Meer bewegen voor ouderen Twee Zilveren Kon. Onderscheidingen voor zondagsciiool-lielpsters Stadje Goedereada maakt zich op om dacor te zijn voor film „Op hoop van zegen" Politieberichten Zondagsschool zelf bestaat 65 jaar ül^VM^ Prins Johan Frisoschool komt in al(tie voor Colombia Middelhamis Goedereede Oostflakkee Goedereede: Voor beroep bedankt Bijeenkomst verzorgende beroepen te Dirksland H Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Kerkelijke huwelijksbevestiging Wat is M.B.V.O.? Receptie HUIS VERKOPEN? makelaar tamboer bellen voor deskundige bemiddeling [=1 01870-3477 m DD 2e commerciële zagerkwekerij op Sctiouwen Ouiveland Geschiedenis Toespraken ITImIIIi*"*' ilUL Uitslag Grote Verloting van de Snelpost te Dirksland 1344, 572. 609, 1327, 125, 1382, 670, 1224, 1474, 374. 58e Jaargang DINSDAG 14 JANUARI 1986 No. 5463 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel, 01870 - 3392 Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 33 cent per mm. Bij contract speciaal tarief HERKINGEN Het Nederlandse Jeugd Rode Kruis wil via een „bliksemaktie" voor 1 februari a.s. 30.000 toiletsels inzamelen. Als school gaan we geld inzamelen d.m.v. enkele akties. (We hopen hiervan de benodigde artikelen). 1. Boodschappendienst: U kunt de kinderen te hulp roepen bij verschillende werkzaamheden, bijv.: auto wassen2,50 boodschap doen1,00 hond uitlaten1,00 sneeuw ruimen1,00 stoep vegen1,00 Dit zijn enkele voorbeelden. Misschien bedenkt u zelf nog andere werkjes. Hebt u iets te doen, dan kunt u bellen naar mevr. N. Ras, telefoonnummer 671. Zij zorgt er dan voor dat er iemand bij u langs komt. 2. Sponsorloop: We willen afstanden lopen van 2Vi,5 en 10 kilometer. Ieder kind krijgt een sponsor- brief, waarop een bedrag of meerdere be dragen komen te staan. Helpt u de kin deren door sponsor te zijn? 3. Poffertjes en chocolademelk: Als je lang gelopen hebt of langs de kant hebt staan aanmoedigen krijg je best trek. Vooral als het koud is gaat iets warms er best in. Daarom staan op het schoolplein enkele kraampjes opgesteld waar warme chocolademelk en poffertjes te koop zijn. Wie van u is bereid cake te bakken voor deze aktie? (Opgeven bij juf Van Seters). Aktie-periode: Boodschappendienst duurt t/m 25 ja nuari. Sponsorloop 18 januari (bij minder gun stig weer op 25 januari). Aanvangstijd: 9.30 uur bij de school, waar het startsein gegeven wordt. We zullen (moeten) zor gen voor voldoende begeleiding van de kinderen. De Rode Kruis-afdeling te Herkingen zal tijdens de sponsorloop langs de route aanwezig zijn om, indien nodig, eerste hulp te verlenen. We hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben over onze aktie t.b.v. de door de vulkaanuitbarsting ge troffen mensen in Colombia. Mocht u toch nog iets willen vragen over een en ander, doe het dan gerust. P.S. U kunt ook een gift storten op rek.nr. 34.20.48.503 van de Rabobank Middelhamis t.n.v. Pr. Johan Friso school onder vermelding: gift Co lombia. OOLTGENSPLAAT OpD.V. vrijdag 17januaria.s. desnam. 2.30 uur zal in de kerk van de Geref Gemeente de huwelijksbevestiging plaats hebben van Johannis Butijn te Merksen (België) en Corina van Dam Cd., Wees pad 25, alhier, door ds. A. Bac van Bode graven. De makers van de nieuwe speelfilm „Op hoop van zegen", naar het gelijknamige toneelstuk van Herman Heijermans, hebben een deel van het stadje Goedereede uitgezocht om als decor te dienen. Op de Markt, de Catharinastraat, de Achterstraat, Pieterstraat, Kerkstraat en Nieuwstraat zullen eind deze maand de buiten opnamen beginnen nadat de nodige aanpassingen zullen zijn verricht. Lantaarns en televisiemasten, moderne huisnummer plaatjes en naambordjes e.d. horen nu eenmaal niet in een decor dat anno 1910 wil suggereren. Sigma Filmproductions b.v. te Amsterdam heeft begin deze maand de bewoners van voornoemde straten om medewerking gevraagd. Tijdens de opnamen die gepland zijn van 27 januari tot eind februari behoeft de bevolking niet passief te blijven, integendeel. Een van de medewerksters van Sigma, Pauline Durlacher, zal graag in kontakt komen met mensen die karakteristiek kunnen zijn voor de periode van toen. Het gaat om zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes en kinderen die in b.v. het straatbeeld zullen figureren en b.v. aan de haven aanwezig zullen zijn bij het in- en uitvaren van de vissersschepen. Die beelden zullen echter aan de haven van Yerseke worden opgenomen. De evt. Goereese of flakkeese figuranten zullen daar dan heen worden gebracht. Duidelijk moet zijn dat er geen hoofdrollen te verdelen zijn; Sigma heeft door professionele acteurs voor aangezocht. Het gaat meer om de invulling van de scenes uit het veronderstelde vissersdorp. Paulina laat ook bij voorbaat weten dat van de figuranten op de opnamedagen vooral geduld zal worden gevraagd. Wie daarover beschikt en meent aan het welslagen van de beelden bij te kunnen dragen kan vanaf volgende week met Pauline Durlacher contact opnemen. Ze zal dan haar tijdelijke intrek hebben genomen in het v.m. gebouw van de Instuif, achter de Brandweerkazerne. Aan haar is ook de beslissing of iemand al dan niet geschikt is. Graag heeft ze dat een belangstellende een foto achterlaat, waarop ze zich kan oriënteren. Voor medewerking wordt een vergoeding verleend. Voor kostuums e.d. wordt door Sigma gezorgd. Het verhaal van het toneelstuk „Op Hoop van Zegen" moge bekend zijn. Het stelt de wantoestanden aan de kaak die aan het begin van deze eeuw in de visserij leefden. Er waren reders die de vissers met wrakke schuiten de zee opstuurden zodat veel schepen vergingen en bemanningen om kwamen. „De vis wordt duur betaald!" is een wanhopige uitspraak in het toneelstuk dat niet nagelaten heeft diepe indruk te maken. De film zal die indruk door de meerdere mogelijkheden die er zijn zeker nog versterken. In Goedereede vonden de filmmakers de juiste sfeer en de fraaiste omgeving om de film op te nemen. Sommige gemoderniseerde gevels zullen van een decor worden voorzien, zelfs zal duinzand in de straatjes worden gestrooid omdat het vissersdorp wordt verondersteld vlak achter het duin te liggen. De Dom wordt weer een poosje vuurtoren en direct achter de bebouwing zal een stukje kunstmatig duin worden opgeworpen. De filmmaatschappij weet hoezeer het welslagen van de film afhangt van de medewerking van bestuurders en bevolking omdat vooral die laatsten zich tijdens de opnamen wat ongemakken zullen moeten getroosten. Ze ontvangen een werkschema met details over nodige verkeersomleidingen e.d. Wanneer er kosten moeten worden gemaakt worden die zeker door Sigma vergoed. (Wie informatie wenst kan bellen naar: 020 - 680510 - 680383). Vanaf dinsdag 21 januari is Pauline Durlacher in Goedereede aanwezig. Het is de bedoeling dat de film, waarin o.a. Lex Goudsmit en Danny de Munck zullen spelen in augustus gereed is. PIm. 2 jaar later wordt de film in drie afleveringen op de T.V. vertoond. De idee voor de film is ontstaan door de belangstelling voor zgn. periodefilms. - Misdrijven helpen voorkomen In de persberichten van de politie wordt regelmatig melding gemaakt van inbra ken, diefstallen etc. Gebleken is dat deze berichten vrij nauwkeurig worden gele zen. Er komen zelfs wel reacties over uit de lezerskring. Bij meerdere onderzoeken naar aanleiding van deze misdrijven is echter gebleken dat er soms wel getuigen zijn die wat hebben waargenomen maar dat tot op dat moment niet hadden gemeld. Dat is ontzettend jammer. Het is zelfs al voorgekomen dat bij een inbraak naar voren kwam dat men kennis droeg van eerder gepleegde misdrijven. Deze waren tot op dat moment nog niet aan de politie gemeld. Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat deze gang van zaken het werk van de politie niet gemakkelijker maakt. Het politiebureau is vrijwel altijd dag en nacht open. De politie zou het zeer op prijs stellen indien men bij ontdekking van een misdrijf direct zou bellen of zich op het bureau zou vervoegen. Indien men dat wenst kan zelfs anonimiteit worden toe gezegd. Het voorkomen en oplossen van misdrijven is een zaak van de politie en u. Op 11 januari j.l. vond op de Provinciale weg tussen Melissant en Stellendam een aanrijding plaats die wonderwel is af gelopen. De bestuurder van een vracht auto reed over die weg richting Stellen- dam. Achter dat voertuig reed aanvanke lijk een personenauto. De bestuurder van deze personenauto haalde de vrachtauto in. Uit tegengestelde richting naderde een personenauto. De bestuurder van het in halend voertuig B. F. S. uit B. stuurde daardoor mogelijk wat te snel naar rechts en kwam met de rechterwielen op de berm terecht. Hierna kwam hij vrijwel dwars voor de vrachtauto te staan. Dat voertuig botste prompt tegen de personenauto waarna dat voertuig ook nog werd aan gereden door de tegenügger(H. v.d. B. uit M.). Er was uitsluitend materiële schade. - Onder invloed Een inwoner uit S. gen. P. v.d. S. werd aangehouden omdat hij onder invloed van* alc. drank een personenauto bestuurde. Hij werd overgebracht naar het groeps- bureau te Middelhamis. Na aanvanke lijke weigering werd van hem een bloed proef genomen en kreeg hij een rijverbod van acht uren opgelegd. - Aanrijdingen bij gladheid Op zaterdagmorgen 11 januari geraakten 4 personenauto's ter hoogte van boerderij „Korenlust" te Stellendam van de weg. Door ijzel was de weg ter plaatse erg glad. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Alle vier de auto's werden be schadigd waarbij 2 auto's zelfs total-los. - Laat... en duur Nieuwjaarsbrandje Naar aanleiding van het op 2 januari 1986 aansteken van een aantal oude banden, w.o. een tractorband, op de kruising Acht- huizen-Bloemstraat, waarbij voor enige duizenden guldens schade aan het wegdek ontstond, is een drietal jongens in de leeftijd van 14-16 jaar, aangehouden. Zij bekenden de brand te hebben aangesto ken zodat de rekening gepresenteerd kan worden en bovendien zullen zij zich voor hun daad tegenover de rechter moeten verantwoorden. op 15 januari 1986 start in de rekreatiezaal van het verzorgings huis „De Goede Ree", om 14.15 uur de eerste les „Meer Bewegen Voor Ouderen (ook wel bejaarden- gym genoemd). Nieuwsgierigen, ge- interesseerden, zijn van harte wel kom! En.... het is geheel vrijblij vend. Meer Bewegen voor Ouderen is een verzamelnaam voor bewegingsaktivitei- ten voor mensen van 55 jaar en ouder. De aktiviteiten zijn aangepast aan de wensen en mogelijkheden van ouderen. Het gaat om een aktiviteit zoals gymnastiek, spel (sporten), volksdansen en zwemmen. Deze vinden wel allemaal apart plaats. Door middel van MBvO kunnen deze aktiviteiten een bijdrage leveren aan het optimaal en zelfstandig mogelijk funktio- neren van ouderen in de samenleving. Belangrijk is daarom het plezier en de gezelligheid, de fitheid, alsook de moge lijkheid tot ontmoeting en kontakt. Het MBvO maakt om dat te bereiken gebruik van speciaal opgeleid kader, de MBvO-leid(st)ers. In ons geval is dat mevr. F. (Sien) van der Doel-Vroeginde- weij uit Middelhamis. Het was zaterdagmiddag, in Goerees' Herv. Kerk, waarin t.g.v. het 65- jarig bestaan van de zondagschool een dankdienst werd gehouden, de bede van de voorganger ds. W. Vroegindewey (van Eemnes, Ere-voorz. van de Ned. Herv. Zondagscholenbond op Ger. Grondslag) dat men er niet in zelfvoldaanheid-, maar in „stilheid en verwondering" bijeen zou zijn. Immers, zo predikte ds. Vroegindewey in zijn overdenking: „het gaat er niet om dat wij onszelf zouden roemen; ons past het te roemen in de Heere! Van en door Hem is ook het zondagschoolwerk". Dat te erkennen leek ds. de juiste gestalte om deel te nemen aan de dienst waarin hij met Ps. 4810 opriep Zijn weldadig- heden in het midden Zijns tempel te gedenken. Ds. Vroegindewey riep totloven" op, ondanks dat er veel te bewenen is en dat de mens, wiens beste werken nog het merk van zonde en schuld dragen, zich voor God dient te vernederen en te verootmoe digen.... Tóch dus de oproep tot jubel en lof, niet jegens de mens, maar jegens de Gever van alle goeds: ,,al het werk wat gedaan wordt onder groot en klein om te behouden en te winnen voor de Heere Jezus komt bij God vandaan!" predikte ds. met de gemeente van Goedereede zich verwonderend over die liefde en trouw van Godswege, een liefde die zo duidelijk van één kant komt. Anders dan zich af te vragen wat de vmcht van 65 jaar zondagschoolwerk zou zijn bezag ds. dat het zondagschoolwerk ook Zijn werk is en dat Hij er mee zal doen wat Hem behaagt. Zeker is dan ook dat het gedane werk niet ledig tot Hem weer zal keren. „Ga daarom moedig verder", zo inspireerde ds. de medewerkers van de zondagschool: „Weet in dienst van Hem te staan, ga voort in afhankelijkheid, met een behoeftig hart, het alleen van Hem verwachtend, dan kunnen we roemen in Hem, met blijde galmen. De overdenking werd door de gemeente bevestigd met het staande zingen van Ps. 75 1. De MBvO aktiviteiten worden op Ge meentelijk niveau georganiseerd en uit gevoerd door het gekoördineerd bejaar- denwerk; dat is de bovengenoemde stich ting. De aktiviteiten vinden in principe weke lijks plaats en aan een kopje koffie wordt ook gedacht. In onze gemeente zijn er al 5 MBvO- groepen. Gymnastiek in Stad, Gymnas tiek in Nieuwe Tonge, Volksdansen in het dienstencentrum te Middelhamis en ook gymnastiek. Daarnaast is er vrijdag's in het zwembad ook MBvO-zwemmen o.l.v. een zweminstructrice. Gymnastiek lijkt nu niet meer op de z.g. „bejaardengym". In de loop der jaren is de oefenstof aangepast aan de aard van de groep; dus geschikt voor mobiele en min der mobiele ouderen, ook voor Jongere" en „oudere" ouderen. E r wordt veel gewerkt met spelmateriaal, muziek, sport- en spelvormen. Het is voor u persoonlijk belangrijk dat uw huisarts toestemt tot deelname aan MBvO. Het kost u slechts 1,25 per keer, incl. de koffie. Komt u eens kijken? En meedoen Na de dank en herdenkingsdienst in de kerk werd in het Ver.gebouw „de Ark" gerecipieerd. Het was daar dat aan twee trouwe helpsters, de dames A. van Waar de en N. Kranse, die elk hun vijftigjarig jubileum als zondagschoolhelpster vier den, een Zilveren Koninklijke Onder scheiding werd uitgereikt. Het was burge meester van Velzen die dat ceremonieel met graagte uitvoerde als blijk van hoge waardering voor het gedane werk dat de dames zo wist de burgemeester met veel inzet en liefde in grote getrouwheid hebben gedaan. Met ds. Vroegindewey stemde dhr. van Velzen in het werk op de zondagschool niet gering te schatten om dat het groter inderuk na kan laten dan zou worden vermoed. ,,God Zelf geve U loon naar werken", voegde dhr. van Velzen de beide onder scheidene dames toe. MIDDELHARNIS Ds. P. Blok van Capelle a.d. IJssel heeft voor het op hem door de Ger. Gemeente uitgebrachte beroep bedankt. Op Schouwen Duiveland start binnen kort de tweede commerciële Zagerkwe kerij, die van de Groep Consult 8 (Rogge- band-Tierman, F reriks-Vleedrager) Deze groep begon in 1985 met een con tainer die op het grondgebied van Brui- nisse aan het Zijpe, een container met 55 bakken te plaatsen. Op last van de gemeente Bruinisse werd de container na diverse sommeringen weg gehaald en naar Oosterland verplaatst. Deze groep heeft nu het gebouw gekocht van de Openbare Bibliotheek aan het Groenewegje te Zierikzee nu de biblio theek wordt ondergebracht in een ander gebouw. De Consultgroep heeft goede contacten met het R.I.V.O. (Rijks Insti tuut Visserij Onderzoek). Burg. van Velzen, geflankeerd door de dames van Waarde (midden) en Kranse (links). De geschiedenis van de jubilerende zon dagschool werd verhaald door dhr. N. Krijger, al waren dan ook in de oorlogs jaren de meeste gegevens verloren gegaan. Duidelijk was dat de stichting van de zondagschool mede was ingegeven door het feit dat op Goeree-Havenhoofd zon dagschool werd gehouden door de Gere formeerde kerk van Stellendam en dat ook de Oostdijk een zondagschool kende die ook door Goereese kinderen werd be zocht. ,,Inl921 vond de Heere de tijd rijp dat in Goedereede een zondagschool gesticht zou worden", zo zag dhr. Krijger terug. Op 5 januari 1921 werd de zondagschool formeel opgericht en de daarop volgende zondag werd voor het eerst, met ca. 200 kinderen, zondagschool gehouden. Wetend dat het niet van de mens is maande dhr. Krijger alle medewerkenden één ding te doen voor het voortbestaan van de school, n.l. Zijn Woord in alle Waarheid te vertellen. De ouders werden opgeroepen getrouw te zijn in het sturen van hun kinderen naar de zondagschool. De dames v.d. Waarde en Kranse wer den op meerdere toespraken vergast, o.a. door dhr. Krijger, als voorz. van de zon dagschool, dhr. C. L. Maaskant uit Lun- teren, secretaris van de zondagscholen- bond, Goerees' Herv. predikant ds. WEs- terhout, vervolgens werd ze toegezongen door de kinderen die hen, namens de ge meente tevens een geschenk aanboden, waarna door mej. v.d. Waarde mede na mens haar mede-jubilaresse een dank woord werd gesproken. Morgenavond zal in het Verenigings gebouw Rehoboth te Dirksland drs. W. G. van Dorp een lezing houden over Reageerbuisbevruchting. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De stuurgroep rekent op een goede opkomst! Voor topkwaUtsit, goede service en voordelige pn/ren: FOTO - FILM REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER Wennrraat 35 Molenweg A - Oudöorp Telefoon 01878-1612 en 2120 Filiaal Renesse Pnnlshop Hogeioom 172 - Telefoon 01116 2400 DIRKSLAND

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1986 | | pagina 1