Centra Bosland l Ongetwijfeld Land-, tuinbouw en veeteeltbedrijven in de recreatie TOERISME: Dit mag U niet missen GEMEENTE OOSTFLAKKEE De (2 onder 1 kap-) woning Rufay opent vestiging in Oude Tonge Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Miljoenen banen staan op het spel Annelies Nieuws van de brandweer Vaardigheidsproeven Alleen woensdag 19 februari WATERSCHAP GOEREE- OVERFLAKKEE Jeugdwerk Stellendam In aktie voor Colombia OKKER'S Zaden Tienerclub „'t Haventje Goedereede Dialezing voor Ver. voor Natuur- en landschapsbescherming FAMILIEBERICHTEN Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, behuwdzuster en tante KLASINA CATHARINA VISBEEN echtgenote van Cornelis Leendert Melissant op de leeftijd van ruim 75 jaar. Nieuwe Tonge: C. L. Melissant C. Melissant Ooltgensplaat: M. Huijer-Melissant K. Huijer Middelhamis: A. C. Melissant C. Melissant-Buth Nieuwe Tonge: C. A. Wilkes-Melissant A. Wilkes A. J. Melissant T. C. Melissant T. Melissant-Koppelman A. C. Melissant Stellendam: J. Melissant L. J. Melissant-Grinwis Nieuwe Tonge: J. Melissant T. Melissant-Appel kleinkinderen en achterkleinkind 17 februari 1986 Kerkstraat 31, 3244 AJ Nieuwe Tonge Gelegenheid tot condoleren: Donderdag 20 fe bruari van 19.00 - 20.30 uur in de zaal van hetHerv. verenigingsgebouw „Elim", Zuiddijk 19 te Nieuwe Tonge. De begrafenis is bepaald op vrijdag 21 februari a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Nieuwe Tonge vanuit het Herv. verenigingsgebouw „Elim" waarvooraf de rouwdienst wordt gehouden, aanvang 13.15 uur. Geen bloemen Met diep leedwezen geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze geachte werkgever en oud-werkgever, de heer ARIE KLEM op de leeftijd van 72 jaar. fam. Coenradie fam. Drooger Herkingen, 16 februari 1986 Tot onze diepe droefheid geven wij u kennis dat uit onze familiekring is weggenomen onze geliefde broeder, zwager en oom JAN VAN DER LINDE in de leeftijd van 87 jaar en 8 maanden. Ouddorp: Fr. van der Linde-Bakelaar Capelle a/dIJssel: A. van der Linde-Klijn Ouddorp: C. van der Linde-van Wijk Middelhamis: C. de Korte-van der Linde Ouddorp: M. Moerkerk-van der Linde D. Moerkerk neven en nichten Ouddorp, 15 februari 1986 DANKBETUIGING Doktoren, verplegend en keukenpersoneel dank j;:; voor de goede zorgen, de eerw. heer A. H. Veld- huizen voor de bezoeken en verder familie, vrien- den, buren en kennissen die mij een kaart gestuurd hebben daarvoor hartelijk dank. A. v.d. Velde Herkingen, februari 1986 Tuinstraat 10 S Dankbaar en blij ontvingen we van God, de Schepper van alle leven, een dochter en zusje Dezsö Koppenaal Marjan Koppenaal-de Bruin Marleen 18 februari 1986 Tuinstraat 10 3245 CV Sommelsdijk GOEDEREEDE Tijdens de op 14 februari j.l. gehouden jaarvergadering van de vrijwillige brand weer, groep Goedereede is door de burge meester aan de heer K. van Heest de vrij- wiligersmedaille voor 10 jaar dienst bij gemelde groep uitgereikt. Op de jaarvergadering van de vrijwillige brandweer, groep Stellendam, gehouden op 17 februari j.l. zijn door de burge meester een tweetal oorkonden en onder scheidingen uitgereikt wegens IIH jarig dienstverband aan resp. de heren A. G. Wandemaker en B. Moijses. De brandweerauto van de groep Oud dorp is afgekeurd. Momenteel worden offertes gevraagd om te komen tot de aankoop en bouw van een nieuwe auto voor deze groep. Heden heeft de Heer tot Zich genomen onze onvergetelijke moeder en oma SARA VIS weduwe van Pleter Snyder 1-11-1902 t 17-2-1986 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. (Jesaja 401) Driebergen: J. Snijder M. Snijder-Witvliet Groningen: Marieke Kampen: Selma Driebergen: Ineke Ouddorp, 17 februari 1986 Correspondentie-adres: Dennenhorst 44, 3972 GN Driebergen De overledene is opgebaard in de aula van „de Vliedberg" (ingang t.o. parkeerplaats). Gelegenheid tot condoleren donderdag 20 februari van 10.00 tot 10.45 uur, aansluitend zal een rouw dienst worden gehouden in de kapel van „de Vlied- berg". De teraardebestelling zal D. V. plaats hebben op 20 februari a.s. om 11.40 uur op de algemene begraaf plaats te Ouddorp. Vertrek vanaf „de Vhedberg" per auto 11.20 uur. Geen bloemen Met droefheid geven wij kennis dat van ons is heengegaan Mevr. SNUDER-VIS op de leeftijd van 83 jaar. Wij zullen haar nimmer vergeten. Jan, Janny en Wilbur Hollaar Ouddorp, 17 februari 1986 1 Jagende honden Op zaterdag 15 februari werden er door volleybalvereniging Intermezzo vaardig heidsproeven voor de jeugd georganiseerd. Bij deze vaardigheidsproeven komt het erop neer dat de vaardig- en behendig- heden met de bal (of zonder) getest wor den. Voorbeelden hiervan zijn serveren, blokken, zijwaarts bewegen, boven- en onderhands spelen, eet., eet. Het was de tweede keer dat Intermezzo deze vaardigheidsproeven organiseerde en waren net als vorig jaar een succes. In 1983 zijn deze vaardigheidsproeven be gonnen en werden georganiseerd door de NeVoBo (de Nederlandse Volleybal Bond). Er was echter één nadeel aan deze door de NeVoBo georganiseerde vaardig heidsproeven, ze werden in Rotterdam afgenomen. Om de kosten een beetje in de hand te houden, besloot Intermezzo deze proeven zelf te gaan organiseren. Dit vergt een grote organisatie, want er moest voor alles gezorgd worden zoals, groepsleiders, spelletjesleiders, spullen etc. Na afloop kreeg iedereen die meegedaan had een diploma met daarop het aantal behaalde puntentotaal. Verder waren er op deze dag een aantal wedstrijden. Voor dat de vaardigheidsproeven begonnen moesten er 3 miniwedstrijden gespeeld worden. Na de vaardigheidsproeven wer den er 2 vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Dames 6 en Meisjes A1 speelden allebei een wedstrijd tegen AFFERDEN, uit Maastricht. Al met al kunnen we zeggen dat het een geslaagde dag voor zowel de organiserende mensen van Intermezzo als de spelers en speelsters was. 2 kg. WINSTON1,00 1 kg. gesneden WINTERWORTELS0,25 1 kg. gesneden KOOL0,50 1 pakje BRAADBOTER0,79 1 Itr. SCHEPUS1,10 500 gram gezouten ROOMBOTER4,50 OUDDORP ONTWERP-ONTHEFFINGEN Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Goe- ree-Overflakkee maken openbaar bekend, dat ten kantore van het waterschap, Langeweg 74 te Mid delhamis, de navolgende ontwerp-onthefïingen ter inzage liggen: - P. G. van Damme, S puipad 23 en Coöp. Ver. Coöp. Pootaardappelen Bewaarplaats „Ons Belang" W.A., Voorstraat 83, Stellendam: het dempen van een watergang in de Spuipolder te Stellendam. - J. van Eek, Koninginnelaan 43, Sommelsdü'k: het dempen van een watergang in polder Oude- land van Sommelsdijk. - P.T.T. telecommunicatie Rotterdam: het leggen van een telefoonkabel in de Molendijk te Den Bommel. - N.V. W.M.Z.: het leggen van waterleidingen in de Oudelandse- dijk te Dirksland en de Eerste Staverseweg te Sommelsdijk. - Staat (Rijkswaterstaat Zuid-Holland): het (gedeeltelijk) dempen en graven van water gangen, het verwijderen en leggen van dammen met duikers en het plaatsen van klepstuwen, een en ander ten behoeve van de aanleg van rijksweg 59, gedeelte SchaapswegDenBommel-Tonisse- weg Oude Tonge. Bezwaren tegen genoemde ontwerp-onthefïingen kunnen tot 5 maart 1986 schriftelijk worden in gediend bij dijkgraaf en heemraden van het water schap Goeree-Overflakkee, postbus 67, 3240 AB Middelhamis. MIDDELHARNIS, 18 febmari 1986 Dijkgraaf en heemraden voornoemd, H. L. van Kampenhout, dijkgraaf. J. B. van Gerdingen, secretaris-rentmeester. slaagt U beter met uw inkopen als U eerst de advertenties leest TE KOOP: te Middelhamis: Molenstraat 3 In 1977 beneden vakkundig verbouwd. Indeling: beg. grond: gang, woonkamer, woon keuken, badkamer met bad/douche en bijkeuken. Bovenverd.: 2 slaapkamertjes open zolder. Zonnige achtertuin met houten schuurtje. Prijs n.o.t.k. Bezichtiging, op werkdagen, in overleg (tel. 01870 - 3597 of b.g.g. 4925). Woning praktisch onmiddellijk op te leveren. D.V. zaterdag 22 februari staat vanaf 's avonds half acht de deur van „de Schuur" weer open om met elkaar een ontspan nende avond te hebben, naast ontspanning hebben we op het programma staan het werk van de M.A.F. Mensen die o.a. met vliegtuigjes veel werk doen in onherberg zame gebieden ten diensten van de zen ding door medicijnen, enz. rond te bren gen met alle risico's van dien. Dit wordt ons met een film of dia's toe gelicht door een medewerker van de M.A.F. Programma begint om ongeveer acht uur. Ieder van 16 jaar en ouder hartelijk welkom. HERKINGEN De opbrengst van de sponsorloop en de verkoop van warme chocolademelk met cake en poffertjes is, ondanks de regen, enorm geworden. Een enthousiaste bevolking liet de kin deren ook allerlei „klusjes" verrichten. Dagelijks (we hadden een termijn van twee weken gesteld) stroomde het geld binnen en verscheen er weer een nieuwe stand op de schooldeuren. Door uw geweldige medewerking heb ben we 3.638,(145 complete toilet- sets) aan het Nederlandse Jeugd Rode Kmis kunnen overmaken. Ieder die heeft meegedaan, op welke wijze dan ook, heel hartelijk bedankt. Prins Johan Friso school Rufay Autobanden B.V. geeft vrijdag 21 en zaterdag 22 febmari a.s. een feestelijk tintje aan de opening van een nieuwe vestiging in Oude Tonge. Het biedt Rufay de mogelijkheid het service- en diensten pakket regionaal uit te diepen. Vrijdag 21 febmari a.s. wordt de vesti ging Oude Tonge wehswaar in besloten kring door burgemeester drs. C. M. de Vos officieel geopend. Onder het motto „Bij Rufay Oude Tonge is uw taart een band waard" worden bewoners, geïnte resseerden en andere genodigden zater dag 22 febmari feestelijk onthaald. Een unieke openingsaktie biedt de bezoeker de mogelijkJieid een taart te vermilen voor een band en stelt hem in de gelegenheid nader kennis te maken met Rufay. Rufay, gespecialiseerd in alle typen ban den, uitlijnen, balanceren, schokdempers en accu's gaat in de bandenwereld door voor een solide bedrijf dat kwalitatief hoog staande produkten levert. In Oude Tonge hoopt men op basis van goed vertrouwen deze lijn te kunnen voortzetten. Rufay werkt in principe met personeel uit de direkte omgeving en hoopt in de komende jaren in Oude Tonge een belangrijke re gionale funktie te gaan vervullen. MELISSANT - donderdagavond 7.30 uur ds. J. J. Tanis, Tholen (H.D.). Zoals nagenoeg bekend is in Nederland, zijn land- en tuinbouw samen met veeteelt een van de grote industrieën. Wat minder bekend is het toerisme als grote werkgever en bron van inkomsten voor ons land. Dat deze twee goed hand in hand kunnen gaan begint de laatste jaren steeds duidelijker te worden. Niet alleen komen er steeds meer kampeerboerderijen voor een grote groep rustzoekers, ook steeds meer bedrijven in de land- en tuinbouw investeren niet onaanzienlijke bedragen in nieuwbouw en verbouw van stallen en schuren om deze geschikt te maken voor de recreatie. Nog niet zo lang geleden heeft de voorzitter van de kamer van koophandel in Noord- en Oost Gelderland hiervoor een lans gebroken en de vele varkens- en kalverhouders in deze regio alle medewerking toegezegd inzake het verkrijgen van hinderwet-vergunningen en de nodige wijzigingen in bestemmingsplannen. Dat de boer en tuinder ook zonder grote investeringen zijn graantje mee kan pikken van de toeristische inkomsten is in ons land nog minder bekend. Als we de situatie in landen zoals Ierland, Groot-Brittannië en Duitsland bekijken is dit toch goed mogelijk. Het is eigenlijk de Boerin die hier de hoofdrol speelt. In Nederiand noemen we het „logies met ontbijt" op de Britse Eilanden „Bred and Breakfast" en wie kent de bordjes langs de wegen niet met het opschrift „Zimmer+Frühstuck". De Boerin als gastvrouw, kan door het aanbieden van tijdelijke accomodatie voor de vakantieganger, jaarlijks een zakcentje „bijverdienen". Vooral de in ons land hun vakantie doorbrengende buitenlanders zijn „IN" voor deze andere manier van verblijf. Er zijn ongetwijfeld vele land-, tuinbouw en veeteeltbedrijven, die in hun woning nog een of meerdere kamers vrij hebben, die alleen incidenteel gebmikt worden als zoon of dochter met de kleinkinderen een weekendje overkomen of die enkele keren per jaar gebmikt worden om opa of oma een welverdiende slaapplaats aan te bieden. Albion, een kleine Nederlandse touroperator is bezig deze adressen in kaart te brengen, om zodoende in 1987 een voor Nederland nieuw rondreis programma op de markt te brengen. Gedacht wordt aan een 250-tal adressen verspreid over heel Nederland. Landelijk gelegen adressen, die toch een zekere mst garanderen voor de vakantieganger, die na bijvoorbeeld een dagje fietsen of toeren met de auto kan rekenen op een vriendelijk onthaal, een komfortabel bed en de volgende morgen een stevig ontbijt om zo er weer fris op uit te kunnen trekken naar een volgend adres. Geïnteresseerden in dit toeristische projekt kunnen schriftelijk kontakt opnemen met dhr. T. van Vooren, Merelstraat 20, 4561 KJ in Hulst. Waarna U alle informatie zal worden toegezonden. De Europese toeristenindustrie, die aan vijf miljoen mensen werk verschaft, wordt door een aantal gevaren bedreigd zoals terrorisme, milieuvervuiling, het niet sprei den van de vakantieperioden en de con currentie van vakantie-oorden buiten Europa. Om aan deze gevaren het hoofd te bieden dienen er op Europees vlak maatregelen te worden genomen. Carlo Ripa di Meana, die in de Europese Com missie verantwoordelijk is voor toerisme en cultuur, heeft onlangs tijdens een pers conferentie de eerste serie Commissie voorstellen voor een gemeenschappelijke aanpak van deze problemen voorgesteld. Van de Griekse eilanden tot Schotland en de Portugese stranden tot de monu menten van Berlijn biedt de Europese Gemeenschap de vakantieganger een enorme verscheidenheid aan toeristische attracties. Maar, zo merkte de heer Ripa di Meana op, Griekenland heeft vorig jaar 50% minder Amerikaanse toeristen ge had dan het jaar daarvoor. Ook Italië en Nederland hebben respectievelijk 30 en 20% minder Amerikaanse vakantiegan gers op bezoek gehad. De oorzaak hiervan moet gezocht wor den in een zekere angst voor terrorisme. Men denke aan de terreuraanslagen op vliegvelden en de gijzeling van vliegtuig passagiers in Beiroet in een TWA-toestel dat uit Athene kwam en de kaping van de Achille Lauro. Daarbij komt dan nog de overbevolking van vele toeristenoorden tijdens de vakantiepiek waardoor een gro te mate van milieuvervuiling ontstaat. En tenslotte is er de concurrentie van de lan den in Noord-Afrika, Centraal-Amerika en Azië. Indien de Gemeenschap geen maatregelen neemt loopt ze het risico een deel van de Amerikaanse en Japanse clientèle te verliezen. In het Europa van de Tien vertegenwoordigde de toeristen industrie al meer dan 4% van de EG- inkomsten en meer dan 7% van de con sumptie-uitgaven. In de lidstaten van de Gemeenschap van Twaalf zijn inkomsten en uitgaven betreffende het internationale toerisme in de laatste 14 jaar met zes vermenigvuldigd. Maar in een tijd van crisis ontwikkelt deze sector zich niet spontaan. Niet alleen stelt de Europese Commissie voor het reizen van Europeanen van de ene lidstaat naar de andere te vergemak kelijken en de vakanties in tijd en mimte te spreiden maar ook om een beter gebmik te maken van de reeds bestaande gemeen schappelijke maatregelen tot stimuleren van het toerisme. Om de voorlichting en bescherming van de toerist te verbeteren stelt de Commissie voor een handige reisgids uit te geven, de informatie omtrent hotels te standaardi seren, de regels voor vakantiepakketrei zen en de veiligheid van hotels te harmo niseren als ook de statistieken over toe risme in de verschillende lidstaten. En tenslotte probeert de Commissie bij te dragen tot de verbetering van de beroeps opleiding van mensen in het toeristenvak. MIDDELHARNIS - donderdagavond 7.30 uur ds. N. W. Schreuder, Goes (H.D.). STAD AAN 'T HARINGVLIET- don derdagavond 7.30 uur ds. A. Hofman, Aalburg. Graszaad Uienzaad Pootgoed Groenten-, bloem en kruidenzaden Ooltgensplaat Tel. 01873 - 1692 Pakhuis: 1203 Zaterdag 22 febmari is er voor jullie een avond waarin hoofd en handen een belan grijke plaats innemen. Het is de bedoeling datje op deze avond eens heel anders met elkaar omgaat dan je gewend bent. Er wordt voor jullie een handenarbeid- avond op touw gezet of zo je wil een crea tieve avond waarin veel verschillende vor men van arbeid of creaties te verrichten zijn. Wij verwachten jullie om 19.30 uur in „de Ark" de deur gaat om kwart over zeven open. Deze avond moet je 2, bijdragen voor de onkosten. We verwachten jullie allemaal zodat er door inspanning een fijne ontspanning mogelijk is. De leiding HERKINGEN Ophalen oud papier Morgen (woensdag)avond wordt weer oud papier opgehaald voor de Joh. Friso- school. Er wordt om half 6 bij de school begonnen. Wilt u het oud papier s.v.p. tijdig en goed gebundeld gereed zetten? De Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree- Overflaklcee houdt op donderdag 27 februari a.s. een dialezing. Het onderwerp is het beheer over de natuurgebieden van Staatsbosbeheer langs het Haringvliet, Krammer/Volkerak, Spui en het Hollandsdiep. Spreker zal zijn dhr. A. van de Berg. Deze is in dienst bij Staatsbosbeheer als schipper-reservaat- wachter. De te beheren gebieden zijn onderhevig aan diverse invloeden van het aangren zende water. Het Haringvliet is zoet met weinig stroomsnelheden, in tegenstelling tot het Spui. Het Hollandsdiep dreigt ernstig te ver vuilen en dicht te slibben. De Krammer/Volkerak is zout met een eb en vloedstroom. Een nu nog schoon gebied. Na de afsluiting zal ook deze zoet worden en de nodige veranderingen in flora en fauna ondergaan. Mede door deze invloeden is er een grote diversiteit in het natuurlijk milieu in deze gebieden. Dhr. A. van de Berg zal op deze avond u het een en ander laten zien en vertellen. U bent van harte welkom op 27 febmari in de aula van de lagere landbouwschool, Langeweg 107 te Sommelsdijk. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Wet Administratieve Rechtspraak Overlieidsbeschil<kingen (Wet A.R.O.B.) g Burgemeester en Wethouders van Oostflakkee maken bekend dat zij in hun vergadering van 21 januari 1986 E bouwvergunning hebben verleend aan: 1. DeheerJ.J.Tiggeiman.Plutoiaan 16 te Oude Tonge, voor de bouw van een berging op het perceel Volks- tuinencomplex, Molenpolder te Oude Tonge. 2. DeheerF. J.Vervloet.Achthuizen 130teAchthuizen, S voor de bouw van een duivenhok op het perceel Achthuizen 130 te Achthuizen. De stukken van deze vergunningen liggen voor een iederterinzageopdeafdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie, Voorstraat 31-33 te Ooltgensplaat, op werkdagen's morgens van 9.00 tot 12.00 uur. E De natuurlijke of rechtspersonen, die door één van de bovenvermelde beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen ingevolge artikel 7, lid 2 van de S Wet A.R.O.B. hiertegen bij de Burgemeester en Wet- houders van Oostflakkee een gemotiveerd bezwaar- E schrift indienen binnen 30 dagen na deze bekend- making, geadresseerd: Postbus 25,3257 ZG Ooitgens- E E plaat. S Tevens kan bij de voorzitter van de afdeling Recht- spraak van de Raad van State een verzoek om schor- E sing van devoornoemde beschikking worden ingediend, E geadresseerd; Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. OOLTGENSPLAAT, 17 februari 1986 leder jaar wordt bij de schapenhouders in deze ge- E meente veel schade en leed veroorzaakt door loslo- E pende honden, welke onder de kudde schapen talloze e E slachtoffers maken. E In verband met het vorenstaande hebben wij gemeend de hondenbezitters andermaal met nadruk te moeten E wijzen op het gestelde in artikel 86 van de Algemene e Politieverordening Oostflakkee, waarin onder meer is E E bepaald, dat een eigenaar, houder of verzorger van een e hond gehouden Is te voorkomen, dat zijn hond vee E najaagt of bijt of doodt, bemachtigt of op enige andere e E wijze aan het vee hinder of overlast veroorzaakt. E Teneinde onnodig leed te voorkomen, dringen wij er bij de hondenbezitters op aan het bepaalde in de Algemene E Politieverordening Oostflakkee in acht te nemen. OOLTGENSPLAAT, 14 februari 1986 iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1986 | | pagina 4