Donateursavond Centra Bosland L VAN DER BAAN IA. A. Bogerman Zilveren Melissantse brandweerman; toch iets goeds uit Ouddorp Geiten en MkBJn Dit mag u niet missen I i Woonhuis teOuddorp Oudelandseweg 68 KQnir^woud „De Open Deur" Dokter Wieringa Inwoners van DirkslandI Orgel- en zangavond te Strijen JONGE OUpT Van der Velde en Lucerne land voorzjang echtgenote en dochter Jorine 1 GEMEENTE OOSTFLAKKEE zwart/wil T.V. DINSDAG 14 JANUARI 1986 „EILANDEN-NIEUWS" Bladz. 3 Stichting Goereese Gemeenschap Lezing met dia's over de K.Z.H.R.M. door dhr. Sinke. Dinsdag 21 januari 1986; aanvang 20.00 uur. Bovenzaal Kotiingspleisterplaats te Goedereede. Donateurs en belangstellenden van harte welkom. Toegang gratis. Alleen woensdag 15 januari: 500 gram SLAGERS ROOKWORST2,65 100 gram ONTBIJTSPEK0,89 200 gram VLEESSALADE1,95 500 gram GESNEDEN RODE KOOL.0,25 1 kg. SPRUITEN1,25 1 kg. SCHOUDERHAMLAPPEN7,98 Ouddorp Langeweg 153, SOMMELSDIJK Telefoon 01870 - 5490 Het adres voor al uw: Pootgoei) Groenbemesting Kunstmest en Gewasbeschermingsmiddelen GEVRAAGD: IVI 31013 n U (één seizoen) Tilsedijk 25, 3258 CT DEN BOMMEL 1 Telefoon 01871 - 1533 TE KOOP: met 1310 m^ grond. Prijs n.o.t.k. InL: tel. 01878 - 2254 krijgt U voor Uw dagelijks opvraagbaar spaar geld slechts 3% rente? Wij nemen Uw tegoed graag over en bieden U It /\3 Administratie- en assurantiekantoor Boezemweg 26 3247 BB Dirksland Tel. 01877-2365 Samen met burg. Oversier bekijken brandweerman Hollaar en z'n vrouw de bijbehorende Oorkonde. Het goed functioneren als brandweerman en het zich doen Icennen als een goed Itameraad, en dat gedurende 25 jaar, heeft vrijdagavond burg. Oversier van Dirksland doen erkennen dat de speelse vraag of er uit Ouddorp iets goeds voort zou kunnen ko men bevestigend beantwoord dient te wor den. Het ging om de Melissantse brand weerman Krijn Hollaar, voortgekomen uit Ouddorp en tijdens 25 jaar Melissants brandweermanschap uitgeblonken in voor beeldige trouw. Burg. Oversier, graag te gast op deze feestelijk aangeklede brandweeravond, liet zijn waardering voor de inzet, de trouw en de kameraadschap zoals dhr. Hollaar die al 25 jaar heeft betoond gaarne blijken, temeer omdat hij die kon onderstrepen met de uitreiking van het zilveren brandweerkruis. Al hoewel wetend dat van de huidige parate brand weerman een grote specifieke kennis wordt ge vraagd durfde dhr. Oversier toch de kameraadschap het belangrijkste instrument te noemen wat de brandweer ten dienste staat. „Zonder die en de wetenschap in alle omstandigheden op elkaar aan te kunnen is de beschikbaarheid van het beste ma teriaal ontoereikend om als brandweer optimaal te kunnen functioneren", verzekerde dhr. Oversier, dhr. Hollaar in dat goed functioneren van Me lissants brandweer een grote plaats toedenkend. De brandweer kreeg voor het komende (wedstrijd) jaar van burg. Oversier mee dat de kwaliteit van de groep zich zeker niet altijd uit behaalde wedstrijd resultaten aflaat lezen. Spr. wist hoezeer de factor geluk de wedstrijddeelnemers parten kan spelen wat niet weg nam dat hij de Melissantse ploeg best dat geluk zou gunnen en a.s. zomer best een pilsje op een goede wedstrijdafloop zou willen drinken. Terugziend op het voorbije jaar en de Nieuwjaars viering kon dhr. Oversier alleen maar een tevreden burgemeester zijn omdat er niet veel branden waren geweest en omdat met name in Melissant de Nieuwjaarsviering rustig is verlopen: ,,het gezond verstand lijkt te zegevieren", aldus dhr. Oversier, hopend dat de tijd gekomen is dat niet een aantal burgers met angst en vreze de Nieuwjaarsnachten tegemoet behoeven te gaan. Jubilaris Hollaar en zijn echtgenote werden door meerderen in de bloemetjes gezet en hartelijk toe gesproken, o.a. door commandant de Geus en bevelvoerder Nagtegaal. Door hen-, zomin als door burg. Oversier, werd de rol van de vrouw van de brandweerman vergeten. „Zij is niet de vrouw achter-, maar naast de brandweerman!" verzekerde dhr. Nagtegaal. En.... zijn manschappen en „hun dames" over ziend kon en wilde dhr. N agtegaal het niet nalaten te zeggen: ,,We leven in gezondheid en we hebben de lust ons werk te doen: „We zijn een dankbare brand weerfamilie". Van die familie kreeg de fam. Hollaar een klok, aangeboden aan dhr. Hollaar door de jongste brandweervrouw Maja Struik en bloemen, aan mevr. Hollaar aangeboden door de „oudste" brandweerman Moos v.d. Mast, jawel....,, Moos deed dat met een pakkerd voor Corrie, „want", zei'ie ,,daer hao'k al een heêlen aevond op zitte wachte...." Op zaterdag 18 januari a.s. zal de orga nist Jan van Wingerden uit Hardinxveld- Giessendam het orgel van de hervormde dorpskerk van Strijen bespelen. Jan van Wingerden begon op 8-jarige leeftijd met het nemen van Muzieklessen. Op 11-jarige leeftijd was hij reeds be noemd tot kerkorganist. Als leraren had hij achtereenvolgens: Gijs Kusters, Wim van der Panne, Ben van Oosten en thans krijgt hij privélessen van Daniël Roth uit Parijs. Naast het begeleiden van koren en zang avonden heeft Jan van Wingerden aan een aantal grammofoonplaat opnamen mee gewerkt en treed hij de laatste tijd steeds meer als concertorganist voor het voet licht, dit laatste met steeds meer succes. Op 18 januari hoopt hij te Strijen een programma ten gehore te brengen van uiteenlopende componisten, zo vermeld het werken van Balbastre, J. S. Bach, Mendelssohn (6e sonate), Schumann, Lefébure-Wély, Cor Kee en tot slot Jan Zwart (Toccata Psalm 146). Uiteraard is er weer samenzang van bekende liederen. De orgel- en zangavond begint om 20.00 uur, de (verwarmde) kerk is vanaf 19.30 uur open en de toegang bedraagt 3,00. GOEDEREEDE Zaterdag 18 januari a.s. hopen we in de Open Deur te Goedereede onze jaarlijkse spelavond te houden. Drie teams, samengesteld uit een af vaardiging van de Brandweer, Midden stand en Gezondheidszorg, zullen pro beren het juiste woord dat is verpakt in een min of meer kryptisch verhaal van een uit drie personen bestaand pannel, te raden. Het belooft ongetwijfeld een avond te worden waar het aan spanning en aktie niet zal ontbreken. ledere jongere van 16 jaar en ouder is vanaf 19.30 uur van harte welkom in ,,de Ark" te Goedereede. Waarneemgroep Oostflakkee Oost omvattende de patiënten van de doktoren: Nijhof en Nijhof-de Morée in Ooitgensplaat, Maas in Stad aan 't Haringvliet en Janssen in Den Bommel. Met ingang van 1 januari 1986 zal een waarneemregeling voor de avonden starten. Deze loopt van 18.00 uur tot 2330 uur en is bedoeld voor spoedeisende gevallen. Wie er dienst doet kunt u vernemen via het ant woord-apparaat en het mededelingenbord aan de praktijk. De Weekenddienst loopt voortaan van vrijdag avond 18.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, waarbij op zaterdag en zondag van 17.00 uur tot 17.30 uur een spreekuur voor spoedeisende ge vallen gehouden wordt. wensen eendrachtig allen die het ons hebben toegewenst een gezond en voorspoedig 1986. Raadsvergadering i Gemeente Oostflakkee i 16 januari 1986. Aanvang 19.00 uur illllllIlllllllllllllllIllllIllllllIllllllllllllllllir afhaalprijs per liter TE KOOP GEVRAAGD geh. of gel inboedels bankstellen, eethoeken, gasfomuizen, koelkasten, kleuren tv's en stereo-app. enz. In-enVerkoophuis Maashaven 35 B Tel. 010 - 85 13 65 010 - 81 02 87 Ook UW adres voor: - POOTGOED - KUNSTMEST - Organische MEST o.a. kuikenmest en diepstalmest - Graszaadliontrakt- teelt en \ii/fl - Zaai- ^yr* 1^ zaden TE KOOP GEVRAAGD Alle soorten Tel. 03451 - 19061 TE KOOP z.g.a.n. draagbare 31 cm.; 12 voh- 220 voh Prijs f 100,— J. SNIJDER Pr. Marijkestraat 3 Middelharnis Tel. 01870 - 3662 ATTENTIE Wil degene die op 10 januari 1986 bij het openen van de Sporthal (Dorpstienden) te Ouddorp zich melden die per ongeluk een regenjas met sjaal heeft medegenomen. Dank u. Tel. 01879- 1359 Zien doet kopen! Molenschot weegschaal 100 kg. Weegschalen lo kg. Uienafstaartmachine 3 PK compressor Varies lasapparaat 160 Ap. Palletwagen Tel. 01662 - 2329 llll lllllllll lllllltl Mlllllll •llllllll lllllllll 111111111 MlllIlM llllllllt •llllllll lllllllll lliniltl lllllllll *T7 k«?*«!SWW*«Wi(«Si(«!SW«*^^ i^lllllHlllllllllllllllllillllllllllllllllllllllKlllllltlllllllllllllllllinillflIIIIIIIIIIIIIIIU 9, 10, Agenda: 1. Opening. 2. Notulen d.d. 12 december 1985. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Intrekking verkoopbesluit Peterschan Marine Con- suiting ca. 5. Verkoop voormalig watergemaal aan de Molendijk te Ooitgensplaat. Verkoop van een perceel grond, gelegen in het bestemmingsplan „Bedrijfsterrein Tonissew/eg" te Oude Tonge aan Blokland Trucks te Middelharnis. Verkoop grond aan de heer A.M. A.Lambert te Oude Tonge. Vaststelling krediet in rekening-courantovereen- komst, gesloten met de B.N.G. te Den Haag over het jaar 1986. Wijzigen woonomgeving Tuindorp te Den Bommel. Voorstel tot het beschikbaar stellen vaneen krediet S i.v.m. de invoering van het vak Engels aan de Open- bare Basisschool te Den Bommel. S 11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet i.v.m. de invoering van het vak Engels aan de Open- E bare Basisschool te Ooitgensplaat. 12. Verzoek om medewerking ex artikel 74 der W.B.O. en het beschikbaar stellen van krediet van het S Bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs te Oude Tonge voor de aanschaf van materialen 5 voor de inrichting van het speellokaal. 13. Beschikbaar stellen krediet voor renovatie van het 5 eerste" veld v.v. D.B.G.C. te Oude Tonge. 14. Vaststelling subsidie 1983 en 1984 t.b.v. de Stich- ting Zwembad ,,De Singel" te Ooitgensplaat. S 15. Herziening gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap De Grevelingen. S 16. Wijziging Bezoldigingsverordeningen. 17. Begrotingswijzigingen. E E 18. Sluiting. Spreekrecht: Na de opening is er gedurende een half uur voor het E E publiek, dat ingetekend heeft op de daartoe inde raads- E E zaal aanwezige lijst van sprel<ers, gelegenheid maxi- E maal 5 minuten per persoon het woord te voeren. E E Het gemeentebestuur van Oostflakkee. ^XTRA ZACHT Zandpad 30 IVliddelharnis Tel. 01 S70 - 201 4

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1986 | | pagina 3