TAALPRAATJE NIEUWS uit de Kerken Winst Good-Luck WO-INFO '87 Verenigings- zwemcompetitie „de Gooye" Jans Groenendijk DE ZEE IS ONS LAND Hout-en bouwbond CNV afd. Ouddorp Bijeenkomsten in „de Ark" VINK Geslaagd winterconcert „Excelsior" Dirksland Dam- en Schaakvereniging „Ontspanning" te Ouddorp Bladz. 2 „EILANDEN-NIEUWS" DINSDAG 27 JANUARI 1987 Aan het begin van het nieuwe jaar zond uitgeve- ry De Banier, gevestigd te Utrecht, ons van haar nieuwe titels een exem plaar ter aankondiging aan. De niet onbekende ds. J. J. Poort ging op zoek naar bijbel se plaatsen in het Nabije Oos ten. Hij bezocht Turkije, Is raël, Jordanië, Malta en Italië. Dat hij ze ook vond, bewijst het boek dat, geïllustreerd en welk, een 25-tal van die plaat sen bespreekt Op Poortse wijze uiteraard. Als ik me goed herinner, heb ben deze bijdragen voordat ze in boekvorm werden gebun deld, als serie onder dezelfde titel al een plaatsje in het Re formatorisch Dagblad gekre gen. In dit weggeefboekje eventueel aan uzelf kregen ze nu dus een duurzamer vorm. „Langs 's Heeren Wegen" telt 80 pagina's en is verkrijg baar voorde prijs van 22,50. Calvyns levenswerk belicht vanuit zyn brieven is de titel van de zoals beoogd 14- delige serie, die de heer P. Kuyt is gestart. Thans ver scheen deeltje twee. Het be licht de periode dat Calvijn zijn werk in Straatsburg deed, gedurende de enkele jaren dat hij uit zijn Geneve was verbannen. Naar een uit spraak van hemzelf luidt de titel van dit boekje Op de oefenschool in Straats burg. De prijs van een los deel bedraagt 14,75. Bij intekening op alle delen 12,75 per deel. De christenreis naar de eeuwigheid van John Bunyan behoef ik niet nader aan te duiden, dunkt me. Dit boek is algemeen bekend. Hetzij vanwege een innerlijke verwantschap met de inhoud, hetzij door een literaire waardering. Bij De Banier verscheen het in een aantrekkelijke vorm geving, namelijk in klein formaat, met illustraties, als een heruitgave van het in 1863 uitgegeven werkje, overigens over gezet in tegenwoordige taal en spelling. 200 pag. Prijs 9,75. Aanbevolen. Goede waar voor een luttel bedrag! Ook in klein formaat, maar dan als pocket, kwam uit een vertaling van Spurgeon's „Words of wisdom for daily life". Neder landse titel: „Woorden van wijsheid voor het dagelijks leven". De geschriften van de prins der predikers zijn nog altijd de moeite van het lezen en overdenken waard. Inderdaad wijs in bijbelse zin, indringend, ernstig, beeldend, aansprekend.... Opge nomen zijn ruim 30 overdenkingen. 140 pagina's. Prijs 6,75. Geen geld! Ds. C. Trouwborst, hervormd predikant te Vlaardingen, stelde een meditatief boekje samen over de kleding van Jezus. Een verrassende thematiek, temeer daar de auteur de Schriften van het oude testa ment in zijn meditaties betrekt. In de dertien bijdragen komt onder meer aan de orde: Jezus' eerste kleren, de kwasten aan Zijn kleed, de koningsmantel, de linnen doek, etc. 89 pag. Prijs 9,75. Een uniek boek is het dat eind vorig jaar bij Kok te Kampen verscheen. In samen werking met de Evangelische Alliantie en Mare Europe kwam uit het Handboek van Christelijk Nederland. Deze titel zou verwarring kunnen teweeg brengen. Wat als zodanig wordt gepresenteerd, is niet meer en niet minder dan een veelom vattend overzicht van kerkelijke en ove rige christelijke activiteiten en organi saties die zich op dit moment(nou ja de gegevens zijn bijgewerkt tot september 1985) in Nederland manifesteren. En dan moet u aan alles denken wat zich als zodanig presenteert. Om u een indruk te geven: de vermelde informaties betref fende boekhandels, zendings- en evangeli satie-activiteiten, kinder-, jeugd-, jonge ren-, studenten- en vrouwenorganisaties. Uit: De christenreis kerkgenootschappen, religieuze leefge meenschappen, vredesbewegingen, vak organisaties, maatschappelijke dienstver lening, orgelbouwers, fabrikanten van kerkmeubilair, reisverenigingen, theolo gische en bijbelscholen, tijdschriften, be devaartorganisaties, etc, etc. Een heel scala dus. Gelet op de gekozen formule kon het natuurlijk niet anders of ook de krant die u op dit moment tussen duim en wijsvinger hebt, is vermeld. En inderdaad blad zijde 298 vermeldt dat in Middelharnis een twee keer per week uitkomende krant verschijnt die geen kerkelijke banden heeft, in het Engels Island News zou worden genoemd, en volgend jaar 60 jaar bestaat. En de hoofdredacteur wordt met name genoemd.... Hoe het zij, wie beknopt geïnformeerd wil worden over (bijna) alles wat in kerkelijk Nederland inclusief een brede marge daaromheen aan de orde is, kan in dit boek terecht. De vermelding van namen en adressen maakt, dat de weg naar tal van instanties gevonden kan worden. En dat kan reuze gemakkelijk zijn. Het bijna 500 pagina's tellend boek vergt een bedrag van 72,50. Op 16 januari j.l. heeft de afdeling haar jaarvergadering gehouden in het Vereni gingsgebouw „Dorpstienden". Districts bestuurder dhr. T. G. de Vries trad op als spreker en gaf een uiteenzetting over „De Herziening stelsel Sociale Zekerheid". Tijdens de vergadering vond de huldiging plaats van 4 jubilarissen. Dhr. J. West hoeve (82 jaar!) en de voorzitter van de afdeling dhr. J. Pijl kregen het gouden CNV-speldje met lauwertak oorkonde voor 40-jarig lidmaatschap. Een CNV- speldje -I- oorkonde voor 25-jarig lidmaat schap gingen naar de heren WAleman en K. Breen. De heer de Vries sprak nog een woord van dank uit en merkte daarbij op dat de Vakbond sterk blijft door trouwe leden zoals deze jubilarissen. HYPOTHEEK NODIG? makelaar tamboer bellen voor gratis computerberekening g 01870-3477 g GOEDEREEDE D.V. 31 januari houdt de Open Deur te Goedereede wederom een open avond in „De Ark". Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. We sluiten de avond om 22.00 uur. Tussentijds is er gelegenheid om te tafeltennissen, te biljarten, te keuvelen, etc. Vanaf 16 jaar en ouder is iedereen welkom! Open Deur-koor Voor zang-liefhebber is „De Ark" al om 18.00 uur geopend. Er zal een begin worden gemaakt met een repertoire, dat voornamelijk zal bestaan uit (meerstem mige) liederen, die je terug kunt vinden in onze Open Deur-bundel. HERKINGEN Ophalen oud papier Morgen (woensdag) wordt weer oud pa pier opgehaald door de Pr. Joh. Friso- school. Graag goed gebundeld en tijdig gereed zetten s.v.p. Begonnen wordt om half zes bij de school. In een verdiende overwinning is het het eerste team van KV Good-Luck, o.l.v. van T. V. d. Vliet, gelukt om twee punten te pakken. Voor een enthousiast publiek speelden de ,,Good-Luckers" voor wat ze waard waren en dat resulteerde uiteinde lijk in een 7-4 overwinning. Kort verslag Good-Luck 1 - Oranje Zwart 1 De moed kwam er al snel in doordat Margie Bakker twee maal van afstand scoorde. Een prima uitgangspositie dus. Maar daar wilde Oranje Zwart wel wat aan doen en ze verkleinden de achter stand door een tegendoelpunt te maken. 2-1. En hoe de aanval van Good-Luck ook zwoegde, de doelpunten bleven uit. Ook het vele gejuich van de achterban van het eerste team kon niet maken dat de pogingen tot scoren ook daadwerkelijk doelpunten werden. De verdediging ech ter, wist het goed dicht te houden en met de stand 2-1 ging men de rust in. Tweede helft Direkt na rust wist Oranje Zwart de stand recht te trekken. 2-2. Toen moest Good-Luck wel wat gaan doen. De beide ploegen gaven elkaar echter weinig ruimte, zodat conditie en baltechniek heel wat te verduren kregen. Maar gelukkig wist Leo v. d. Made via een uitstekende bal 3-2 in het voordeel van Good-Luck te maken. Oranje Zwart die geen zin had om hierin te berusten maakte gelijk. 3-3. De over moedig geworden door dit snelle scoren brachten ze de stand direkt op 3-4. Good-Luck die al zo aan de winst ge roken had, bleef sjouwen en dat werd beloond, want eindelijk ging er dan toch een doorloopbal van Danielle Vermeulen in 4-4. Na de vakwisseling was het op nieuw Leo v. d. Made die scoorde maar nu via een afstandschot. 5-4. De ploeg zag het weer zitten. Met nog slechts enkele minuten te spelen maakte Bennie Vis, de aanvoerder, de voorsprong nog wat groter, door via een doorloopbal te scoren. 6-4. Vlak voor het eindsignaal kwam Wim Huizer het veld in voor de dit jaar uit de junioren overgekomen Anton Faasse. En na een prima aktie van Wim Huizer en Danielle Vermeulen, die het doelpunt maakte, kwam de stand op 7-4. Gelukkig weer eens winst voor het eerste team van Good-Luck. Andere uitslagen van Good-Luck Good Luck 2 - Oranje Zwart 2 8 - 4 Good Luck 3 - Spido 26-9 Vios (N)J 2 - Good Luck j26-6 GoodLuck Al - A.D.O. Al-5 Good Luck B - P.K.C. B43-2 Good Luck P - Dorbatje P3-0 Good Luck Q - A.D.O. Q0-8 - L. Moerkerk0-2 -K.Voogd-Tanis ...2-0 Schaken; afdeling 1: M. Breen - E. Santifort1-0 J. Grinwis - A. J. Kastelein1-0 Good Luck Q - A.D.Ö. Q0-8 -{;^'::^Z^^:^Sr J^™ Schurink 30.7 2e en Gerben Nele: Afd^ltgT mans 31.y 3e. jac Santifort - R Kir-Vprt i n een schip haring mee; zo mooi heb ik ze nooit meer D'n heer kijkt. Wat ziet hij nou, dansen er sterretjes? bij wijze van spreken. En je maakte een Er zijn vele soorten zangvogels die tot het geslacht Frigella behoren. Als we het over de vink hebben bedoelen we de gewone (gemene) of eigenlijke vink. Andere na men daarvan zijn botvink, maanvink, schildvink en in de volksmond blauwkop. De vink is van oorsprong een trekvogel, die in de lente verschijnt en in de herfst warmere streken opzoekt. Een enkel paar tje blijft 's winters over. Volgens het Dierenboek van Burgersdijk komen de mannetjes, mooier van kleur, eerder dan de vrouwtjes naar de oude woonplaats terug. In de literatuur komt de vink al voor bij Coster in 1615: „Van al zijn pluymen mach een zwaen niet meer ontbeeren, als kleine vinckien van zijn sehr weynich veeren" (Samuel Coster, Ned. letter kundige, geb. 1679, gestorven 1765 in Amsterdam). Behalve de gewone vink onderscheidt men de groene vink, thans groenvink ge- noed, de rode vink of keep en de witte vink. In de Berglanden komt de grotere berg- vink voor. Verder noemen we van de talrijke soorten nog de zee-, riet- en appel- vink. Sommige hebben aardrijkskundige bijvoeglijke naamwoorden, zoals de Ar- dense, Brazihaanse, Britse, Noordse, Spaanse en Franse vink. Met een Franse vink werd vroeger een vrouw van lichte zeden aangeduid. Ook wel met „lichte vink". Het zingen van de vink noemt men slaan. Vroeger dacht men dat blinde vinken mooier zongen. Ze werden zelfs blind gemaakt. Daaraan herinnert het bekende jongensboek van W. G. van de Hulst „Om twee schitteroogjes". Vandaar de zegswijze „doorslaan als een blinde vink" in de betekenis van: in het wilde weg redeneren. Over iets praten waarvan men geen verstand heeft. Ver gelijk: Praten als een blinde over het licht. Eufemistisch noemde men een hoop drek wel een blinde vink. Deze woordkeus is ontstaan uit de uitdrukking „de koning een oog uittrappen", voor: in een hoop drek trappen. Tegenover die blinde vink staat de op vatting dat vinken zeer scherp zien en horen. Vandaar de vergelijkingen: zien als een vink en luisteren als een vink. Ook: zo wakker als een vink. Dat laatste werd in sommige streken gezegd van een erg le vendig kind. Vroeger bestond de nare gewoonte vinken te vangen voor de consumptie. In som mige landen o.a. in Italië gebeurt dat ook nu nog wel plaatselijk. Reeds bij de wet van juni 1857 meldde het Staatsblad om daaraan paal en perk te stellen: „Het is verboden lijsters, leeuwerikken of vinken op gronden van derden te vangen, anders dan met een schriftelijke vergunning of in gezelschap van de eigenaar of regtheb- ..bende op de grond". Uit die gewoonte ontstond het spreekwoord „men pleegt vinken te vangen met vinken". Cats: „Vincken moeten vincken locken, Sonder vincken vangt men niet". De vinken werden in de keuken geplukt (van veren ontdaan). Een oud spreek woord luidde: „'t Is beter een vincke gepluckt dan ledigh geseten". En: „met enkele veren plukt men de vink kaal". Dat wilde zeggen, er is soms maar weinig voor nodig iemand te bederven ofte benadelen. Vandaar ook: iemand plukken als een vink, voor iemand straatarm maken. Daarom ook noemde men iemand die straatarm was een kale vink, een geplukte of naakte vink. Ook in de betekenis van klaploper, armoedzaaier. Vink kreeg ook nog de betekenis van vlees- of visgerecht. Zo bestaat een blinde vink uit opgerolde kleine lapjes of visfilets, gevuld met gehakt, stukjes vet of fijn gehakte groente. Later deed de bekende slavink zijn intrede, waarbij mager rook- spek de lapjes verving. Een nieuwe betekenis dateert uit de jaren dertig. De vink was een vliegersembleem, een onderscheidingsteken op de unifor men van gebrevetteerde militaire piloten, gedragen links op de borst. We besluiten met de uitdrukking: op het vinkentouw zitten. Dat wil zeggen zich steeds gereed houden toe te slaan of zijn kans waar te nemen, als de gelegenheid zich voordoet. Deze zegswijze is afgeleid van het vangen van vinken met netten. Het Gemengd koor „Excelsior" uit Dirksland mag terug zien op een succes volle uitvoering. Na de opening door voorzitterKnöps opende „Excelsior" met het „Hark, hark my soul!" en het Pel grimskoor. Het koor zong de liederen met volle overgave en de geheel gevulde zaal luisterde aandachtig. Als gastkoor was uitgenodigd de gem. zangvereniging „Nu met Hope" uit Haamstede. Zij begonnen a capella met het „Ecce quomodo mon- tur" van Handel. Vooral het lied „de Echo" klinkt als een ware echo. De heren van dit koor zongen vervolgens Die zwölf Raüber. De close-harmony groep van Excelsior sloot het eerste gedeelte af met „Traces". Na de pauze zong „Excelsior" nog de operette „Am weissen Rössl" van Robert Stolz. Nu met Hope zong vervolgens nog enkele bekende werken zoals Hawa na- guila hawa en De Spijskaart. Daarna was er nog een muzikaal intermezzo van twee Excelsior leden op dwarsfluit en fagot: Panis Angelicus. De zaal waardeerde dit zeer. Enkele dames van Nu met Hope brachten een nieuw soort muziek: barber shops-music. Volgens lady-speaker mevr. Giela de Jong is deze muziek zeer popu lair in Amerika. De zaal vond dit optreden zeer mooi. De avond werd traditiegetrouw besloten met een gezamenlijk nummer: het bekende „From the time you say goodbye" van Vera Lynn. Na nog een zeer gezellig samenzijn onder leiding van het duo „de Kroko's" mag „Excelsior" terugzien op weer een geslaagd winter concert. DIRKSLAND Afgelopen zaterdag heeft zwemclub „de Gooye" uit Dirks land de derde wedstrijd in de landelijke verenigingszwemcompetitie D-afd. ge zwommen. „De Gooye" die in deze com petitie landelijk op de 29e plaats staat heeft, ondanks het ontbreken van enkele dames, toch een sterke wedstrijd gezwom men. De tegenstanders van ,,de Gooye", D.W.F., P.C.G. en Strijen, werden dan ook al vrij snel op afstand gezet en er was in het zwembad „de Bliek" te Gorinchem voor de zwemliefhebbers heel watspek takel" te zien. Het begon al meteen tijdens de 400 m vrije slag heren, Johan Laiigbroek, Hans Jongejan en Theo Jan Tanis doken alle 3 onder het clubrecord en Theo Jan zette in 4.37.0 het nieuwe record op zijn naam, later in de wedstrijd verbeterde Theo Jan ook het record op de 100 m rugslag heren en bracht dat op 1.05.3. Wanda Jongejan verbeterde het clubrecord 100 m vlinder slag dames en kwam op 1.11.7. De esta fette-ploeg 4x100 vrij dames werd in de prima tijd van 4.43.7 Ie en de heren esta fette-ploeg 4x100 m wisselslag haalden maar liefst 8 sec. van het record af, zij wonnen de estafette met ruim 20 sec. voorsprong op P.C.G. in 4.20.8. Er wer den deze middag nog 17 pers. records gezwommen en er werden 16 medailles gewonnen. De medaille-winnaars waren: 400 m vrij heren Theo Jan Tanis 4.37.0 3e; 50 m vrij dames Gisela Schafer 31.4 2e; 100 m school j, "72 Leen van Es 1.28.0 3e; 100 m wissel m. '72 Wanda Jongejan 1.11.5 Ie; 100 m vrij j. '70 Menno Kiela 58.7 Ie en Mare Nederlof 1.04.3 3e; 100 m rug heren Theo Jan Tanis 1.05.3 Ie; 200 m rug dames Wanda Jongejan 2.39.3 Ie; 100 m. school j. '70 Menno Kiela 1.15.9 1 e en Mare Nederlof 1.21.1 2e; 100 m school heren Theo Jan Tanis 1.15.6 2e; 100 m vrij dames Gisela Schafer 1.07.9 Ie; 100mrugj.'70Menno Kiela 1.10.6 Ie; 100 m vlinder m. '72 WandaJongejan 1.11.7 le;50mvrijj.'72 Jc/m Schurink 30.7 2e en Gerben Nele- mans 31.9 3e. NED. HERV. KERK Beroepen te: Dordrecht L. Wüllschleger te Den Haag; Woerden E. M. Bakker te Nijkerk; Nieuw-Loosdrecht (toez.) T. Lekkerkerker te Akerwoude-Murmer- woude; Huizen B. den Butter te Stave- nisse; Stolwijk E. M. Bakker te Nijkerk. ie. GEREF. KERKEN Beroepen te: Barendrecht drs. J. M. Wil schut te Hellevoetsluis; Ureterp drs. A. J, Boersma te Nes Ammin in Israël, ver bonden aan de kerk van Ens (N.O.P.); Abcoude J. S. van Rijn te Amsterdam; Dussen en Meeuwen drs. H. J. de Groot aldaar. Aangenomen naar: Dussen en Hank drs. H. J. de Groot aldaar; Ureterp A. J. Boersma te Nes Ammin in Israël, ver bonden aan de kerk van Ens (N.O.P.); Abcoude J. S. van Rijn, kand. te Amster dam. Benoemd: tot bijstand in het pastoraat te Oegstgeest dr. W. v. d. Zwaan, em. pred. te Leiden, die deze benoeming heeft aan genomen. GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Beroepen te: Eindhoven H. J. Messelink te IJmuiden; Broek op Langendijk drs. J. Holland, kand. te Kampen; Mariënberg P. Groenenberg te Amersfoort-West. Bedankt voor: Urk A. de Ruiter te Gar- relsveer-Ten Post; Berkum en Groote- gast G. Zomer J.zn. te Heerenveen. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te: Dordrecht J. P. Boiten te Schiedam; Zaamslag G. Bouw te Scheve- ningen. NED. GEREF. KERKEN Benoemd tot: legerpredikant in lang ver band C. C. Koolsbergen te Hardinxveld- Giessendam, die deze benoeming heeft aangenomen. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te: Middelburg-Centrum L. Blok te Nunspeet; Bameveld J. Spaans te Norwich (Canada); Slikkerveer C. J. Meeuse te Rotterdam-Zuid. GEREF. GEM. IN NED. Beroepen te: Temeuzen W. Verhoeks te Arnemuiden. OUD GEREF. GEM. IN NED. Beroepen te: Bameveld A. D. Muilwijk te Dordrecht. Bedankt voor: Werkendam A. D. Muil- wijk te Dordrecht. ^L»^ Fietsenspecialist Sommelsdijk Tel. 01870-2430 Uitslagen'van 19 januari 1987: Dammen; afdeling 1: J. ten Hove - P. van Dam0-2 G. Tanis - A. Meijer1-1 J. Moerkerk - C. Mierop0-2 J. Visbeen - C. Tanis2-0 Afdeling 2: K. Akershoek A.vanHuizen- VERVOLGVERHAAL Door Fenand van den Oever - 53 - G. F. Calienbach B.V. Nijkerk Wat heb je toch een mooie pruik, zegt ze. Net zulk sterk haar als je vader. Ze wil wat doen. Willem, de jongen van Wil en Arend-Michiel naar het vlees, haar kind naar de geest. Ze komen bij d'n heer. Gewoon. Als altijd, kopje thee drinken, sigaar opsteken. Praten. Praten over de vis serij natuurlijk. Hij legt het geld, dat nog openstond, op tafel. D'n heer, secuur natellend, zegt: In orde. Van Roon. De zaak is, zeg maar, nou ook wat dat betreft helemaal van jou. Hij knikt. D'n heer kijkt in gedachten om, een heel eind. Bijna murmelend spreekt hij. Ik zie je nog voorde eerste reis met Wijnand naar zee gaan. Op de Zorg en Vlijt. Wat een lief schip was dat toch. Wijnand was zo te spreken over je. Je klom op, van ouwenjongen tot stuurmansmaat. Ik weet nog als de dag van gisteren, datje, veel later, in Pietdrid binnenviel met de Wisselvalligheid, de 122. Wijnand had een ongeluk. Wat moet ik doen? vroeg je. Ik telegrafeerde terug: handel naar omstandigheid. Het was een moeilijk antwoord voor een stuurmans maat 't kon ermee dooien en vriezen. Ik dacht: us kijken of er onderneming in die knul zit. Je handelde wèl. Je zeilde niet naar Vlaardingen. Je viste door. Deugniet, je ruilde een Hollandse zinkvleet voor een Schotse drijver. Wijdmazig voor nauwmazig want. Niemand ving, behalve jij. Ik zie je nog binnenkomen. Je deed niet bang, al vreesde je mij wel. Maar je bracht gezien, besomming als een halve teelt. En die middag kwam je met Wil.... Wat heb jij al meegemaakt, Van Roon! En nou ben je helemaal eigen baas. Heb je niet gesnakt tot het zover was? Och. Meer zegt hij niet. En na een aarzeling: het verlangen is, geloof ik, groter dan het hebben, meneer. Zijn oude reder knikt. D'n heer kijkt Willem aan. Van hem, terzijde, naar Arend-Michiel alsof hij zeggen wil: jongen, wat een vader. En, Willem, jij hebt het nou een tijdje aangezien, wat ga je verder doen, jongen? Bij vader in de zaak blijven, meneer. Goddank, geen slachtoffer van de fabrieken. D'n heer lacht blij. Zijn hele oude gezicht straalt. Gelukkig, zegt hij, nieuw bloed in de oude rederij. Het gesprek stokt een beetje. D'n heer voert alleen het woord. Ze moeten hét nog zeggen, maar ze weten niet precies hoe. Als ze willen gaan, voordat het woord gevallen is, zegt d'n heer: Jij kunt ook wel blij zijn, dat het zo gelopen is, Albertien. Ze kleurt, ze kan nog kleuren, bemerkt ze nu. Hoe moet ze het zeggen, wat ze zeggen wil, wat ze zeggen móet. Ze stottert bijna: Ik ben trots op Arend-baas.... Verder komt ze niet, het gebaar moet nu maar taal zijn. Ineens steekt zij haar arm in die van Arend-Michiel. Zijn monocle valt van de neus. Hè? Samen? Jullie? Ja, meneer. Hij rijst uit zijn stoel op en loopt zo snel zijn oude voeten hem vervoeren willen naar Albertien en Arend- Michiel. Hij schudt de hand van Albertien: geluk gewenst, gelukgewenst. Meteen grijpt hij ook de hand van Arend-Michiel. Van Roon, gefeliciteerd. Jongen, in jouw leven was nou nooit een misse reis. Van die opmerking worden ze allemaal stil. Als een bom viel het bericht in Vlaardingen. Neen, mens, hoor nou es. Iedereen had het achteraf wel gedacht! Mens, die hebben natuuriijk al lang.... Er wordt wat gegrold en gegrapt, hoe gaat dat. Och, geen praatje zo groot of het is hier in drie dagen dood. Maar hun geluk bleef Izak Figee van de werf 's Lands Welvaren krijgt de opdracht. Hij zal het nieuwe schip bouwen. Zijn spulletje, aan de oude haven, is wel soiled, maar niet groot. Alle ruimte zal hij broodnodig hebben. Izak en Arend-Michiel zijn net twee mannetjes om samen aan dat pronkjuweel te werken. Hoe hebben ze elkaar gevonden! Ze hebben tijdens de bouw zeker twee keer per dag ruzie. Als Arend-Michiel het streepje hier zet, zet Izak het daar. Is-ie scheepsbouwer of niet. Is hij visserman of niet. Maar ze scheiden alle avonden als vrienden. Want ze willen allebei hetzelfde: een schip waar de visserijwereld straks de ogen op uit zal kijken. Er wordt langs de kant al gezegd: die lui maken een logger voor de kast, zo mooi. Maar 't is voor de zee, daar zal hij thuis zijn. Als ze hem uithalen, tijdens de proefvaart, wordt pas alles bekend. Het wordt de VL 141Waarom? Hij zal het straks vertellen. Hij moet meer vertellen. De naamwimpel ligt goed opgeborgen. Er zijn vele genodigden. Ze varen de haven uit, hun eigen vertrouwde oude haven, rechthoekig op de rivier. Het is zwart van de mensen op de kant. Mét commen taar. ....Wat een schip, veels te duur, daar is geen boterham mee te verdienen. Dat schip wordt zijn graf, let maar eens op mijn woorden.... Een stoot op de fluit. Halve kracht langs het Hoofd. Dan volle kracht de rivier op. Ze stomen weg, van zoet naar brak water, van brak naar bremzout. Langs de fabrieken, die de oevers beginnen te omzomen, langs Maassluis, Rozenburg, Poortershaven. Daar is den Hoek. Ze draaien de pieren uit, de branding pakt het schip. De deining neemt de logger op. Arend-Michiel houdt de adem in, hij voelt, hij voelt hoe het schip de zee neemt. Dat is altijd afwachting. Ja, ja! Hij juicht. Wat ligt dit schip op de zee. De overdracht komt. Izak Figee wel een bouwer van schepen, maar niet van redevoeringen spreekt natuurlijk als eerste. (wordt vervolgd) Nieuwe boeken

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1987 | | pagina 2