Uit de Historie Dirksland r jeugd- hoekje (IV) van Oom Ko JUNIRAADSEL4 EXTRA RAADSEL 4 Prijswinnaars juniraadsels Een jarige Oplossingen meiraadsels II III Oplossingen extraraadsels I III IV Briefwisseling ALLEMAAL Bladz. 2 „EILANDEN-NIEUWS VRIJDAG 28 JUNI 1985 Familie Zaayer In Dirksland speelde ook de familie Zaayer een voorname rol. Uit Verwaal en Vervoom, maak ik 't volgende op: P. Zaayer werd benoemd tot burge meester van Dirksland op 12 sept. 1850 en trad af 25 maart 1883 (Hij overleed in 1895). Het weeshuis (de oude school van te voren) werd mede door hem gesticht in de stichtingscommissie zat ook A. Zaayer). Na hem werd zijn zoon Joh. Zaayer burgemeester. Zijn benoeming had plaats op 30 maart 1883. Hij was ook burgemeester van Melissant en Herkingen. Joh. Zaayer was ook schoolopziener in 't Arrondissement Sommelsdijk (district Dordrecht) en mede-oprichter van de spaarbank, die echter in 1896 ontbonden is, tengevolge van de invoering der Rijks- Postspaarbank. Uit andere bron weten wij dat ook C. Zaayer burgemeester was; naar hem werd de burg. Zaayerlaan genoemd. Uit art. van mevr. D. K. Soldaat-Poort- vliet blijkt, dat dat voorzitter van het regentencollege van het weeshuis was: J. Zaayer Pzn. en boekhouder Joh. Zaayer Gzn. En op een 1 oktober 1868 opgemaakt Ie drietal voor regentessen stond: Mevr. P. Zaayer-Lodder (er was nog 'n tweede drietal). Ik concludeer uit dit art. dat de vrouw van de burgemeester, mevr. P. Zaayer-Lod der gekozen werd. Iets later lezen we van een nieuwe regent: Joost Zaayer. Ik schreef al eer dat een Zaayer zich vestigde op een boerderij in Oud-Kraayer. Van hem stammen al deze Dirkslandse Zaayers af. Aantekening: Een zoon van burg. C. Zaayer, mr. J. Zaayer. Over dezen dit bericht uit E.N. „Mr. J. Zaaijer, advocaat-genraal bij het Haagse gerechtshof, heeft op zijn verzoek met ingang van 1 juni 1968 eervol ontslag gekregen. Dhr. Zaaijer zal dan 65 jaar zijn. De volgende gegevens lazen wij in de N. Rott. Crt. „Johannes Zaaijer is op 28 mei 1903 te Dirksland geboren. Hij studeerde te Leiden in de rechten, waar hij in 1926 het doctorale examen aflegde en in 1928 promoveerde op het proefschrift De rechtsdwaling. Hij was aanvankelijk waar nemend ambtenaar van het openbaar mi nisterie in Den Haag, werkte van 1931 tot 1939 te Leeuwarden en keerde terug naar Den Haag, werkte van 1931 tot 1939 te Leeuwarden en keerde terug naar Den Haag, wederom als ambtenaar O.M. In 1942 heeft de bezetter hem ontslagen. Na de bevrijding trad mr. Zaaijer op als f)rocureur-fiscaal bij het bijzonder ge rechtshof in Den Haag. Hij requireerde o.m. in de zaken tegen ir. A. A. Mussert, de leider van de N.S.B., en tegen H. A. Rauter, van 1940 tot 1945 Höhere S.S.- und Polizeiführer in Nederland. Sedert 1950 was mr. Zaaijer advocaat- generaal bij het Haagse hof. Enige tijd geleden heeft dhr. H. J. Neuman in de rubriek Silhouet van de K.R.O. (televisie) een gesprek gehad met mr. Zaaijer. Het ontslag is verleend onder dankbe tuiging voor de belangrijke bij de gewone en militaire en de bijzondere rechtspleging bewezen diensten". Willem Walraven Thans iets over de te Dirksland geboren Willem Walraven. EErst uit „Trouw" van 11 december 1971 dit levensbericht, boven naast de recensie van Eendagsvliegen": Willem Walraven werd op 7 juni 1887 te Dirksland op Goeree en Overflakkee ge boren. Hij krijgt na de openbare lagere school extra lessen in Frans, Duits, En gels en boekhouden. Van 1902 tot 1909 werkt hij op verschillende handelskan toren in Rotterdam. In die periode maakt hij kennis met het idealistische socialisme. Hij bezoekt vergaderingen waar Troel- stra, Domela Nieuwenhuis, Frank van der Goes en Herman Gorter spreken. Van 1909 tot 1914 probeert hij in Canada een nieuw bestaan op te bouwen in het boeren bedrijf. Hij doet daarnaast ander werk, maar mislukt er. Wel leest hij er veel op bibliotheken. Er staat in „Eendagsvlie gen" één stuk over zijn aankomst in Ca nada. Van december 1914 tot augustus 1915 is hij weer in Dirksland. Het lukt daar opnieuw niet en Walraven tekent in augustus 1915 een tweejarig contract als telegrafist bij de verbindingstroepen met het Nederlands-Indisch leger. Van 1915 tot 1918 is hij in Tjimahi in de Preanger waar hij zijn toekomstige vrouw Itih leert kennen. In 1918 gaat hij als boekhouder op oliefabrieken werken, terwijl in dat zelfde jaar Itih naar hem toe komt. In 1925 begint zijn carrière als journalist, maar nog niet full-time. Van 1930 tot 1941 is hij in volle dienst bij de Indische Courant. Op zijn laatste reis door West- Java ontmoet hij Du Perron, D. M. G. Koch en anderen. Hij overlijdt op 13 februari 1943 in het concentratiekamp Kesilir op Oost-Java. Nu uit die recensie slechts dit: „De artikelen en verhalen die in „Een dagsvliegen staan komen uit de De Indi sche Courant, De Fakkel en Kritiek en Opbouw. Het zijn stukken die nogmaals aantonen dat Walraven, in 1915 min of meer gevlucht naar het Nederlands-In disch leger, werd verteerd door heimwee naar zijn geboorteplaats Dirksland op Goeree en Overflakkee, terwijl hij aan de andere kant gruwelt van het leven daar. Indië, dat hij nooit meer zou verlaten voor welk feit hij de schuld gaf aan zijn Soe- danese vrouw en zijn kinderen, vervloekte en prees hij ook beurtelings. Zo was hij de man „op de grens", iemand die nergens bij hoort, afgeschreven was door zijn familie en pas laat door Du Perron erkend werd als schrijver. 6 juni 1969 had „Trouw" al in een artikel: Nieuwe verhalen van Beb Vuyk, dit ge schreven: „De eigen wereld en die andere", de nieuwe verhalenbundel van Beb Vuyk, bevat twee verhalen die, de titel duidt er al op, de vervreemding tot onderwerp heb ben. Dat Beb Vuyk dat proces van ver vreemding zelf heeft meegemaakt weten we; dat veel schrijvers, juist in Neder- lands-Indië, evenals Beb Vuyk, over die vervreemding geschreven hebben, is ook bekend. Het beste voorbeeld van zo'n gekwelde schrijver die nergens thuishoor de is Willem Walraven. Ook hij werkte en woonde in Indië. Ook hij had kinderen die, door zijn in dat land met een Soendanese gesloten huwelijk, hem als vreemden voorkwamen. Zijn bij Van Oorschot uitgegeven brieven zijn het sprekendste voorbeeld van wat nu precies vervreemding is. Walraven had Nederland en in het bijzonder Dirksland op Flakkee vol haat verlaten, maar een maal in Indië snakte hij met tegenzin naar datzelfde Flakkee en verafschuwde hij Indië. Dat gevoel nergens bij te behoren hebben ook de twee vrouwen in de verhalen „Huize Sonja" en „Ngawang" van Beb Vuyk". En 5 november 1966 schreef „Trouw" over „Brieven" van Walraven. Daarin vond ik 't volgende: „Willem Walraven wordt in 1887 in Dirksland op Flakkee geboren als de oudste zoon van een rechüijnig Uberaal kruidenier. Na de lagere school te hebben doorlopen wordt Walraven op vijftienjarige leeftijd jongste bediende op een kantoor in Delft. Over de periode tussen zijn vijftiende en zijn een en twintigste jaar is weinig be kend. Hij zwerft in die tijd veel door Rot terdam en wordt een aanhanger van het socialisme. De verhouding thuis is slecht. Als hij 21 is barst de bom op Flakkee en „moet" Walraven, zoals hij het zelf steeds in zijn brieven noemt „van het toneel verdwij nen". Zijn vader financiert de reis naar Canada. De onhoudbare situatie thuis wordt de opstandige jonge Walraven te veel. Het levensdevies van vader: „hard werken en goed oppassen", slaat bij hem niet aan. Een klein incident typeert de vader: als Walraven meteen gekochtboek de ouderlijke woning biimenkomt is de volgende schampere opmerking zijn deel: „De bakker geeft er geen brood voor". Schamhardt (de zoon van Walravens eni ge zuster, volgens dit artikel) vertelt over de onverdraagzame houding op Flakkee het volgende: „De prediking van het be ginsel der naastenliefde, dat in het Nieuwe Testament voortdurend wordt beleden, was aan hen (bewoners Flakkee, red.) niet goed besteed, want het was in maat schappelijke zin voor hen niet bruikbaar. Zij hanteerden de Bijbel als een Wetboek van Strafrecht, zoals de Richteren van het Joodse volk dat deden in Oudtestamen tische tijden. Een woord van Jezus „in dien uw oog u hindert, zo ruk het uit", werd op Oudtestamentische wijze ver taald en toegepast. Ook op het „geval" Willem Walraven". In 1914 komt Walraven weer terug in Dirksland na een weinig succesvol verblijf in Canada als huisknecht, bordenwasser, fabrieksarbeider en boerenknecht. Zijn zuster vertelt over die thuiskomst: „Hij zag eruit als een geest en de eerste maan den was hij zo mak als een lammetje". Na een halfjaar is de situatie weer even gespannen als tevoren. In 1915 hakt Wal raven de knoop definitief door: Hij tekent een 2-jarig contract met het Indische leger. Hij is dan 28 jaar. Nooit zal hij in Dirksland terugkeren. Ook zal hij z'n ouders nimmer een brief schrijven. Zij hem trouwens ook niet. Een verzoening met zijn moeder is dan ook nooit gekomen. Ze waren beiden lid van een ,,clan" en bleven lid. Ze konden beiden uitsluitend haten en liefhebben; het gebied daartussen het compromis, het „eens iets nemen" van een ander was hen vreemd. Zo werd Willem Walraven de dupe van z'n opvoeding en onbuigzaam karakter. Hij heeft zich nooit kunnen verzoenen met de mentaliteit die sprak uit het rijmpje dat de gevel van zijn ouderlijk huis sierde, en waarmee eigenlijk zijn tragedie begon: Beste jongens en meisjes, dit is dan het laatste hoekje van de maand juni. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd van inzenden is. Er zijn dan vier opgaven geplaatst plus vier extra opgaven. Ook graag een briefle erbij. Dat is toch niet zoveel moeite. We gaan nu direkt aan het werk, want er is veel te doen. n 16 4-17 5-18 14 banier (psalm 20) 15 zoon van Jozef (Gen. 41 vrouw die in de Heere arbeidde (Rom. 16) rebelleerde tegen Mozes (Num. 16) man die door Gods Geest wijsheid kreeg (Ex. 31 afgod te Sichem (Richt. 9) omkomen; verteren (Num. 17) richter huisvrouw van Chusas (Luk. 8) moeder van Absalom (1 Kron. 3) schoonvader van Izaak (Gen. 28) noemde Rachel haar tweede zoon (Gen. 35) 13-26 kanselier van David (2 Sam. 9) De antwoorden invullen in de richting van de pijlen (diagonaal) van links boven naar rechts beneden. Bij juiste invulling is verti kaal in de dikomlijnde hokjes te lezen: waarin de wijsheid Gods bestaat 1 Kor. 2) 19 20 21 22 10-23 11-24 12-25 naieluwdkoor paacahtgerht eoeeknbiabla ipeoteheenkg gerostuhedre mnanrdiadnpa rgysihndeiti anseenvnl ibe I lanydsftper weerveeerns 1 emeeleryzkwa rdte iwantegr Plaatsje in Zuid-Holland (plassen) Deel van Gelderland. Geordende boekenverzameling. Graansoort, gebruikt voor bierbereiding. Zo noemt men wel de politie. Europese hoofdstad. Oorspronkelijke bewoners van Amerika. Waddeneiland. Roofvogel. Zeeuws recreatiegebied. Rivier in Overijssel. De antwoorden op de gestelde vragen doorschrappen in het letterraam. De over blijvende letters, van links naar rechts gelezen, een spreekwoord! Sjoukje de BoerTwello Heleen BooneHoedekenskerke Hannie GrinwisOuddorp Nathalie KampYerseke Addy v.d. VeldeYerseke Ojj maandag 1 juli hoopt Nathalie Kamp haar geboortedag te herdenken. Van harte gefeliciteerd Nathalie, met deze blijde dag. Wij hopen dat je een goede en fijne verjaardag mag hebben. Dat de Heere je nog vele jaren sparen mag, en deze dag nog zeer vele jaren mag herdenken. Voor hen die Nathalie een kaart willen sturen, Rozelaan84, 4401 HH Yerseke. Nathalie zal er heel blij mee zijn! „Wacht u dat gij den Heere, uw God, niet vergeet". (Deut. 8 11a) „Zoekt in het Boek des Heeren en leest". Jes 34 16 „Hemelvaartsdag". Abinoam Nehemia Remalia Gideoni Chiljon Eliezer Hadassa Lazarus Ahimaaz ARCHANGEL IV arbeiders regenboog beeltenis spinneweb ebbenhout stormwind elpenbeen timmerman goddeloos vuuroffer grafteken wandelaar handelaar zoldering harteloos zuigeling provmcie „En er werden op die dag tot hen toe- gedaan omtrent drieduizend zielen (Hand. 2 41) V Want de Heere aangaande, Zijn ogen doorlopen de gaanse aarde". (2 Kron. 16 9) Men ziet één aangezicht in duizenden ontwaken; op steigers, wal en brug, op straten, dam en daken. De huizen zwellen van het schaterend geluid. De vensters springen op; de blijdschap vliegt eruit. MEI-BLOEIMAAND ZUID-HOLLAND sanatonum Pseudoniem adreskaart kathedraal evangelist nonchalant bouwvallig uitstekend reisgenoot gebladerte SPAKENBURG ootmarsum sluikwaar redeneren legerkost rozentuin OLDENZAAL onderzoek resultaat espenlaan eremetaal MARKNESSE Andrea van Zielst - Texas: Gefeliciteerd Andrea met je bevordering; is dat nu de hoogste klas? Moet je eens schrijven hoe dat bij jullie is, hoor! Oom Ko had je al wat afgeremd, weet je nog wel; want dat is immers niet te doen. Wel jammer voor je, want ik kan me wel voorstellen dat je graag weer eens in Holland zou willen zijn. Moed houden maar Andrea. Bij ons is het nog steeds geen „zomerweer", al maar regen. André Kastelein - Zeist: Je bent behoorlijk bezetAndré, met steeds maar proefwerk te maken. Maar dat zit er nu op, en het resultaat weetje nu toch ook? Is het gegaan zoals je gedacht had? Oom Ko heeft wel wat gelezen over de vier daagse, maar daar ik zelf helemaal geen loper ben, noch kan lopen, lees je het niet André. Christine Hoogesteger - 's Gravenpolder: Nou, daar is oom Ko nu eens echt blij mee, dat je ook mee gaat doen met ons raadselhoekje. Jij bent dan een zusje van Ina als ik het goed heb? Van harte welkom in ons klubje Christine. Je bent goed begonnen, keurig werk geleverd. Zo maar doorgaan hoor. Het schoolreisje heb je er al op zitten? Een heel leuk gezinnetje hebben jullie, zeg. Allen de groeten hoor, en tot volgende keer. Martha Vroegindewey - Ochten: Dan gaat voor jullie vandaag de vakantie beginnen. Ik hoop datje mooi weer krijgt in je vakantie, want dan hebben wij ook een kansje Martha. Het is nu alle dag regen. Je bent blij dat je vakantie krijgt, maar je gaat ook graag naar school? Dat is flink hoor. De volgende brief zal zeker wel langer worden Martha. We zullen het maar afwachten. Groetjes hoor! Els Vroegindewey - Ochten: Je bent ook al met het schoolreisje ge weest? En dat is best bevallen merk ik. Leuk zeg, dat je een paar foto's hebt opgeplakt. Het is beslist wel interessant om daar eens te kijken. Maar voor jullie was het safaripark wel leuker. Hebben jullie nog grote vakantieplannen, Els? Thuis kan je ook wel een fijne vakantie houden hoor! Hannie Grinwis - Ouddorp: Heb is bij jullie dus ook steeds bewolkt en veel regen? Jammer hoor, maar je doet er niets aan Haimie. Hoe was het in de „Kemper veimen?" Is het meegevallen met het weer? Ook een goede verjaardag gehad. Fijn dat de raadselvrienden en vriendinnen ook om je hebben gedacht. Nu is het bijna vakantie Hannie; heb je nog plaimen? Lianne Melissant - Herkingen: Dat is een heel lange brief geworden Lianne; en ook heel keurig geschreven. Het is een mooi verslag van het school reisje, met een verklarende tekening erbij. Je bent erg duidelijk hoor. Een tien voor je uiteenzetting. En je wist niet eens wat je schrijven moest. Als je het eens WEL geweten had? 775 VOOR MENIGHE EEN GROT BESWARE DA T SU EEN ANDER WEL SIEN VARE Uit „Citaten" (in „Trouw" naast dit ar tikel geplaatst): Al lezende in Walravens brieven stuit men op bijna elke bladzijde op uitspraken die het citeren dubbel en dwars waard zijn. In bijna elke brief aan familieleden komt het oude zeer, Dirksland geheten, voor. De levenvisie van zijn ouders scherpten zijn pen. Maar buiten de grote wrok, die centraal staat in zijn geschriften, geven de brieven tevens een beeld van de koloniale samenleving over een periode van 20 jaar. Walraven, epistolair schrijver die hij bij uitstek is, hekelt de wantoestanden en andere lachwekkende zaken die in zijn tijd woekerden. Hij richt zijn felle kritiek vooral op zaken als baantjesjagerij, diplo- maverdwazing, hypocrisie en het op Java veel gehuldigde standpunt: geld verdienen is nummer één. Hij schrijft over al die zaken met een „kolossaal superioriteits gevoel" zoals zijn neef Schanüiardt het in de inleiding noemt. „Het is altijd een nadeel als je in Dirks land geboren bent; dat kom je nooit meer helemaal te boven". „Flakkeesche mensen genieten steelds- gewijs temidden van rijkdom nog arm". „Zeker, zeker, de werkgever is een brave man, een steunpilaar van de maatschap pij, een achtenswaardig mens, die aanzit bij de hoogsten inden lande, een leider van mensen, die eventueel zelfs een ridder orde krijgt als hij er op staat en het laat blijken, maar hij begrijpt gewoonlijk be droefd weinig van het leven van mensen, die niet het tiende deel verdienen, van wat hij verdient. Hij is geboren op de hoge stoep en in de marmeren gang, met de barometer voorin, en de deftige dubbele deuren en de gepoetste belknop, en nooit is hij over die hoge stoep heengekomen. Het was er ook zo veilig!" In E.N. schreef M. A. Knape, Zierikzee, zoon van Jan Knape, de bekende schrij ver, een heel goed artikel over Walraven. Dat begint zo: Min of meer bij toeval kwam ik enige tijd geleden tot het lezen van een tweetal geschriften. Het eerste heette OP DE GRENS en op de omslag van het boek las ik de naam „Dirksland". Aangezien Flak kee mij als geboortegrond zeer na aan het hart ligt, las ik geïnteresseerd verder. Ik nam het boek mee naar huis en het werd een openbaring. Daaruit slechts deze twee aanhalingen: „Waarom heet de eerste bundel verhalen „Op de grens?" Omdat Walraven op de grens van twee werelden heeft geleefd. De beroemde auteur Kippling heeft eens de uitspraak gedaan: „East is east and west is west, and never the twain shall meet", vrij vertaald: Oost is oost en west is west en deze twee zullen elkaar nooit begrijpen. Walraven heeft ingezien, mede door zijn intelligentie en mensenkeimis, maar het meest door zijn persoonlijke ervaring, dat dit woord maar al te waard was. Door zijn huwelijk met een inlandse „Pur Sang" was hij aan twee werelden gebonden: Aan die van Dirksland en aan die van de Oost En hij haatte ze beide.... Zijn zoon zegt later dat hij de tropen haatte met een diepe afkeer en er toch geen afstand van kon doen, want Holland ver achtte hij nog meer...." en: „Als bijzonderheid vermeld ik nog, dat Walraven in deze bundel een zeer uit voerige bespreking geeft van het boek „HET GEVLOEKTE LEVEN", ge schreven door mijn vader in 1936. Uit HYPOTHEEK NODIG? makelaar tamboer bellen voor gratis computerberekening 01870-3477 g de hartelijke groeten van oom Ko. Hannie Grinwis wil allen die haar een kaart hebben gestuurd voor haar verjaardag, daarvoor hartelijk bedanken. Voor hen die het nog niet weten, het adres van Oom Ko is: Aan Oom Ko p/a Eilanden-Nieuws B.V. Postbus 8 3240 AA Middelharnis VL-:-'A..:iim;: deze bespreking komt de haat voor Flak kee naar voren, doch op de achtergrond is toch een zekere weemoed merkbaar, waaruit ook weer de liefde tot de geboorte grond naar voren komt". Een foto van Walraven op z'n boek brie ven, moge dit gedeelte over deze Dirks landse persoon besluiten, alsmede de op merking, dat niemand met een bitterheid, als die uit zijn schrijven blijkt, wezenlijk gebaat is. (Ik heb Walravens boeken niet kunnen lezen tot nog toe). Ome Dirk Poortvliet Ik dacht dat het Woord vooraf in „Te hooi en te gras", door Rien Poortvliet onder de tekening van ome Dirk, hier wel paste. Ome Dirk Poortvliet, die wij al eerder noemden, is 'n markante Dirkslander, maar ook z'n neef Rien Poortvliet, denke lijk ook van Dirkslandse oorsprong, is toch wel door het Dirkslandse leven mede gestempeld. Hij werd 1932 te Schiedam geboren, was catechisant van de Gerefor meerde ds. C. Vonk aldaar en schopt niet als zovelen tegen z'n christelijke opvoe ding aan. Hier volgt dan: tekening en woord vooraf: Toen ik me uit de coupé; van het stoom- trammetje liet zakken zag ik 'm meteen: Ome Dirk! Het was in de oorlog. Ik was eenjaar of elf en ging bij Ome Dirk op de boerderij wonen. Ik had Ome Dirk nog nooit gezien. Wél zo nu en dan eens iets opgevangen wat niet voor jonge oren bestemd was en ik had al gauw begrepen: Ome Dirk was eigenlijk niet zo'n beste.... Gedurende de reis van Schiedam naar Dirksland had ik alles wat ik van 'm te weten was gekomen nog eens zitten over denken. Ik was er maar niks gerust op. Het loog er dan ook allemaal niet om: Hij zou aan God noch gebod doen, hij was een roje rakker, d'r zou iets wat wist ik niet precies „aan de hand" zijn geweest met een of andere blommige boerenmeid. Als het erop aankwam eigenlijk niet zo'n se rieuze boer meer een soort F lierefluiter die graag allerlei geintjes uithaalde én gemeenteraadslid én dirigent van een rood zangkoor én grimeur van de amateursto neelvereniging en nog een hele boel meer. Nou en toen zag ik 'm dan: Ome Dirk! En hij zei „Zoê Rientjie", dat klonk wel grappit, hij viel best mee! En roje rakker of niet hij liep toch maar mooi te zingen van „Boven de Starren daêr zal et eens lichte". Dat vond ik hoopgevend en ik durfde het best-an! Ik had er een verrukke lijke tijd en genoot met volle teugen. Hoera voor Ome Dirk! Ik genoot van de prak met uitgebakken spekkie's, van de lucht van gedroogde appeltjes op zolder waar mijn bed stond, van het klompe- klossen naar school waar ze nog met een griffel schreven, van de Flakkeese praat die ik me zo gauw mogelijk eigen maakte ik genoot. De zaterdagavonden als ik in m'n goeje goed met Ome Dirk mee mocht voor het praatje op de Kaai of als-t-ie de Fanfare „Amicitia" ging dirigeren en daarvoor onderweg van een boom een stokje af sneed. Een heerlijke tijd, waarin ik het boeren leven van harte liefkreeg. En ik werd stik- verliefd op „den Grieze", een van de twee zware Belzen van Ome Dirk. Groot, sterk en met lieve, wijze, dulderige ogen. Ook een hoeraatje voor den Grieze! Ik heb 's avonds na het werk wat bij 'm in de stal gezeten. (wordt vervolgd) J. L. Struik ii' lé ii II '3 10 If IH nfit 3.drGS IS*

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1985 | | pagina 6