EiüvriDEfi-niEuws Duivensport Laatste werkdag bij tante Chr. Plattelandsvrouwen Bond vierde 50-jarig bestaan Belangrijke winst Good-Luck Politieberichten Diplomaz wemmen te Middelharnis GVB 50 jaar aktief - aktueel Emmabloemkollekte 1987 GOEDEREEDE Aktiviteiten De Rareicieic Vrijlating Cliailo uit speciaal psychiatrisch zielcenhuis 3e Blad DINSDAG 14 APRIL 1987 No. 5589 „Willen wy als christelyke organisatie werken, betekent dit nogal wat. Bij alles wat wy doen moet dit tot uiting komen. Wij houden de hoop gevestigd op de levende God. Hy is onze reisgids en geeft ons leven inhoud. De toekomst, die we tegemoet gaan, gaan we in, in naam van God". Deze woorden werden gesproken door de presidente van de C.P.B. afd. Flak- kee, mevr. Witvliet-Deinum, op de ju bileumavond donderdag j.l. gehouden in het Dienstencentrum te Middelhar- nis. In haar openingswoord zei mevr. Wit vliet onder meer nog: „Vijftig jaar; dat is iets om dankbaar voor te zijn. Dankbaar, dat een groepje van acht vrouwen het destijds aandurfden om een vrouwenbond op te richten. Elke tijd heeft zijn eigen problemen gekend. We denken aan de crisistijd en de oorlogsjaren. Toch zijn ze doorgegaan en daar zijn we nog steeds blij om. Dankbaarheid en blijdschap liggen dicht bij elkaar." Ze herinnerde voorts aan de apostel Paulus, die veel tegenslagen gekend had maar het geheim van die blijdschap kende. Want gaat het uiteindelijk niet om de blijdschap in de Heere? Christus heeft Zijn opdracht volkomen vervuld. Dat heeft strijd gekost, zelfs Zijn leven. „Mijn kracht wordt in zwakheid vo- bracht", zei Christus. Wat een bemoe diging voor ons om dóór te gaan! Terugblik Mevr. A. van Zielst-Wesdijk gaf op originele manier een terugblik op de 50 jaar, die de C.P.B, bestaat. Ze deed dit in dichtvorm. Een fragment ervan willen we u laten horen: „Acht moedige vrouwen stonden klaar en zijn begonnen met elkaar. Vier a vijf leden, plus bestuur; zó begon met in dat uur. Het was een kunst om te beginnen én om vol te houden; ach.... dat viel niet mee, toen, in die dag. Géén spreker, die een avond kwam om bestuur en leden te bekwamen want... Flakkee was een eiland en 't waeter was wied..... Dus moest men in die tied zelf het één en ander spreken.' MIDDELHARNIS Good-Luck beleeft een duidelijke suc cesvolle hervatting van de veldcompetitie. Na een 8-4 overwinning op VIOS vorige week wist het eerste team van K. V. Good- Luck zaterdag weer twee punten te be halen. In de uitwedstrijd in Oosterhout moest Voltreffers haar meerdere erkeimen in de ploeg uit Middelhamis. Good-Luck won met 6-5. Beide ploegen ondervonden veel hinder van de harde wind zodat de aanval zich voornamelijk richtte op de doorbraak. Het was echter opvallen dat vrijwel alle doel punten van afstand werden gescoord. Al vrij snel kwam Good-Luck op voor sprong. Vanuit een vrije worp speelde Margie Bakker zich vrij van haar tegen standster en scoorde via een doorloopnbal 0-1. Voltreffers leek aangeslagen na deze snelle treffer. Good-Luck creëerde vele kansen maar wist deze niet te benutten. Al na een kwartier spelen was Good-Luck genoodzaakt te wisselen. Wegens een blessure werd Carolien Vroegindewei ver vangen voor Dineke Sprong. Voltreffers kreeg meer greep op de wedstrijd en zette de verdediging van Good-Luck onder druk. Na vele kansen waaronder een straf- worp gemist te hebben kwamen zij toch langszij (1-1). Onder deze omstandighe den bleek het toch moeilijk om tot scoren te komen. Tot 10 minuten voor rust bleef de stand dan ook gelijk. Het was echter Hans los die door een afstandsschot Good-Luck op voorsprong bracht. In de laatste minuut van de eerste helft scoorde ook Danielle Vermeulen van afstand waar door de ruststand op 1-3 werd gebracht. Na rust was Good-Luck in staat om de voorsprong te vergroten. Via een afstands schot van Anton Faasse werd het 1-4. Halverwege de tweede helft kwam Good- Luck in de problemen. Nadat Voltreffers mede door de harde wind al twee straf- worpen niet had benut kwamen zij toch terug tot 3-4. Voltreffers rooknu ook winst en ging meer risico nemen waardoor hun verdediging een steek liet vallen. Direkt na een gemiste strafworp was het namelijk Bert Kos die van ver inschoot. Toen Danielle Vermeulen opnieuw van afstand scoorde en dus 3-6 aantekende dacht Good-Luck de overwinning op zak te hebben. Maar Voltreffers kwam terug tot 5-6 waardoor het in de laatste minuten toch nog spannend werd. Het bleef ge lukkig voor Good-Luck bij deze stand. Door deze overwinning stijgt Good-Luck één plaats op de ranglijst maar zal toch in de nog resterende vier wedstrijden de nodige punten moeten halen om zekerheid te hebben niet te degraderen. Zaterdag 18 april speelt Good-Luck op eigen terrein een vriendschappelijke wed strijd tegen Korvo uit Oude Tonge. Be langstellenden voor deze streek-derby zijn van harte welkom op het veld van Good- Luck aan de Heuvelweg. Mevr. van Zielst schetste voorts een beeld van de vijftig jaar die volgden en wat er zoal gedaan is. Ze besluit met de volgende dichtregels: „De C.P.B, telt heden 47 leden. Wij hopen dat God vele jaren ons in gezondheid wil bewaren. Hij geve kracht; Hij schenke vlijt om in deze duist're tijd Zijn grote naam te openbaren. Felicitaties Namens de leden bracht mevr. Witvliet de gelukwensen over. „Dat de C.P.B, nog velejaren voortgangmoge hebben", waar bij ze deze wens vergezeld deed gaan met twee geschenken. Mevr. Oostdijk-Voogd feliciteerde de C.P.B, namens het Provinciale Bestuur. Ze zei het verschrikkelijk belangrijk te vinden dat er een C.P.B, bestaat: „zeker VOO de ouderen onder ons, die nu minstens één keer in de maand een fijne avond hebben". Oprichtster van het eerste uur en oud- bondspresidente mevr. Kwaak-Sieling was deez avond eveneens aanwezig en deed de C.P.B, de hartelijke gelukwensen toekomen. „Is dat nog onze oude Boe- rinnenbond?", zo had ze zich afgevraagd bij het ontvangen van de uitnodiging. „Het woord boerin is verdwenen en is nu plat telandsvrouw geworden". Ze was 17 jaar toen ze met 7 anderen de C.P.B, oprichtte, waaronder mevr. Brand, die destijds vergelijking maakte van een ontwikkelingswerkster in een achtergeble ven gebied. De aktiviteiten waren geircht op maatschappelijke problemen en op de kerkgeschiedenis. Maar ook ontspannen de zaken kwamen aan de orde zoals het reciteren van gedichten. Met enige wee moed leest ze enkele gedichten voor o.a. van de Genestet: „O, land van mest en mist" en van Revius: „Onweder". Na het voorlezen door de voorzitster van de binnengekomen telefonische en schrif telijke gelukwensen werd de avond op ontspannende wijze voortgezet door en kele optredens van het Muziekensemble „Circolo-Venti" uit Maarssen. We be luisterden enige prachtige liederen o.a. het „Dank zei dir Herr" van Handel en de Ijekende negro-spiritual „Nobody knows" gezongen door de bariton-zanger Gerard Middelkoop. Al met al een genoeglijke avond; een jubileum waardig. - Doorrijden na aanrijding De afgelopen week werd tweemaal ge meld, dat iemand was doorgereden na een aanrijding. De eerste melding betrof het stukrijden van een heg in de Dorpsweg in Ouddorp. De dader meldde zich de vol gende dag op eigen initiatief op het poli tiebureau in Ouddorp. De andere melding kwam van een bromfietsbestuurder. Hij zou door een auto zijn aangereden. Na de aanrijding was hij met de bromfiets in het prikkeldraad langs de weg tot stilstond gekomen. De autobestuurder is onbekend gebleven. - Kievitseieren rapen A. R. van K. uit Vlaardingen liep tegen de lamp toen hij kievitseieren raapte in een weiland waarvoor hij geen toestemming had gekregen van de eigenaar van dat weiland. Hij kreeg een proces-verbaal. - Milieuvervuiling Kennelijk is nog niet iedereen ervan op de hoogte dat men via de gemeente zijn afval kwijt kan. Iemand vond het nodig om zijn afval (o.a. aardappelen, kippenmest, stro, tientallen bussen, blikken en flessen waar in bestrijdingsmiddelen verpakt waren geweest) op de Zuidweg te deponeren. De troep móet daar op 6 april of eerder achtergelaten zijn. De politie stelt een onderzoek in naar de dader en houdt zich aanbevolen voor goede informatie die leidt in de richting van de dader. - Aangiften Bij de politie in Ouddorp werd aangifte gedaan van: 1vernieling van twee ruiten van een woning aan de Hofdijksweg in Oud dorp; 2. vernieling van vlaggestokken e.d. aan de Molenweg in Ouddorp (gepleegd 10/11 april); 3. beschadiging van drie ruiten van een vakantiewoning in Ouddorp; 4. leeggooien van een blik carboleum over een erfafscheiding, straatje en regen putdeksel aan de Molenweg in Oud dorp (gepleegd 10/11 april). Van deze feiten is de dader nog niet bekend. Op dinsdag 7 april j.l. zijn de volgende leerlingen uit het Instructiebad van Mid delhamis geslaagd voor het Overlevings- diploma van de N.V.Z. Casper Hoek; Jantine Kieviet; Francien Kleinjan; Elwin van der Velde; Anne- mieke Wielhouwer; Jolanda van Ger- dingen; Sandra de Munck; Nancy van de Waart; Patricia Struyk; Jessica de Geus; Marleen de Bruijne; Heidi Kamerling; Ellen Wielhouwer; Louis van der Weijde. Onder dit motto viert de Gereformeerde Vrouwenbond haar 50-jarig bestaan. Een jubileumontmoetingsdag op donderdag 7 mei 1987 in de Rynhal te Arnhem is het hogtepunt van de festiviteiten. Vrouwen en mannen, leden en niet-leden, zijn hier van harte welkom. Sprekers op deze dag: dr. J. Hendriks, socioloog, verbonden aan de Vrije Universiteit. De ontwik kelingen in kerk en maatschappij in de afgelopen 50 jaar zullen worden be licht. Daarbij de vraag wat het belang is van organisaties voor mensen per soonlijk en als gemeenschap. mevr. Jeltien Kraayeveld-Wouters, oud-voorzitter van de Gereformeerde Vrouwenbond. Zij zal spreken over het funktioneren van de Gereformeerde Vrouwenbond in kerk en maatschap pij. Hoe kreatief zijn vrouwen met het oog op de toekomst van kerk en samen leving? Verder biedt het programma o.a. een cabaret over 50 jaar GVB, muziek en een liturgische viering. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan wordt een jubileum- pocket uitgegeven. Officiële presentatie vindt deze dag plaats. Tijd: 10.30 - 16.00 uur. Zaal open 9.00 uur. Kosten: f 10,- per persoon. Aanmelding door overmaking op giro: 515473, t.n.v. Gereformeerde Vrouwenbond, Baam. Plaats: Rijnhal (Musis Sacrum) te Arn hem, Olympus 1bereikbaar met stadslijn 4,5 en 11. De ringleiding is op de begane grond; een crèche is aanwezig (graag van te voren opgeven!); informatie kunt u verkrijgen bij mevr. M. Wagner-Arensman, Zeedijk 3, 3243 ZG Stad aan 't Haringvliet, tel. 01871-1310. Reakties graag voor 25 april 1987. HERKINGEN Ophalen oud papier Morgen (woensdag) wordt weer oud pa pier opgehaald voor de Prins Johan Friso- school. Begonnen wordt om half 6 bij de school. Graag goed gebundeld tijdig ge reed zetten s.v.p. Deze maand staat voor de fotoclub in het teken van de tentoonstelling van een van haar meest aktieve leden, Marga Jessurun. Zo'n 25 jaar is zij reeds aktief amateur fotografe in De Rarekiek. Zij is een van de weinigen die het aandurft en er uitstekend in slaagt mensen in hun omgeving te foto graferen. Zij exposeert van 15 april tot en met 9 mei in Galerie Mandala-ei te Nieu we Tonge met als titel van de tentoon stelling: „Mijn wereld in zwart-wit". Programma april: Vrijdag 24 april: Jurering eerste deel fotokollektie FC Zuiderlicht en bespre king van eigen fotowerk. De clubavonden worden gehouden in het clubhuis. Kerkstraat 7, Sommelsdijk. Be langstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 20.30 uur. De Luchtbode - Herkingen Uitslag eerste wedvlucht seizoen 1987 uit Miderhout d.d. 11 april 1987. 327 duiven los om 12.15 uur. Afstand ±53 km. I. den Boer 1, 8, 10, 29, 39, 44, 50, 60, 71, 76; J. Molenaar 2, 25, 35, 46; C. Vreeswijk 3, 37, 55, 57, 59, 67; A. M. Volaart 4, 9, 11, 16, 30, 56, 82; C. Auperlee 5,21, 32, 58; A. het Jonk 6, 33, 40,63,70;Ph.Logmans7,20,41,48,49, 52,62,66,73,74,78,80; A. J. A. Volaart 12, 54, 65, 81; H. Kievit 13, 15, 18, 19, 23,24,26,36,61,79; B.v.d. Ochtend 14; H. Kagchelland 17; I. Kievit 22, 28, 31, 64; M. Huizer en zn. 27, 43, 47, 68, 69; K. Kievit 34,38,45; J. A. Veldhuizen 42, 75; A. Molenaar 51, 53. De Postduif - Middelharnis Wedvlucht vanaf Duffel. In concours 354 duiven. Snelheid eerste duif 1205 m/min. Afstand 78 km. D. Bakker 1, 2, 15, 18, 42, 64, 66, 85, 88; J. Jongejan 3, 21, 39, 44, 89; J. v.d. Valk 4, 7, 12, 27, 31, 47, 48, 51, 60; C. Polkder 5, 8, 59, 72; Mevr. Dubbeld 6, 80; J. W. Steketee 9, 23, 25, 40, 54, 63, 73, 81; Comb. Melissant 10, 22, 41, 46, 57; J. Groenendijk 11,20,32,45,69,77; A. v.d. Linde jr. 13, 26, 78; E. Groenen dijk 14; W. de Vos 16,24,29, 36, 58, 61, 68, 83; M. de Blok 17, 30, 65; Gebr. van Driel 19, 74, 76; A. Sarelse 28, 34, 43, 50, 70, 75, 87; B. v.d. Doel 33, 53, 55; J. Springvloed Dubbeld sr. 35, 56, 82; G. Slooter 37, 67; H. de Vos 38, 52; Gebr. v.d. Sluys 49, 62, 71, 79, 84; H. Kievit 86. De Reisduif- Sommelsdük Wedvlucht vanuit Minderhout d.d. 11 april 1987. In concours 313 duiven. Afstand 54 km. P. v.d. Geest 14,40,43,46,48,54,76; J. v.d. Slik en zn. 2,32; Gebr. Kieviet 3,9, 12,14,16,17,18,20,24,31,49,56,57, 59, 65, 72, 74, 77; Joh. Groenendijk 5, 13, 64, 69; M. A. van Nünwegen 6, 25, 34; C. Vroegindeweij 7,75; P. van Moort jr8,23,53,60,62,67;A.MelaardlO,ll, 44; M. Kievit 15, 21, 28, 55; A. de Gans 19,30,37,52,70;P.v.d.Boogert22,41, 51; P. v.d. Sluys 26; P. Verkerke 27, 61, 71; J. van Alphen 29, 33, 36, 45, 73; B. W. Kalkman 35,47,50; A. v.d. Linde 38, 58, 63; C. Blom en zn. 39; J. de Blok 42, 68; G. Kieviet 66, 78. OOLTGENSPLAAT Hoe gebruiken we medicijnen? Op uitnodiging van de plaatselijke afde ling van Het Groene Kruis te Ooltgens- plaat zal mevrouw Mastenbroek, werk zaam bij de Apotheek „Middelharnis" een lezing houden over „het gebruik van medicijnen". Als datum is vastgesteld dinsdag 28 april a.s. om 7.30 uur nam. in het wijkgebouw, Lindenlaan 4 te Ooltgensplaat. Een ieder is welkom, de toegang is gratis. In de pauze wordt er koffie geschonken. MELISSANT Ophalen oud papier Morgen (woensdag) wordt weer oud pa pier opgehaald. Wilt u het s.v.p. goed gebundeld tijdig aan de weg gereed zetten? MIDDELHARNIS Paaswake in de Geref. Kerk Op zaterdag 18 april a.s. zal om 22.00 uur in de Geref. Kerk van Middelhamis, Kon. Julianaweg 64, een Paaswake wor den gehouden. In deze bijzondere dienst zullen naar oude traditie Schriftlezingen plaatsvinden uit Genesis (schepping). Exodus (uittocht), en Ezechiël (herleving), en aan het einde van de dienst de lezing van het Paas- evangelie van Mattheüs. Voorganger is ds. W. J. van den Hoek, organist de heer L. Barendrecht. Belang stellenden zijn hartelijk welkom. Op de foto ziet u de heer Nattekaas, jarenlang een vertrouwd gezicht op het postkantoor te Middelhamis. Het -was zijn laatste werkdag. Over twee weken hoopt hij zijn 40-jarig jubileum te vieren. Per 1 mei a.s. gaat hij met vervroegd pensioen. STELLENDAM/GOEDEREEDE - Op 6 oktober 1984 kreeg de nieuiv opgezette coöperatie in Goedereede haar eerste gestalte voor vanuit een gehuurd gebouw aan de binnenhaven visserij-artikelen te verkopen. Nog geen drie jaar later herrijst aan de achterzijde van de gemeentelijke visafslag een Imposante loods met daarop de naam: Coöperatieve 'West voorn'. Een loods waar menig collegavisser jaloers op kan zijn, want de vissers uit de drie randdorpen Goedereede, Stellendam en Ouddorp hebben het van meet af aan professioneel aangepakt. Het pand bevat voldoende ruimte om aan de wensen van de plaatselijke vissers te kunnen voldoen. En dat de vissers de nieuwbouw waarderen, bleek aan de massale opkomst op zaterdag 4 april jongsleden toen er een ware happening plaatsvond rondom de officiële opening. De oliemaatschappij Kuwait Petroleum was hier voor een groot deel verantwoor delijk voor. Op spectaculaire wijze vond de officiële ingebruikname van het coöpe ratiegebouw plaats. Twee parachutisten sprongen boven het eiland Goeree Over- flakkee uit een vliegtuig en kwamen op nog geen vijftig meter afstand van het nieuwe gebouw op de grond neer. Daar over handigden zij de sleutel aan burgemeester Van Velzen die hierop direkt naar de hoofdingang wandelde. Met een handom draai haald hij de deur van het slot af en feliciteerde hij achtereenvolgens voorzit ter Adam Tanis en secretaris Henk Dekker. In de grote hal feliciteerde de burgervader van Goedereede de in grote getale aanwezige vissers. „Allereerst richt ik mij tot het bestuur. Ik ben van mening dat dit nieuwe pand een bewijs is dat een coöperatie nog steeds een goede bedrijfsvorm is. Het is een royaal inge richt gebouw waar zeer efficiënt gewerkt kan worden. Ik beschouw de coöperatie dan ook als eei^ aanwinst binnen de ge meente. Het heeft het coöperatiebestuur nogal wat moeite gekost om het een en ander te realiseren. Want op het verzoek van het bestuur om deze grond te mogen gebruiken, volgde een afwijzende beslis sing. Pas op 29 mei 1986 viel de beslissing in het voordeel van de coöperatie uit en kon er direkt begoimen worden met de bouw", aldus burgemeester Van Velzen die mede deelde dat de visserij vanuit het gemeentebestuur kan rekenen op een vol ledige aandacht. Na zijn toespraak ver klaarde hij het nieuwe pand als officieel geopend. Adam Tanis nam hierop een geschenk van het gemeentebestuur in ont vangst, bestaande uit een scheepsklok en barometer. De burgemeester hoopte dat deze laatste hoog zal blijven staan, zodat het bestuur verzekerd kan zijn van een goed bedrijfsklimaat. De heer De Prijcker, directeur van Ku wait Petroleum Nederland deed ook nog een duit in het zakje: „Onze maatschappij kenmerkt zich door produkten van hoog waardige kwaliteit en de toetreding van de doöperatie in onze klantenkring is alleen maar een bewijs dat die produkten op prijs gesteld worden. Ik ben er van overtuigd dat er voor dit bedrijf een mooie toekomst is weggelegd, waarbij de wind voortdu rend in de zeilen zal blazen", waarna De Prijcker een schitterende afbeelding van het vignet van Q8 aan de voorzitter over handigde. Ook Vissersbond voorzitter Klaas Hoek stra gaf acte de presence. Hij hoopte dat er genoeg markt is voor een dergelijke be drijfsvorm en wees de leden erop de zaak in ieder geval in evenwicht te houden. Spijtig genoeg hebben we de opening van het gebouw van de coöperatie 'Westvoorn' niet bijgewoond omdat men verzuimd had ons, zowel als de overige streekpers daarbij uit te nodigen. We maken daarom graag ge bruik van een artikel zoals dat in Visserijnieuws verscheen. In de week van 20 t/m 26 april aanstaande wordt gekollekteerd voor de Stichting „De Emmabloem". De Emmebloemkollekte is de oudste kollekte in ons land. Al 76 jaar zet de Stichting „De Emmabloem" zich in voor het Kruiswerd en de tuberculose bestrijding. De opbrengst van de kollekte wordt niet alleen gebruikt voor de bestrijding van deze ziekte in ons land, maar ook voor de strijd tegen de tuberculose in ontwikkelingslanden. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1500 gevallen van tuberculose geregistreerd, vaak bij jongeren of buitenlandse arbeiders. Naast de behandeling van deze patiënten is eveneens preventief onderzoek nodig bij mensen uit de omgeving van de patiënten. Een belangrijk deel van het geld dat de Emmabloemkollekte opbrengt, gaat naar bestrijdingsprojekten in ondermeer Tan zania, Kenia, Togo en Benin. In Derde Wereldlanden lijden meer dan 20 miljoen mensen aan tuberculose waarvan elk jaar miljoenen sterven. Dat is in feite onnodig, omdat tuberculose met geneesmiddelen betrekkelijk eenvoudig te genezen is. Het geld voor de aanschaf van die medicijnen ontbreekt echter meestal. Wat het Kruiswerk betreft wordt voorzien in 24-uurszorg bij zwaar gehandicapten in de thuissituatie, waarvan de vaste verzorgers van de jaarlijkse vakantie genieten, opdat zij de verzorging het volgende jaar weer aankuimen. In de week van 20 t/m 26 april zal op iedereen een beroep worden gedaan via de huis-aan-huis-koUekte en via accept girokaarten die worden toegestuurd. Men kan ook direkt giften storten op postrekening 116000 ten name van de Stichting „De Emmabloem", Den Haag. Namens de Texelse Visserijcoöperatie wenste voorzitter Cor Vonk de Goereese vissers veel succes toe met het nieuwe gebouw. Gedurende de voorbereiding zijn er diverse malen kontakten geweest met de Texelaars en werd er op informele van gedachten gewisseld. De aanwezigheid van een stevige delegatie Texelaars ge tuigde van een goede samenwerking. De heer Van der Klooster van het gelijk namige bouwbedrijf vergeleek de Coöpe ratie met een Cash and Carry-zaak. Hij overhandigde een serie losse letters welke aan de achterzijde van het gebouw opge hangen dienen te worden om zodoende ook de weggebruikers attent te maken op de aanwezigheid van een coöperatie. Tot slot bedankte Adam Tanis alle onder aannemers die meegewerkt hebben aan de totstandkoming. De grote hal van het nieuwe coöperatiegebouw was sfeervol ingericht met stands van onder andere Kuwait Petroleum waar de Coöperatie 'Westvoorn' onlangs een miljoenenkon- trakt mee afgesloten heeft. Hofleverancier van de coöperatie is IJmuiden Stores. TAXATIE NODIG? makelaar tamboer bellen beëdigd taxateur 01870-3477 EÏ3 DD Vladimir P. Chailo (55) uit de Russische stad Krasnyj Loetsj is enkele weken ge leden ontslagen uit de Speciale Psychia trische Kliniek van de stad Blagovesj- tsjensk. Hij onderging volgens het bericht van de stichting Friedensstimme Neder land sedert 1980 een dwangbehandeling wegens zijn religieuze overtuiging. Chailo, vader van 15 kinderen, werd op 14 november 1980 gearresteerd en op last van de rechtbank tot een dwangbehande ling in een psychiatrische kliniek veroor deeld. Hij werd daarop opgenomen in de Speciale Psychiatrische Kliniek (SPK) van de stad Dnepropetrovsk. In de loop van 1986 werd hij overgebracht naar de SPK van de stad Blagovesjtsjensk. Der gelijke klinieken zijn volgens de sovjetwet bestemd voor „bijzonder gevaarlijke gees teszieke personen", zij worden bestuurd en bewaakt als gevangenissen en er heerst een streng regime. Door overdosering van geneesmiddelen (o.a. haloperidol) werd zijn gezondheid ernstig ondermijnd. Vol gens de psychiaters zou Chailo pas wor den vrijgelaten als hij zijn religieuze ideeën zou laten varen. Geslaagd: Spectaculaire opening coöperatie 'Westvoorn'

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1987 | | pagina 9