Politieberichten Oude trambrug misschien weer in gebruil( T.B.P. Elektronics van harte verwelkomd in Dirksland Kerstconcert Kerstconcert in Den Bommel Kerstzangavond in Vroonlande Dir. patiëntenzorg benoemd Grote tentoonstelling „Nut en Genoegen" Kerstbijeenkomst J. W. Frisoschool Z(lTl - Middelharnis r Goedereede 57 e Jaargang DINSDAG 18 DECEMBER 1984 No. 5356 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 32 cent per mm. Bij contract speciaal tarief - Dief aangehouden In de nacht van 13 december j.l. werd een poging tot inbrak ondernomen in de jacht werf van Peeman aan de Oost Havendijk te Middelhamis. Het bleef hierbij tot een poging omdat het bedrijf goed is beveiligd. In de directe omgeving van het bedrijf werd later aangetroffen W. V. uit Dor drecht Hij werd aangehouden. In de nabij heid van het bedrijf stond zijn personen wagen. Daarachter was een aanhang wagen gekoppeld die in 's-Gravenhage gestolen bleek te zijn. Na zijn aanhouding bekende deze verdachte ook de diefstal van de aanhangwagen van doe-het-zelf zaak Van 't Hoff te Middelhamis. Deze wagen werd te Dordrecht aangetroffen en werd ter beschikking van de benadeelde gesteld. Voorts bekende de verdachte nog enige diefstallen van aanhangwagens en een buitenboordmotor met toebehoren. Verdachte werd in verzekering gesteld. - Drankgebruik Op 14 december j.l. werd wederom een bestuurder van een personenauto, gen. H. A. W., won. te S. bekeurd omdat hij teveel alcohol had genuttigd. Van hem werd een bloedproef genomen en hij kreeg een rij verbod van acht uren opgelegd. - Verzameling aanrydingen In het afgelopen weekend vonden op ver schillende plaatsen in de gemeente nogal wat aanrijdingen plaats, welke gelukkig alleen maar materiële schade veroorzaak- wat aanrijdingen plaats, welke gelukkig alleen maar materiële schade veroorzaak ten. Zo vonden alleen in de gemeente Middelhamis zeven aanrijdingen plaats en in de gemeente Dirksland drie. Aan deze aanrijdingen lagen veelal menselijke fouten ten grondslag. In de gemeente Middelhamis vonden de aanrijdingen plaats op de volgende wegen/ kruisingen: Battenoordsedijk te Nieuwe Tonge; Waterweg te Middelhamis; Terrein Samaritaan te Middelhamis; Parallelweg Langeweg richting Nieuwe Tonge; Oudelandsedijk Middelhamis; Doetinchemsestraat Middelhamis; Beneden Zandpad te Middelhamis. Te Dirksland vonden de ongevallen plaats: kmising Boezemweg-Staakweg; Noorddijk te Dirksland, Wellestrijpsedijk. - Vernieling gepleegd Onbekenden hebben vermoedelijk in het weekend nogal wat vernield aan de mu- ziektent, staande aan het beneden Zand pad te Middelhamis. Reeds eerder werd hier door baldadigheid schade aan toe gebracht. De politie stelt een onderzoek in. - Schoorsteenbrand Op 15 december bleek er een schoor steenbrand te woeden in de woning van J. C. G. P. te Sommelsdijk. De bewoners hadden zelf de brand al gemerkt. De brandweer rukte uit en maakte de schoor steen schoon. De bewoners hadden de schoorsteen nog geen halfjaar geleden ook laten vegen. Vermoed wordt dat er bouwkundig iets niet in orde is met de schoorsteen. In de woning was gelukkig voor de bewoners geen schade. - Inbrekers met buit aangehouden In de nacht van dinsdag op woensdag werd er ingebroken in de VIVO-winkel aan de Weststraat te Ouddorp. De daders waren de winkel binnengegaan middels een valse sleutel en hadden voor ongeveer 9000,aan sigaretten, koffie, levens middelen en snoepgoed weggenomen. De hoeveelheid was zo groot, dat zij zelfs tweemaal met de auto naar Rotterdam sten rijden om de gestolen goederen thuis te brengen. Tijdens de tweede rit werden zij door de politie te Rotterdam gecontro leerd. Hierbij bleek dat de grote hoe veelheid levensmiddelen afkomstig was uit Ouddorp. Toen de eigenaar van de winkel de inbraak 's ochtends vroeg meld de kon hem direct worden verteld, dat de daders al gepakt waren. De daders, twee inwoners uit Rotterdam, t.w. de 18-jarige R. v.d. G. en de 21-jarige M. K. zijn aangehouden. Een grote hoeveelheid kof fie welke zij in Ie instantie ergens hadden verstopt werd eveneens gevonden en aan de eigenaar teruggegeven. Extra l(8rl(dlenst Ger. Gemeente OUDDORP - woensdagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse. Vereniging „De Ciiristenvrouw" Afdeling Middelharnis-Sommelsdijk Op D. V. donderdag 20 december hopen wij onze kerstavond te houden in „De Hoeksteen". Aanvang half acht. De meditatie zal worden verzorgd door ds. Jongebreur. Gasten zijn ook hartelijk welkom! OUDDORP Directeur Chr. Basisschool benoemd Aan de Chr. Basisschool „Schoolmetde Bijbel Koningin Beatrix" is benoemd als directeur de heer P. van Oosterom (41). De heer van Oosterom is momenteel hoofdonderwijzer aan de Herv. lagere school te Doomspijk en was van 1971 tot 1975 hoofd van de Chr. School te Oude Tonge. Het echtpaar van Oosterom heeft drie kinderen. Het huidige hoofd der school, dhr E. Bminsma, had te kennen gegeven het directeurschap over de geïntegreerde ba sisschool niet te ambiëren. Hij blijft als onderwijzer aan de school verbonden. Kerstzangavond In het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Nieuwerkerk wordt op zaterdag 22 de cember 1984 een kerstzangavond gehou den. Aanvang half acht (n.m.). Medewerkemde koren: Gemengd koor „V.Z.O.S.", 's-Gravenpolder, o.l.v. Kok van Luik en „Duivelands Mannenkoor", Oosterland o.l.v. Henk Weekhout. Orga nist: Adri van As. ZIEKENHUIS DIRKSLAND De 32-jarige Bussumse arts, dokter van Galen is per 1 januari a.s. benoemd tot direkteur patiëntenzorg van het zieken huis te Dirksland. Dhr van Galen wordt in de nieuwe struktuur van het ziekenhuis de man die zowel aan de medische - als aan de verpleegkundige sektor leiding zal ge ven; dhr v.d. Ridder blijft ekonomisch direkteur. Met de benoeming van dhr van Galen wordt geanticipeerd vcoruitgc lopen op het vertrek van de verpleeg kundige direktrice Zr. van Dommelen in de tweede helft van volgend jaar. Dokter van Galen heeft zes jaar in Ghana gewerkt waar hij hoofd was van een ziekenhuis van de Presbyteriaanse kerk. Het gezin van Galen hoopt zich met de drie kinderen spoedig in Dirksland te vestigen. Dirksland: Het ziet ernaar uit dat de oude stenen trambrug over de Boezem weer in gebruik zal worden genomen. Niet meer om het trammetje een veilige oversteek te bieden maar nu ten behoeve van het plaatselijk verkeer waarvan alleen nog fietsers gebruik mogen maken van de houten brug die sinds jaren een verbinding heeft gevormd tussen de Oranjelaan en de Vroonweg. Deze brug ligt tegenover de voor malige l.h.n.o.-school in welk gebouw thans t.b.p. electronics is gevestigd. Deze brug echter verkeert in een deplorabele toestand en is sinds maandag voor het verkeer afgesloten. De aanleg van een nieuwe brug zou zo'n 136.000,kosten maar dat wordt de raad door het College ontraden omdat er Lz.t. voor minder geld (ca. 76.000,een dam zal kunnen worden gelegd. Dat kan echter pas wanneer in het kader van de ruilverkaveling de funktie van de Boezem komt te vervallen. Toch zouden B en W graag een eind gemaakt zien aan de „ongewenste toestand" dat het verkeer dat zich aldaar, in Oranjestraat of Secr. Rooylaan bevindt en naar de Vroon weg wil nu helemaal om moet rijden. In de donderdagavond te houden raadsvergadering wordt de raad voorgesteld voor een bedrag van 11.000,de oude trambrug aan te passen en het toegangspad vanaf de Vroonweg te verharden en te verbreden. De brug zal van een leuning moeten worden voorzien. Aan te brengen verkeersborden ook daartoe zal een voorstel worden gedaan moeten ervoor zorgen dat eikaars tegenliggers niet tegelijk op de brug komen omdat die te smal is om twee auto's tegelijk door te laten. Vooraan het stenen trambrugje met op de achtergrond de brug die moest worden afgesloten. „Een modern sproolge" noemde burgemeester Oversier van Dirks land j.l. donderdagmiddag de overi gens nog jonge wordingsgeschiede nis van t.b.p. elektronics b.v. welk bedrijf hij binnen Dirkslands gren zen mocht begroeten. Gekomen uit Stellendam vestigde het bedrijf zich in de voormalige l.h.n.o. school aan de Vroonweg en dat deed de ge meentebestuurderen tuk op werk gelegenheid in hun gemeente zoveel deugd dat burg. Oversier graag bereid werd gevonden donder dagmiddag de officiële openings handeling te verrichten, daarin uiteraard bijgestaan door een staal tje van moderne elektronica, een bewegende en sprekende robot. Ondememer-eigenaar dhr. Ton Plooy, inwoner van Ooltgensplaat vertelde in 't kort hoe het allemaal gekomen was: 8 jaar geleden begonnen op de ouderlijke zol derkamer van 8 m^, met een afzetmoge lijkheid aan slecht één afnemer. Meer mimte vond het bedrijfin Sommelsdijk en vervolgens in Ooltgensplaat maar naar mate de groei met sukses werd bevochten was verhuizen naar een echte bedrijfs- mimte onontbeerlijk geworden. Het werd Stellendam waar het bedrijf in het bedrij- vencentmm onderdak vond, maar het bleef onvoldoende. TBP elektronics wilde aparte ruimten voor de diverse produktie- afdelingen, kantoor- en besprekingsmim- tes en vooral ook een eigen gezicht zoals de nieuwe vestiging dat nu duidelijk ge kregen heeft. Toen de mimtenood het hoogst was zo verhaalde dhr Plooy was de redding nabij. De school bleek de meest geschikte oplossing, zodanig zelfs dat dhr Plooy nu vast kon stellen dat ,,geen betere ruimte denkbaar was", qua indeling was het precies wat werd gezocht al stroomde er nog veel water door de vlakbij gelegen Boezem vooraleer het pand betrokken kon worden en nog is er het ingediende be zwaarschrift van omwonenden. Nu het bedrijf alweer 4% maand draait met de produktie van industriële elektronica was het dhr Plooy's wens en verwachting dat zijn bedrijf inmiddels erkend is als een schoon en milieuvriendelijk bedrijf dat nauwelijks lawaai produceert en dat in de toekomst eveiunin zal gaan doen ook al is het de opzet de produktie en daarmee het huidige personeelsbestand van 35 uit te breiden. „Zonder dat personeel was TBP niet geworden wat het nu is", zo liet dhr Plooy waarderend horen. Bijzonder ingenomen Burg. Oversier verklaarde zich bijzonder ingenomen met de vestiging van het be drijf tot het mogelijk maken waarvan het gemeentebestuur heeft geanticipeerd op een bestemmingswijziging omdat slag vaardig handelen geboden was boven het afwachten van misschien jarenlange pro cedures. Het is van het gemeentebestuur een zorgvuldig handelen en overwegen geweest, zo liet dhr Oversier weten, en pas NIEUWE TONGE Op donderdag 20 december a.s. geven zangvereniging Apollo met haar kinder koor Jong Apollo, in samenwerking met muziekverenigmg Apollo een kerstcon cert in Ons Dorpshuis te Nieuwe Tonge. Dit traditionele concert is in het bij zonder bedoeld voor de bejaarden van Nieuwe Tonge maar, is voor een ieder vrij toegankelijk. Het kinderkoor zal de avond openen waarbij enkele solistjes zullen optreden. In de pauze wordt u een kop koffie aangeboden. Na de pauze vervolgd men het pro- granmia met een declamatie welke wordt verzorgd door dhr. H. Kom, waama het grote koor van Apollo een aantal toe passelijke liederen ten gehore zal brengen. Vervolgens zal het orkest van muziek vereniging Apollo een aan kerst gewijd programma ten gehore brengen, waarin een samenzang met het koor is opge nomen en het bekende Jesu, joy of man's desiring vertolkt gaat worden. De avond wordt besloten met de samen zang, begeleid door het orkest van mu ziekvereniging ApoUo. De beide koren staan o.l.v. mevr. N. Bruggeman-de Bonte en het orkest o.l.v. de weledele heer J. Dekker. Zaal open: 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur. Toegang: vrij. Dhr. en mevr. Plooy worden gelukgewenst door burg. Oversier (r) geflankeerd door de computer als jongste medewerker van het bedrijf. nadat in een hoorzitting met de omwo nenden gebleken was geluidsoverlast het meest werd gevreesd. Oriëntatie in het toen nog in Stellendam gevestigde bedrijf had de gemeentebestuurderen tot de over tuiging gebracht dat het bedrijf minder geluid produceert dan de twintig trap- naaimachines waarover de huishoud school beschikte „....een school zou meer overlast geven", was 'f burgemeesters stel lige overtuigmg, waarbij hij dacht aan het bromfietsende jongvolk dat de meisjes van de huishoudschool opzoekt en bij de school tot in het plantsoen van „Vroonlande" op de brommers bravourstukjes uit zou halen... Wetend het beste voor de gemeenschap te hebben gezocht heette dhr Oversier het bedrijf dan ook van harte welkom in Dirksland, het dorp dat met vele andere dorpen in het streekplan dood is verklaard maar dat zo verzekerde hij zich daardoor niet zal laten kennen en zich nooit dood of klinisch dood zal laten verklaren. Hij wenste de ondernemer, die hij in 't gelukkige bezit wist van moed, inzicht, inzet en organisatietalent een goede Dirkslandse toekomst toe in een tijd, die met name op het gebied van de elektronica zeker „turbulent" genoemd zal mogen worden. Gelulcwensen Gelukwensen werden vervolgens uit gesproken door de bedrijfsleider die na mens het personeel een fraai wandplastiek aanbood. Dhr. Kroon uit Den Bommel die de verbouwing had gepleegd en architect Ad Gestel uit Middelhamis die het teken werk daarvoor had verzorgd bleven daarin niet achter, elk met het overhandigen van een mooi, in de nieuwe vestiging harmo niërend cadeau. OUDDORP (Z.H.) Tel. (01878) 1612 - 2120 De 51-jarige vereniging „Nut en Ge noegen' uit Ouddorp houdt a. s. vrijdag 20 en zaterdag 21 december haar jaarlijkse GROTE TENTOONSTELLING. Het aantal inzendingen is wederom zeer groot nl. 570 dieren zijn er te bewonderen in vele rassen en kleurslagen van konijnen, hoenders, sierduiven, postduiven, cavia's, hamsters en kleurmuizen. Dit aantal is bereikt ondanks de tegen slagen die diverse fokkers door ziekte en kweekproblemen het afgelopen seizoen hebben gehad, als dit niet was gebeurd waren er zeker meer dan 700 dieren geweest. Hier blijkt uit dat Nut en Ge noegen dringend behoefte heeft aan eén grotere tentoonstellingsruimte. Dit zal on dermeer de rem op de groei van de ver eniging tegengaan, daar steeds meer men sen zich met de kleindierensport gaan be zig houden. De tentoonstelling is geopend vrijdag avond van 7.00 - 11.00 uur en zaterdag middag van 2.00 uur tot 's avonds 9.00 uur. De toegang is gratis. Citroen Hesselink in de Victoriahal 18, 19, 20, 21, 22 dec. presentatie Citroen modeljaar 1985 In „de Bommelstee" te Den Bommel wordt a.s. zaterdag 22 december, 's avonds om half acht, een Kerstconcert met koor- en samenzang gehouden waarop ieder hartelijk welkom is. Medewerkenden zijn het dameskoor „de Lofstem", het Interkerkelijk jongerenkoor „Groot Nieuws", het kinderkoor „Zingt nu de Heer" en de muziekvereniging E.M.M. Aan het slot van de avond zal gezamen lijk het Ere zij God worden gezongen. HERKINGEN De Kerstbijeenkomst van de Prins Johan Friso school zal D.V. gehouden worden op woensdag 19 december in het kerk gebouw van de Ger. Gemeente. Aanvang 19.00 uur. Ieder is welkom. Het zal ook worden uitgezonden via de kerktelefoon van de beide plaatselijke kerken. Op donderdag 20 december hoopt het zangkoor „Onder Ons" in Vroonlande, Dirksland, haar jaarlijkse Kerstzang avond te houden. Ditmaal met medewerking van het koor Vaya ConDios uit Melissant, o.l.v. dhr. j. Zuidgeest. Organist Sjaak Melissant. Algehele leiding dirigent dhr. P. Wessels. Aanvang 8 uur. Gasten zijn welkom. ^-Mk •fiS» "W.** '^'fc •ï'fc *M!<i •^!*i NIEUWERKERK G3 a

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1984 | | pagina 1