Twee ernstig gewonden bij botsing op Prov.weg te Ouddorp Weer getijdebeweging in het Haringvliet?; „zeer interessante gedaclite" ^^p^^q^r. fiotniSieniaa Blauwe zone weg in Dirksland Oud-Ouddorper in koninklijk boek Politieberichten V.V.D.-raadslid Poortvliet verlaat Gemeenteraad Dirksland Nieuw bestuur ziekenfonds Zuid- Hollandse Eilanden u.a. N.a.v. gevonden teerkelder Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Oostflakkee 61e Jaargang DINSDAG 31 JANUARI 1989 No. 5771 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01^70 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 Op 22 maart a.s. legt de heer J. L. Poort- vliet zijn funktie als gemeenteraadslid van Dirksland neer. Hij heeft deze plaats dan ruim 23 jaar ingenomen, waarvan meestentijds als enige vertegenwoordiger van de V.V.D. In 1982 verwierf deze partij een tweede zetel, die sindsdien wordt bezet door de heer Joh. A. van Nieuwenhuyzen. Tot 1986 bleef de heer Poortvliet fractievoor zitter, waarna hij deze funktie aan zijn collega overdroeg. Zowel de gemeente Dirksland als de partij, waarvoor hij zitting heeft, is hem veel dank verschuldigd voor al het werk, dat hij in haar belang in al die jaren heeft verricht. Binnen de V.V.D. heeft hij bovendien nog verschillende bestuurs- funkties bekleed, o.a. als voorzitter van de Ondercentrale Goeree-Overflakkee. De laatste raadsvergadering, die de heer Poortvliet als raadslid bijwoont, is die van donderdag 23 februari a.s. Na afloop daarvan (te omstreeks 21.15 uur) is er in het Gemeentehuis van Dirksland gelegenheid afscheid van hem als raads lid te nemen. De zetel van de heer Poortvliet in de Dirkslandse raad zal worden overgeno men door mevrouw J. G. C. Tuinstra- Zagt (Peuterdijk 57, Herkingen), die in de raadsvergadering van 23 maart a.s. zal worden geïnstalleerd. Ingezonden: Naar aanleiding van een artikel in E.N. van vrijdag 27 januari 1989 een korte opmerking. Hierin staat dat de teer een bijprodukt is van het vergassingsproces van cokes naar gas. Dit is onjuist. Het gas werd of wordt gehaald uit een bepaald soort steenkool (ongeschikt voor huisbrand); restant cokes, zeer geschikt voor huisbrand, vrij van teer. Het gas werd of wordt daarna gezuiverd met als bijprodukt teer en ammoniak. De teer, zowel als de ammoniak werden opgevangen in een kelder. De teer werd (±60 jaar geleden) in vaten 2x per jaar verzonden naar een fabriek. De ammo niak werd veel opgehaald door omrin gende boeren als mest in de land bouw. Met hoogachting, J. Buysse, Dirksland OUDDORP heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. F. Harinck van Rotterdam- Zuidwijk. HERKINGEN woensdagavond 7.30 uur student G. M. de Leeuw van Rotterdam. NIEUWE TONGE donderdagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpe- nisse. 'IWI De gemeenteraad heeft in zijn vergade ring van jl. donderdag de zgn. „blauwe zone" opgeheven. Door invoering daar van in 1973 werd het parkeren in het centrum van Dirksland qua tijdsduur beperkt, maar in de praktijk heeft dat nauwelijks enig effect gesorteerd. De Ondernemersver. had het gemeente bestuur dan ook te kennen gegeven dat die parkeerbeperking maar beter ver dwijnen kon. De raad vond het prima, vooral dhr. J. L. Poortvliet die zich in 1973 al tegen invoering van dit symbool van „hoog- moedswaanzin" had verzet. „Ik zag toen al nadelen voor de middenstand en dat is misschien ook gebeurd", opperde dhr. Poortvliet. „Verwonderd" verklaarde zich dhr. G. Robijn om het feit dat de Ondernemers ver, nu opheffing heeft gevraagd ter wijl ze de invoering van de blauwe zone in 1973 zo nadrukkelijk hadden bepleit: „de middenstandver. schreeuwde er toen moord en brand om", herinnerde dhr. Robijn zich. De raad nam het besluit tot op heffing; niemand verzette zich ertegen. Ingezonden: In uw blad van 16 oktober 1987 maakt u melding van het overlijden op 82-jarige leeftijd van de oud-inwoner van Oud- dorp, de heer Fr. van der Linde, die van 1941-1945 huismeester in het gezin van prinses Juliana in Canada is geweest. Belangstellende lezers maak ik er op attent, dat in het pas uitgekomen foto boek over koningin Beatrix „Zij die geluk brengt" een aardige opname is opgenomen van bovengenoemde heer Van der Linde keurig in uniform geflan keerd door de prinsesjes Beatrix en Irene. De foto (op pagina 23 van het boek) is in 1943 gemaakt door mevrouw B. van Gijzen-van der Linde. Het boek is door bemiddeling van de N.C.R.V bij J. H. Kok in Kampen uitgegeven. Misschien wil een van de lezers mij iets meer over wijlen de heer Van der Linde vertellen. Was hij een Engelandvaarder of een zoon van een emigrant? J. C. van der Knoop-Gebraad serviceflat „Belvédère" flat 155 Dr. H. Colijnlaan 6 2283 XM Rijswijk Wie de beide totaal vernielde auto's op de foto ziet zal het niet verbazen dat de bestuurders van beide wagens, die zaterdag tegen middernacht op de Prov.weg bij de Kruuse te Ouddorp frontaal botsten, ernstig gewond zijn geraakt. Het betreft de 21-jarige Monique Grinwis, danslerares, dochter uit het gezin Grinwis dat in Goedereede het Ver.gebouw „Oostdam" exploiteert, die in haar Suzuki (1) op weg was naar Ouddorp en de 41-jarige N. Lindlbauer uit Hellevoetsluis die haar in zijn Honda vanuit de richting Ouddorp in de bocht bij de Kruuse tegemoetkwam. In die bocht heeft de Honda-bestuurder de macht over zijn stuur verloren; de wagen kwam in de rechterberm, werd eruit getrokken om vervolgens tegen de stalen vangrail te ketsen en weer op de weg te worden geslingerd, waar juist de Suzuki naderde. Die kleine wagen boorde zich in de linkerflank van de Honda die toen kennelijk óver de Suzuki is geslagen en op de kop vóór dat wagentje terecht kwam. De gevolgen voor de bestuurders waren ernstig, Monique Grinwis brak een knie en een van haar benen zelfs viermaal. Zij werd in het ziekenhuis te Dirksland opgenomen. De bestuurder uit Hellevoetsluis had een ingeklapte long terwijl de andere werd beschadigd. Hij werd in kritieke toestand en in coma naar het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam vervoerd. De brandweer van Goedereede die geroe pen was de slachtoffers te bevrijden behoefde niet meer in te grijpen. Met een koevoet die een passant in zijn wagen had was dat al gelukt. De foto, gemaakt vanaf de paralel weg, toont de enorme ravage. Links de Suzuki die uit Oud dorp lijkt te komen maar juist uit tegengestelde richting (op de foto van rechts) kwam; precies zo verging het de Honda die met de neus richting Ouddorp ligt terwijl die juist vanuit die richting kwam. Voor het geval dat het de vrijdagmiddag geïnstalleerde bestuurders van het Natuur- en Recreatieschap Haring vliet aan gesprekstof zou ontbreken heeft burg. v.d. Jagt van de Gastgemeente Hellevoetsluis in zijn welkomst woorden een balletje opgeworpen over een onderwerp dat in de boezem van Rijkswaterstaat al geruime tijd de aan dacht heeft, n.l. het weer toelaten van de getijbeweging in het Haringvliet. De veiligheid van het achterland, waarom het met de aanleg van dam en sluizencomplex begonnen is zou gewaarborgd blijven wanneer de Haringvlietsluizen zouden worden benut als de stormvloedkering in de Oosterschelde-, ópen als het weer dat toelaat en gesloten wanneer de zee zich vijandig gaat gedragen. Terugkeer van eb en vloed zou zo leek het burg. v.d. Jagt van Hellevoetsluis, de „stad aan het Haringvliet" een dynamische brak-water-zóne doen ontstaan. Het sluipende slib van de rivieren zou beter afgevoerd worden en het is ook bij gebrek aan getijdebeweging dat de oevers eroderen. Het is dan ook 's burgemeesters hoop dat de door hem bij deze gelegenheid geopperde gedachte bespreekbaar wordt. „Het Haringvliet is het waard; het is mooi maar het kan nóg mooier", zo luidt zijn uitgangspunt bij het nastreven waar van hij de bestuurders van het „Haringvlietschap" alle suc ces toewenste. Zeer interessante gedachte „Een zeer interessante gedachte" noemde Mr. S. Patijn, de Zuid Hollandse Commissaris der Koningin de juist door burg. v.d. Jagt vertolkte theorie. Voor de Provincie achtte hij de installatie van het Haringvlietschapsbestuur een vreugde vol gebeuren na een reeks mislukkingen die er op de weg naar oprichting van het Haringvlietschap eveneens zijn geweest. Het was dan ook met grote instemming dat Mr. Patijn de leden installeerde. Namens de flakkeese gemeenten zijn dat Weth. Joh. Klepper (Goedereede). dhr. E. Eshuis (Dirks land), Burg. mevr. J. G. Sleurink-Rabbinge (Middelharnis) en burg. drs. de Vos (Oostflakkee). Hun plaatsvervangers zijn resp. burg. G. van Velzen, weth. H. H. Grootenboer, weth. J. Th. M. Jacobs en weth. C. L. M. de Wit. Gedeputeerde v.d. Meer Voorzitter van het bestuur is de Gedeputeerde dhr. H. A. v.d. Meer die uit handen van Cornmissaris Patijn een nieuwe voorzittershamer kreeg aangeboden, samen trouwens met het verzoek aan de Natuur-funktie van het Haringvliet grote zorg te besteden. Dhr. v.d. Meer toonde zich welbekend met de taak die wacht, t.w. de zorg t.b.v. de watersport en de open luchtrecreatie, de landschapszorg, de natuur en natuurbescherming en de zorg voor de toeristische waarde. Dhr. v.d. Meer ging niet al te diep in op de filosofie van het herinvoeren van de getij beweging in het Haringvliet, wel sprak hij het vermoeden uit dat dat een zegen voor het milieu zou zijn maar anderzijds begreep hij dat ook andere aspekten mee bekeken zouden moeten worden. Met het bestuur wil dhr. v.d. Meer energiek aan het werk gaan in de overtuiging dat het Haringvliet alles in zich heeft om tot een schitterend recreatiegebied uit te groeien waarom dhr. v.d. Meer het fantastisch vond dat alle acht betrokken gemeenten in het Schap deelnemen. „We zullen ons uiterste best doen in het belang van alles wat ademt", laten we maar aan 't werk gaan", zo stelde dhr. v.d. Meer voor waarmee hij de eerste vergadering van het Alg. bestuur inleidde. De agenda daarvan bestond vnl. uit het vaststellen van de vergadernota voor 1989. De eerste vergadering vindt plaats op 19 mei te Goedereede. Op instigatie van dhr. Hoek van Dijke (vervangend voorz.) zal de zomervergadering op 25 augustus met een excursie door het gebied worden aange vuld. Ook in september 1987 werd zo'n excursie per boot gehouden bij N.B. windkracht 10! Aan het eind van de vergadering werd door dhr. Hoek van Dijke met grote waardering teruggedacht aan de inzet die wijlen burg. van Welsenis heeft betracht tot de totstandko ming van het Haringvlietschap van welk werk hij de af sluiting niet meer heeft mogen meemaken. Na de verkiezingen in december vorig jaar is de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van het onderling zie kenfonds Zuid-Hollandse Eilanden (Z.H.E.) voor het eerst bijeen geweest. Tijdens deze vergadering is het be stuur gekozen. Als voorzitter zal optreden de heer K J. Huisman, apotheekhoudend huisarts te Melissant. De heer Huisman is al onge veer zeven jaar voorzitter, eerst van het voormalige ziekenfonds W.Z.E. en sinds vorig jaar van het gefuseerde fonds Z.H.E. Verder zijn als lid benoemd de ver zekerden-vertegenwoordigers mevrouw M. J. de Koning-v.d. Linden en de heren M. Driesse, G. Rooimans, P. Verkerk, B. H. v.d. Sluis, alsmede de huisarts H. A. E. de Koning, de tandarts J. M. P. Schip pers en de apotheker N. C. J. M. Verlaat. Nieuw voor het ziekenfondsbestuur is de benoeming van twee onafhankelijk deskundigen. Deze onafhankelijke in breng kan van grote waarde zijn, gezien de veranderingen in het ziekentekosten- verzekeringsstelsel (de adviezen van de commissie Dekker), die leiden tot meer aktiviteiten dan tot dusverre nodig was. Zo zal het ziekenfonds zich moeten afvragen hoe op de veranderingen moet worden ingespeeld en welke nieuwe aktiviteiten (b.v. marketing) moeten worden ontwikkeld. De Algemene Vergadering was dan ook - Met dank aan oplettende burger In het persbericht van 15 november 1988 werd bericht dat er in de middag van 10 november een diefstal plaats vond in de r.k. basisschool „De Nobelaer" te Oude Tonge. Een onbekende man nam daar bij een tasje met inhoud weg. Een signa lement van de dader werd verspreid. Dankzij de reaktie hierop van een mevrouw, kon vastgesteld worden, wie het betrof De dader, een 34-jarige man uit Beneden-Leeuwen werd daarop eni ge tijd geleden aangehouden en terzake gehoord. Hij bekende het feit, doch van de buit, cheques en een flink bedrag aan geld, bleek niets meer over. Uitsluitend aan het reageren uit de bur gerij is te danken dat dit geval kon wor den opgelost. - Dief gepakt Zo ook werd in december 1988 te Vianen verheugd, dat Prof Dr. W. P. M. M. van de Ven en de heer L. E. Chevalier zich bereid hebben verklaard deze funkties voor het ziekenfonds Z.H.E. te willen gaan vervullen. Prof v.d. Ven is bij de Erasmus Universiteit hoogleraar sociale ziektekostenverzekering. De heer Chevalier, die door de Onder nemingsraad is voorgedragen, is hoofd externe betrekkingen, public-relations en directie-secretariaat van de N.V. Afvalverwerking Rijnmond. Het bestuur zal eenmaal per maand bij eenkomen. De zittingsperiode is drie jaar. een onderzoek opgestart tegen een 40- jarige man, zonder vaste woon- of ver blijfplaats, die werd verdacht van dief stallen van geld uit bejaardentehuizen. De man werd bij toeval aangehouden bij een aktie door de gemeentepolitie te Nijmegen. Hij bleek zich landelijk bezig te houden met dit soort diefstallen. Het was voor hem het middel van bestaan. In een aantal gevallen bleek dat hij ook in Oostflakkee zijn slag had geslagen. Ook diefstallen uit bejaardentehuizen in andere plaatsen op het eiland bleken door hem gepleegd. Landelijk zijn veel verklaringen en confrontaties tegen de man afgelegd. De man bleek reeds eerder voor dit soort diefstallen veroordeeld te zijn. Hij dient daar nu drie jaar gevangenisstraf voor te ondergaan. Duidelijk is wel geworden bij de politie, dat de bejaarden de neiging toch heb ben om te veel geld bij zich te houden. Dringend wordt dan ook aangeraden om het geld bij bijvoorbeeld een bank te bewaren. Verder werd enkele weken geleden een 15-jarige jongen uit Oude Tonge aange houden terzake diefstal van een brom fiets bij het ZWN-busstation in oktober 1988. De bromfiets is weer terecht. Door de gemeentepolitie te Rotterdam werd afgelopen week bij onderzoek in een schuur, een zogenaamde jet-ski, merk Kawasaki aangetroffen. Deze werd op 13 augustus 1988 ontvreemd uit een container die stond op het strandje „De Banaan", aan het Hellegatsplein en vertegenwoordigde een waarde van ƒ7.500,-. Tegen de dader, een 28-jarige man uit Rotterdam is terzake proces verbaal opgemaakt. - REPORTAGE - - COMPUTER fffff|!^l.'*ll*| ÖTS7fl-T6I?en2r20 •oon 01116-2400 ^Ise.jK - TelBtoon 01870-61 Voorz. Ged. v.d. Meer aan het woord. Aan de bestuurstafel aan de overzijde v.l.n.r. dhr. Eshuis, mevr. Sleurink, burg. de Vos.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1