De 7e Nieuwjaarsduik in zee was zeker niet de koudste...! Winterhard Gourmetavond eindigt met brand en brandwonden Raad Middelharnis beslist als eerste over Instelling Openbaar Lichaam fiontiSiemaH <i^L-k 55 Samenwerkings overeenkomst Agrarische Scholen Expositie Kinderboêlcenschrijfster in „Grutterswei" Duivententoonstelling in Dirksland Openbare vergadering S.G.P. Studievereniging „Husai" l''.Bl.!'i^ 61e Jaargang DINSDAG 3 JANUARI 1989 No. 5763 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 De vorming van een Agrarisch oplei dingscentrum (A.O.C.) is een flinke stap dichterbij gekomen nu de Lagere Agra rische Scholen van Kapelle en Som melsdijk en de Rijks Middelbare Agra rische School in Goes een samenwer kingsovereenkomst hebben afgesloten. Zij vormen een A.O.C. zoals dat met ingang van 1 augustus 1990 wettelijk ver plicht wordt. De Lagere Land- en Tuinbouwschool in Sommelsdijk koos hier voor samenwer king met Zeeland, ofschoon het officieel in Zuid Holland ligt omdat de overeen komst in bedrijfscultuur en bedrijfsvor- ming identiek is aan Flakkee als in Zeeland. Door toetreding van Sommels dijk raakte Zeeland uit de brand omdat de prognose voor het Zuidwestelijk A.O.C. in 1993/1994 daarvoor komt op 900 leerlingen, het minimum aantal is 600. Dat in dat jaar 400 leerlingen Mid delbaar Agrarisch Onderwijs dienen te ontvangen is illussoir, gerekend wordt dat dit aantal 250 zal zijn, door het Ministerie zal de dunbevolktheid van Zeeland in acht worden genomen. De nieuwbouwplannen voor een A.O.C. in Goes liggen gereed, Sommelsdijk fungeert dan als dependance. De R.M.A.S. in het Zeeuws Vlaamse Schoondijke valt buiten de boot en verdwijnt. De vorming van een A.C.O. in het Zuid Westelijk kleigebied, zal kunnen beteke- OUDE TONGE In het Sociaal Cultu reel Centrum „Crrutterswei" aan de Wil lemstraat 14 te Oude Tonge zullen vanaf donderdag 5 januari a.s. de kinderboe kenschrijfster Marja Visscher uit Klaas waal en de illustratrice Liza Jazenko uit Nuenen exposeren. De expositie omvat handgeschreven manuscripten en ge drukte teksten van schrijfster Marja Vis scher met daarnaast de voorstudies van tekeningen en het omslag van illustra trice Liza Jazenko. Het te exposeren materiaal betreft het kinderboek met de welluidende titel „Als je van de trap afvalt..." QSSSIS) nen dat samenwerking met voorlichting en onderzoek en het agrarisch bedrijfs leven zullen verbeteren, resulterend in een stimulans van de plantaardige pro- duktie, kwaliteitsprodukten zullen het in geldelijke opbrengst altijd winnen van bulkprodukten, een kwaliteitsverbe tering zal dus zijn vruchten afwerpen. Naam wordt: „Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee" Zijn op Goeree Overflakkee de bestuurlijke geesten njp voor het stichten van een Openbaar Lichaam dat, het hele eiland omvattend, met de naam „Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee" ge tooid zal worden? A.s. donderdagavond zal de gemeenteraad van Middel harnis de eerste zijn die op het voorstel daartoe een antwoord zal geven. Het lijkt de eilandelijke Colleges van B en W, vereend in het „Overlegor gaan" dat geen van de flakkeese gemeentebesturen zich tegen zo'n gestructureerde samenwerkingsvorm zal verzetten. Per individueel raads lid zou dat best'es anders kunnen zijn, want er zullen verantwoordelijkhe den uit handen dienen te worden gegeven. Niet meer alle 58-, maar nog slechts 19 eilandelijke raadsvertegenwoordigers zullen dan over een aan tal gemeenschappelijke zaken beslissen. Ze dienen dat overigens te doen na „last en ruggespraak" met het gemeentebe stuur dat zij vertegenwoordigen. Via de raadscommissies dienen de leden van het bestuur van het te vormen Openbaar Lichaam zich van de mening van de raad te vergewissen, waarmee voorkomen wordt dat het te vormen Openbaar Lichaam als een zgn. „vierde bestuurslaag" zou gaan funktioneren. Het huidige overlegorgaan, dat al sinds 1983 funktioneert, wordt in de toelich ting op het voorstel, waarop Middelhamis' raad a.s. donderdagavond beslist, een „vederlichte" constructie genoemd, die alleen maar kan worden gezien als de basis voor een praatgroep. Alles berust tot dusver op een vrijblijvendheid zodat geen enkele deelnemende gemeente kan worden gebonden aan enige uitspraak van het overlegorgaan. Gedeputeerde Staten hebben Goeree Over flakkee echter desgevraagd tot „samenwerkingsgebied" verklaard en dat ver eist een meer intensieve samenwerking tussen de vier eilandelijke gemeenten, een solide Gemeenschappelijke regeling derhalve die valt onder de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In de toelichting op het voorstel wordt voorts gewezen op de „behoorlijke ver antwoording" die zal komen te liggen op hen die in het bestuur van het open baar Lichaam gekozen worden. Niet alleen voor de eigen gemeente-, ook voor de regio wordt opgetreden. De eerder genoemde „last en ruggespraak" met de eigen gemeente wordt belangrijk geacht omdat de gemeenten gebonden wor den aan de besluiten van het openbaar lichaam. Die besluiten liggen o.a. in de sfeer van b.v. de Centrale Post Ambulancevervoer, de Regionale Puinstort- plaats, het Binnenhof, het nieuwe streekplan, het economische beleid, promo ting van de regio, Volkshuisvesting, vuilverwerking, milieu, verkeer, e.a. regionale belangen derhalve, waarvan de behartiging bovengemeentelijk kan worden genoemd. Voorshands wil men op Goeree Overflakkee uitgaan van een Openbaar Lichaam van een zogeheten „lichte" constructie, afhankelijk van het aantal taken dat het Openbaar Lichaam krijgt toegewezen. De gekozen lichte con structie maakt het vooralsnog overbodig personeel in dienst te nemen. Voorlo pig wordt één gemeente gevraagd de zaken te coördineren en voor te bereiden. Een en ander zal uiteraard kosten met zich brengen ter dekking waarvan aan een bijdrage van f 2,- per persoon wordt gedacht. r, Zetelverdeling Door de eilandelijke burgemeesters is een opzet gemaakt over de mogelijke verdeling van de 19 zetels over de vier gemeenten. Middelhamis zal dan 6, Dirksland 4, Goedereede 5 en Oostflakkee 4 bestuursleden leveren, samen derhalve 19 waarvan er 5 in het dagelijks bestuur en 14 in het algemeen bestuur zullen funktioneren. Gerekend naar de politieke verhoudingen komt een en ander neer op de benoeming van 5 SGP vertegenwoordigers, idem 5 PvdA vertegenwoordigers, 4 CDA'ers, 3 WD'ers en 2 overigen. Middelharnis kan daarin, volgens het a.s. donderdagavond voorliggende voorstel 2 zetels voor de SGP, één voor de PvdA, één voor het CDA, één voor de WD en één voor de overige partijen „leveren", verpersoonlijkt in, voor de SGP de heren Koppelaar en v.d. Ketterij, voor de PvdA mevr. Sleurink (burg.), mevr. van Eck-Knape voor het CDA en dhr. Hoogzand voor de overige partijen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de deelnemende gemeenten de voorge stelde verdeling/toewijzing aanvaarden. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt het geheel opnieuw in bespreking gebracht en wordt de a.s. donderdag avond te nemen beslissing door Middelhamis' raad als niet gedaan beschouwd. Was best wel fris maar ere werd tóch nog even geposeerd voor filmers en fotografen. OUDDORP Omdat Nieuwjaarsdag dit jaar op Zondag viel heeft de Ouddorpse Strandreddingsbrigade de traditionele Nieuwjaarsduik in zee, de 7e in successie, al zaterdag de 31 e gehouden, 't Was met een buiten-, en een watertemperatuur van rond de 8 graden boven nul zeker niet de koudste van de reeks; gelukkig maar voor de jongste deelnemer, de 6-jarige Ronnie van Splunder en wellicht ook voor de oudste enthousiasteling, weth. L. Visser van Goedereede die de vermaning van z'n vrouw in de wind geslagen had en samen met het jongvolk tóch de branding in dook. Ruim dertig deelnemers hadden zich gemeld om op eigen risico aan de Nieuwjaarsduik deel te nemen. Overwegend kwamen ze uit de gemeente Goedereede, maar we zagen ook namen uit Mid delhamis, Stad aan 't Haringvliet en Capelle aan de IJssel. Minstens twee deelnemers, Jan Snoeij en Lizette Koese uit Stellendam hebben ook aan alle vorige Nieuwjaarsduiken deelgenomen. Voor de nu 12-jarige Jan Boeter uit Ouddorp was 't ook alweer de 5e keer waaruit blijkt dat ook hij er vroeg aan begonnen is, brrrr.... De relatief aangename temperatuur had heel wat toeschouwers naar het strand gelokt. Na de duik wachtte de deelnemers de warme erwtensoep. Voor hun gevoel hadden ze 't oude jaar naar behoren afgerond en 't nieuwe minstens zo hoopvol ingezet. Ingezonden: „Zacht voor de tijd van het jaar" is een veel gehoorde algemene uitdrukking voor het type weer dat eigenlijk in een ander seizoen normaal zou zijn te noe men. Warm weer heeft ook zo zijn nade len, 's Zomers heeft men vooral bij warm, stil weer erg veel last van insekten maar zelfs in de winter, uiteraard ook bij relatief warm en windstil weer, komt het vaak voor dat „de muggen dansen". Dat zijn de wintermuggen (Trichoceridae) waarvan in Nederland 8 soorten voor komen. Hun larven leven op rottend materiaal. Uit de grond komen nu al, hartje winter, tal van groene neuzen van allerlei bolge wassen tevoorschijn. Zo'n vroege ont wikkeling lijkt niet zonder risico. Mij is dikwijls de vraag gesteld, „bevrie zen die planten nu niet wanneer koning Winter alsnog op bezoek komt?" Het antwoord kan kort zijn: nee hoor. Bolge wassen hebben een perfekt afweermid del tegen de kou. De bol bestaat nl. uit een zeer kort en dik stukje stengel, de zgn. bolschijf en aan die korte stengel zitten de schubben, ook wel rokken genoemd, die feitelijk de bladeren zijn. In die schubben zit het reservevoedsel opgeslagen dat dient om de bol het vol gend groeiseizoen tot bloei te krijgen. De jonge plant is dan ook al in het klein in de bol aanwezig. Bij een overlangse doorsnede van de bol is zelfs de bloem al te zien. Vooral bij de tulp. Gezien het feit dat al die schubben heel nauw over elkaar heen sluiten en tussen de schubben bovendien nog een dun vliesje aanwezig is, is hier sprake van een Zeer goed beschermd afzonderlijk, eigen stukje leven! Men kan die schubben ook goed waar nemen bij het schillen van uien. De ui is aan de tulp verwant en behoort voor ons mensen tot de belangrijke leliefamilie. Dus door al die over elkaar heen gevormde schubben of rokken wordt het tere planteleventje goed beschermd en het geeft niet dat er al wat neuzen te zien zijn bij vorst. Zelfs niet bij strenge vorst! Het zal zo lang niet meer duren of de nakomelingen, te beginnen met de win- teraconieten en sneeuwklokjes, komen in volle pracht en praal uit de oude bol len en bolletjes tevoorschijn. Dan is het op de kalender nog winter. D. Hoogzand DIRKSLAND De families D. Struik en B. Kooy, eikaars (ach- ter)buren aan de Dirkslandse Sta tionsstraat en Tramweg zullen waar schijnlijk nog lang een heel kwalijke herinnering bewaren aan Oudejaars avond 1988. In de woning van de fam. Struik zou het jaar met een vriend schappelijke gourmetavond besloten worden, maar de plotselinge ontbran ding van een comfoortje toen dat met spiritus werd bijgevuld zou de avond voortijdig en nogal dramatisch doen eindigen met een brand in de serre-, en kwalijker nog met de ernstige verwon ding van vooral de beide handen van dhr. Kooy. Juist dhr. Kooy werd door de brandende spiritus getroffen. Terwijl zijn overhemd had vlam gevat vluchtte hij naar de serre in een poging aan de vlammen te ontko men. Hij zag kans zich van z'n bran dende kleding te ontdoen waarbij hij de beide handen ernstig verbrandde. De aanwezigheid van dhr. Kooy in de serre had tot gevolg dat zich daar, via de gor dijnen de brand verspreidde. Zelf holde dhr. Kooy naar het tegenover gelegen ziekenhuis waar hem door een toege snelde verpleegkundige de juiste hulp werd geboden. Alhoewel het brandalarmnummer (010- 4292929, onthouden!) op twee telefoons in huize Struik genoteerd staat snelde dhr. Struik toch naar buiten en naar de buren om alarm te slaan. De aanwezige echtgenotes hadden inmiddels de 5 kin deren veilig gesteld. Bij drie buren kreeg dhr. Struik op zijn bellen en bonzen geen gehoor, totdat een vierde, de fam. Schuilinga wel gehoor gaf en de brand weer belde. Die was snel ter plaatse en de brand was toen gauw bedwongen. Het woongedeelte bleef voor brand gespaard maar er ontstond vooral roet en rookschade. In de pastorie van de Ger. Gem., bij ds. en mevr. Koster werden de kinderen opgevangen. Dhr. Kooy is in het zieken huis opgenomen. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 januari 1989 hoopt de P.V. Snelpost te Dirksland haar jaarlijkse tentoonstelling te houden in het Clubgebouw aan de Spuikolk te Dirks land. Zo als gewoonlijk zullen op die avonden weer prachtige prijzen zijn te ver dienen op het rad van avontuur. De inleg van de tentoongestelde prijzen komen weer alle terecht bij de liefhebbers die op de viertallen het meest aantal punten heeft vergaard met nog een extra prijs voor de schoonste oude als voor ae schoonste jonge duif Tevens wordt op zaterdag de grote verioting bekend gemaakt en worden 21 uur nog een aantal bonnen van pro minente liefhebbers op de grote Fond aan geboden. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u die bonnen inzetten bij de volgende telefoonnummers: 01877 - 1242 of 01877 - 2497. Een indruk van de aangeboden bon nen: Krouwel-Polman, A. Damen, C. Willigers, G. Kouters en Zn., W. van Luit- garen, v.d. Vreken-Donkers, Chr. Musters, Ko van Dommelen, M. Buyk, A. Douw, L. Tijl, B. van Es enz. OUDDORP Op uitnodiging van het bestuur van voornoemde studievereniging hoopt D.V. maandag 9 januari 1989 te 20.00 uur. Europarlementariër, de heer Ir. L. van der Waal te spreken over de Euro pese eenwording. Met name ook de ontwikkelingen rond het al veel genoemde jaar 1992 zal hier bij ter sprake worden gebracht, alsmede de aanstaande verkiezingen voor het Europese Parlement. Uiteraard zal hierbij de visie van de Staatkundig Gereformeerde Partij uit gebreid aan de orde komen. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Plaats van samenkomst: Hervormd ver enigingsgebouw, Preekhillaan 3 te Ouddorp. '^'^.c- FOTO - FILM - HEPOHrAGE - en m E> czi C3 Ouddo'p- Teleloon 01878-1612 emi20 logezoom 172 - Teieloon 01116 2400 •leelsiran! 3 - Somrnelsaijk Teleloon OI870-6t Verwachting

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1