Daar gingen ze dan, de veteranen Nog geen slopershamer voor Dirkslandse witte Boezem-brug Politieberichten Zinvol nieuws? Eilanden Nieuws! Griend-onderhoud in Ouddorp Dief die reddingsboot onttaicelde gepalet JJF^ Oostflakkee Droogbloemenweelde in Goedereede Chauffeur uit Oude Tonge ernstig gewond Thema-ochtend voor agrarische vrouwen in Barendrecht In mei weer jeugdsolistenconcours in Melissant Verzorgende beroepen Goeree-Overflakkee HoMj^emMi Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Kinderen zoeken gastgezinnen Bevordering bij politie Ouddorp CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Rijl(spolitie Oostflal(l(ee houdt spree!(uur in Achthuizen '"!^^'i*'r) Parkeergelegenheid Opheffen blauwe zone Aanstaande zaterdag 28 januari start de Vereniging voor Natuur en Landschaps bescherming Goeree Overflakkee met het weg werken van het achterstallig onderhoud aan een voormalig Griend. Het stukje Griend is gelegen in het Pol- dersbos te Ouddorp nabij camping De Vrijheid. Wij hopen op veel vrijwilligers zodat het werk op één dag afgerond kan wor den. Een ieder is op deze aktiedag van de ver eniging welkom, de aktie begint om 8.30 uur en duurt tot 13.00 uur. Handgereed- schap is aanwezig, maar wie in het bezit is van een goede hand- of motorzaag mag dit zeker meenemen. Het afko mende hout zal onder de helpers wor den verkocht voor 10,- de m\ Het Polderbos is te breiken via R.W. 57 richting Brouwersdam. Ter hoogte van de haven „De Kil" rechtsaf, afslag Noordzeestrand. Daarna de tweede weg links, dit is de West Nieuwlandseweg. Bij „Vissschers Hoek" (fietspad) begint het Poldersbos, u kunt hier parkeren. Inlichtingen bij Kees van 't Zelfde, tel. 01870 - 5566 of Anton Tromper, tel. 01870-4156. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 1988 is Opperwachtmeester J. Kolff plaats vervangende Groepscomman dant van de Rijkspolitie tot Adjudant bevorderd. De Rotterdamse politie heeft 12 januari een 36-jarige Rotterdam mer aangehouden die inmiddels bekend heeft medio november vorig jaar de stuurhut van de Stel- lendamse reddingsboot „de Zee- manspot" van kostbare en voor het funktioneren van de reddings boot onmisbare nautische appa ratuur te hebben ontdaan. Er werd o.a. een scanner, een nieuwe portofoon, een 27 MC zender, een fototoestel, twee verrekijkers en een reserve hoorn voor de mari foon ontvreemd. De Rotterdammer liep tegen het licht toen hij werd aan gehouden met in zijn auto een computer die hij in Gouda had gestolen. Tegenover de politie daar biechtte hij ook de diefstallen van de red dingsboot apparatuur ter waarde van ƒ12.000,- en enkele mari- foons van vissersschepen op. Ook in Bruinisse bleek hij aktieftezijn geweest. De kinderen komen dit jaar van 26 juli tot 28 augustus. Wie belangstelling heeft vooreen „gast" kan kontakt opnemen met: Hans en Ria de Grauw. H. Hamerstraat 55, 's-Gra- vendeel, tel. 01853-2456 of Willy Mathu, Dijkerwaal 1, Pijnacker, tel. 01736- 2032. 61e Jaargang DINSDAG 24 JANUARI 1989 No. 5769 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 - Inbraak te Oude Tonge In de nacht van maandag op dinsdag werd ingebroken bij „Pakomi" aan de Stationsweg te Oude Tonge. In het kan toorgedeelte werd waarschijnlijk naar geld gezocht doch men heeft daar niet veel kunnen vinden. Wel werden een groot aantal goederen vernield en of beschadigd. De totale schade wordt geraamd op ongeveer ƒ1.500,-. Een onderzoek wordt ingesteld. - Aanrijding met gewonde Omstreeks 05.00 uur, reed de bestuurder van een personenauto, komende vanuit de richting Zierikzee, op de kruising met de Provincialeweg 47 te Oude Tonge, rechtdoor en belandde daardoor aan de overkant in de sloot. Toen de politie ter plaatse kwam was de bestuurder spoor loos verdwenen. Wel zat er bloed aan de auto wat erop duidde, dat de bestuurder gewond moest zijn. Later bleek, dat de bestuurder al op weg was naar Amster dam. De reden hiervan werd even later ook duidelijk. De betreffende auto, die inmiddels geheel vernield in de sloot lag, bleek diezelfde nacht in Amsterdam gestolen te zijn. Een onderzoek naar de dader wordt ingesteld. In „klein loogement" vindt vanaf zater dag 28 januari tot en met II februari een expositie plaats van droogbloem schik kingen van Ina van Bergen. Van Bergen, lid van de koninklijke maatschappij van land en tuinbouw heeft zich gespeciali seerd in het werken met droogbloemen bij o.a. Van der Valk in Dordrecht; zij verwerkt in haar biedermeierboeketjes vooral pastelkleurige bloemen, die vaak in eigen beheer gedroogd zijn. Talloze bloemen en knopjes verwerkt ze tot een gevarieerd, smaakvol geheel. Naast vele biedermeiertjes zijn ook andere, vrije schikkingen te bewonde ren, waarin ondermeer mossen en tak ken zijn verwerkt. Deze weelde van droogbloemen wordt gepresenteerd in combinatie met antiek gebruiksglas uit de 18e en 19e eeuw en klein antiek zilver. U bent van harte welkom in „klein loogemenf'. Noordzijde Haven 29 in Goedereede op woensdagmiddag 14.00 tot 17.00 uur en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. OUDDORP Doopsgezinde Gemeente Woensdagavond 8.00 uur (kerk) ds. J. Smink. De 41-jarige beroepschauffeur Krijn Saarloos uit Oude Tonge is gisteren ern stig gewond in een ziekenhuis te Dor drecht opgenomen. Dhr. Saarloos, werk zaam bij transportbedrijf de Rijke te Spijkenisse reed met zijn kort te voren geloste tankauto achter op een vrijwel stilstaande Deense vrachtwagen. Dat gebeurde op de Rijksweg ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam. De brand weer heeft de zwaar gewonde Oude Tongse bestuurder uit de zwaar ver wrongen cabine bevrijd. Met ingang van 1 februari 1989 wordt er ook spreekuur gehouden voor de bevol king van Achthuizen. Reeds langere tijd bestaat er een zekere behoefte om ook in Achthuizen met politiemensen over ver schillende zaken te praten. Omdat in Achthuizen buroruimte ontbrak moest er gezocht worden naar een geschikte ruimte. Deze is nu gevonden in het „Bejaarden-dienstencentrum", Pastoor van Luenenstraat 20 te Achthuizen; tele foon 01873-1640 Het spreekuur vindt plaats: Iedere Ie en 3e donderdag van de maand, van 18.00 uur tot 20.00 uur. De kring IJsselmonde/Eiland van Dordt van de CBTB nodigt alle agrari sche vrouwen in de regio uit voor haar koffie-praat-ochtend op donderdag 2 fe bruari a.s. die het thema heeft: „Als je er alleen voor komt te staan". Dagelijks overlijden honderden men sen. De nabestaanden worden, vaak onvoorbereid, gekonfronteerd met eén groot aantal problemen. De moeilijkhe den liggen dan niet alleen op het emo tionele vlak maar zijn vaak ook van zakelijke aard. Dit laatste is zeker het geval wanneer men een eigen land- en tuinbouwbedrijf heeft. Het is als binnekomen in een vreemd land, waarin men de weg niet kent en waarvan men de taal niet spreekt. Sociaal ekonomisch voorlichtster Petra van der Horst zal tijdens de praatmor- gen met name aandacht besteden aan de maatregelen die u zelf kunt nemen om zakelijke narigheden te voorkomen ofte beperken. De themamorgen begint om 09.30 uur en eindigt omstreeks 11.30 uur. De plaats: Sociaal Cultureel Centrum „De Schalm", Dorpsstraat 38 te Baren drecht. Opgave en informatie: Petra van der Horst, CBTB-kantoor, tel. 01806-11022. Op zaterdag 6 mei wordt het jaarlijkse jeugdsolistenconcours gehouden in het verenigingsgebouw „Melishof" te Melis sant. Muziekleerkrachten op Goeree- Overflakkee en daarbuiten kunnen hier alvast rekening mee houden. De deelnemers aan dit concours worden in vier categorieën ingedeeld, n.l.: grote instrumenten (orgel, piano); kleine in strumenten (blokfluit, dwarsfluit, gitaar, viool, accordeon, enz.); zang (ook duo's, trio's enz.); groepen (instrumentaal, duo's, trio's enz.). Afhankelijk van het aantal deelnemers vindt er nog een leeftijdsindeling plaats voor de afdelingen grote- en Jdeine instrumenten. Binnen niet al te lange tijd ontvangen scholen en muziekleerkrachten aan meldingsformulieren voor dit concours. Mochten er muziekleerkrachten of an dere belangstellenden zijn, die niet in het bezit komen van een aanmeldings formulier, neem dan even telefonisch kontakt op met C. J. Smit. Julianaweg 6, Melissant, tel. 01877 - 1270 In het verenigingsgebouw van de Ger. Gemeente te Middelharnis is er a.s. don derdag een bijeenkomst. De heer H. van den Herik, voorzitter van het Richtsnoer, hoopt dan een lezing te houden over ..Verplegen tot (w)elke prijs?" De bijeenkomst begint om half acht en ieder die zich bij dit werk betrokken gevoelt, is hartelijk welkom. FOTO FILM - REPORTAGE VIOEO - COMPUTER ■n HogBioom l"? - 1612 en 2120 HERKINGEN Ophalen oud papier Morgen woensdagavond vanaf half zes, zal weer oud papier worden ingezameld door en ten bate van de Prins Johan Frisoschool. OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. J. S. v.d. Net, Dordrecht. DIRKSLAND heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). MIDDELHARNIS heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. A. F. Hon- koop, Zwijndrecht. OOLTGENSPLAAT heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. J. C. West- strate, 's-Gravenpolder (voorber. H.A.). OUDE TONGE Tijdens de j.l. zaterdagavond gehouden winteruitvoering van Oude Tonges Muziekvereniging „Vooruit" heeft het in de pers al uitvoerig aangekondigde afscheid van drie muziekveteranen plaats gehad. De drie werden, hoe kon het ook anders, met waardering beladen. Op de foto zien we ze nog een keer tenig, naast het vaan del dat ze zo langdurig hebben gediend. V.l.n.r. Bas Stander en echtgenote, die afblaast na een 43-jarig lidmaat schap, J. Knöps en dochter die 60 jaar lid was en rechts Bram Hagens die de Vereniging 58 jaar trouw bleef. Uit handen van voorz. Braber ontvingen de drie een fraaie herinneringszuil, terwijl de dames met bloemen werden bedankt. Wanneer WD raadslid J. L. Poortvliet op 22 maart zijn eerder aangekondigde afscheid van de Gemeen teraad neemt, zal hij dat kunnen doen in de hem geruststellende zekerheid dat de witte brug over de Boezem er nog ligt. Sinds februari vorig jaar heeft sloop als het zwaard van Damocles boven deze brug gehangen, nadat de raad besloot a 236.000,- de brug door een aanzienlijk bredere dam te vervangen. Dat heette nodig te zijn voor een ongehinderde aan voer van bouwmaterialen voor de vernieuwbouw van het Ziekenhuis, maar inmiddels is vast komen te staan dat het bouwmaterialentransport via de Secre tarieweg plaats kan vinden. Op de bijdrage a ƒ75.000,- van bet Ziekenhuisbestuur mag dan ook niet meer gerekend worden. Zoals was overeengekomen zou, bij het uitblijven van die ziekenhuisbijdrage, het sloopbesluit worden her overwogen en dat staat in de raadsvergadering van a.s. donderdagavond te gebeuren. Alhoewel B en W al in 't begin van hun toelichting de brug een „slechte staat" toeschrijven, wordt verder in de toelichting over een te plegen „nader onderzoek" gesproken; dat zal zich voorshands overigens beperken tot de bouwkundige toestand van de brug. Het College stelt de raad dan ook voorde definitieve beslissing over de aanleg van de dam te laten rusten tot nadere ontwikkelingen (ook omtrent de bouw van het ziekenhuis) bekend zijn. Dat zal dhr. Poortvliet en dhr. L. van Prooijen deugd doen. Vorig jaar februari verzetten zij zich als enigen tegen het voorstel de brug te laten verdwijnen. Dhr. Poortvliet betreurde bij voorbaat het heengaan van zo'n stukje dorpsschoon en dhr. van Prooijen vond het voor- De brug waarop het vonnis al leek geveld. stel tot sloop van de brug over de klein-Parijse Seine op z'n minst voorbarig. Dhr. Poortvliet vreesde ook dat bij aanwezigheid van een gemakkelijker entree de vervoersmaatschappij zou kunnen besluiten een route door het dorp te gaan rijden (via „Geldershof" en het nieuwe RIAGG kantoor) en dat leek dhr. Poortvliet de Gemeente veel geld te zullen kosten omdat meerdere straten niet op dat zware busvervoer berekend zijn. Enkele weken geleden, bij de Ie paalslag voor het RIAGG kantooris van die zijde overigens verzekerd dat de afstand van en naar de bestaande bushalte zeker niet bezwaarlijk wordt geacht. Het College stelt de raad a.s. donderdagavond voor een krediet van 129.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van een parkeergelegenheid voor ongeveer 80 auto's op het Boezemplantsoen, naast het v.m. tramsta tion. Die voorziening zal overigens een tijdelijke zijn tij dens de duur van de vernieuwbouw van het ziekenhuis. Wanneer de raad daarmee instemt zal ook de keus voor de verharding moeten worden gemaakt, betonklinkers, stelconplaten of grasbetonstenen. De raad zal ook worden voorgesteld de in 1973 in Dirks- lands centrum ingestelde „blauwe zone" te laten verval len. Die was destijds ingesteld om het langparkeren te voorkomen, maar in de praktijk blijkt dat ook vol gens de waarneming van de Ondernemersver. niet te werken. Het College stelt tot beëindiging van de maatre gel en het verwijderen van de waarschuwingsborden voor. De Stichting Pax Christie Kinderhulp, een vrijwilligersorganisatie, die jaarlijks zo'n 1100 kinderen uit West-Berlijn een plezierige vakantie bezorgt in Neder land zoekt gastgezinnen, die bereid zijn om onder begeleiding van medewerkers van de Stichting zo'n vier weken een kind van 6 tot 12 jaar in huis te nemen. Toeristen zullen 'West-Berlijn ervaren als een mooie stad. Echter richten zij de schreden naar de woonwijken dan krij gen ze een ander beeld; grauwe wijken vol betonnen huurkazernes. Een kind onvriendelijke stad. Vaak komen de kinderen uit grote.gezin- nen en wonen in een te klein huis. Ook echtscheidingen en alcoholisme zijn schrikbarend hoog in deze ommuurde stad. En hoewel het hen soms ook ont breekt aan materiële dingen komen ze toch vooral veel aandacht, warmte en geborgenheid tekort. Kortom: ze missen een echt gezinsleven. Na de bouw van „de Muur" in 1961 zijn akties gestart om de kinderen in West- Berlijn lichtpuntjes in hun bestaan te geven. De taal is geen probleem. De ervaring heeft geleerd dat de kinderen zelf heel snel het Nederlands begrijpen en spre ken en dat kinderen zich door een andere taal niet laten remmen om met elkaar te spelen. Kinderen die vaker in hetzelfde gastge zin komen - en daar streven de organi saties naar, omdat de kinderen daar het meest aan hebben - bouwen op den duur een band op met zo'n gezin.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1