INGSSPREf(MET,., Predikbeurten Zomercoticert in Goereese Domtoren N PV: Patiëntenbelang centraal stellen bij besluitvorming over rapport Dekker ïsRir dhr. A. Struik te Stellendam Uitslag dressuurwedstrijd Bladz. 2 „EILANDEN-NIEUWS' VRUDAG 7 AUGUSTUS 1987 Zoals Neptunus bij de zee, hoort Arie Struik bij de Delta Flora. A122 jaar is zijn naam verbonden aan de stichting Delta Flora, waarvan hij de laatste zes jaar voorzitter was. Wie is deze man, die zo diep wortel heeji geschoten in de organisatie van de Delta Flora? Hij is een praktisch man en als hij iets zegt dan is dat goed doordacht. Vanzelfsprekend brengt zijn lange ervaring op organisatorisch gebied een grote kennis van zaken met zich mee. Om met bestuursleden altijd zo'n prima samenwerking te hebben zoals er by de stichting Delta Flora altijd was, en is, moet je toch veel goede eigen schappen bezitten. Een daarvan komt tot uiting in de- volgende uitspraak die hij bezigt: „zien zonder gezien te worden". Hij verklaart zich aldus nader: „Ikprobeer bij bepaalde zaken zodanig betrokken te zijn dat het de mensen ook weer niet qfstoot" en verder zegthij "ik tracht altijd het positieve in de mensen te bevorderen. Ik ga met mensen graag om. Bij menigsverschillen heb ik vaak moeite om mijn mond te houden. Ik zeg de dingen recht voor zijn raap. Om via een omweg mijn doel te bereiken daar houdt ik niet van.... Soms moet ik mezelf weleens terug JJuiten. Dan denk ik ho even, mondje dicht want je kan soms zó veel zeggen dat het geen indruk meer maakt". Wat betekent de Delta Flora voor u?". „Een uit de hand gelopen hobby. We zijn heel klein begonnen. Het doel was om meer reklame voor de gladiool te maken. De eerste tentoonstelling herbergde gladiolen op een oppervlakte van 8 m^. Nu beslaat zij ongeveer 2.400 m^ In het begin zat er nog een wedstrijd- element in. En werd destijds alles in één dag opgebou wd, nü doen we daar een hele week over. Zo'n 75 a 20 studenten zijn hier de hele week aan het werk en op de dag vóór de opening zo'n 40 a 50 man, met de binders meegeteld. Mede door de aanpak van de consumenten beurs, waarvan dhr. J. de Lignie de organisator is, is het fnancieel haalbaar. Het is leuk te constateren dat de gemoedelijkheid, die er in het begin was, steeds gebleven is". „Maakt u zich in de week vóór de opening weleens ongerust dat alles niet op tijd gereed is?". „Nee, niet echt ongerust, hoewel het soms een bepaalde druk op me legt als ik door zo 'n nagenoeg lege tent loop". In de loop der jaren zijn Arie Struik en Stellendam de pijlers geworden van de Delta Flora. Vorig jaar bezoch ten 42.000 mensen dit evenement. Al luisterend stel ik met verbazing vast dat deze man een ongebreidelde energie moet hebben. Niet alleen dathijzijn eigen bedrijf, Koomlust genaamd, goed draaiend moet zijn te houden, hij moet ook nog tijd maken voor een reeks bestuurlijke funktieso.a. ijsclub, schoolbestuur, verschillende bloem bollen organisties. Gezegd kan worden dat hij daar IVi dag per week mee bezig is. Uiteraard vraag je je cff hoe iemand met zo'n druk bestaan ooit nog tijd voor ontspanning vindt! Als ik hem deze vraag voorleg, antwoordt hij gemoedelijk lachend: „een onverwacht gezelligheidsbezoek bij mij thuis waar bij dan eens een keer niet over bestuurlijke zaken gesproken wordt, werkt voor mij heel bevrijdend. En behalve gezellig keuvelen mag ik verder graag een puzzle oplossen Ik hoop van harte dat de Delta Flora, die met zoveel toewijding tot stand is gekomen zich ook dit jaar in een groot bezoekersaantal mag verheugen.... Teunie Knöps "^[JKVENSTER blik op kerk ~*")r en samenleving Lj - De visfraude - Burgelgke ongehoorzaamheid - De sensatiepers op Urlc Men zegt dat minister Braks het niet goed doet, en dat zijn beleid op alle mogelijke manieren heeft gefaald. Ik kan dat niet beoordelen, ik ben geen landbouw- of visserijspecialist En ik besef bovendien heel goed dat de beste stuurlui aan wal staan. Maar dat hij als minister van land bouw en visserij geconfronteerd wordt met gigantische problemen is duidelijk. We spreken van een boterberg, een melk plas, een mestoverschot, en - het jongste schandaal - een visserijfraude. Mogen we hier inderdaad het woord „frau de" in de mond nemen? Als ik het goed begrijp hebben de vissers - gestimuleerd door forse subsidies - boten gebouwd met een steeds grotere vangstcapaciteit. En nu ze daar hoge bedragen in geïnvesteerd hebben komt er, onder dwang van de Europese gemeenschap, de vangstbeper king. Terwijl andere Europese landen hun :quotum lang niet vol maken en terwijl kenners van de Noordzee zeggen (vergeef me de onparlementaire uitdrukking); „het stikt van de vis". Als je dan toch te veel vangt en de regering doet een tijdlang een oogje dicht - is dat fraude? De lezers op de kop van het eiland kunnen het beter be oordelen dan ik... Maar intussen zitten we wel met het probleem. We keuren - terecht- „burgelij- ke ongehoorzaamheid" af, als het gaat om bijvoorbeeld het kraken van woningen, het ontduiken van de defensie-belasting, enz. Mogen dan de vissers, ook al is de geno men maatregel nóg zo onrechtvaardig, zich wèl aan burgelijke ongehoorzaam heid schuldig maken? De vraag stellen is haar beantwoorden, denk ik. Al voel ik mee met de vissers die zulke grote schepen hebben gebouwd, en die deze vaartuigen nu een deel van khet jaar aan de kant moeten leggen. Er wordt natuurlijk wel op het doen en laten van de vissers gelet. Vanouds beho ren zij, die de zee bevaren, tot het ortho doxe deel van de bevolking. Zal hun principe - gehoorzaam zijn aan de over heid - de doorslag geven, of zal ook bij hen de natuur sterker zijn dan de leer? Voer voor de sensatiepers! Het is triest dat ook een blad als Elsevier zich hoe langer hoe meer in deze rij begint te scharen. In het verleden moest de vinger al eens worden gelegd bij een schandelijk artikel over de bewoners van de Zeeuwse eilan den - dat was naar aanleiding van de in gebruikneming van de pijlerdam in de Oosterschelde - maar het blad heeft ken nelijk zijn leven nog niet gebeterd. In het nummer van 4 juli werd de vissersbevol king van Urk op de korrel genomen. Alleen al de kop loog er niet om; „Onder het toeziend oog van God en Braks". En RECTIFICATIE Ten onrechte is de kop „Op z'n Flakkees gezeit" boven het stukje van de „Wien- visterieë" geplaatst. De kop had moeten luiden: „Wie schrijft er mee van en over Flakkee". Redaktie DIRKSLAND Beroepen Door de kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente werd op de woensdagavond gehouden ledenverga dering een beroep uitgebracht op Ds. J. Karels van Rijssen. Ds. Karels (51) diende voorheen de gemeenten van Werkendam en Beekber gen en sinds 9 februari 1983 de gemeente van Rijssen (Zuid). PREDIKBEURTEN ZEELAND SINT ANNALAND - Ned. Herv. Gem. 10.00 uur kandidaat D. Breure uit Heiningen; 18.00 uur ds. K. Groenen dijk uit Sommelsdijk - Ger. Gem. 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst- Ger. Gem. in Ned. 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst. de inhoud was navenant. Een enkel - proefie: „Urk, dat zijn psalmen, vis en kinde ren. Ruim de helft van de twaalfdui zend inwoners is jonger dan 21 jaar. Er wordt vroeg en hevig getrouwd in dit vissersdorp. De meisjes gaan - meestal op hun zeventiende de deur uit, de jongens op h^n negentiende. Wie een week tegen de wind en golven staat te vechten moet wel een kerel zijn. En dus duiken de jonge vissers op vrijdag en zaterdag met dezelfde branie onder de rokken: on der de witte bruidsjapon golft door gaans al een buikje. Ook wel omdat de pil voor een aantal oud-gerefor- meerde meisjes nog steeds taboe is. Bovendien wordt er door jong en oud in Urk stevig gedronken. Ook dat laat weleens sporen na". Er zullen best waarheidselementen in zit ten, maar het is de toon die de muziek maakt! Het lijkt me trouwens sterk wat Elsevier een bejaarde Urker laat zeggen: „Wie uit Urk komt heeft daarboven een streepje voor. Urkers hebben 's zondags geen netten in zee. Als het moet halen we op de dag des Heeren zelfs de haan bij de kippen weg. Dat tikt aan voor een mens bij de hemel poort". Ik heb er geen zin in, nog verder te citeren. Het is duidelijk welke sfeer het artikel ademt... Aan Urk en z'n inwoners zal wel heel wat mankeren. Het is een streng-orthodoxe gemeente, die bovendien de innerlijke verdeeldheid van de Gereformeerde Ge zindte weerspiegelt. Er is geen kerk te bedenken, van Hervormd tot Oud-Gere- formeerd, die men niet op Urk vindt. Maar ik heb me laten vertellen dat 98 procent van de bevolking nog kerkelijk meelevend is. Papieren leden kennen de kerken nau welijks en voor evangelisatiewerk is geen plaats. Van welke gemeente in Nederland zou dat nog gezegd kuimen worden? Dat mag dan ook weleens zwart op wit, temid den van alle negatieve publiciteit. Waarnemer B7 1Annemiek Nijssen 2. Yvonne Mackloet 3.Anneke Baart mej. Lever LIO 1Annelies de Koning Bourbon 129 2. Sandra Ruttinger Ultra Fox 122 3. Jantine Dekker Windsor 121 4. Ariënne Buijsse Vaillant 120 5. Eppo Rovers Boya 118 Ilse v.d. Burgh Arjen 118 7. Ben v.d. Burgh Vaillant 114 8. Kees Voogd Solidair 113 9. Margaret de Haan Sherida 112 10. Jaenet Leroy Omar 108 L13 1Annelies de Koning Bourbon 122 2. Mieke Evertse Adron 121 3. Monique Oldenburg Thamista 116 4. Jantine Dekker Windsor 114 5. Irma v.d. Wal Voniek 108 Ben v.d. Burgh Vaillant 108 7. Ariënne Buijsse Vaillant 103 8. Marja van Hulst Odette 98 9. Kees Voogd Solidair 93 10. Ilse v.d. Burgh Arjen 88 Uitslag van de op zaterdag 1 augustus 1987 gehouden NB VR-dressuurwedstrijd voor promotie, georganiseerd door de RV. „Oostmoerse Ruiters". Wedstrijd- terrein: manege Oostmoer in Stad a/h Haringvliet Jury: dhr. van Leeuwen en mevr. Kolbe. B5 1Annemiek Nijssen 2. mej. Lever 3. Anneke Baart 4. Yvonne Mackloet Jolanda Beijlo 6. Trix Bouthoom Miranda 125 Mephisto 120 Aran 114 Dester 113 Talaka 113 Tariade 111 Miranda 131 Dester 124 Aran 120 Mephisto 120 5. Fran9oise Vogelaar Ramano 117 Trix Bouthoom Tariade 117 7. Renee ten Bosch, Zanta Michella 112 8. Jolanda Beijlo Talaka 109 9. Els Wagner Goodwill 108 M16 1Bianca de Jong Ramon 127 2. Marja Vanderstappen, Rapsodie 120 3. Carolien Rijpkema Andrea Z 113 M19 1Bianca de Jong Ramon 114 2. Mariëlle v.d. Velde Present 109 3. Carolien Rijpkema Andra Z 94 Tegenslag voor de Oesterdam De ondergrond van dé weg die aan de noordzijde toegang geeft tot de Oesterdam is dermate slecht dat versterkingen moe ten worden aangebracht om niet in enkele jaren voor het feit te staan dat de toegangs weg totaal onbruikbaar is. Dat is een tegenslag die als gevolg heeft dat eerst half 1989 van de weg over de Oesterdam gebruik kan worden gemaakt. Ook de zuidelijke toegangsweg eist repa ratie maar veel minder ingrijpend dan de noordelijke weg. Op 1 mei 1988 hoopt men wel de Phi- lipsdam voor het verkeer te kunnen ope nen. Zes kilometer van het zuidelijk deel zijn al klaar. Resteert nog de weg van de Krammersluizen naar de aansluiting aan de Grevelingendam. Als straks de lx)uw- vakvakantie voorbij is, zal men kunnen zien dat aan die 1!4 km lengte hard wordt gewerkt. Het grootste obstakel is nu nog de zevenhonderd meter lange brug over de Krammersluizen. Watersportcijfers in Zeeland De cijfers van het Provinciale Zeeuwse VW-bureau liegen er niet om, de water sport in Zeeland was in 1986, na een kleine terugang in 1985, weer volop in herstel, met records op alle gebied. Over het geheel was de vooruitgang wat de passages van pleziervaartuigen betreft 11%. Het aantal aankomsten in de havens steeg met 7% (tot ruim 82.000). Het aantal overnachtingen was 130.000 (stij ging 5%), maar het aantal schepen dat geen haven opzoekt, maar ergens het anker laat vallen is nog veel groter, ge schat wordt 200.000. Het aantal vaste ligplaatsen in dertig Zeeuwse havens was in 1986 6376. Het drukst bevaren water is het Greve- lingetmieer en daarom is de sluis bij Bruinisse ook de drukste sluis van Ne derland wat de pleziervaart betreft. Van mei tot november 48.000 passanten. Voor de Zandkreeksluis die toegang geeft tot het Veerse Meer, is dat 34.500. De sluis bij Veere werd gepasseerd door 23.000 en die bij Vlissingen door dik 17.000 jachten. Zierikzee, Brouwershaven en Aquadelta jachthaven zijn de havens waarin de meeste overnachtingen werden geregistreerd. Van de pleziervaartuigen had 72,8% de Nederlandse, 13,3% de Belgische en 7,6% de Westduitse nationaliteit Enge land volgt met 5,3%, Frankrijk met 0,7%, terwijl 0,2% het percentage was van an dere landen. SINT ANNALAND Aardappelveiling van dinsdag 4 au gustus 1987 Doré blok 1 0,30 - 0,31. Doré blok 2 0,28. Doré apart 0,28. Doré bonken 0,05. Doré drie- lingen/0,25-0,39. Doré kriel/1,57- 1,66. Lekkerlanders gewone 0,25 - 0,26. Première gewone 0,25 - 0,28. Première bonken 0,28. Gloria gewone 0,11 - 0,28. Gloria bonken 0,29 - 0,34. Prior gewone 0,25. Aardappel prijs per kilogram. Aanvoer 522 ton. zondag 9 augustus OUDDORP - Ned. Herv. Gem. 9.00 en 11.00 uur ds. W. J. op 't Hof; 18.30 uur leesdienst - Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur lezen - Ger. Kerk 9.00 en 10.30 uur ds. J. Hehnantel; 18.30 uur ds. van Westenbrugge - Doopsgez. Gem. 9.30 uur ds. B. K. Homan, Hilversum. GOEDEREEDE - Ned. Herv. Gem. 9.00 en 10.45 uur ds. J. R. Volk, Veenendaal; 17.00 en 18.45 uur ds. H. Westerhout. STELLENDAM - Ned. Herv. Gem. 10.00 uur ds. Chr. v.d. Valk, Lopik; 18.00 uur ds. J. Codée - Ger. Kerk 10.00 uur ds. J. C. van Westenbrugge; 18.30 uur ds. J. Hehnantel. MELISSANT - Ned. Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. H. F. Klok, Rijssen, extra kollekte IZB - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lezen- Ger. Kerk 9.30 en 18.30 uur ds. G. J. Smink, Haastrecht - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur lezen. DIRKSLAND-Ned. Herv. Gem. 10.00 uur ds. I. Hoornaar; 18.00 uur ds. T. W. van Bennekom, Goes, extra kol lekte Kas Pred. traktementen - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lezen. HERKINGEN - Ned. Herv. Gem. 10.00 uur (bed. H.A.) en 18.00 uur (dankz. H.A.) ds. A. H. Veldhuizen, extra kollekte Bouwfonds - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lezen. SOMMELSDIJK - Ned. Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Groenendijk; 18.00 uur ds. W. J. op 't Hof, extra kollekte jeugdwerk eigen gemeente - Rem. Ger. Gem. 10.00 uur de heer H. Bergman, Oude Wetering - Herv. „Exodus" Gem. 10.00 uur de heer G. C. van Huizen, Dordrecht. LUKASKAPEL HDG - 10.15 uur ds. A. Kastelein. MIDDELHARNIS - Ned. Herv. Gem. 10.00 uur kand. A. van Vuuren, Nieu- wersluis; 18.00 uur ds. P. H. van Trigt -Chr.Ger.Kerk9.30en 18.00uurds. P. den Butter - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur lezen - Ger. Kerk 9.30 uur ds. D. Goudswaard; 17.00 uur dhr. G. J. Smouter - Ger. Kerk (vrijgemaakt) 9.30 uur ds. F. v.d. Pol; 14.30 uur lezen. NIEUWE TONGE - Ned. Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. A. Belder. Ie kollekte kerkvoogdij, 2e kollekte ker- keraadsfonds - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lezen. OUDE TONGE - Ned. Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur N. P. J. Kleiberg- Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lezen. STAD AAN 'THARINGVLIET-Ned. Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. A. v.d. Pol, Boskoop; 18.00 uur ds. W.H. van Kooten - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lezen - Ger. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. W. Praamsma. DEN BOMMEL - Ned. Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. Vos - Ger. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. A. J. Krol, Gorinchem. OOLTGENSPLAAT - Ned. Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. P. Ver maat, Maassluis, extra kollekte Chr. belangen - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur lezen - Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur dhr. K. Baas. LANGSTRAAT - Ned. Herv. Gem. 10.00 uur kand. W. Zuijderduijn. ZIERIKZEE - Evang. Lutherse Gem. geen dienst. SINT MAARTENSDIJK - Ned. Herv. Gem. 9.30 en 14.30 uur ds. J. G. van Loon - Ger. Gem. in Ned. 3 x lezen - Oud Ger. Gem 3 x lezen. Vorige week vrijdag, 31 juli, is dit paard Cibufa van de Fam. Okker uit Stad aan 't Haringvliet kampioen geworden bij de jaarlijkse Provinciale keuring die in Dordrecht gehouden werd. DeFam. Okkermagnu op 18 september in Utrecht met hun paard Cibufa aan de landelijke keuring deelnemen, wat een hele grote eer is. Cibufa is een eigen fokpaard, een nakomeling van Tibufa, die eerder deze titel verworven heeft. In de imposante toren van Goedereede vindt op dinsdag 11 augustus a.s. een zomerconcert plaats georganiseerd door de Stichting Kerkconcerten Goeree-O- verflakkee. Het trio „Baroque Unique" bestaande uit Heleen van Dijk (clavecim- bel), Freek Dicke (gitaar) en Armen van der Linde (cello) hopen een prachtig ba- rokprogramma te presenteren, hetwelk omlijst zal worden met carülonmuziek door Jan Bezuijen. De bezoekers zullen tussen 19.45 en 20.00 uur verwelkomt worden met bei- aardklanken waarna het trio het concert opent met de vertolking van een tweetal sonater (A. Vivaldi en R. Straube). Ter afsluiting van het eerst egdeelte van het programma speelt Jan Bezuijen nog een werk van Jacob van Eijck en een werk van Joh. Seb. Bach opo het carillom. Het tweede gedeelte van het concert - wordt gevuld door het trio „Baroque Uni que" met een sonate van F. Geminiani en een sonate van J. S. Bach. Heleen van Dijk behaalde in 1973 haar diploma aan het kon. conservatorium te 's Gravenhage en sloot vervolgens haar - studie af met de Ie prijs aan het kon. Vlaams conservatorium te Antwerpen in 1982 bij Jos van Immerseel. Freek Dicke studeerde eveneens aan het conservatorium in Den Haag bij Antonio Pereiro-Arias, waar hij in 1977 zijn so- listendiplomabehaalde. Sinds 1978 bege leidt hij Lenny Kuhr en verzorgt het merendeel van hun plaatarragementen. Armen van der Linde studeerde cello in Rotterdam bij Samuel Brill, waarbij hij zijn studie afronde in 1973, autodidac- tisch legde hij zich daarna toe op barok- cello. Jan Bezuijen ontving reeds op zeer jeug dige leeftijd orgel- en pianolessen. Later ging zijn interesse uit naar de beiaard en studeerde hij aan de Ned. Beiaardschool te Amersfoort. Enkele jaren geleden - slaagde hij aan deze school voor het diploma „beiaardier". Naast beiaardier van Goedereede is Jan Bezuijen dirigent van diverse koren. Het concert begint om 19.45 uur met beiaardklanken; aansluitend zal om on geveer 20.00 uur het trio het concert vervolgen. De toegangsprijs bedraagt/6,- (scholieren, CJP en 65+ betalen 4,-). Invoerverbod Friese paarden De export van Friese paarden naar Amerika ligt plat. Hoewel de nieuwe paardenziekte C.E.M, in Friesland en wijde omtrek niet voorkomt, was het voorkomen van de ziekte elders in Ne derland voor de Ver. Staten aanleiding om de grenzen voor de invoer van paarden volledig te sluiten. De na de koersval van de dollar stil gevallen handel, was vorige maand weer hervat en de eerste transporten van drach tige merries stond weer op stapel. Ge tracht wordt een ontheffing van het in voerverbod te verkrijgen voor ruinen. „Helaas lijkt het rapport van de Commis sie Dekker gebruikt te gaan worden om een fors pakket bezuinigingen door te voeren, zonder dat deze in een goed beleidskader voor de toekomst worden geplaatst Dit schrijft de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) in de nota „Bereidheid tot Verantwoordelijkheid" - die zij deze week aan staatssecretaris Dees van Volksgezondheid en de Tweede Kamer heeft aangeboden, als reactie op het rapport „Bereidheid tot Verandering" van de Commissie Dekker. Vooral bepaalde groepen patiënten drei gen extra hard getroffen te worden: men sen met lagere inkomens, chronische ziek ten, gehandicapten en bejaarden. De NPV waarschuwt dat een terugtredende over heid geen afwezige overheid mag worden. De overheid heeft de plicht om voor deze groepen van patiënten een minimumpak- ket van voorzieningen te garanderen. Een voorwaarde voor bezuiniging in de ge zondheidszorg is daarnaast dat tegelijk de eerste lijnszorg wordt versterkt. Gebruikersbelang De NVP vindt dat in de Commentaren die tot nu toe zijn gegeven op het rapport van de Commissie Dekker te weinig het ge bruikersbelang naar voren komt. Toch zal met name het standpunt van de gebruikers van voorzieningen in de gezondheidszorg doorslaggevend dient te zijn bij de afwe ging en besluitvorming in de Tweede Kamer. De NVP onderschrijft de noodzaak om de gezondheiszorg beter beheersbaar te ma ken en de overconsumptie (mensen gaan te veel naar de dokter en de dokter doet te veel) tegen te gaan. De NVP meent dat deze problemen mede worden veroozaakt door de centralistische opzet van de ge zondheidszorg een illussie is. Contractvryheid De NPV staat volledig achter het voorstel van de Commissie Dekker om het ver plichte karakter van de ziekenfondsverze kering te laten vervallen. Zo komt er ruimte voor de persoonlijke verantwoor delijkheid die de NPV bepleit Nu zijn de verplicht verzekerden nog gebonden aan een bepaald pakket voor zieningen, waarover ze zelf geen enkele zeggenschap hebben. Van een contract in vrijheid is dan ook geen sprake. Vooral nu het doden van menselijk leven middels abortus en euthanasie in de gezondheids zorg is binnengedrongen, komeim steeds meer mensen in gewetensnood. Zij wor den inuners verplicht mee te betalen aan verrichtingen en verstrekkingen waarte gen zij principiële bezwaren hebben. Bij een besluit tot een stelselwijziging, waar bij het verplichte karakter van de contrac ten vervalt, dienen er overkomsten te kunnen worden gesloten, die gebaseerd zijn op een ethische stelUngname, i.e. de beschermwaardigheid van het leven. De ze mogelijkheid dient wettelijk te worden vastgelegd. De NPV heeft met voldoening geconstateerd dat de Commissie Dekker selectie op leeftijd en/of risico voor het aangaan van overeenkomsten uitsluit. Belangenbehartiging De NPV is een christelijke, niet kerkge- bonden organisatie die belangen van pa tiënten behartigt op basis van zogenaam de pro-life beginselen. De NPV werd in december 1982 opgericht en heeft nu 32.000 leden en een honderdtal afdelin gen verspreid over het hele land. Met ingang van 1 juli heeft de NPV via deze afdelingen een landelijk netwerk van hulp- en informatietelefoons opgezet. Op deze wijze kunnen de afdelingen hulp en informatie bieden aan patiënten die in moeilijkheden dreigen te komen als gevolg van het conflict tussen specialisten en ziekenfondsten.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1987 | | pagina 2