Gelderland Oud- en Nieuwviering op Goeree Overflakkee Dameslaarzen VERTON Sclioenen M^ HALVE PRIJZEN 20% KORTING JEANSSHÖP Burg. Sleurink Middelhamis ontdaan over Nieuwjaarsrumoer Jongelui betrapt bij inbraak Lichtkogel in Bruse Herv. Kerk Boekje over 25 jaar radiocommunicatie Damvereniging I fam. Nijhof-de Morée Al deze artikelen zijn heel vriendelijk geprijsd st jansstraat?, 3245ba sommeisdijk, rei.01370.2243 Voorlichting diabetes Cursus beter bewegen Grote partij Biz. 2 „EILANDEN NIEUWS^ DINSDAG 3 JANUAW 1989 Gezien onze nieuwbouwplannen in 1989, is het voor mensen met IVloderne Woonideeën belangrijk om eens bij ons binnen te komen. Wij hebben geen overjarige artikelen, maar wel enkele showroom modellen, (die hun diensten hebben bewezen), en nu in de aanbieding zijn. Modellen van o.a. Interlübke - Hülsta - Gelderland - Artifort enz. tevens meerdere karpetten - schilderijen en kunstnijverheid. Komt u ook eens kijken bij: /y^jielstX lil (EigentijdsWonen) Goedereede: De overgang van het oude- naar het nieuwe jaar verliep in de gemeente Goe dereede zeer rustig. Er vonden enkele vernielingen plaats. In Stellendam werd een verkeersbord afgebroken en in Oud- dorp werd een telefooncel vernield. In Ouddorp werd voor 12.00 uur een beroep op de brandweer gedaan om enkele branden in het centrum te blus sen, welke waren ontstaan doordat ver lopen olie en 5tro op het wegdek in brand was gestoken. In Stellendam moest de brandweer 1 maal uitrukken om een brand in een schuurtje aan de Molenkade te blussen. Hier was een hoeveelheid karton door vuurwerk in brand gegaan. In alle geval len was de brandweer de brand snel meester en mochten ook zij verder genieten van een rustige oud- en nieuw- iering. De dagen voor oud- en nieuw onder vond het publiek in Stellendam veel overlast van met vuurwerk gooiende jeugd. Vooral op het Oranjeplein werd het de mensen vaak onmogelijk ge maakt om boodschappen te doen. Na dat de politie enkele malen had op getreden en daarbij het nodige vuurwerk inbeslag had genomen keerde de rust enigszins terug. GOEDEREEDE In de nacht van Ie op 2e kerstdag werd er ingebroken in de openbare lagere school te Stellendam. Daar in de ge meente Goedereede alle scholen voor zien zijn van inbraakalarm werden de schoolleiding en politie onmiddellijk gewaarschuwd. Ter plaatse kon 1 per soon, een 17-jarige inwoner van Middel- hamis direct worden aangehouden, terwijl de 2e persoon, een 16-jarige inwo ner van Stellendam, in de loop van de dag thuis kon worden aangehouden. Tijdens het onderzoek bekenden de ver dachten in totaal nog 5 andere in braken/diefstallen en een aantal ver nielingen, waarbij ook nog andere per sonen betrokken zijn geweest. Ó.m. bekenden zij inbraken in de R.G.O. en Pr. Mauritsschool te Middelhamis, in de MEAO-school te Oude Tonge en de korfbalver. te Middelhamis. Ook de andere verdachten zijn inmiddels aan gehouden en verhoord. Tegen de ver dachten werd proces-verbaal opge maakt. Op een bungalowpark te Ouddorp vond een poging tot inbraak in een vakantie woning plaats. Hierbij werd een ruit van een deur vernield. In een fietsenstalling bij een school, te Ouddorp werd een jongensfiets ver nield. Op een parkeerplaats aan het strand te Ouddorp werd een personenauto open gebroken d.m.v. het stukslaan van een ruit. Uit de auto werd niets weggenomen. Dirksland: Postcommandant Vos heeft in de nieuw jaarsnacht geen grote problemen onder vonden. Wel werd er in de dorpen wat gestookt maar alleen in Herkingen was het nodig te blussen. Middelhamis: Middelhamis heeft een nogal rumoe rige nieuwjaarsviering achter de mg. De jeugd heeft politie en brandweer tot diep in de nacht bezig gehouden. Bij de Hema sneuvelden twee miten en van het terras van hotel-restaurant „Bellevue" gingen enkele miten aan diggelen. Een raam van de politie Volvo werd ingegooid en op zijn beurt nam de poli tie twee knapen mee naar het bureau, verdacht van het stichten van branden en van het plegen van tegen de politie gericht lichamelijk geweld. De groepscommandant adj. Kootstra en de brandweercommandant M. Peekstok die op de W. Achterweg te Sommeisdijk, al later in de nacht, jongelui betrapten op het aandragen van autobanden wer den door die knapen lijfelijk afgeweerd. Eén van hen werd wegens poging tot mishandeling meegenomen. Op het Zandpad werd geprobeerd de houten schutting die voor de nieuwbouw van schoenmakerij Jansen is aangebracht in brand te steken. Dat lukte ten dele maar de brandweer voorkwam erger en een van de daders werd door de politie mee genomen naar het bureau. Door medewerkers van de gemeente werd nog 's nachts orde op zaken gesteld, vooral moesten veel tïetsenstan- daards weer op hun plaats worden gezet. Geen problemen waren er in Oostflak kee. Alleen in Ooltgensplaat zijn wat vernielingen aangebracht maar de in- dmk bestaat dat dat al in de vooravond is gebeurd. In het hartje van Bminisse, op het Kerk plein, waar elk jaar wordt gestookt, is het in de Nieuwjaarsnacht behoorlijk uit de hand gelopen toen een afgeschoten lichtkogel in de Herv. Kerk terecht kwam. Het projektiel had moeten die nen om van enige afstand een oude camper vol met banden en olie in brand te schieten. Inplaats van dat effekt te ver oorzaken ketste de lichtkogel af op de carosserie van de kampeerwagen en vloog via een raam het kerkinterieur in. Daar werd de kansel geraakt en kwam de kogel vervolgens op een van de ban ken terecht. De bank raakte in brand, maar de gevolgen van het schroeien van de kussens was zo nog erger. Er ontwik kelde zich een dikke rook die zondag morgen door de roetafzetting het ge- bmik van de kerk verhinderde. Overi gens had de jeugd er zelf, met emmers water, voor gezorgd dat de brand zich niet uitbreidde. Voor de zondagmorgen en -avonddienst moest dan ook van het Herv. Ver.gebouw gebmik worden ge maakt. SINT ANNALAND Oudste inwoonster overleden In haar woning aan de Nieuwstraat in Sint Annaland is na een kort ziekbed me vrouw M. Heijboer-van Vessem overle den. In juli 1988 vierde ze nog haar 101-ste verjaardag, waarmee ze de oud ste inwoner van de gemeente Tholen was. Mevrouw Heijboer werd op oude jaarsdag op de algemene begraafplaats aan de F. M. Boogaardweg in de kern Sint Annaland ter aarde besteld. op maandag 2 januari verschijnt het boekje „Over en uit" over 75 jaara radio communicatie. „Over en uit" is een uit gave van PTT Telecommunicatie. Met deze uitgave wil PTT Telecommu nicatie onder meer het feit herdenken dat 60 jaar geleden op 7 januari 1929 koningin-moeder Emma de radio telefoondienst tussen Nederland en het toenmalige Nederlands Indië opende. Het boekje behandelt de periode van het begin van de radio tot heden. SINT ANNALAND IJsclub Sint Annaland de grootste ver. van Tholen heeft 1387 leden Twaalf leden 62 jaar lid ijsclub Twaalf mensen zijn al 62 jaar lid van de ijsclub Sint-Annaland, zei de voor zitter W. Mosselman tijdens de één dezer dagen gehouden jaarvergade ring in de zaal van de heer Lt. van Dijke aan de Hoenderweg in Sint Annaland. De twaalf zijn de volgende personen: mevrouw Dormaar-Fase, C. Elenbaas, J. Gunter, J. Kurvink (momenteel nog bestuurslid), M. van der Male-Huijgen, Jac. van der Meer, M. Mol-Geluk, J. van Vossen-Mosselman, J. Mosselman, A. J. Soeters J.zn., J. Mosselman-van Vossen en J. Vroegop. Het ledental bedraagt momenteel niet minder dan 1387, waarmee we de groot ste vereniging van het eiland zijn. Wan neer er eventueel ijs zou komen, vreest het bestuur parkeerproblemen. Een perceel gemeentegrond tussen de familie Otte en de familie Hage werd als een mogelijke oplossing voor een fiet senstalling genoemd. Bij het gezinsver vangend tehuis aan de Annewas en aan het Domineeshof kunnen auto's par keren. Langs de randen van de ijsbaan is onlangs door de gemeente drainage aangebracht. Voor de aanleg van een persleiding en voor de riolering krijgt de ijsclub met temgwerkende kracht een bedrag van 60 gulden. De verhuur van het ijsclub terrein van 1 maart tot 1 november aan de heer C. Rijnberg leverde moeilijkheden op. Hij zou er schapen laten weiden voor bemesting, maar dat gebeurde helaas niet. De bestuursleden Iz. Vroegop en W. Mosselman werden herkozen, evenals de commissarissen Th. Dunki Jacobs en David Hage. Penningmeester Vroegop meldde nog een bezit van 5.614,93 na een uitgaaf van 7.604,76 waarvan zo'n vierduizend gulden aan vaste kosten. Er is nog een schuld van 4100 gulden wegens lening bij de Rabobank. OUDDORP op woensdag 11 januari a.s. om 20.00 uur zal er in Ouddorp in mfg „Dorp- stienden" een voorlichtingsavond ge houden worden voor diabeten, (en hun eventuele familieleden of verzorgers) wiens diabetes geregeld wordt d.m.v. het gebmik van bloedsuiker verlagende tabletten en dieet. Deze avond wordt georganiseerd door de Diabetes Vereniging Nederland, af deling Goeree-Overflakkee en is voor iedereen toegankelijk. Er zal voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten NIEUWE TONGE donderdagavond 7.30 uur ds. B. v.d. Heiden, Hardinx- veld Giessendam. OUDE TONGE donderdagavond 7.30 uur ds. J. Koster. OUDDORP woensdagavond 7.30 uur ds. C. J. Meeuse, Rotterdam-Zuid. GOEDEREEDE Op dinsdag 10 januari start er een nieuwe cursus beter bewegen met o.a. body-wave, een nieuwe techniek van bewegen, met kleine gewichtjes. Deze cursus is 2x per week gedurende 8 weken op dinsadg en vrijdagmiddag van 2 tot 2.30 uur in de Sportzaal te Goe dereede. Voor inlichtingen en opgave kunt u kon- takt opnemen met mevr. Reinhoud, tel. 01879 - 2071. Heeft u geen oppas, geen probleem jonge kinderen mogen meekomen. „Ernst Nut en Ontspanning '52" te Melissant Uitslagen van maandag 2 januari 1989 Ie afdeling: B. Grootenboer - A 't Jonk1 - 1 T. Goedegebuur - A. VisbeenO - 2 C. Visbeen - C. Koppenaal2 - O H. Visbeen - J. Doom1 - 1 J. Looy - B. Visbeen1 - 1 2e afdeling: J. Non - B. van Engen1 - 1 M. Wiegel - S. KeyzerO - 2 H. van Heukelen - M. Arrias2 - O Dam- en Schaakver. „Dirksland" Uitslagen van maandag 2 Januari 1989 Dammen: H. Grootenboer - C. v.d. Kroon ..12 - O P. v.d. Groef - C. van WelieO - 2 J. Vijfhuizen - Joh. Koppelman....O - 2 B. Roetman - J. Knops2 - O Sj. Koppelman - K. de JongO - 2 M. V. 't Geloof - H. de MunckO - 2 J. Vijfhuizen - C. van WelieO - 2 J. Knops - H. GrootenboerO - 2 J. Knops - C. van WelieO - 2 W. de Ridder - A v.d. LindeVi - Vi H. L Bal - D. WolfertO - 1 i. C. de Jong - W. Knöps1 - O J. Bom - F. v.d. Linde1 - O A Nobel - W. ZorgeO - 1 Burg. mevr. Sleurink van Middelhamis heeft het gisteravond, toen zij in het gemeentehuis de bezoekers van de Nieuwjaarsreceptie verwelkomde „onbegrijpelijk" genoemd dat de verandering van een jaartal gepaard moet gaan met het trekken van een spoor van vernielingen en het tentoon spreiden van een stuk agressie tegen mensen die hun werkzaamheden ver richten, zoals politie, brandweer en de medewerkers van gemeentewerken. Zoals de jaarwisseling zich in Middelhamis heeft toegedragen noemde mevr. Sleurink „een zinloos begin" van 1989; vemielingen aan gemeente en privé-eigendommen achtte zij niet te tolereren; Middelhamis zal er zich dan ook op moeten beraden op welke wdjze de uitingen van „vreugde" zullen kunnen worden ingedamd. Mevr. Sleurink zal daartoe graag suggesties ontvangen. In haar temgblik op het jaar 1988, waarin ze per 1 september tot burge meester werd benoemd, kon mevr. Sleurink verzekeren met hartelijkheid te zijn ontvangen en ook in de bestuurlijke omgeving hartelijke medewer king te ontmoeten. Ook van degenen die geen voorstander zijn van de vrouw in het ambt. In het vervolg van haar nieuwjaarstoespraak, waarin zoals bij de eerdere behandeling van de begroting het voeren van een sober beleid werd aan gekondigd, vroeg de burgemeester ieder zorg te dragen voor het milieu; graag zei ze het HM de Koningin na „dat mens en natuur zijn geschapen als bondgenoten, als partners in één schepping". Met ieders inzet kan een verdere aantasting van het milieu voorkomen worden, waarom mevr. Sleurink opriep het beheer van de schepping zodanig uit te voeren en aan te passen dat straks met opgeheven hoofd de taak aan de kinderen kan worden overgedragen en hen niet de rekening van een slecht milieubeleid behoeft te worden gepresenteerd. Zandpad 6 MIDDELHARNIS Telefoon 01870 - 4778 Havenplein 11-13 ZIERIKZEE Telefoon 01110 - 12488 „Het fijnste voor de kleinste?" Dan ook een fijn geboortekaartje. Wij hebben ze voor u. Maak uw keus uit ons nieuwe modellenboek! Drukkerij Gebr. de Waal SOMMELSDIJK Met hartelijke dank voor de vele f: goede wensen, wenst een ieder ook een voorspoedig 1 en gezond 1989 toe. ^a/ Je, Westdijk 53 MIDDELHARNIS JEANSSHÖP JEANSSHÖP Dok wij doen mee Oostflakkee: Schaken: HALVE PRIJS NU UITVERKOOP Wntdljk 53 MIDDELHARNIS A M STERDAM WestdIJk 53 MIDDELHARNIS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 2