Mevr. Sleurink „onvoorstelbaar blij" met haar benoeming te Middelharnis Koninklijk goud voor dlir. E. Il/last hoofdbestuurslid V.B.N.A. CENTRA BOSLAND 's lands eerste CASPER vestiging SGP-fraktie maakt echter zijn droefheid hekend Jeugdkoor „luventa" Biz. 2 ,EILANDEN NIEUWS" VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1988 „Jenny", zo heet de nieuwe burge meester van Middelharnis van voor naam, afgeleid van de „heilige" Genovefa die in het jaar 422 in Frankrijk opviel door haar krachtig geloof en voorbeeldig leven. Niet dat gistermiddag bij haar installatie iemand mevr. Sleurink-Rabbinga daarop heeft aangesproken, maar wel werd haar voornaam gebezigd, met name door de Groningse luyden die uit haar eerste gemeente Lop- persum aanwezig waren. Middel harnis begroette de nieuwe burge meester, de Loppersummers namen afscheid van Jenny, hun gewezen eerste burger die met hen in een uitstekende harmonie had samenge leefd. In Middelharnis waren de ge voelens nog even wat gemengder, want sprak loco-burgemeester Kop pelaar daar niet van teleurstelling en droefheid, terwijl de driekleur zo hóóg op de toren waaierde....? Dhr. Koppelaar verbaasde zich er ook over, „uniek" noemde hij het, N.B. als Staatkundig Gereformeerd politicus ge roepen te zijn een P.v.d.A. burgemeester, van het vrouwelijk geslacht nog wel, te installeren. Hij sprak niet van vreugd over de benoeming, wél - bij meerderen - van teleurstelling en droefheid, maar be reid om samen met de nieuwe burge meester het belang van Middelharnis te dienen. Dhr. Koppelaar liet onvermeld of de genoemde droefheid ook de zijne was-, maar later zou S.G.P. vertegen woordiger dhr. v. d. Ketterij daar nauwe lijks twijfels over laten bestaan; de S.G.P. leden van de gecombineerde S.G.P./R.P.F. fractie zijn droef, verdrie tig en teleurgesteld en men vond dat de nieuwe burgemeester dat eerlijk en openhartig moest worden gezegd. Alvorens hij haar de ambtsketen om hing liet dhr. Koppelaar de burgemees ter weten dat er maar één Middelharnis is, een gemeente die een centrumfunctie op het eiland vervult en dat wil blijven doen. De problematiek die dat met zich meebrengt zal mevr. Sleurink binnen kort bij de behandeling van de begroting duidelijk worden. Het was dhr. Koppe laars hartelijke wens dat mevr. Sleurink aan wie een groot vertrouwen is ge schonken en die een grote verantwoor delijkheid heeft aanvaard in haar func tioneren haar weg op de Heere zal wentelen en op Hem zal betrouwen; voor haar persoonlijk zou dat rijk-, en voor de gemeente profijtelijk zijn. Begrijpelijk De nieuwe burgemeester wier devies het is dat wél door samenwerking, maar niet door conflicten doelen kunnen worden bereikt deed zeker niet verontwaardigd over de gehoorde teleurstelling over haar benoeming. „Begrijpelijk" vond ze die zelfs en 't zal haar niet beletten de ander onbevangen tegemoet te treden. „Géén schaap met 5 poten", noemde ze zich, wel echter een mens wie niets men selijks vreemd is, voor alles bereid zich in te zetten voor het belang van de ge meente Middelharnis en alles te willen doen om Middelharnis die plaats te ge ven waar ze recht op heeft. Aan de ambtsketen zal ze geen autoriteit ontle nen, maar zich met vak- en mensenken nis inleven in het burgemeestersambt te Middelharnis, zich niet méér -, maar wel een andere bestuurder dan de geko zen bestuurders wetend, niet partijloos maar onpartijdig. Vooral drong ze aan op samenwerking tussen alle discipli nes, wetend dat een brug die steunt op wankele pijlers geen lang bestaan be schoren is. Daarin betrok ze de ambte naren, de politie en brandweer, de scho len en de grote verscheidenheid aan verenigingen en.... de vier afzonderlijke woonkernen die samen Middelharnis vormen, een prachtige gemeente met een regionale funktie wat betreft het voorzieningsniveau en daarbij ruime mogelijkheden tot recreatie. Niet als so list -, maar in samenwerking met al die anderen hoopt mevr. Sleurink zich in te zetten voor Gemeente en gemeente naren. Ue raad De eerste woordvoerder uit de raad, dhr. V. d. Ketterij was weinig vleiend in de richting van de nieuwe vrouwelijke bur gemeester al zal hij het zeker niet al te persoonlijk hebben bedoeld. De verant woordelijkheid voor het voor zijn fractie nauwelijks te geloven feit van de benoe ming van een vrouw legde hij bij de Commissaris van de Koningin die óf de wens van de raad niet goed begrepen had óf er eigenlijk helemaal niet naar heeft willen luisteren. Dhr. v. d. Ketterij maakte duidelijk zijn bezwaren te gron den op de Scheppingsordonnantie die de man de leiding geeft in de vervulling van de opdracht die God de mens gege ven heeft om als rentmeester de schep ping te beheren. Ook in het Nieuwe Tes- Loco-burgemeester J.H. Koppelaar heeft Middelharnis' nieuwe burgemeester juist de ambtsketen omgehangen. tament blijft - aldus dhr. v. d. Ketterij -het optreden van de vrouw het stempel dragen van de hulp aan de man, wat voor de vrouw zeker geen slaafse onder worpenheid hoeft te betekenen. Spr. be treurde het zeer dat het moderne eman- cipatiedenken zeker een rol bij de benoeming van mevr. Sleurink zal heb ben gespeeld. Overigens zegde dhr. v. d. Ketterij de bereidheid van zijn fractie toe onder leiding van de vrouwelijke burgemeester de bestuurlijke taak voort te zetten met de bede dat de beraadsla gingen zullen strekken tot het ware wel zijn der gemeente en haar inwoners. „Bijzonder toegejuicht" werd de benoe ming van mevr. Sleurink door de P.v.d.A. fractie namens welke dhr. A. Tiggelman een gelukwens uitbracht. Na wat gefilosofeer over de uiteenlopende verlangens van de raad waar de Comm. der Koningin geen weg mee moet heb ben geweten, kwam dhr. Tiggelman tot een karakterisering van de gemeente Middelharnis: een bloeiende gemeente wat de aktiviteiten betreft en een bloe dende gemeente wat de financieën be treft, zodat bezuinigingen al een paar jaar het beleid bepalen. Geen wonder dan ook dat dhr. Tiggelman de nieuwe burgemeester veel sterkte toewenste en ne.... zei hij: op onze steun kunt u zeker rekenen, want voor ons is de echtheid van een vrouwelijke burgemeester wél dragelijk. Minder dragelijk was dat voor dhr. D. Hoogzand die vond dat mevr. Sleurink zich na kennismaking van de profiel schets terug had moeten trekken, want om een vrouw hadden maar weinigen gevraagd zoals dat trouwens ook in 1958 in Sommelsdijk het geval was geweest toen confessionele gemeenteraadsleden duidelijk maakten „geen vrouw en moe der in de gemeenteraad" te willen. Dhr. Hoogzand blééf niet mokken, maar ver klaarde zijn fraktie bereid met de nieu we burgemeester aan het werk te gaan in de hoop dat met haar een goede bestuur lijke relatie kan worden opgebouwd. „Loyale steun" werd toegezegd door mevr. van Eck-Knape (C.D.A.) die hoe kan het anders verklaarde met de benoeming van een vrouw als burge meester geen moeite te hebben en zelfs erop te vertrouwen dat de Commissaris der Koningin de meest geschikte kandi daat heeft voorgedragen. „Ik ben er van overtuigd dat vrouwen en mannen sa men, beiden met eigen aanleg en gaven, beter dienstbaar kunnen zijn aan de sa^ menleving dan vrouwen of mannen al leen", zo onderbouwde ze haar instem ming met de benoeming. Ook mevr. van Eek wees mevr. Sleurink op de „smalle beurs" waarover Middelharnis beschikt en de noodzaak van promoting van het eiland dat dikwijls voor zichzelf op moet komen omdat het door het Zuid Hollands Provinciaal bestuur nogal eens vergeten wordt. Lood om oud ijzer 't Was dhr. Kersbergen (WD) „lood om oud ijzer" of de nieuwe burgemeester nu een man of een vrouw is, hem geen zorg al vroeg hij zich wel af of het verstandig is geweest een vrouw op de Middelhar- nisse post te benoemen gezien de opvat ting van meerdere raadsleden over de vrouw in het ambt. Zelf vond dhr. Kers- bergen dat kortzichtig en hij hoopt dan ook dat het de sfeer in de raad niet zal beïnvloeden en dat mevr. Sleurink de kans gegeven wordt zich te bewijzen. Wat de WD fractie betreft is mevr. Sleu- Burgemeester Sleurink met haar echtgenoot. rink van harte welkom in Middelhar nis. Oók wat dhr. Rijvers (Vooruitstrevend Dorpsbelang) betreft. Hij gniffelde wat over de comotie die over haar benoe mingwas ontstaan, zoals zelfs in de lan delijke pers vermeld. Het leek hem dat de SGP-wethouder uit de benoeming de consequentie zal trekken op te stappen óf de politieke macht zou van groter gewicht dan de eigen principes moeten zijn? Aan de wens van zijn fractie was geheel voldaan en zo grapte dhr. Rij vers „zo zie je maar dat de Commissa ris een klein fractie serieus weet te nemen". Dhr. Rijvers wenste de nieuwe burgemeester de kunst toe manager te zijn maar ook de gewone kontakten van mens tot mens te kunnen onderhou den. Nadat ook gemeentesekretaris De Feij- ter, mede namens het personeel een gelukwens had gesproken en ertegen gewaarschuwd had na de turbulente jaren die er zijn geweest als gemeente nu geen pas op de plaats te maken, sprak mevr. Sleurink een dankwoord. Daarin liet ze dhr. v.d. Ketterij weten dat zijn Bijbel ook de hare is, al is beider uideg een verschillende. „Ik hoop op een goede samenwerking ook al ben ik in uw ogen maar een vrouw", liet ze weten. Aan terugtrekken had ze, zo verklaarde ze dhr. Hoogzand, niet gedacht. Dat zou alleen om haar vrouw-zijn zijn geweest en dat zou zich niet hebben verhouden naar de overtuiging dat man en vrouw samen aan het werk kunnen gaan en samen resultaten kunnen boeken. Na het dankwoord door mevr. Sleurink kon de bijzondere raadsvergadering worden besloten. Loco-burgemeester Koppelaar had veler waardering ont vangen voor de manier de objectieve manier waarop hij het burgemeester schap heeft waargenomen. Ook was door de onderscheidene sprekers stilge staan bij het plotseling overlijden van burg. Van Welsenis. Mevr. Van Welsenis die de vergadering bijwoonde was harte lijk welkom geheten. De vergadering had drie absenten: weth. Kievit i.v.m. ziekenhuisopname, dhr. Kemner i.v.m. het overlijden van zijn vader en dhr. W. Villerius i.v.m. vakantie die niet toeval lig op deze datum zal zijn gevallen. Rij van sprekers Uit de gelukwensen die een rij van spre kers naar voren bracht slechts een aan tal opvallende uitspraken, zoals die van loco-burg. Wassenaar van Loppersum die mevr. Sleurink „een pracht van een mens als burgemeester" noemde van wie Loppersum node afscheid nam. „We hebben een bus met overcapaciteit gehuurd" zo bood hij haar een retour Loppersum aan, maar in alle vriende lijkheid meende mevr. Sleurink daar voor te bedanken, hoe lief Loppersum haar ook geworden is. „Ik heb bewust naar Middelharnis gesolliciteerd en ik ben onvoorstelbaar blij dat de Koningin me heeft benoemd", liet ze haar vroegere dorpsgenoten weten, hen quasi vragend in Loppersum een oogje op de daar ach terblijvende zoons te houden.... Loppersum pakte nog méér uit, een stoof N.B. die voor de voorzitterszetel had gestaan, gemaakt door de gemeen telijke timmerman toen die in de VUT ging. Het maakte het mevr. Sleurink met haar 1.59 meter lengte mogelijk de voe ten steun te geven. De stoof die haar werd aangeboden was gevuld met een prachtige taart, waarop mevr. Sleurink gelijk maar haar zwakte beleed, ontzet tend veel van lekker eten te houden.... Gelukwensen en woorden ter begroe ting werden gesproken door burg. De Vos van Oostflakkee mede namens de collega burgemeesters van het eiland en van Voorne en Putten en Rozenburg, door Groepscommandant adj. Kootstra, gevolgd door Brandweercommandant Peekstok die elke de nieuwe burgemees ter bij hun manschappen op de koffie nodigden. Namens het onderwijs spra ken de dir. dhr. Zomers en rector Traas van de Rijksscholengemeenschap en tenslotte ene mijnheer Snoek die de nieuwe burgemeester uit eigen waarne ming als een geweldig bestuurder prees. De Loppersumse wethouder Wassenaar was daar trouwens evenmin in achter gebleven: bij de komst van mevr. Sleurink in Lop persum in 1982 hadden CDA en WD het daar knap moeilijk mee, maar bij het afscheid, j.l. hadden die frakties bekend dat hun bedenkingen niet alleen voorba rig -, maar ook onjuist waren gebleken. Van hen ook de vraardering dat mevr. Sleurink zich een warm menselijk en kundig bestuurder had getoond....! Aanstaande zaterdag 3 september hoopt het Jeugdkoor „luventa" van de Ger. Gemeente te Dirksland weer een aan vang met de wekelijkse repetities te nemen. Jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot 16 jaar zijn hartelijk welkom. Ook degenen die in het seizoen '88-'89 8 jaar worden kunnen nu reeds lid worden. Onder leiding van dirigent Martin Mans en organist Bernhard van Leeu wen jr. hopen we weer verder te werken aan het reportoire voor de komende uitvoeringen! Plaats van samenkomst is het ver. geb. „Rehoboth", Geldersedijk te Dirksland. Aanvang: 10.30 uur. Tot ziens!! Ooltgensplaat-Den Bommel Onverwachte huldiging tussen familie, vrienden en kollega's Nog eenmaal werd hij uitgenodigd voor een bestuursvergadering van de 'Vereeniging ter behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel en met die genodigde bedoelen wij de heer E. Mast, in de wandelgangen bekend als Lies Mast, wonende Schaapsweg 14 te Den Bommel. De heer Mast, direkteur van Mast Land- bouwprodukten B.V. te Den Bommel, is vanaf 1965 voorzitter van het bestuur van de afdeling Goeree- Overflakkee van bovengenoemde ver eniging met die lange en nog in de oude spelling geschreven naam, maar kortweg de V.B.N.A. genoemd. De heer Mast is ook hoofdbestuurslid en penningmeester geweest van deze lan delijke groothandel, alsmede lid van het bestuur van de afdeling Con sumptie-, Fabrieks- en Voeraardappe- len van dit bedrijfschap. Van deze groothandels, waaruit hij onlangs is teruggetreden, kreeg de heer Mast de uitnodiging om woensdag 1 september 1988 naar het Fort „Prins Frederik" te komen om daar officieel afscheid te nemen. Daamaan was een grote verrassing verbonden met een Koninklijke onderscheiding, de ereme daille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werd de heer Mast door burgemeester drs. C.M. de Vos op de borst gespeld. Tussen familie en vrienden In de „Donjon" van 't Fort werd woens dagmorgen, onder voorzitterschap van de heer G. Lodewijk uit Noordwijk, een vergadering van het hoofdbestuur ge houden. Ten afscheid was ook de heer E. Mast aanwezig, die niet het geringste vermoeden had dat in een der voorzalen van deze oude vesting de hele familie Mast, vele vrienden en kollega's uit het gehele land van Groningen tot Zeeland (ook van Flakkee) tegen half één waren uitgenodigd om de in alle stilte voorbe reide huldiging bij te wonen. Toen de vergadering was afgelopen werd op een wenk van de voorzitter het illustere gezelschap verenigd met het V.B.N.A.- hoofdbestuur. i Rondom het haardvuu)jAj|i de heer Lodewijk, dat het al eerf^^ geleden is dat de heer Mast is afgezwaaid als bestuurslid en als penningmeester. „Maar wij hebben hem nu nog één keer in ons midden gehaald en kwamen te uwer ere met z'n allen naar De Plaat en wij vinden het heel plezierig dat u allen bent gekomen en niet in het minst ook de burgemeester van Oostflakkee aan wezig is, die al in maart j.l. heeft toege zegd aanwezig te zullen zijn", aldus de heer Lodewijk. Hij gaf daarna het woord aan de heer De Vos. Gemeente, rondom in de landbouw De heer De Vos schetste de landbouw als een van de ekonomische peilers van Goeree-Overflakkee en dus ook van Oostflakkee. Nu de situatie in de land bouw zich verslechtert dient de vraag of en zo ja, op welke wijze een gemeentebe stuur iets voor de landbouw kan beteke nen, uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en afwegend andere belangen, aldus de heer De Vos. Over de produktie en de verwerking zei spreker: Hij veronderstelde dat ook de aardap pelgroothandel te maken zal hebben met die zich verslechterende situatie in de landbouw. „Als de produktiesektor griep heeft, moet er bij de volgende scha kel in de ketting van landbouwer naar consument minstens een lichte ver koudheid optreden", meende hij. Van de heer Mast wist burg. De Vos dat hij, naast zijn direkteurschap van Mast Landbouwprodukten B.V, sinds 1965 voorzitter is van het bestuur van de afde ling Goeree-Overflakkee van de Ver eeniging ter behartiging van de Neder landschen Aardappelhandel en lid van het hoofdbestuur van dezelfde vereni ging- Sedert 1968 is dhr. Mast lid van het bestuur van het Bedrijfsschap voor de Groothandel en de tussenpersonen in aardappelen, alsmede lid van het bestuur van de afdeling Consumptie-, Fabrieks- en Voeraardappelen van dit bedrijfsschap. Vanaf 1970 was u lid van het Dagelijks Bestuur, tevens penningmeester van de vereniging. Nu dhr. Mast in verband met het berei ken van de 70-jarige leeftijd zijn funkties neerlegt, meende dhr. De Vos bij het afscheid een uitroepteken te moeten plaatsen, zelfs in de vorm van een Koninklijke onderscheiding, de ereme daille in goud, behorend bij de Orde van Oranje Nassau. Authentieke naam blijft! In zijn dankwoord zei de heer Mast dat hij totaal niet was voorbereid op dit grootse moment. Hij bedankte het be stuur, de leden, de burgemeester en H.M. de Koningin voor de onderschei ding, de familie en vrienden voor deze onverwachte geste. Deze hartelijkheid heeft mij zeer getroffen, aldus de jubi laris. De heer Lodewijk voegde hieraan toe, dat de vereniging het altijd zeer op prijs gesteld heeft hoe of de heer Mast zijn werk in het hoofdbestuur heeft verricht. Dat heeft ook vrienden gemaakt. Tot de burgemeester zei de heer Lodewijk, dat de lange naam van de vereniging onge wijzigd zal blijven bestaan, ook als op 16 maart 1989 het 50-jarig bestaan zal wor den herdacht. Spreker bedankte alle aanwezigen voor hun belangstelling, waarna de heer Mast vele felicitaties en kado's in ont vangst mocht nemen. Daarbij gingen ook veel bloemen van hand tot hand. Drukwerk nodig? Drukkerij Gebr. de Waal SOMMELSDIJK kan het U leveren! Ouddorp heeft de primeur van vestiging van 's lands eerste CASPER levensmidde- lenwinkel. Wél een nieuwe naam, maar gevestigd in een al vele jaren welbekende zaak op de hoek Weststraat-Raadhuis straat die voorspoedig voer onder de Centra-vlag; aanvankelijk met zo'n vier honderd collega's in den lande, maar dat werden er allengs minder... De Ouddorpse Centra winkelier Dirk Grinwis heeft die terugloop al jaren geleden voorspeld toen de inkooporganisatie Schuitema naast het Centra merk nog een aan tal andere winkelketens stichtte onder de noemers C 1000, Copak, Mikro Markt e.a., samen, inclusief de laatstelijk opgekochte Spar Noord, zelfs een zevental. Besloten werd om zowel Centra als Spar Noord geleidelijk op te heffen, uit welke twee namen de nieuwe naam „Casper" werd samengesteld. Dhr. Grinwis is bijzonder ingenomen met die ontwikkeling, waarom hij de lande lijke primeur de eerste vestiging te zijn voor zich en zijn bedrijf opeiste. Het is de bedoeling dat in den lande zo'n 160 CASPER zaken zullen komen, allen met dezelfde formule die een aanzienlijk breder assortiment betekent dan'dat van de vroegere Centra winkel. Om de consument te blijven trekken met een compleet assortiment was die uitbreiding gewenst. Bovendien is de prijsstelling bijzonder interessant en geeft Casper gratis zegels waarop mooie geschenken kunnen worden verkregen. Toen woensdagavond burg. van Velzen de vernieuwde zaak heropende werd ook stilgestaan bij het 50-jarig jubileum van de zaak, in 1938 gesticht door de thans 83- jarige heer P. Bosland, schoonvader van dhr. Grinwis. Precies op 1 sept. 1938 liet dhr. Bosland zijn bedrijf inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1988 | | pagina 2