Gratis foto-album "-%? Hameeteman's Vishandel B.V. r Februari-aanbieding Tienerclub 't Haventje te Goedereede TELEFAX aangesloten Wij hebben voor u alle soorten: Homj^Mvm verkoper of verkoopster PIJL onder nr. 01878 - 3519 C. van Koppen C. Hameeteman B. C. Hameeteman-Tanis De mossels zijn ditjaarerggoeden lekker! FAMILIEBERICHTEN Bij ontwikkelen en afdrukken van uw Presto Print foto's QQ^^g Hotel-Café-Restaurant „AKERSHOEK" O^ ve^^ Boek- Kantoorboekhandel Hoenderdijk 19 OUDDORP Eilanden-Nieuws familieberichten -Ophalen oud papier- Leden van „Ons Koor" komen zaterdag 6 februa ri a.s. weer vanaf 9 uur bij u langs. Gebakken vis Gerookte paling Hollandse nieuwe haring Alle soorten verse vis Eigen gemaakte soep Probeer ze eens! OUDDORP, telefoon 01878 - 1557 Reklame: i t n 3 pakjes KABELJAUWFILÉ ...van400gram voor I 1 Ot Bedroefd, maar ook dankbaar voor de vele ge lukkigejaren samen, delen wij u mede dat plotseling van ons is heengegaan mijn innig geliefde man en onze lieve vader HANS VAN WELSENIS op de leeftijd van 57 jaar. Burgemeester van Middelharnis Middelharnis: W. J. van Welsenis-Jansen Agniet en Maurice Joost Hein 3241 EA Middelharnis, 29 januari 1988 Stationsweg 1 Er werd op dinsdag 2 februari 1988 om 13.30 uur in de Exoduskerk aan de Dorpsweg 97 te Sommelsdijk een dienst van Woord en Gebed gehouden, waarna aansluitend de begrafenis heeft plaats gevonden op de algemene begraafplaats te Middelharnis. Het gemeentebestuur van Middelharnis vervult hiermee de droeve plicht, u kennis te geven van het plotselinge overlijden van haar voorzitter, burge meester L. J. VAN WELSENIS Gedurende bijna acht jaren is de heer Van Welsenis burgemeester van Middelharnis geweest. Veel is er onder zijn leiding in deze periode tot stand gebracht in de gemeente. De gemeente Middelharnis verliest in hem dan ook een bekwaam bestuurder. Inzonderheid zal het gemis echter worden gevoeld door mevrouw Van Welsenis en de kinderen. Hun wordt dan ook veel kracht en sterkte toegewenst om dit verlies te kunnen dragen. Middelharnis, 29 januari 1988 Het gemeentebestuur voornoemd, P. L. de Feijter, sekretaris. J. H. Koppelaar, loco-burgemeester. Het gemeentepersoneel van Middelharnis geeft met verslagenheid kennis van het plotselinge overlijden van burgemeester L. J. VAN WELSENIS De heer Van Welsenis voelde zich altijd nauw betrokken bij het wel en wee van het bij de gemeente Middelharnis m dienst zijnde personeel. Hij heeft zich doen kennen als een open, vriendelijk en vooral ook als een meelevend mens. Mogen mevrouw Van Welsenis, de kinderen en verdere familie kracht ontvangen om dit verlies te kunnen dragen. Middelharnis, 29 januari 1988 Het bestuur van de Personeelsvereniging van de gemeente Middelharnis geeft met verslagenheid kennis van het feit dat op 29 januari 1988 plotseling is overleden, de heer L. J. VAN WELSENIS (burgemeester van Middelharnis Met dankbaarheid denken wij terug aan zijn voort durend enthousiasme omtrent de vereniging en de door haar ontplooide aktiviteiten. Wij wensen mevrouw van Welsenis en kinderen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Middelharnis, 29 januari 1988 Het bestuur van de Personeelsvereniging, W. den Eerzamen, voorzitter. J. van Groningen, sekretaris. Met verslagenheid namen wij kennis van het over lijden van onze voorzitter, de heer L. J. VAN WELSENIS De wijze waarop hij zijn taak vervulde, zal bij ons in dankbare herinnering voortleven. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht en sterkte om dit verlies te kunnen dragen. Middelharnis, 29 januari 1988 Bestuur Schoolartsendienst Kring Middelharnis Bestuur Logopedische dienst Goeree-Overflakkee De Verenigde Vergadering van het Waterschap Goeree-Overflakkee heeft met droefheid kennis ge nomen van het plotselinge overlijden van haar lid, de hoofdingeland-gebouwd L. J. VAN WELSENIS In hem verliest het waterschap een deskundig en sympathiek bestuurder, die de waterschapsbelan- gen een warm hart toedroeg. Middelharnis, 1 februari 1988 De Verenigde Vergadering voornoemd, H. L. van Kampenhout, dijkgraaf. J. B. van Gerdingen, secretaris-rentmeester. De leden van het Overlegorgaan Goeree-Over flakkee geven met leedwezen kennis van het plotse ling overlijden van haar geacht lid, de heer L. J. VAN WELSENIS in leven burgemeester van Middelharnis Zijn aktieve inzet voor de regionale belangen en zijn kollegialiteit zullen wij niet vergeten. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen. Dirksland, 29 januari 1988 Namens het Overlegorgaan Goeree-Overflakkee, de voorzitter, C. O versier. de sekretaris, K. Blijenberg. Het vrijwillig brandweerkorps van de gemeente Middelharnis geeft met verslagenheid kennis van het plotseling overlijden van haar burgemeester de Edelachtbare heer L. J. VAN WELSENIS Wij wensen mevrouw Van Welsenis en de kinderen veel kracht en sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Namens commando en de vier bluseenheden, M. Peekstok, commandant. L. Jordaan, onder-commandant. De Stichting Evenementen Middelharnis geeft met leedwezen kennis van het plotseling overlijden van haar voorzitter de heer L. J. VAN WELSENIS Gedurende een 6-tal jaren gaf hij op voortreffelijke wijze leiding aan onze stichting. Wij wensen mevrouw Van Welsenis en de kinderen kracht en sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Namens vernoemde Stichting, L. Vroegindeweij, vice-voorzitter. Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer L. J. VAN WELSENIS burgemeester van Middelharnis Lid commissie van aanbeveling van onze beurs ,,Bedrijfspromotiedagen Goeree-Overflakkee" Zijn inbreng en enthousiasme zullen in onze ge dachten voortleven. Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle kracht toe dit zware verlies te dragen. Bureau Den Boer-Kloetinge, A. J. den Boer Kloetinge, 29 januari 1988 Diep geschokt hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van ons partijlid L. J. VAN WELSENIS Gedurende bijna acht jaar is de heer van Welsenis, namens onze partij burgemeester geweest van de gemeente Middelharnis. De partij verliest in hem een bekwaam bestuurder. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Bestuur, fraktie en leden Partij van de Arbeid, afd. Middelharnis Middelharnis, 29 januari 1988 Met verslagenheid namen wij kennis v an het bericht dat onze voorzitter, de heer L. J. VAN WELSENIS op vrijdag 29 januari 1988 van ons is heengegaan. De wijze waarop hij zijn taak als voorzitter ver vulde, zal ons steeds in dankbare herinnering blijven. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht en sterkte om dit verlies te kunnen dragen. Bestuur. St. Avondonderwijs op Goeree en Overflakkee. Bestuur St. Praktijkgericht Onderwijs. Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotselinge overlijden op vrijdag 29 januari 1988 van de voorzitter van ons bestuur, de heer L. J. VAN WELSENIS burgemeester van Middelharnis Zijn niet aflatende interesse voor het beroepsonder wijs in het algemeen en onze Technische School in het bijzonder zullen bij ons in dankbare herinnering blijven. Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe om dit verlies te kunnen dragen. Middelharnis, 1 februari 1988 Namens het bestuur van de Vereniging voor Beroeps- en ander Voortgezet Onderwijs voor Goeree en Overflakkee, P. Tieleman, wnd. voorzitter. W. Klepper, secretaris. Met verbijstering namen wij kennis van het bericht van het plotselinge overlijden op vrijdag 29 januari 1988 van de voorzitter van ons schoolbestuur, de heer L. J. VAN WELSENIS burgemeester van Middelharnis Door zijn veel te vroege heengaan verliezen wij een gedreven vriend die nog veel voor onze school had kunnen doen. Wij zijn dankbaar voor zijn grote en deskundige inzet ten behoeve van ons technisch onderwijs en leven innig mee met het verdriet van zijn vrouw en kinderen. Middelharnis, 1 februari 1988 Namens direktie en personeel van de Technische School Middelharnis, R. W. A. M. Schlüter, direkteur. Tot onze grote ontsteltenis ontvingen wij bericht van het plotselinge overlijden van ons mede-lid HANS VAN WELSENIS Wij zullen zijn vriendschap en zijn aktieve inzet voor de club missen. Allen die hem dierbaar waren, in het bijzonder zijn vrouw en kinderen, wensen wij veel sterkte toe om dit onverwachte verlies te kunnen dragen. Bestuur en leden van de Rotary Club Goeree Overflakkee Tot onze diepe droefheid is heden zacht en kalm in het verpleeghuis „de Samaritaan" overieden, mijn innig geliefde moeder, behuwdmoeder en onze grootmoeder LEUNTJE TANIS weduwe van Kommer Troost in de leeftijd van ruim 94 jaar. Ons van uw deelneming overtuigd houdend. Delft: T. Troost G. Troost-v. d. Nieuwendijk Utrecht: K. A. Troost E. Wervers Athene: L. A. Ziambas-Troost J. Ziambas Delft: N. G. Troost Sommelsdijk, 31 januari 1988 Correspondentie-adres: T. Troost, V. d. Haertstraat 3, 2613 XZ Delft De teraardebestelling zal D. V. plaats hebben woens dag 3 februari om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Goedereede, voorafgegaan door een rouwdienst in herv. verenigingsgebouw ,,de Ark", Kerkpad 2 te Goedereede, aanvang 13.45 uur. Geen bloemen Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in bovengenoemd verenigings gebouw. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen. Na een arbeidzaam leven vol zorg voor hen die hem lief en dierbaar waren, heeft de Heere plotseling uit ons midden weggenomen, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa EEUWIT VAN DER BOK echtgenoot van Jacomijntje Mierop in de leeftijd van bijna 59 jaar. Zij die hem gekend hebben, zullen beseffen wat wij in hem verliezen. Ouddorp: J. van der Bok-Mierop Middelharnis: C. Meijer-van der Bok J. Meijer Annemiek Bart Esther Ouddorp: C. van der Bok L. van der Bok-van Wijk G. van der Bok 1 februari 1988 Weststraat 10 3253 AR Ouddorp Gelegenheid tot rouwbezoek en condoleren dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en woensdag en donderdag vanl5.00totl6.30uurenvanl9.00tot21.00uur aan het woonhuis en in het hervormd verenigings gebouw „EbenHaëzer" na afloop van de begrafenis. Geen bloemen De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben vrij dag 5 februari om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Ouddorp, voorafgegaan door een rouwdienst in het hervormd verenigingsgebouw „Eben Haëzer", aanvang 13.45 uur. Degene die deze rouwdienst wenst bij te wonen, wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Vertrek vanaf het hervormd verenigingsgebouw „Eben Haëzer" 14.40 uur. Tot mijn grote droefheid heeft God van mij weg genomen mijn lieve zorgzame opa H. JONKERS Zijn liefde zal bij mij in dankbare herinnering blijven. Eric Grootenboer Melissant, 24 januari 1988 Fabiusstraat 17 Commissarissen, Afgevaardigden van Aandeel houders en Directie van de N.V. Energiemaat schappij Goeree-Overflakkee te Middelharnis ge ven met verslagenheid kennis van het plotseling overlijden van hun Commissaris, de heer L. J. VAN WELSENIS Burgemeester van de gemeente Middelharnis Sedert 11 januari 1982 maakte hij deel uit van de Raad van Commissarissen van onze Vennootschap. Wij verliezen in hem een bestuurder die met energie de belangen van het bedrijf en van de afnemers in het verzorgingsgebied behartigde. N.V. Energiemaatschappij Goeree-Overflakkee (EMGO), G. V. Velzen, President-Commissaris, ir. D. A. la Fleur, Direkteur. Middelharnis, 29 januari 1988 Geschokt hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden op vrijdag 29 januari 1988 van de voorzitter van het schoolbestuur van de Tech nische School te Middelharnis, de heer L. J. VAN WELSENIS burgemeester van Middelharnis Zijn grote kennis van zaken op het terrein van de onderwijsvernieuwingen zullen wij node missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kin deren die veel steun nodig zullen hebben om dit verlies te kunnen verwerken. Middelharnis, 1 februari 1988 Namens de Medezeggenschapsraad van de Technische School Middelharnis, J. L. van Houselt, voorzitter. C. van der Bie, secretaris. Wacht op den Here, wees sterk, en Hij zal uw hart versterken; ja wacht op den Here". (Psalm 2714) Na een lange en moeilijke weg werd uit de familie kring weggenomen mijn zuster, onze tante CATHARINA JACOBA VERSCHELLING-DOUW 28-4-1909 11-2-1988 Namens de familie: C. Wessels-Douw Rozenstraat 33 Colijnsplaat Correspondentie-adres: C. Wessels-Douw, Argolaan 668, 4624 AV Bergen op Zoom Een dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden donderdag 4 februari om 12.15 uur in het Uitvaartcentrum „Goes", Zuidvlietstraat 37 te Goes waarna aansluitend om 13.00 uur de be grafenis zal plaats hebben op de Algemene Begraaf plaats te Goes. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is in het Uitvaartcentrum gelegenheid tot condoleren. Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere uit onze familiekring wegnam onze geliefde tante SIETJE LODDER weduwe van Klaas Zwerus in de leeftijd van 83 jaar. Namens de neven en nichten: fam. Lodder en fam. Kattestaart Sommelsdijk, 28 januari 1988 Zo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde ouders en grootouders op 5 februari a.s. de dag te herdenken waarop zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Moge de Heere hen nog lang voor elkaar en voor ons sparen is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. D. Hameeteman C. Hameeteman-Noteboom Bea W. Hameeteman K. Hameeteman-Orgers Ronnie William Dennis Linda A. TaniS'Hameeteman H. Tunis Janet Bianco Conine J. Hameeteman M. Hameeteman-Poortvliet Jeroen Sander K. Hameeteman Y. Hameetemun-Bakker Saskia Remco K. Visser-Hameeteman G. Visser Chantal H Hameeteman februari 1988 3253 XG Hazersweg 16 Wij hopen dit heugelijke feit in stilte te herdenken. L Voor topkwiiteit, goede service en voordelige pnizen FOTO FILM REPORTAGE VIDEO COMPUTER Wesntraat 3S Molen^^reg 4 - Ouddorp Telefoon 01878 1612 en 2120 Filiaal Renesse Pnnnhop Hogeioom 172 Telefoon 01116-2400 is i.v.m. sterfgeval GESLOTEN t/m vrydag 5 febr. Boompjes 1, Ouddorp GEVRAAGD: een jonge, nette Liefst met enige ervaring, bereid alle voorkomende werkz aamheden te verrichten. Hobby-centrum Hofdijliswegl7, 3253 KC Ouddorp Telefoon 01878 - 1479 D.V. zaterdag 6 februari aanvang 19.30 uur willen we elkaar weer ontmoe ten in „De Ark". Deze avond willen wij na denken over het thema Sport. Hoe staan wij te genover sport? Hoe staat de Bijbel tegenover sport? Vanuit deze gezichtspun ten valt er heel wat te praten. Wees sportief en kom ook. Welkom en tot ziens. Vanaf heden per is het blad voor uw SOMMELSDIJK Graag gebundeld op de stoep.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1988 | | pagina 4