(^Leasing Contracten a 32 voor en renovatie Ziekenhuis Dirl(sland getel(end, ^^-AS^ 01877-1309 htttbredttse VERWERS auto's Geen rij-examens meer op Flakkee? Jac. de Gast Dirksland stopt garagebedrijf Tholen vormt een fonds kosten verwerking afval Concert in het Witte Kerl(je van Vierpolders Virtuoos viool-pianoduo in IVIuziekkamer Tienerciub 't Haventje Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Citroen - Hesselink Opluchting in Dirksland: Themadag voor jongeren Cursus Geestelijice Vorming 61e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Na sluiting van de stortplaats Tuttelhoek: A. J. van Rumpt OPRUIMING met FLITSENDE PRIJZEN voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland RENAULT-dealer Ver. „De Christenvrouw" afd. Dirksland Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER De ondertekening Ingezonden: VRIJDAG 13 JANUARI 1989 No. 5766 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 Zeker niet zonder spijt heeft de Dirks- landse garagehouder, Mazda-dealer Jac. de Gast, besloten zijn bedrijf aan het Korteweegje te Dirksland per 30 juni van dit jaar te sluiten. Dhr. de Gast heeft zijn kontrakt met de Mazda-importeur op de laatste dag van vorig jaar opge zegd. Zijn spijt geldt vooral het feit dat hij zijn 6 medewerkers per bovenge noemde datum ontslag heeft moeten aanzeggen. Dhr. de Gast gaat zich beperken tot de exploitatie van zijn tankstation dat onlangs door Texaco als het best ver zorgde in den lande werd gewaar deerd. De aanleiding tot beëindiging van het garagebedrijf is het vooral de laatste jaren onvoldoende gebleken rendement waarin in de eerstkomende jaren voor de gehele automobielbranche geen ver betering te verwachten is. Hoezeer ook verknocht aan het garagebedrijf dat hij vijftien jaar geleden begon, heeft dat onvoldoende perspectief voor de toe komst dhr. de Gast tot opheffing van zijn bedrijf doen besluiten. Er is geen sprake van een faillissement, zoals de achterklap wil doen geloven. Met de Mazda-importeur wordt gezocht naar een nieuwe Mazda-dealer voor Goeree Overflakkee. Daaromtrent is nog geen enkele zekerheid, wel is het zeker dat de garage-accomodatie van de heer de Gast daarvoor niet beschik baar is. Mazda is uitstekend ingevoerd op Goe ree Overflakkee, de verkoop van dit merk ligt op het dubbele van het lande lijk gemiddelde, waarom het aanneme lijk lijkt dat de Mazda-rijders in juli bij een nieuwe dealer terecht zullen kun nen, een die nog wel in een betere toe komst voor de branche gelooft. SINT ANNALAND Reservering van een bedrag van niet minder dan 500.000 gulden moet voor komen dat de inwoners van de gemeente Tholen in het jaar 1993 een te groot bedrag ineens moeten ophoesten voor de afvalstoffenheffing. Naar verwach ting bedragen de verwerkingskosten (nu ruim 20 gulden per ton) na de sluiting van de gemeentelijke stortplaats Tuttel hoek in 1993 rond de 120 gulden per ton. Het ligt dan ook in de bedoeling dat de afvalstoffenheffing met ingang van het jaar 1990 jaarlijks met tien procent stijgt totdat in het jaar 1998 een kostendek kend tarief is bereikt. Na de sluiting van de gemeentelijke stortplaats Tuttelhoek moet de gemeente Tholen het huishoudelijk afval en be drijfsafval afvoeren naar een verder gelegen stortplaats. Waar het vuil pre cies naar toe moet is momenteel nog niet duidelijk. Het gemeentebestuur heeft zich nog niet uitgelaten over de afvalverwerkingsin stallatie in Moerdijk (Noord-Brabant) of Midden-Zeeland. Wel is duidelijk dat de verwerkingskosten aanzienlijk zul len stijgen, terwijl de ophaalkosten gelijk zullen blijven. Een gezin betaalt momenteel 68 gulden per jaar aan afval- stoffenheffing; een alleenstaaqnde is 51 gulden kwijt. In 1988 betaalde een door snee gezin ruim 160 gulden per jaar, een alleenstaande 120 gulden. Uiteindelijk is dan een dekkingspercentage bereikt van 97,6 procent. Het half miljoen, afkomstig uit het reke ningoverschot 1987, komt in een apart potje. Jaarlijks wordt rente bijgeschre ven, terwijl vanaf het jaar 1990 ook de opbrengst van de jaarlijkse tariefverho ging wordt bijgevoegd. Bedrijven profi teren niet mee van het spaarpotje. De stijgende verwerkingskosten worden in het jaar 1993 direkt doorberekend. Lager De afdeling financiën van de gemeente Tholen geeft aan dat het mogelijk is dat de kosten uiteindelijk lager zullen uit vallen, of dat de gemeenteraad een lager dekkingspercentage accepteert. Wan neer een meerderheid van de fracties voorstander is van een hogere gemeen telijke bijdrage, dan kan de laatste tariefsverhoging achterwege blijven. De plannen zullen weinig tegenstand ontmoeten, omdat een aantal grote raadsfracties tijdens de begrotingsraad besloot te pleiten voor het instellen van een apart fonds. De commissie finan ciën van Tholen moet zich over deze voorstellen nog uitspreken. Op zaterdag 21 januari a.s. zal ons eerste concert van dit jaar plaats hebben. Als musici hebben we deze keer Leo Hans Koornneef, organist en de harpiste Rei- nilde Buys. Beiden zijn wellicht geen onbekenden voor u, want de afgelopen jaren hebben zij al menig concert hier in de regio en elders opgeluisterd. Zowel Leo Hans Koornneef als Reinilde Buys zijn afgestudeerd aan het Conser vatorium en zijn sinds dien als beroeps musici werkzaam en geven daarnaast hun medewerking aan concerten. Leo Hans Koornneef zal soleren met werken van Carl Ph. E. Bach, W. A. Mozart, Guillaume Lasceux en Justin Heinrich Knecht. Reinilde Buys soleert met werken van Giovanni Pescetti, Mateo Albeniz, Sil via Woods, J. Longmire, Carlos Salzedo, Grace Williams en Marcel Tournier. Samen zullen zij werk van John B. Escosa en Marcel Grandjany spelen. Het belooft weer een geweldig concert te worden net als de vorige malen. We mogen ons altijd verheugen in een grotere belangstelling als er zo'n bijzon der instrument, als de harp is, bespeelt wordt en rekenen dan ook weer op heel wat toehoorders. Het concert begint om 20.30 uur. De kerk gaat om 20.00 uur open. De entree prijs bedraagt ƒ5,- (65+ en CJP-hou- ders 3,50) en in de pauze krijgt u gratis koffie, thee of limonade. 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet Zaterdag 21 januari a.s. vindt er in Oud- dorp een bijzonder concert plaats. Het viool-pianoduo Maeve Cowan Martijn van den Hoek treedt dan voor u op in de Muziekkamer van Piet Westhoeve aan de Kool weg 11a. Zij spelen werken van Mozart en Ravel. Een optreden van deze virtuozen op viool en piano is een muzikale belevenis van de eerste orde. De zeldzame en levendige variëteit aan emoties die zij ten gehore brengen, klinkt nog lang na in de oren van de toehoorders. Hun eer ste optredens in Wenen werden enthou siast ontvangen; het uitzonderlijk hoge niveau van hun samenspel werd door publiek en pers direct erkend. Er volg den concerten in Engeland, Hong Kong en Japan. Het repertoire van Maeve Cowan en Martijn van den Hoek omvat werken van zowel de klassieke compo nisten als van modernere vakgenoten. De beide veelzijdige musici kregen veel waardering voor hun interpretatie van Mozart, Schubert, Beethoven, Ravel, Schönberg en Webem. Maeve Cowan De violiste Maeve Cowan werd in Lon den geboren. Zij studeerde in Wenen en verliet met onderscheiding het Weens conservatorium. Zij werd als eerste Britse violiste uitgenodigd docente te worden aan de Weense Hochschule für Musik. Martijn van den Hoek De pianist Martijn van den Hoek slaagde in 1975 cum laude aan het Amsterdams Conservatorium. Hij ver volgde zijn studie in Moskou, Boedapest en Weimar. Daarna studeerde hij bij professor Eugene List in New York. Martijn van den Hoek heeft diverse con coursen en prijzen gewonnen, waaron der de Prix d'Excellence en de Goethe- preis in 1978, het Internationale Franz Liszt Concours en de Nederlandse Muziekprijs van 1987. Het concert begint om 20.15 uur. De toe gangsprijs voor dit concert is 10,- inclusief koffie e.d. in de pauze èn de prachtige brochure met programma (scholieren, CJP en 65+ ƒ7,50). Plaats bespreken is gewenst (01878-2764). GOEDEREEDE We hopen jullie a.s. zaterdag 14 januari weer voor het eerst in 1989 te ontmoeten. Die avond draaien we een dia-klank beeld over Israël; de moeite waard dus om te komen. We beginnen om half acht. De Ark is 7 uur open. Tot ziens dus. De leiding. Kleuren televisie Video- recorderSj Audio- sets CD's Radio recor ders. enz. en Vries- app. - Magna- trons - Stofzuigers Koffiezetapp. - Scheerapp. Keukenmach. vooraOe zékerhetdt VlNGERLlNG 3-MlDOELI- NlS-TÉL 01370-2518 Ktinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Wij beginnen dit nieuwe jaar op D.V. woensdag 18 januari met een gezamen lijke broodmaaltijd om 18.00 uur in „Onder de Wiek". De avond begint om kwart voor acht. Mevr. Bakker van maatschappelijk werk zal deze avond spreken over het onderwerp „Uitwisseling". Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Zeker nog niet definitief, maar toch, voor even, is de ziekenhuisbestuurders woensdagmiddag een pak van 't hart genomen. Het kennelijk einde van een langdurige strijd om behoud-, en verbetering van het ziekenhuis werd toen gemarkeerd door het ondertekenen van de contracten door opdrachtgever en contractnemers, een en ander ten bedrage van ruim 32 miljoen...! Na die hande ling kon in de huiskamer van het paviljoen even worden uitgeblazen. Als bestuursvoorzitter achtte burg. Oversier van Dirksland met de ondertekening van de contracten het startsein tot de bouw gegeven en dat was een moment waarnaar tien, twaalf jaar was uitgezien...! Eind februari gaat de eerste paal de grond in. Tot eind 1990 zal de bouw in beslag nemen. Voor de bouwers wordt dat hard werken en voor alle ziekenhuismede werkers wordt dat minstens zo hard improviseren. Veel gemakkelijker im mers zou het zijn wanneer naast het bestaande-, een heel nieuw ziekenhuis zou worden gebouwd waarnaar op één aktiedag zou kunnen worden overge stapt, maar in Dirksland, waar zowel van een gedeelte vernieuwbouw als nieuwbouw sprake is ligt dat heel wat gecompliceerder. Het resultaat zal een uitbreiding tot 140 bedden zijn, de beschikbaarheid van een nieuw bed- denhuis en een geheel nieuwe polio en dat geeft alle betrokkenen moed, ged achtig aan de doorzettende bestuurders van wie burg. Oversier zei dat ze al „zo ontzettend veel hinderpalen en zo ont zettend veel mijlpalen waren gepas seerd". Er wordt naar de voltooiing van het voor flakkeese begrippen gigantische werk uitgezien al zegt ook de dir. patiënten zorg A. H. J. van Galen dat er architecto nisch mooiere dingen denkbaar zijn dan het toekomstige ziekenhuis dat uit drie bouwstijlen zal bestaan, de oor spronkelijke uit 1934, die van de Zweed se vleugel van 1954 en de nieuwe bouwstijl. Anders dan de oorspronke lijke bedoeling wordt de bouw niet in vier-, maar in twee jaar voltooid, heel plezierig weliswaar, maar het betekent dat er „bouw-organisatorisch" veel zal worden gevraagd! Blijdschap woensdagmiddag om het feit dat de bouw kan beginnen, juist in een periode waarin schaalvergrotingen en fusies aan de orde van de dag zijn. Het van Weel-Bethesda ziekenhuis mag daarentegen zelfstandig blijven voort bestaan en zelfs aan de identiteit zijn geen voorwaarden gesteld. Weliswaar loert nog steeds het beddenreductieplan dat de Ziekenhuizen bedden ontneemt, maar de Dirkslandse doktoren en spe cialisten hopen dat hen dat bespaard blijft. Zo hoopt ook bestuursvoorzitter Oversier na al zovéél opmerkingen en voorwaarden te hebben geslikt. Nóg wordt gewacht op de definitieve brief van het Ministerie maar, met zoveel toe zeggingen op zak hoeft daar niet langer op te worden gewacht. De uren, dagen, de maanden en de jaren van wat burg. Oversier „twijfelmoedig heid" noemde zijn voorbij, de bouwbe- drijvigheid kan beginnen. De Emgo legt al kabels en de Heidemy is in de tuin aan 't werk gegaan. Op die groene ruimte moet n.l. ook een beroep worden ge daan. Het was een gedenkwaardig en histo risch moment toen de contracten wer den ondertekend. Namens de BAM. de Bataafse Aannemingsmaatschappij te Rotterdam (a ƒ13.430.400,-) deed dat dhr. J. Stada, vestigingshoofd te Rotter dam. Namens van Buuren en Van Swaay te Zoetermeer die a 4.869.000,- de werktuigkundige installaties aan brengt tekende dhr. J. Nieuwpoort en dhr. A. van Gelder deed dat namens van Dhr. Hans Bestman brengt de contracten, alles in drievoud, gestapeld op een serveern'agen binnen. Rietschoten en Houwens te Rotterdam die voor 2.866.800,- de bouw van de electrische installaties heeft aangeno men. Ieder werd bij het komende werk „zeer veel sterkte en zeer veel wijsheid" toe gewenst. Een ontspannende dronk ten besluite maar vervolgens worden de mouwen opgestroopt.... De ondertekenaars, v.l.n.r. dhr van Gelder, dhr. Nieuwpoort, secr Noorthoek, voorz. C. Oversier, dhr. Paul, bouwcoördinator en geheel rechts dhr. Stada van de BAM. De architectuur van het projekt is van Architectenburo Ad Gestel te Middelharnis FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER fy.nLii.i«ii«' c=i en c^ c:^ C3 ■MÜÉHlft^^^ 1=1 C3 en C3 en - Hogeioom f ~2 - Te'e/i De HGJB houdt zaterdag 28 januari een thema dag voor jongeren, van 10 tot 4 uur in de aula van „De Driestar" te Gouda. Inform, tel. 033- 622802. Het onderwerp is „Kerk en ,leugd". Een enkele reaktie op het stukje rij examens, over het beëindigen van de mogelijkheid in Middelharnis rij-exa- men te doen, in uw krant van jl. dinsdag 10 januari. Het heeft mij zeer verbijsterd te lezen dat in de toekomst het rij-examen elders moet plaats vinden. Wat voor de kandi daten en voor de rij-instrukteurs op het eiland aanzienlijke gevolgen kan hebben. Daarom hoop ik dan ook dat de rij schoolhouders van heel Goeree Over flakkee zich hier tegen zullen verzetten. Ik kan me goed voorstellen dat men nog meer opziet oin rijlessen te gaan nemen voor diegenen die zoals: jonge moeders met kleine kinderen die voor oppas moeten zorgen, voor hen die nog stude ren en zo zijn er vast nog ineer op te noe men. Zij moeten er meerdere uren in steken, want men zal dan toch ook elders moeten lessen om aan die ver keerssituaties te wennen. De eerste cursusavond in 1989 is op D.V. maandag 16 januari a.s. om 19.45 uur in het Hervormd Verenigingsgebouw „De Hoeksteen", Ring te Middelhamis. Spreker voor deze avond is ds. P. den Butter uit Urk over ..Puriteinse toekomst verwachting". Wij hopen weer alle cursisten te mo gen ontmoeten. De Stuurgroep Zelf ben ik al ruim 19 jaar in het bezit van mijn rijbewijs en heb nooit één enkel probleem gehad met welke ver keerssituatie dan ook, dat wil echt niet zeggen dat ik alleen maar op het eiland rij, maar door heel Nederland. En zo zijn er velen net als mij, daarom hoop ik dat deze maatregel geen doorgang zal vinden. Ik heb goede hoop en vertrouwen dat alle rijschoolhouders gezamenlijk op heel Goeree Overflakkee zich tegen deze maatregel zullen verzetten. Hartelijk dank voor plaatsing. Naam bij de redaktie bekend

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1