EiuvriDEn-niEüws G.S. beantwoorden vragen vervoer Langstraat schoolkinderen Wilde eend broedt in de tuin NIEUWS uit de Kerken Uniek beurtschip in Goerees' torenmuseum 23 en 30 mei Sprinttoernooi Nieuwe Tonge: Reanimatiecursus in Stellendam Z.C. „De Schotejil" Zoutwateraquarium in Bruitiisse 2e Blad DINSDAG 15 MEI 1984 No. 5296 G.S. hebben StatenlidJ. W. J. Wolf van antwoord gediend op diens vragen m.b.t. de discussie die in Oostflakkee is gevoerd over de vergoeding van het vervoer van schoolkinderen uit de Langstraat naar de lagere school in Oude Tonge. De primaire vraag van dhr. Wolf of in een geval als het onderhavige, waarin sprake is van een grote afstand tussen woonplaats en school, de Overheid de plicht heeft voor een zekere vervoersvoorziening te zorgen, wordt door GS als volgt be antwoord, c.q. ontkend: In zijn algemeenheid heeft de overheid deze plicht niet. Wel zijn in de Lager onderwijswet 1920 bepalingen opgenomen (artikel 13) waarin de organisatie van het schoolvervoer staat beschreven, indien de school voor g.l.o. meer dan 4 km van het woonhuis van de leeriing is verwijderd. Lid 1 luidt aldus: „Aan ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van een school voor gewoon lager onderwijs wordt desverlangd uit de gemeentekas een tegemoetkoming verleend m de aan het schoolbezoek verbonden vervoerskosten...." In lid 2, sub f wordt aangegeven: „de gemeente is bevoegd om in plaats van een tegemoetkoming in geld te geven het vervoer te verzorgen ofte doen verzorgen.In beide gevallen wordt rekening gehouden met het inkomen van de ouders draagkrachtbeginsel) Gevraagd naar de bereidheid van GS zelf te bemiddelen wanneer een lagere Overheid in gebreke blijft zeggen G.S.: Zoals al is aangegeven ligt de eerste verantwoordelijkheid voor de organisatie van het vervoer bij de gemeente. Ons is gebleken dat de gemeente Oostflakkee overleg heeft gevoerd met de Z.W.N. Op grond van kostentechnische over wegingen zag de Z.W.N, geen mogelijkheden om het vervoer via de Langstraat om te leiden. Volgens een circulaire van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (BO/SP-14379) van 20 juH 1983, kan de Rijksverkeers inspectie om advies worden gevraagd. Deze instantie kan zowel adviseren als bemiddelen als zich problemen voordoen op verkeerstechnisch gebied. Aan gezien wij er naar streven dat voorzieningen bereikbaar zijn voor de gebruikers, zoals beschreven in het streekplan, zijn wij in principe ook bereid om te bemiddelen tussen de betrokken partijen. Overigens is in artikel 13, lid 4 aangegeven: „Binnen 30 dagen te rekenen van de dag, waarop het besluit van burgemeester en wethouders aan de belanghebbenden is gezonden, kan deze daarvan bij gedeputeerde staten in beroep komen...." Op deze wijze kunnen wij, in voorkomende gevallen, de beslissing van burgemeester en wethouders toetsen. „De mogelijkheden voor de realisatie van een buurtbusprojekt op Flakkee zijn onderzocht", zo beantwoorden GS een volgende vraag. Uit dit onderzoek bleek dat het gebied niet voldoet aan de kriteria om een buurtbus in te stellen, met name omdat een te gering aantal inwoners binnen het bereik van zo'n bus zou liggen. De provincie heeft niet de bevoegdheid bij een busonderneming op aanpassing van de route aan te dringen. Wel staat het haar vrij om vervoersmaatschappijen te wijzen op knelpunten en wenselijkheden, die haar ter ore zijn gekomen. Hier is eerder een taak voor de Rijksverkeersinspectie. Aangezien een kleine groep kinderen gebruik zou maken vap de bus, wordt momenteel onderzocht of er andere mogelijkheden zijn om het vervoer veiUg te stellen. De kosten hiervoor zullen, uitgaande van het draagkrachtbeginsel, mede door de ouders van de te vervoeren kinderen moeten worden gedragen. „Is het college met vragensteller van mening dat in principe, bij welk gekozen vervoerssysteem dan ook, de betrokken gebruikers niet meer zouden moeten betalen dan, volgens het zonetarief van het openbaar vervoer zou gelden? "zo vraagt dhr. Wolf tenslotte. Het antwoord van GS is het volgende: In artikel 13 van de LOW 1920 worden de financiële relaties tussen gemeente en ouders op zodanige wijze beschreven, dat de gemeente bij het vaststellen van de bedragen rekening dient te houden met het inkomen van de betrokken ouders. In circulaires van het ministerie is dit vorig jaar nog beklemtoond. Dit kan betekenen dat de kosten voor de ouders meer óf minder bedragen dan de kosten van het openbaar vervoer. De gemeente heeft voor de berekening van deze draagkracht een verordening vastgesteld, die voldoet aan de provinciale richtlijnen (de zogenaamde IPO formule). De 76-jarige heer T. Koppenaal uit de Nieuwe Tongse Weistraat deed kortgeleden een merkwaardige ontdekking. In zijn achtertuintje, pal naast het pad blijkt een wilde eend te broeden! Het diertje krijgt sindsdien van dhr. Koppenaal dagelijks twee boterhammen en een bakje water en de verraste heer Koppenaal kan de eend daarbij heel dicht benaderen. Hij wacht met spanning de jonge eendjes af die, samen met de moedereend best het water aan de overkant van de straat zullen ontdekken. OOLTGENSPLAAT Jaarvergadering op beiaardenmiddag Woensdag 16 mei des nam. om 3 uur is er in „Elthato" de samenkomst met de bejaarden. Het is een bijzondere ver gadering, een z.g.n. jaarvergadering waar aan een broodmaaltijd is verbonden. AUe bejaarden worden hiervoor hartelijk uit genodigd. Het comité heeft een mooi programma samengesteld. Denk om de aanvang, deze keer 3 uur. TAXATIE NODIG? makelaar tamboer bellen beëdigd taxateur 01870-3477 CiJ3 DD - NED. HERV. KERK Bedankt voor: Wouterswoude (toez.) S. de Jong te Katwijk aan Zee. Aangenomen naar: Delft drs. Ade Reu ver te Capelle a.d. IJssel. Dr. W. Aalders 75 jaar: Zaterdag 5 mei mocht Dr. W. Aalders em. pred. der Ned. Herv. Kerk 75 jaar oud worden. De pred. L. J. Geluk, D. van Heyst en A. de Reuver namen het initiatief om ter gelegenheid van dit feit dr. Aalders een bundel met opstellen aan te bieden, die verschenen waren van zijn eigen hand. De meest markante opstellen zal men nu bundelen en de jarige predikant aanbieden. Tot 15 mei is het mogelijk op deze bundel in te schrijven. Afscheid ds. Harkema van Bilthoven: Van oktober 1978 was ds. H. Harkema verbonden als pastoraal verzorger van de Herv. gemeente aldaar. In een afscheids- dienst bepaalde de scheidende predikant zijn talrijk gehoor bij de tekst uit Joh. 3 vers 30: „Hij moet wassen, maar ik min der worden". Na de prediking volgden de gebruikelijke toespraken en hierna werd ds. Harkema toegezongen Ps. 121 vers 4, op verzoek van ouderling W. van Kranen burg. Ds. J. Catsburg op 55-jarige leeftijd overleden: In de nacht van dinsdag op woensdag is plotseling overleden ds. J. C. Catsburg, een van de predikanten, die deel uitmaakte van de kring van „Het Ge- krookte Riet". Hij stond te Garderen. Ds. Catsburg werd in 1929 geboren in Zunder- dorp bij Amsterdam. Zijn theologische opleiding genoot hij aan de R.UJ. te Utrecht. Na zijn studie diende hij de volgende gemeenten: Genderen (1958), Opheusden (1962), Sint Maartensdijk (1967), Katwijk aan Zee (1972) en sinds 1977 stond hij in Garderen. Van zijn vele funkties, die hij mocht bekleden noemen we de volgende: redaktielid van „Om Sions Wil" en van „Het Gekrookte Riet"; bestuurslid van de Eben-Haëzerzending en vele jaren van de Raad van Toezicht van het Reformatorisch Dagblad; voorts was hij mentor van de volgende Herv. Geref. Evangelisaties: Haarlem, Voor burg, Urk en Vaassen. Ook binnen de SGP was hij aktief bezig. Zaterdag j.l. vond de begrafenis plaats te Garderen. Vooraf werd een rouwdienst gehouden in de Ned. Herv. Kerk van Garderen. Ds. A. Bouman (83 jaar) overleden te Katwijk aan Zee: Op 83-jarige leeftijd is vrijdag 11 mei overleden ds. A. Bouman, em. pred. der Ned. Herv. Kerk te Katwijk aan Zee. Ds. werd geboren in 1901 en werd in 1929 kandidaat, waarna in 1930 zijn bevestiging volgde als predikant van de gemeente Molkwerum. Achtereenvol gens stond hij ook te Nieuw-Vennep, (1933), Spannum (1936) en Arnhem (1941). Van 1947 tot aan zijn emeritaat diende hij de gemeente van Katwijk. Hoe wel ds. gerekend kon worden tot de con fessionele richting in de Ned. Herv. Kerk, ging hij toch ook regelmatig voor in ge meenten, die we tot de Geref Bond re kenen. GEREF. KERKEN IN NEDERLAND Beroepen te: Leiden drs. H. E. Schouten te Midden-Betuwe (streekgem.) wonende te Ochten; Krimpen aan de Lek (part time) J. O. Kroesen, kand. te Kampen, die dit beroep heeft aangenomen; B arendrecht drs. ir. G. Venhuizen te Oudehome; Ma- riënberg G. J. Ie Roux, kand. aldaar, die dit beroep heeft aangenomen. Beroepbaarstelling: (part-time) drs. H. U. de Vries, Kon. Julianalaan 17, 4205 RA Gorinchem. Aangenomen naar: Vroomshoop L. van Wijngaarden te Zwartewaal-Klaziena- veen. GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Beroepen te: Dronten, Nieuwleusen, Uithuizen en Utrecht N.W. H. van den Berg te Hoek; Apeldoorn A. den Broeder te Bergentheim; BuitenpostF. H. Folkerts te Gorinchem-Langerak. Bedankt voor: Zeist A. de Snoo te Har derwijk. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te: Aalsmeer B. de Graaf te Zierikzee. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te: Oud Beijerland en Gouds waard A. Hoogerland te Dirksland; Haamstede J. Mijnders te Veenendaal. Bedankt voor: Vlissingen (als zendings predikant in Nigeria) M. Golverdingen te 's-Gravenzande; Rotterdam-Centrum A. Moerkerken te Nieuw Beijerland; Lely stad J. Mijnders te Veenendaal. Het eerste schip van Goereesbeurtschipper Van Gelder weer in „thuishaven Sinds vorige week is een bijna twee meter lang model van het eerste beurtschip van schipper Johannes van Gelder, de eerste telg uit de Goereese beurtschippersfamilie, tentoon gesteld in het Goereese torenmuseum. Het model is een getrouwe kopie van de tjalk waarmee schipper Van Gelder vanaf 1850 zijn beroep uitoefende. Een eeuw lang (tot circa 1950) is dit beroep in de familie Van Gelder gebleven. Johannes, in 1850 door het gemeentebestuur van Goedereede als beurtschipper op Rotterdam en Dordrecht aangesteld, werd opgevolgd door zijn zoon Cornells. De laatste weer door dienst zoon Dirk van Gelder, die begin vijftiger jaren van deze eeuw zijn schip heeft verkocht. Nadien is de beurtvaart snel uit Goedereede verdwenen; niet in de laatste plaats door nieuwe en snellere methoden van vervoer. Het scheepsmodel, dat waarschijnlijk omstreeks 1860 op schaal werd nagebouwd, is eigendom van mw. Van Dorp-Van Gelder, dochter van Goerees' laatste beurtschipper. Door de welwillende medewerking van de in Markelo woonachtige beurtschippersdochter kon het schitterende schip naar de Goereese „thuishaven" worden gebracht. Tesamen met andere attributen en gebruiksvoorwerpen t.b.v. de beurtvaart (eveneens in bruikleen verkregen van mw. Van Dorp) kan het toreimiuseum een schitterende kollektie laten zien op het terrein van deze aloude bedrijfstak. Na enige jaren aandacht te hebben besteed aan de visserij, is dit seizoen met name aan het thema beurtvaart gewijd. Zo is behalve de meer dan 120 jaar oude tjalk eveneens een historisch schilderij (van blik!) te zien met een tafereel van de berging van een voor de Goereese kust gestrande „driemaster". Die berging geschiedt ook weer door het beurtschip van Johannes van Gelder. Verder is de geschiedenis van de Goereese beurtvaart in foto en geschrift weergegeven, waaronder een lijst van nagenoeg alle beurtschippers van Goedereede vanaf de 17e eeuw. Alles bij elkaar dus een unieke kollektie over de beurtvaart, waarvoor met name menig Goereeër belangstelling zal hebben. OOLTGENSPLAAT - Kerkelijke huwelijksbevestiging - Donderdag 17 mei a.s. zal in de her vormde kerk om 14.45 uur de huwelijks bevestiging plaats hebben van Magchiel Korteweg P.Azn. en CathaUna Korteweg Hd., door de plaatselijke predikant ds. K. van Meijeren. Wegens het bereiken van het maximum aantal deelnemers aan de reanimatie cursus op 11 en 18 mei, staat er een tweede cursus op het programma. Name lijk op 23 en 30 mei. Deze cursus is wederom door de Werk groep Gezondheidsvoorlichting en Op voeding georganiseerd, in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting. In Nederland overlijden ongeveer 20.000 mensen per jaar aan een hartinfarct. Meestal komt dat doordat het hart van de ene op de andere seconde ophoudt bloed uit te pompen. Hierdoor stopt de zuurstof voorziening van de organen. Op dit mo ment treedt de schijnbare dood in. Spontaan herstel is praktisch uitgesloten. Daarom moet onmiddellijk begonnen worden met hartmassage en mond-op- mondbeademing. Hoe dit op een ver antwoorde manier toe te passen leren de cursisten op de reanimatie-cursus. In prin cipe kan iedereen die beschikt over vol doende uithoudingsvermogen en lichaams kracht de cursus volgen. Deze tweede cursus vindt plaats op 23 en 30 mei en wordt gegeven door mevr. Kamphuis-v.d. Poel. De kosten bedragen 25,per cursist. Aan het eind van de cursus wordt een diploma uitgereikt. Voor inlichtingen en inschrijving kan men zich wenden tot mevr. van Hees-Schouten, tel. 01879-1652 of mevr. Willers-vanlmmer- seel, tel. 01879 - 1194. SINT MAARTENSDUK Bevorderd tot kapiteit Door de directie van de rederij Van Ommeren te Rotterdam is de oud-Smerdiekenaar J. A. Gaakeer (44) bevorderd van stuurman 1 e klas tot gezagvoerder Grote Handels vaart. Kapitein Gaakeer hoopt in juni a.s. zijn 25-jarig dienstverband te vieren. Thans is hij gezagvoerder van het 28000 ton metende motorschip Katendrecht, lig gende te Rio de Jaineiro. Zaterdag 12 mei werden er in het In- struktiebad te Middelharnis de jaarlijkse sprintwedstrijden op de vrijeslag gehou den. De jongste leden zwommen 20 en 40 meter, de ouderen 40 en 100 meter. Na een vlot verlopen wedstrijd bleek dat velen hun eigen tijd wederom hadden verbeterd. Helaas de twee wisselbekers konden nog niet worden uitgereikt, want de limiettijd van 1 minuut bij de heren en 112. minuut voor de dames werden net niet gehaald, maar dat dit weldra gaat gebeuren is duidelijk, want enkele leden waren er nog maar enkele seconden vandaan. Medailles waren er voor: 20 meter: Quarine den HollanderIe plaats Evelien Kern2e plaats Nelleke Paasse3e plaats 40 meter: Marleen WijnhoffIe plaats Ingrid v.d. Kamp2e plaats Arjanne GroenewoudIe plaats Marian Visser2e plaats 'Carolien Visser3e plaats Trudy WijnhoffIe plaats Sigrid v.d. Sluijs2e plaats Marian Koert3e plaats Anneke KoertIe plaats Sandra van Okkenburg2e plaats Mirjam Kooistra3e plaats Simone JansenIe plaats Anouk Jongejan.2e plaats Ellen Vroegindewei3 e plaats 700 meter: Marleen WijnhoffIe Ingrid v.d. Kamp2e Marian VisserIe Arjanne Groenewoud2e CVarolien Visser3e Trudy WijnhoffIe Sigrid v.d. Sluijs2e Marian Koert.3e Perry AlderliestenIe Peter de Blok.2e Aqan Mackloet3e John Albrechts.Ie Will van Vliet2e Peter Kooiman3e Gert Jan TimmerIe Marcel Vroegindeweij2e Hans Kooiman3e Martin TroostIe Marco van Loenen2e René Vis3e Ricardo Dirksen2e Ruud Jongejan3e Erik VisIe Niels Kamerling2e Richard Kom3e Het visserijmuseum te Bruinisse, door een aantal vrijwillige enthousiaste dorps bewoners tot stand gebracht vervult eigen lijk een dubbelfiinktie. Als attraktie voor de toeristen, die op de campings of in het grote recreatiecentrum Aquadelta logeren, heeft het daarnaast ook het doel de mosselvisserij en de con sumptie van mosselen meer bekendheid te geven, evenals trouwens de gehele Noord zeevisserij. Dezer dagen kwam een zoutwateraqua rium gereed, waarin de bewoners van de Grevelingen in hun natuurlijke omgeving te zien zijn, alsmede diverse Noordzee- vissen. Een apparatuur geplaatst onder toezicht van de heren biologen K. Ha- braken en W. Tielenburg, aangelegd door Promac Zaltbommel, zorgt voorde water circulatie. Nog voor het vakantieseizoen begint zal ook door video-apparatuur(films en dia's) een inzicht worden gegeven van de as- pekten van de schelpdierencultuur. In be werking is ook een diorama van een deel van de mossel en oestercultuur, voor de wal van Bruinisse. Een brochure over de mosselcultuur in verleden en heden wordt voor een be perkte prijs aan belangstellenden verstrekt OOLTGENSPLAAT Ledenvergadering „Het Griune Kruis" De leden van de afdeling Ooltgensplaat van „Het Groene Kruis" worden nog maals herinnerd aan de Algemene Ver gadering die gehouden zal worden don derdag 17 mei a.s. des nam. 7.30 uur in de bovenzaal van het Wijkgebouw, Linden- laan 4. De agenda kunt u vinden in onS blad van vrijdag 4 mei j.l. (advertentie). THOLEN Vernieling In een sloep van P. van der V. werden een accu en claxon ver nield. De accu werd bij laag water in de haven teruggevonden. De politie heeft de zaak in onderzoek. René van Noordenne.Ie John AlbrechtsIe Will van Vliet2e Peter Kooiman3e Marcel VroegindeweiIe Gert Jan Timmer2e Hans Kooiman3e Martin TroostIe René Vis2e Marco van Loenen3e O^TMI^ In het groen verscholen broedt de eend in de achtertuin. 4: H: 4i 'f

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1984 | | pagina 5