnis' gemeenteraad gisteravond beslo ten, afgelost door een nieuwe DAF 1100 DNT met een Doeschot- Rosenbauer opbouw, voor de aanschaf waarvan 250.000,- beschikbaar werd gesteld. Vanmorgen - vrijdag - zal vanuit het gemeentehuis de bestelling voor deze wagen zijn bevestigd. Louter positieve commentaren vanuit de raad, ook al liet dhr. Rijvers niet na vast te stellen dat de bereikte veiligheid wel erg duur moet worden betaald. Toch ging ook hij ermee akkoord dat Stad nu eindelijk eens een volwassen brandweerwagen krijgt, niet meer een gele maar een echte rode waarmee, zo suggereerde dhr. Rijvers, de raadsvoorz. mevr. Sleurink maareen van de eer ste proefritten zou moeten maken. Dhr. Kersbergen (WD) wilde eigenlijk wat verder gaan dan het voorstel behelsde. Dat sprak n.l. over de aanschaf van een wagen met een hogedruk- watertank van 1000 liter, maar hij, dhr. Kersbergen, wilde tot 1500 liter gaan, ook al vindt de districtsinspecteur die duizend liter voldoende: „Stad is welis waar een klein dorp maar dat betekent toch niet dat dan ook de branden klei ner zijn?" zo gaf dhr. Kersbergen woorden aan zijn logica. In die redenering betrok dhr. Kersbergen de brandrisico's die de in Stad aanwezige bedrijven en de „enorm vele" boerderijen met zich mee brengen. De aanschaf van een nieuwe wagen werd door dhr. Hoogzand ten opzichte van de Stadse brandweer de inlossing van een stukje ereschuld genoemd en het was dhr. Hoogzand een kennelijke behoefte de voorzitter te complimente ren om haar positieve houding jegens de brandweer. Niet over zichzelf-, wél over de blusploegen drukte mevr. Sleurink haar res pect uit. Veiligheid noemde zij een gegeven dat nooit te duur wordt betaald, zeker wanneer er mensenlevens behouden kunnen worden. Aan een proefrit zal mevr. Sleurink zich, vooral gelet op de veiligheid niet wagen temeer omdat ze niet in 't bezit van het groot rijbewijs is. Graag gunt ze de Stadse brandweer de nieuwe wagen, een gevoelen waarvan de hele raad had blijk gegeven. „Nu eens niet een doorschuifsysteem", had ook dhr. A. Tiggelman waarde rend opgemerkt. „Inderdaad is er niets frustrerender dan oude kleren te krij gen die een ander te klein zijn geworden", begreep de voorzitter. Zondag 5 februari 1989 Eerste Lijdenszondag OUDDORP Herv. Gem. 9.30 uur ds. D. Heemskerk en 18.30 uur ds. W. J. op 't Hof Woensdag 8 februari: 19.30 uur ds. D. Heemskerk, bediening Heilige Doop Ger. Gem. 9.30 en 16.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds. J. Hessels Doopsgezinde Gem. 9.30 uur ds. H. Bolijn en 18.30 uur (Dorpstienden) ds. J. Smink. Woensdag 8 februari: 8.00 uur (leerdienst) ds. J. Smink. GOEDEREEDE Herv. Gem. 9.00 en 10.45 uur ds. T. W. van Bennekom, Goes en 18.30 uur kand. Emaus, Tholen. STELLENDAM Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Codée en 18.00 uur kand. W. Zuijderduijn; kollekte zitplaatsen Ger. Kerk 10.00 uur ds. H. J. van Dalen en 17.00 uur ds. J. C. v.d. Heiden. MELISSANT Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. Vlietstra jr., D.L. 1,13; extra kollekte vrije zitplaatsen Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst Ger. Kerk 9.30 uur ds. P. Rozeboom en 17.00 uur ds. S. Schoon Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Middelharnis. Het Sport- en recreatiecomplex „de Staver" te Middelharnis zal met een zalenkomplex worden uitgebreid en gecompletteerd, zo heeft de gemeen teraad gisteravond besloten. Met een stemmenverhouding van 9-8 stelde de raadsmeerderheid daartoe een krediet van 1.08 miljoen beschikbaar. De raad die al in de vorige vergadering een uitvoerige bespreking aan dit meer- derheidsvoorstel had gewijd beperkte zich thans tot voornamelijk een korte samenvatting van de toen ingenomen standpunten. Eigenlijk was alleen de beslissing van dhr. Rijvers interessant want in de vorige vergadering was hij het geweest die een sleutelpositie innam. Kennelijk om schipbreuk van het voor stel te voorkomen nam het College het melkkoker maar het kan allebei. Melk- koker in pan met heet water (au bain marie) op het vuur zetten en net zo lang zonder ophouden roeren tot het meng sel een egale kleur krijgt, het is dan vol doende gebonden. Een pakje vanille suiker toevoegen. De melkkoker in koud water wat afkoelen en tenslotte wachten tot het mengsel helemaal koud is. De ad vokaat is minstens zes weken houdbaar (in koelkast). voorstel toen terug. Thans kon dhr. Rij vers zich wél vinden in de gevonden dekking van het structurele tekort van 12.600,- per jaar, n.l. uit het onbenutte deel van de reservering baggerwerk haven Stad aan 't Haringvliet. Voor de fractie Hoogzand bleef dat een te oneigenlijke aanwending en deze 3 mans fractie verklaarde zich, met de 5 leden tellende SGP/RPF fractie tegen het voorstel. Laatstgenoemde fractie deed dat ook om principiële redenen omdat sluiting van de te bouwen zaal op zondag niet wordt gegarandeerd. De Collegemeerderheid verdedigde het voorstel met te wijzen op de dringende behoefte die er aan zaalruimte bestaat. De tegenstanders daarentegen meenden dat de realisering daarvan best nog enkele jaren zou kunnen wachten, mede onder druk van de financiële positie van de Gemeente die - aldus dhr. G. C. Joppe - niet meer is wat die geweest is. Weth. Kievit daarentegen vond die niet verontrustend: „van de ruim zevenhon derd Nederlandse gemeenten verkeren er zeker zeshonderd in ons gelijke financiële omstandigheden", verze kerde hij. Het raadsbesluit houdt in dat er aan „de Staver" twee zalen van resp, plm. 300 en van plm. 90 m^ gebouwd zullen worden. DIRKSLAND Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Kastelein en 18.00 uur ds. I. Hoornaar; extra kollekte Werelddia- konaat Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. J. Koster. HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur ds. W. H. van Kooten en 18.00 uur ds. T. E. van Spanje, Heidelberger Cate chismus zondag 4; extra kollekte kerkvoogdij Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. de Lange; extra kollekte diakonie Lukaskapel 10.15 uur ds. T. E. van Spanje; extra kollekte schulddelging en 15.30 uur Samenzangdienst Rem. Ger. Gem. 10.00 uur mevr. Pleisier, Hoek van Holland Herv. „Exodus" Gem. 10.00 uur ds. Sj. Bruining. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. ten Klooster en 18.00 uur ds. P. H. van Trigt; extra kollekte kerk Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. A Baars Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. v.d. Hoek en 17.00 uur ds. R. Kamermans Ger. Kerk (Vrij gemaakt) 11.00 en 16.00 uur ds. J. ^'^cs SC litis.. NIEUWE TONGE Herv. Gem. 9.30 en IS.OOuurds.J. van Rossem, Waar der; Ie kollekte kerkvoogdij en 2e kollekte vrije zitplaatsen Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leegdienst. OUDE TONGE Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. N. P. J. Kleiberg; extra kollekte kerk Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. STAD aan 't HARING'VLIET Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. Joh. de Rijke; extra maandelijkse kollekte Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. S. Schoon en 18.00 uur ds. P. Roze boom. DEN BOMMEL Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. Vos; extra kollekte verwarming Ger. Kerk 10.00 uur drs. L. J. Lingen en 18.00 uur drs. J. Vlaardingerbroek. OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. C. J. W. Verboom, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avond maal; extra kollekte kerk Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur drs. W. Venema, H.A. en Dankzeg. LANGSTRAAT Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. Verheul, Tholen. ZIERIKZEE Evang. Lutherse Gem. geen dienst. SINT MAARTENSDIJK Herv. Gem. 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds. W. Verheul, Tholen Ger. Gem. in Ned. 3x leesdienst Oud Ger. Gem. 3x leesdienst. SINT ANNALAND Herv. Gem. 10.00 uur ds. A van Herk, voorbere- reiding Heilig Avondmaal en 18.00 uur ds. J. H. Lammers uit Sint Phi- lipsland Ger. Gem. 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Gem. in Ned. 9.45, 14.15 en 18.15 uur lees dienst. YERSEKE Ned. Herv. Ger. Bond 14.30 en 18.30 uur ds. J. Maas, Zetten- Andelst. Zijn leven was werken Werk was zijn leven. Bedroefd maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben is van ons heengegaan onze geliefde zorgzame vader, behuwd- vader en opa weduwnaar van Kommertje van den Broek in de ouderdom van 95 jaar. Middelharnis: B. Witvliet A. Witvliet-Buth J. A. Witvliet G. L. Witvliet-Drooger Ab Witvliet Sommelsdijk, 2 februari 1989 Correspondentie-adres: B. Witvliet, Hoflaan 17, 3241 GK Middelharnis Gelegenheid tot condoleren op maandag 6 februari a.s. van 20.00 tot 21.00 uur in de aula van „De Samaritaan", Kon. Julianaweg 59 te Sommelsdijk. De begrafenis is bepaald op dinsdag 7 februari a.s. des v.m. 11.00 uur op de algemene begraafplaats „Vrederust" te Middelharnis, voorafgegaan door een rouwdienst in de Lukaskapel van „De Samaritaan". U wordt beleefd uitgenodigd om 10.15 uur aanwezig te zijn. Op 31 januari j.l. is de door de A.V.R. georganiseerde batterijeninzamelings- aktie „Kwik in 't bakkie" beëindigd. Gedurende deze aktie zijn door de basisscholen in de gemeente Dirksland in totaal 2.036 kg oude batterijen in gezameld. De hoofdprijs, een cheque van 5.000,- is gewonnen door de openbare basis school „De Inktvis" die gedurende deze aktie 786 kg batterijen verzamelde. De uitslag, berekend naar de ingeza melde hoeveelheid per leerling, is als volgt: 1. O.B.S. „De Inktvis", Dirksland4,8 kg 2. B.B.S. „Johan Friso", Herkingen2,2 kg 3. O.B.S. „Roxenisse", Melissant2,2 kg Met droefheid geef ik kennis van het overlijden van mijn geliefde opa 1 APLONIUS WITVLIET 1 1 weduwnaar van 1 1 Kommertje van den Broek 1 1 in de leeftijd van 95 jaar. 1 Hij zal altijd in mijn herinne- ring blijven. Ab Witvliet Middelharnis, 2 februari 1989 4. B.B.S. „Prins Maurits", Dirksland1,7 kg 5. B.B.S. „De Regenboog", Melissant1,6 kg Naast de bestaande voorzieningen (bat terijenvangers op de glasbakken, bak ken bij leveranciers, Chemocar) blijft ook de mogelijkheid bestaan u van uw batterijen te ontdoen via de in de basis scholen aanwezige batterijenbakken. Jongstleden dinsdag kreeg Stellendam ongenadig klop van Het Houten Paard 2, een van de favorieten voor het kam pioenschap in 3C. Het begin was duide lijk voor Stellendam: regerend kam pioen van Rossum won in een kort onderhoudend partijtje van zijn tegen stander, die in de opening vreselijk had misgetast. Echter halverwege de avond werd het langzaam duidelijk dat de schakers uit Oostvoorne zich aan het herstellen waren: Smit tastte in een Hol landse opening in het middenspel vrese lijk mis door een pion weg te geven, terwijl van Oostenbrugge een stuk had ingeboet. Van Rhee had een winststel ling in handen, maar raakte ergens de draad kwijt en moest in remise berusten. Bij het naderen van de tijdcontroles ble ken de resterende partijen Stellendam weinig hoop meer te bieden op een rede lijk resultaat. Koese stond twee pionnen achter zodat zijn tegenstandster de winst niet meer zou kunnen ontgaan; Botma sloeg een rémise-aanbod van zijn tegenstander af, en ging kort daarop in de fout wat resulteerde in een verloren staand eindspel, Roon had de gehele avond een veelbelovende stelling, maar raakte het spoor bijster en kwam ook een stuk achter te staan, terwijl onderge tekende via een Franse doorschuifva- riant een totaal dichtgeschoven stelling voor zich kreeg, waar zelfs het theoreti sche voordeeltje van het loperpaar geen verandering in kon brengen. Kort na half twaalf werd de definitieve uitslag opgetekend: 2-6. Stellendam wacht nog twee moeilijke wedstrijden om een even tueel „dreigende" degradatie te ontlo pen. Of zou het zo'n vaart nog niet lopen? Persoonlijke resultaten Stellendam 1 - Het Houten Paard 2: bord 1: D. Botnja - J. H. KnipscheerO - 1 bord 1H. van Oostenbrugge - F. TimmersO - 1 bord 1: W. van Rossum - D. Kegge1 - O bord 1: H. Smit- J. v.d. KnaapO - 1 bord 1: G. J. Zonneveld - J. van EsVi - Vi bord 1: A. Roon - K. GalenkampO - 1 bord 1: P. van Rhee - A GroenendijkVi - Vi bord 1: L. Koese - J. van Dorp....O - 1 Uit de huishoudelijke competitie kan ik u weinig opvallends meedelen. In twee partijen werd er hard gevochten, de rest eindigde in remise. Van Rhee deed het opvallend goed tegen lijstaanvoerder Bptma; Van Rhee besloot nu eens niet voor een theoretisch duel getuige zijn openingszet 1. d3. Botma was hierdoor kennelijk verrast en raakte in het mid denspel een kwaliteit kwijt. Op zijn beurt begon van Rhee te klungelen en kon Botma zich weer herstellen. Na nog wat slordigheden over en weer werd de vrede getekend. Een uitstekende presta tie van de „underdog" van Rhee. De andere partij die het vermelden waard is, was die tussen Zonneveld en Hamee- teman. Zonneveld koos voor het Schots, hopend op het verrassingselement. Dit lukte ook getuige het overwicht gedu rende de gehele partij. Maar in weder zijdse tijdnood lukte het hem niet de juiste voortzetting te vinden en Hamee- teman profiteerde met enkele krachtzet ten, waarbij massaal stukken werden geruild. In de afgebroken stelling zal wit alle zeilen bij moeten zetten om het res terende toreneindspel niet te verliezen! Hoe raar kan het lopen in het schaak spel!! Uitslagen h.h. competitie d.d. 24 januari: P. van Rhee - D. BotmaVi - Vi G. J. Zonneveld - K. Hameeteman ....afg. W. van Rossum - A. RoonVi - Vi H. Smit - C. van Ast1/2 - Vi D. Hameeteman - A. Bolleman1/2 - 1/2 H. Tanis - R. Leydens1 - O L. Koese - M. Leydensafg. Uitslagen afg. partijen: H. van Oostenbrugge - P. Tanis ...1 - O H. van Meenen - W. BreeuwerO - 1 Uitslagen h.h. competitie d.d. 31 januari: H. Tanis - J. GottschalO - 1 J. van Gosliga - P. TanisO - 1 R. Leydens - K. TanisO - 1 Oh ja, nog even dit: Laatst las ik een stukje van de schaakmedewerker van „de Zwarte Pion". Persoonlijk was ik nogal gegriefd over het stukje waarin hij de vergelijking trok alsof „De Zwarte Pion" een KONINGSCLUB was en „SOF" (d.i. schaakvereniging Oostflak- kee) een PRAATCLUB. Geachte JCH, gaat dit niet wat te ver? Ik ben dan geen lid van deze vereniging, maar als lid van een kleine maar gezellige club wil ik van dit soort opmerkingen graag ver schoond blijven. Dit heeft niets met ver slaggeving te maken. U weet toch hoe het met Koningsclub vergaan is (of niet)?? Uw schakende verslaggever. G. J. Zonneveld Een fraaie aquarel van liet woongedeelte van het ..Mekhof'. Dhr den Hollander, dir Fogem bevestigde dat hij het object uiteraard niet heeft gekocht om het zo ie laten. Het is hem gebleken dat er op de beschikbare oppervlakte 8 woningen mogen worden gebouwd. 'iZefyMPELS>NVa'' ALS HET JE WAT DOET, DOE DAN WAT. 2 - 6

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 2