Geslachten komen en gaan: Breen De Open Deur Pijpershoeckse Verzamelingen (ii): Biz. 2 Tweewielercentrum MiddelhamJs RtJNPATSNT POUtHGnOUEH tNWSNDIGS SCHOONMAAK VALS OELFTS SLAGROOMTRUfFELS GAUW AANGEBRAND WAAROM FOSFAATVRIJ? WOELRATTENPLAAG GLAS MET KALK „EILANDEN NIEUWS VRIJDAG 3 FEBRUARI 1989 De stamvader van het geslacht Breen, Mees Janse, had 6 kinderen. In het vorige artikel zijn er vijf vermeld, maar enige tijd geleden ontdekte ik ook nr. 6: Cornelis Meesse. Ook dit was een doopsgezinde tak, die echter begin 1700 uitgestorven is. In 1616 is Jan Jacobszoon den Breen pachter van landerijen in 't West Nieuw- land. Vermoedelijk was hij de vader van Mees Janse. De kinderen van Mees Jansen en Susan- netje Maartens waren: Jan, Pieter, Ja cob, Maarten, Cornelis en Jacomijntje. Over de zonen Jacob en Maarten is al het een en ander vermeld in de vorige aflevering. Jacomijntje trouwde op 13.5.1668 met Cornelis Thonisse Sonne- maer. Jan huwde Pietertje Hendricks Moyses. Dit huwelijk is in de kerlijke registers niet te vinden en zal dus wel door de plaatselijke overheid zijn voltrokken, 4 jaar na de geboorte van Hendrik sterft Pietertje (1662). Kort daarop hertrouwt Jan Meesse Breen met Pieternella Har- rens Houteschee. Uit dit huwelijk wor den 2 kinderen geboren: Mees en Har- rent. Jan sterft en Pieternella hertrouwt met Cornelis Jansz. Haymeetman. Hen drik trouwt met Adriaantje willems Block op 11.5.1681. Ze krijgen 7 kinde ren. Hendrik wordt niet vermeld met de achternaam Breen. Zijn zoon Willem die in Goedereede trouwt wel. In de vol gende generatie is de tak van Hendrik uitgestorven. Mees, de halfbroer van Hendrik, trouwt op 1.9.1697 met Cornelia Cornelisdr. Vlietland. Maertje, Jan en Neeltje zijn de drie kinderen. Ook deze tak sterft uit. Jan huvrt Lijntje Abrams Roon. Van de 5 kinderen sterven er drie voor ze de leef tijd van 1 jaar bereikt hebben. Voor het verder gaan van het geslacht moeten we dus terug naar de andere zoon van Mees Janse en Susannetje: Pieter. Pieter huwt Ariaantje Dirksdr. Bout. Op 26 februari 1662 worden er drie zonen tegelijk gedoopt: Jan Paulus en Abraham. Waarschijnlijk zullen de ouders kort tevoren belijdenis hebben gedaan of ze hebben eerst bij de Doops gezinde gemeente behoord. Pieter moet al voor 1690 overleden en Adriaantje in 1690. In dat jaar wordt nl. de boedel van haar verkocht. Ze huur den een boerderij in 't Oude Nieuwland. waarvan Cornelis Vallensis de eigenaar was. Het geheel was dermate met schul den belast dat op bevel van de eigenaar de inboedel en de te velde staande gewassen werden verkocht. De zonen doen afstand van de erfenis met dien verstande dat ze geen schulden zullen aflossen maar wel het resterende bedrag van de verkoop zullen ontvangen. Jacob Jacobsz. Breen, een neef, koopt al de te velde staande tarwe. Jan wordt bij de verdeling van de erfenis niet vermeld. Hij huwt eerst in 1686 Neeltje Eewouts en na haar overlijden in 1696 Maatje Meeuwis. Uit de twee huwelijken komen 4 kinderen voort: Jacoba, Pietemelletje, Pieter en Abram. Abram huwt eerst Grietje Lodder en daarna Jacomijntje Claasdr. Haymeet man. Beide vrouwen waren voor hun huwelijk met Aabram ook al getrouwd geweest. In 1764 sterft hij zonder kinde ren nagelaten te hebben. Zijn broer Pie ter huwt ook twee keer: 1. Neeltje Cornelis Haymeetman en 2. Pieternella Martijn Sperling Laurus Groenendijk. Van de 10 kinde ren uit beide huwelijken sterven de meesten kort na de geboorte zodat ook deze tak uitsterft. Pieter wordt bij zijn huwelijk en bij de doop van zijn kindem steeds als Pieter Janse Noortsy vermeld maar hij sterft als Pieter Janse Breen. Ditzelfde geldt voor zijn zus Pietemelletje. Abram komt echter uitsluitend met de achter naam Breen voor. Voor het voortgaan van het geslacht moeten we terug naar de tweede zoon van Pieter Meesse en Ariaantje Dirks Bout: Paulus (Abram is niet gehuwd). Uit het huwelijk van Paulus en Baeltje Jans komen de zonen Pieter en Jan voort. Ook zij dragen aanvankelijk of soms de naam Noortsy. Beiden hebben onder die naam belangrijke funkties bekleed in de Ouddorpse gemeenschap. Pieter was schepen van 't Oude Nieuw- land en Jan was schepen zowel van 't Oude Nieuwland als van 't West Nieuw- land. Waarom zij evenals hun neef en nicht een tijdlang de naam Noortsy hebben gedragen zal wel altijd een raadsel blij ven. Nog raadselachtiger is het als kin deren uit één gezin verschillende achter namen gebruiken om tenslotte weer met dezelfde te eindigen terwijl hun voorou ders toch al de naam Breen hadden. De naam Noortsy kwam voor, en komt nog voor, op Voome en Putten en in de stre ken onder Rotterdam, o.a. in Hoogvliet. In ieder geval is het na 1750 afgelopen en wordt er dan uitsluitend van de achter- naam Breen gebruik gemaakt. Pietertje Breen De lijn van het geslacht gaat nu verder via Pieter Paulusse Breen. Zijn broer Jan trouwt wel, zelfs twee keer, krijgt totaal 14 kinderen, maar daarvan ster ven er 10. In één jaar overlijden er zelfs 4. De kindersterfte was groot in die tijd maar het is desondanks nauwelijks voor GOEDEREEDE D.V. 4 februari a.s. heeft „De Open Deur" te Goedereede de film „Silent Scream" op het programma staan. In de ze aangrijpende film is te zien dat een ongeboren kind van 3 maanden er uit ziet als een klein mensje en al regelmatig beweegt met mond, armen en benen. Als het apparaat van de aborteur de be schermende ruimte van de baarmoeder binnendringt, ziet men hoe onrustig het kind wordt en dat het hartje bijna twee keer zo hard gaat slaan. Wanneer het met de zuig-apparatuur in aanraking komt, ziet men de mond van het kind wijd open gaan alsof het schreeuwt; een stille schreeuw die niemand hoort. De zaal in de Ark is geopend vanaf 19.30 uur. We hopen op een goede avond samen. Hoek Hoflaan/ Schoolstraat 01870-3332 Jacob Breen Eeuwit Breen Paulus Breen en Kaatje Mierop Catharina Petillon te Stellen wat het betekend moet hebben zoveel kinderen te verliezen. Een derge lijke kindersterfte is tot in het begin van deze eeuw blijven bestaan. Pieter Paulusse huwde Teuntje Heyn- dricks en kreeg één zoon, Paulus, die in 1755 trouwde met Jannetje Paulusdr. van Kassei. Bij de zes kinderen uit dit huwelijk zijn 2 zonen, waarvan alleen de zoon Paulus trouwt en wel in 1786 met Cornelia Govertsdr. Rademaker. Via de 8 kinderen die dit echtpaar kreeg, is er een vrij uitgebreid geslacht Breen ontstaan. Er waren 4 zonen bij: Govert, Paulus, Pieter en Willem. De zonen Paulus, Pieter en Willem wil ik verder buiten beschouwing laten omdat hun kinderen of geëmigreerd zijn naar Ame rika of om andere redenen Ouddorp ver laten hebben. De naam Govert wordt tot nu toe nog gebruikt. Men duidt in Ouddorp iemand dikwijls aan met de namen van zijn voorouders, b.v.: Krien van Klaos van Krien van de jongens. Dimmen van Krien van Klaosje, Krien van Jaop van Harrent, Jaop van Gert, de jongens van Teun van Rijk enz. Bij de Brenen komt men dan meestal uit op bovengenoemde Govert die in 1787 werd geboren. Zoals uit het boven staande blijkt is deze voornaam afkom stig uit de familie Rademaker. Men spreekt ter plaatse over: Jaop van Kees van Govert; Hans van WuUem van Govert enz. Het eindigt steeds bij Govert. Met zo'n aanduiding gaat men dus bijna 2 eeu wen terug. Govert huwde in 1814 Jannetje Nuy. Ze kregen 7 kinderen waarvan er 5 volwas sen werden. De oudste zoon Paulus huwde Susanna Troost. Van z'n 10 kin deren wil ik er twee vermelden: 1. Pietertje, in de omgang Pier ge noemd, die met Martijn Sperling trouwde. Klaartje Akershoek 2. Johannes, gehuwd met Ningetje Voogd. Dit echtpaar woonde aan de Hazersweg. De boerderij is afgebro ken en vervangen door een nieuwe, gelegen naast de firma Hoek. De tweede zoon. Johannis, huwde Jaco mijntje Grinwis. Zijn zoon Govert, gehuwd met Lientje van der Bok, woon de in de Marijkeweg (vroeger Pik de Pol weg geheten). Dit was dus Govert van Hans van Govert. De derde zoon, Cornelis, huwde Elisa beth Westhoeve. Ze kregen 8 kinde ren: Jacob (gehuwd met Klaartje Akershoek), Eeuwit (gehuwd met Catharina Petillon), Cornelia, Pau lus (gehuwd met Baaltje Petzinger) en Klaartje. Hierbij dus Jaop van Kees van Govert, Eeuwit van Kees van Govert enz. De vierde zoon Pieter, gehuwd met Kaatje Pikaart, had 7 kinderen Cor nelis, de oudste zoon, trouwde met Bastiana Duvalois. Zijn kinderen werden aangeduid met de naam van hun moeder: Piet van Bas, Kees van Bas, Hans van Bas. Een andere zoon van Pieter, nl. Paulus, trouwde met Kaatje Pikaart en emigreerde naar Amerika. Dan blijft nog over de laatste zoon van Govert en Jannetje Nuy: Willem (Wul- lem van Govert). Hij huwde Maria Hameeteman en daaruit komen weer voort: Hans van Wullem van Govert, Kees van Wullem van Govert. Willem Breen (Wullem van Govert) Iedere Breen kan hier wel iets van zijn voorgeslacht in terugvinden. Het is ook altijd interessant om na te gaan waar, uit welke families, de voornamen vandaan komen die door het huidige geslacht nog gebruikt worden. Middelhamis C. J. Hameeteman Deze vraag- en antwoord-rubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kosteloos gebruik van kan maken. Uw vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Post bus 8, Middelhamis, met in de linker bovenhoek „Vragen-rubriek" vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden ge publiceerd. Als je als schipper met een Rijn- en een Kanaalpatent 65 jaar wordt, moetje dan die patenten meteen doktersverklaring voor oog en oor laten verlengen, zoals ik hoorde zeggen? En moet dit ook voor de vrouw? Antwoord: Voor man èn vrouw geldt, dat zij bij het bereiken van de 65 jaar hun Rijnpatent moeten verlengen. U dient hiervoor fotocopieën van de voor ste drie bladzijden van uw paspoort en uw oude Rijnpatent alsmede 2 pasfoto's en drie keuringsformulieren per per soon naar de Scheepvaartinspectie stu ren. Wat betreft de keuring: een ogen-, een oren- en een algeheel lichamelijk onderzoek door speciaal daarvoor aan gewezen artsen zijn vereist. Voor u, wonend in Dordrecht, zijn dat de oog arts Dr. Versteegh in het Merwedezie- kenhuis, Bankastraat 57, tel. 078-132222; de keel-, nees- en oorarts Dr. Zaadnoor- dijk, in het Gemeentehuisziekenhuis, Bankastraat 57, tel. 078-13.22.22; en voor het lichamelijk onderzoek de arts Dr. Niemeijer, Robinia 11, 078-17.59.27. De kosten van verlenging bedragen ƒ75,-, te gireren op rekening nr. 507.673 t.n.v. de Scheepvaartinspectie, Rijswdjk. De formulieren moeten worden opgezon den naar de afd. Bemanningszaken, Postbus 5817, 2280 HV Rijswijk. Is het waar wat sommige leveranciers vertel len, dat stuifmeelpollen bestaan uit stuif meel van vele bloemensoorten, verzameld door bijen die er, door toevoeging van nec tar, bolletjes van kneden die noodzakelijk zouden zijn om ons lichaam gezond te houden? Antwoord: De bedoelde pollen zijn vol gens onze medische medewerker niet geneeskrachtig. Er bevinden zich hoog uit enige spoortjes in van eiwitten, mine ralen, aminozuren en koolhydraten, maar dan wel zo minimaal weinig dat ze geen enkele invloed op ons lichaam uit oefenen. Dergelijke stoffen vinden we immers in veel grotere hoeveelheden in tal van andere voedingsstoffen. We con sumeren er dus dagelijks toch al vele grammen van om te kunnen blijven leven. Wie normaal en goed gevarieerd eet, heeft die poespaspoUen beslist niet nodig. Het antwoord op uw tweede vraag volgt zo spoedig mogelijk. Mijn man neemt graag een schoonmaak middel om de vaat te doen. Volgens hem werkt dat beter. Kan dat geen kwaad? Antwoord: Natuurlijk kan u dat wel (en zelfs veel) kwaad doen. Schoonmaak middelen bevatten veelal sterker ontvet tende en soms zelfs bijtende stoffen, die niet zo best zijn voor uw ingewanden. Omdat er van dgl. chemicaliën altijd deeltjes achterblijven op de schoonge maakte glazen, borden en schalen, raden wij u aan snel terug te keren tot de normale vaatwasmiddeltjes. Die zijn milder, maar zelfs daar krijgen veel huisvrouwen al ruwe, resp. geïrriteerde vingers van, zodat ze nog zachtere mer ken opzoeken of met (gummi of plastie ken) handschoenen aan de vaat gaan doen. En vergeet niet de vaat flink met stromend water af te spoelen, als ze uit het sop komt! Hierbij de foto van een Delftsblauw bord van 23 cm middellijn met molen en gesig neerd N. Israels. De tekens van de achter zijde teken ik hier voor u na. Wat zou zo 'n mooi bord opbrengen bij verkoop? Antwoord: Het bord ziet er fraai uit, dus rustig laten hangen en niet verkopen, want het is geen handbeschilderd Delfts blauw, maar namaak uit een fabriek van aardewerk aan de lopende band, dat men in souvenirwinkels voor lage prij zen kan kopen. Die N. voor Israels staat voor „Naar" en betekent, dat het land schap is gecopieerd naar een schilderij van (de echte) Isaac of Jozes Israels. Kent u een praktisch recept voor slag roomtruffels? Antwoord: Haal 250 gram couverture bij een banketbakker. Dat is voordelige chocolade met wat extra suiker en ca caoboter in blokken, die u bij ca. 32° C in een pannetje kunt smelten. Kunt u geen couverture krijgen, smelt dan pure repen tot dat gewicht. Meng er een kwart liter stijfgeklopte slagroom doorheen. Spuit van het mengsel kleine bolletjes en laat die even opstijven. Haal ze daarna nog eens door juist gesmolten slappe chocola en bestrooi deze truffels met chocoladevlokken of hagelslag van echte cacao (dus zónder geur-, kleur- of smaakstoffen). Hoe is 't mogelijk, dat de binnenkant van een aluminium pan door het koken van peren zó zwart wordt, dat wij die pan maar met veel moeite weer schoon krijgen? Antwoord: Het is bekend, dat alumi nium pannen snel zwart worden als men daar bepaalde vruchten als appe len en peren of spijzen als rabarber en zuring in kookt. Verder hebben de gehalten chloor, kalk en ijzerzouten in het leidingwater een flinke invloed. Door de hitte slaan kalk- en andere zou ten neer. Is er bovendien iets aange brand, dan is zo'n pan ook met een goed schuursponsje moeilijk blank te krijgen. Beter is het, het metaal een beurt te geven met fijne staalwol, dat u in een 3%- oplossing van citroenzuur doopt. De daarvoor benodigde blokjes kunt u bij een drogist of apotheker halen. Gewone wasmiddelen en zelfs azijn kunnen onvoldoende werkzaam zijn, vooral indien het een oude of hardnekkige aan slag betreft. Het komt voor, dat zelfs citroenzuur niet meer helpt en dat men een zelfde percentage fosforzuur nodig heeft. Maar dat is een paardemiddel. Gevaarlijk of giftig is zo'n zwarte aan slag in uw pan echter niet. Wat is er precies aan de hand met die „fos faten in onze was? Wat doen die eigenlijk in de wasmachine? Antwoord: Met louter water wordt uw was niet schoon. Er zijn aktieve stoffen bij nodig, die vet, vuil en vaste deeltjes losmaken, en fosfaten die er o.m. voor zorgen dat dit vuil in het waswater blijft zweven en zich niet opnieuw op het tex tiel afzet. Maar die fosfaten ontharden ook het leidingwater door het daarin voorkomende calcium en magnesium te binden. Zij voorkomen daarmee een schadelijke kalkafzetting op het was goed en op de verwarmingsbuizen in de wasautomaat. Nu zou een beetje fosfaat geen kwaad doen, maar vele levende wezens gebruiken fosfaten bij hun stof wisseling en onze sloten, plassen, rivie ren en zeeën ontvangen dagelijks aller lei fosfaten via de andere afvalstoffen van mens en dier, meststoffen uit de landbouw en bijv. bodemerosie. De enorme hoeveelheden vuil waswater met hun overvloed aan fosfaten, die daar de laatste jaren bij kwamen, ver oorzaken in onze open wateren een ongeremde algengroei, waardoor het water en de levende wezens daarin niet voldoende lucht meer krijgen. Daarom wordt getracht het gebruik van fosfaten in wasmiddelen terug te dringen. Tege lijk moet ook de lozing van andere fos- faathoudende afvalstoffen op de grote rivieren worden beperkt. Omdat wij daarbij mede afhankelijk zijn van (ver dere) maatregelen in landen langs de bovenloop, werkt Nederland eerst zelf aan de waterzuivering en aan een ver mindering van de fosfaten in was middelen. Ik heb woelratten in depeen en aardappels. Er zijn wel rattenvangers in de Alblasser- waard, maar die vangen alleen bisamrat- ten. Weet u soms hoe ik fuiken kan maken om er van af te komen? Antwoord: Als u last hebt van de woel ratten (Arvicola terrestris L.) moet de bestrijding daarvan zéér zorgvuldig gebeuren. Deze knaagdieren zijn erg wantrouwend en als ze vreemde voor werpen vinden of sporen van mensen- lucht ruiken, houden zij zich op veilige afstand. Het zelf maken van fuiken raden wij af. Die kunt u kant en klaar bij een handelaar in zaden en vallen kopen. Omdat over uw erf ook kinderen en huisdieren lopen, is het gebruik van muizentarwe, vergiftigd water en dgl. uitgesloten. Men verkoopt echter ook zg. rattenplankjes of „stappen" die lood recht op de rattenpaden worden gelegd, zodat de beesten over de trekker moeten lopen, waardoor de beugel dichtslaat. Deze moet u eerst dagenlang van goed lokaas voorzien, alvorens u ze, pas als de ratten er geregeld van eten, met dikke handschoenen aan op scherp mag stel len en natuurlijk op veilige, liefst om heinde plekken, waar geen kinderen, honden of katten kunnen komen en bij voorbeeld als de fuiken langs greppels en slootkanten. Zorg er wel voor, dat de ratten geen mensengeur aan fuiken of vallen en aan het aas kunnen ruiken. Met wat voor middel kan ik kalkaanslag van de buitenkant van mijn aquarium af krijgen? Antwoord: Als het inderdaad kalk is, wat zich op de buitenzijde heeft afgezet, en u dat met zo'n gewoon sopje met een afwasmiddel niet weg kunt wassen, haal dan bij drogist of apotheker wat blokjes citroenzuur en maak daarvan een 5% oplossing in lauw water. Spons daarmee de glazen bak, tot de aanslag helemaal verdwenen is. Daarna kunt u de ruiten op de gebruikelijke manier zemen. Het kan zijn, dat het opgedroogde resten kalk met chloor uit leidingwater zijn en dan moet u misschien enige tijd soppen en zemen voordat het glas weer mooi glanzend schoon is.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 10