ic'^in^^ Johan van Broekhoven Minister de Koning van Weri(geiegeniieid iieropende vernieuwd Arbeidsbureau Middelhamis ATTENTIE^ CLEO stoffenhandel 8 won voor da derde maal de wisselbeker van het Jeugdconcours te Melissant Bestuur Tech. School met werkgevers Kcmè£n\Mf Raadslid de Vries neemt afscheid wil direkter kontakt Orgelreis V.V.O. Scherpe prijzen Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten 56e Jaargang DINSDAG 15 MEI 1984 No. 5296 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 32 cent per mm. Bij contract speciaal tarief Zaterdag werd voor de 21ste keer het Jeugdconcours in Melishof ge houden. Ook dit jaar hadden zich weer veel jongeren voor dit evene ment aangemeld, en velen kwamen weer luisteren naar de prestaties. Bü de opening schonk de voorzitter van de Stichting Jeugd- en Ver enigingsgebouw Melissant, de heer J. L. Vogelaar, speciale aandacht aan het feit dat de heer Klip voor de twintigste keer jurylid was te Me lissant. Tesamen met de heer Schen kels kreeg hg zaterdag een honderd tal kinderen te jureren! Gezegd kan worden dat de heren jury leden het niet eenvoudig gekregen hebben. De gehele dag werd er knap gemusiceerd. Niet alleen werd er bijzonder goed orgel gespeeld maar ook op de kleine instru menten werden mooie prestaties geleverd. De climax van de dag vormde het op treden van een tweetal organisten. Van de twee finalisten speelde als eerste Jan van Huizen uit Ouddorp, bijgestaan door Jo han Broekhoven. Met het Praeludium in d van Pachelbel behaalde hij 123 punten. Tot dan was dit het hoogste puntenaantal van die dag. In het begin van de avond was Alianne Veldhuizen uit Herkingen al tot 121 punten gekomen! Als laatste speelde Johan van Broek hoven, bijgestaan door Jan van Huizen, een Toccata en fuga van Bach en leverde hiermede de prestatie van de dag. Hij kwam tot een puntental van 126. Dit be tekende: Wisselbeker. Daar dit de derde keer is dat Johan de wisselbeker behaalt mag hij deze behouden. Door het jurylid de heer Klip werd even eens een beker beschikbaar gesteld. Deze beker werd toegekend aan Jan de Kreij uit Middelhamis. Jan speelde piano, en bij zonder goed. Hij werd eerste in zijn groep maar hij kreeg wat moeilijkheden. Omdat hij de moeilijkheden aardig het hoofd kon bieden kreeg hij deze bijzondere prijs. Wethouder Grootenboer, die de prijzen uitreikte, zei verstomd te staan over de geleverde prestaties en wensten een ieder geluk met de behaalde resultaten. De volledige uitslagen zijn: Grote instrumenten, groep A (t/m 11 jaar) Ie prijs: Jan de Kreij, Middelhamis, 114 punten 2e prijs: Gemma Kievit, Sommelsdijk, 107 punten 3e prijs: Arina de Gast, Dirksland, 106 punten. Overige uitslagen: Marita Goedegebuur, Dirksland, 102 pun ten; Agnes de Waal, Dirksland, 105 pun ten; Jaco Tanis, Dirksland, 100 punten; Roland Nagtegaal, Stellendam, 98 pun ten, Linata van Huizen, Ouddorp, 104 punten; Rinda Meijer, Dirksland, 102 punten; Lia vanDam, Ooltgensplaat, 105 punten; Arja Kreeft, Ooltgensplaat, 104 punten; Maaike Stadhouders, Middel hamis, 98 punten; JoarBakelaar, Middel hamis, 104 punten; Marissa Mackloet, Middelhamis, 105 punten; Margot van Eek, Middelhamis, 104 punten; Aime- miek Grootenboer, Melissant, 104 pun ten; HansBiemond, Stellendam, 103 pun ten; Heleen Biemond, Stellendam, 102 punten en Linda Korevaart, Stellendam, 101 punt. Grote instrumenten, groep B (vanaf 11 jaar) Ie prijs: Johan van Broekhoven, Stellen dam, 126 punten wisselbeker 2e prijs: Jan van Huizen, Ouddorp, 123 punten 3eprijs: Alianne Veldhuizen, Herkingen, 121 punten. Overige uitslagen: Peter Markwat, Melissant, 100 punten; Marion van Heukelen, Melissant, 95 pun ten; Jeannet Kievit, Sommelsdijk, 101 punt; Wim Diepenhorst, Stad aan 't Ha ringvliet, 119 punten; Bart Jaap de Bak ker, Sommelsdijk, 102 punten; Jeaimette Keizer, Stellendam, 107 punten; Janneke Veldhuizen, Herkingen, 108 punten; Sjaak Wolfert, Dirksland, 102 punten; Jacob Biemond, Stellendam, 106 punten; Kees van Oostenbmgge, Ouddorp, 100 punten; Carolien de Geus, Herkingen, 104 pun ten; Wim Groenendijk, Sommelsdijk, 104 punten; Rieneke Schilperoort, Ooltgens plaat, 102 punten; Trijnie Beij, Ooltgens plaat, 101 punt; Jeanine Hokke, Den Bommel, 102 punten; Marianne van Herk, Stellendam, 100 punten; Annette van der Veer, Herkingen, 100 punten; Michel Breen, Stellendam, 100 punten; Leander Donkersloot, Dirksland, 100 punten; Dirk Torensma, Melissant, 96 punten; Dianne Tieks, Dirksland, 104 punten; Kees Kieviet, Dirksland, 101 punt; Eric Grootenboer, Melissant, 102 punten; Wilko van Holten, Goedereede, 106 punten; Anita van Broekhoven, Mid delhamis, 101 punt. Kleine instrumenten, groep A (t/m 12 jaar) Ie prijs: Mariaime van der Welle, Ooltgensplaat, 115 punten 2e prijs: Anke Portenge, Melissant, 112 punten 3e prijs: Wendy Wijnands, Melissant, 105 punten. Overige uitslagen: Edwin Veenstra, Oude Tonge, 95 punten; Leonard Braber, Oude Tonge, 96 punten; Darmy Lekkerkerk, Oude Tonge, 104 punten; Geralda Bouman, Melissant, 100 punten, Carolien Doom, MeUssant, 104 punten, Johimy Kokshoom, Melissant, 103 punten, Suzette Tieks, Dirksland, 97 punten. Kleine instrumenten groep B (13 jaar en ouder) Ie prijs: Anne Marie Lokker, Stellendam, 114 punten 2e prijs: Amber Kmit, Ouddorp, 112 punten 3e prijs: Mark van Sprang, Oude Tonge, 108 punten. Raadslid drs. C. W. J. de Vries, sinds zes jaar in Middelhamis' gemeenteraad ver tegenwoordiger voor de Groep Voomit- strevend Dorpsueiang, heeft zijn ontslag als raadslid ingediend. Een en ander i.v.m. dmkke werkzaamheden en de waarschijn lijkheid dat de fam. de Vries zich elders, buiten Flakkee, gaat vestigen. Wie de opvolger wordt is nog niet be kend; tweede op de lijst is dhr. Ph. van den Berg te Middelhamis. Volgende week dinsdag zal de Groep een beslissing over de kandidatuur nemen. De Ver. voor lager en ander be roepsonderwijs op Goeree-Over- flakkee (het bestuur van de Tech. School) roept de flakkeese werk gevers op op dinsdag 29 mei om kwart voor 8 in de aula van de Tech nische school aanwezig te zijn op de dan te houden Jaarvergadering. Normaliter mag deze vergadering zich niet in een grote belangstelling verheugen- maar de bestuurderen hopen dat het deze keer anders zal zijn omdat er een belang rijke gedachtenwisseling op stapel staat. Ir. H. Vredeling, oud Comm. Soc. Zaken in de EEG, hoopt het onderwerp in te leiden dat handelt over de intensivering van de relatie tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven. Het beroepsonderwijs blijkt te weinig aan te sluiten op wat de maatschappij vraagt waarom ook de Mid- delhamisse Technische School graag in een direkt kontakt met de ondememers hun visie hoort. Te dringender wordt het dat Goeree-Overflakkee en de regio de beschikking krijgt over een school voor Middelbaar beroepsonderwijs. Op de jaarvergadering zal ook de bereid heid van de werkgevers worden gepolst in hun bedrijven stageplaatsen te kreëeren voor MBO'ers, er zouden misschien „adoptie-overeenkomsten" kunnen wor den gesloten, met de bedoeling afgestu deerde jongelui die nog geen baan hebben de gelegenheid te geven zich in de praktijk te ontplooien. Hun kansen bij sollicitaties zijn vrijwel nihil wanneer ze niet op enige praktijkervaring kunnen bogen. Hen die ervaring te geven zal door Ir. Vredeling o.a. worden bepleit. In een land als Duits land wordt dit systeem met goed gevolg toegepast; onder de jeugdigen met een beroepsopleiding bestaat dan ook weinig werkloosheid. HERKINGEN Ophalen oud papier Morgen (woensdag) wordt weer oud pa pier opgehaald voor de Pr. Joh. Friso- school. E r wordt begonnen om half 6 bij de school. Graag goed gebundeld gereed zetten s.v.p. Overige uitslagen: Corina Jordaan, Middelhamis, 104 pun ten, Bemadette Braber, Oude Tonge, 105 punten; Benny Verbiest, Oude Tonge, 103 punten; Marion van Oudenaren, Me Ussant, 107 pimten. Zang: Ie prijs: Zanggroep klas 4 Prins Willem Alexanderschool, Melissant, 107 punten 2e prijs: Anja Keijzer en Annelies Koese, Stellendam, 104 punten 3e prijs: Willeke PoUe, Corine Keijzer en Ester Hameeteman, Stellendam, 102 punten. Overige uitslagen: Trijntje Pronk en Gerarda van Broek hoven, Stellendam, 101 punt; JacqueUne Roozemond, Stellendam, 98 punten; Nel- leke Roozemond en Nella Moijses, Stel lendam, 100 punten. Duo's, trio's, enz. Ie prijs: Mark van Sprang en Benny Verbiest, Oude Tonge, 114 punten 2e prijs: Orkestje Prins Willem Alexanderschool, Melissant, 110 punten 3e prijs: Carolien Doorn, Anita Visbeen en Karin Eshuis, Melissant, 108 punten. Overige uitslagen: Danny Lekkerkerk en Leonard Braber, Oude Tonge, 104 punten; Speelgroep School met de Bijbel, Melissant, 105 punten; Limke en Liset Löffner, Oude Tonge, 95 punten; Helga Nagtegaal en Marion van Oudenaren, Melissant, 102 punten; Jeroen van Loopik en Johnny Kokshoom, Melissant, 102 punten; Je roen van Loopik en Johimy Kokshoom, Melissant, 96 punten; Linata van Huizen en Heleen Biemond, Ouddorp/Stellen- dam, 102 punten, Blokfluitgroep klas 4 Prins Willem Alexanderschool, Melis sant, 107 punten, Marissa Mackloet en Margot van Eek, Middelhamis, 100 pun ten. STELLENDAM Er zijn nog enkele plaatsen in de bus beschikbaar. U kunt zich opgeven bij: A. Dekker, Nieuweweg 45, Stellendam, tel. 01879- 1323. OUDDORP (Z.H.) Tel. (01878) 1612 - 2120 DIRKSLAND I.v.m. de jaarlijkse personeelsreis is de ge meentesecretarie en kantoor gemeentewerken op vrijdag 18 mei gesloten. OOLTGENSPLAAT Oranjevereniging met bejaarden langs de havens „Wat zal dat worden" zeiden of dachten vele bejaarden uit Ooltgensplaat en omgeving toen ze hoorden dat het jaarlijks reisje, georgani seerd door de Oranjevereniging, dit jaar langs de havens van Rotterdam zou gaan. Ze hadden er eerlijk gezegd niet zo heel veel verwachting van, maar.... om kort te gaan, die thuis ge bleven zijn hebben veel gemist. Dit reisje heeft heel het gezelschap sterk geïmponeerd; daar is wat gaande wat wij niet wisten", was het commentaar van velen uit de groep. Broodmaaltijd Met een bus van Van Maurik uit Dinteloord werd zaterdagmiddag om 1 uur vanaf „'t Cen trum" gestart. Te Rotterdam aangekomen reed de bus langs de Waalhaven, Pier I, vervolgens langs Droogdok S.S.M., de Beatrixhaven, Europoort, G.E.M, en zo naar Oostvoome waar bij Hotel „Van Marion" koffie met gebak werd genuttigd. Het tweede gedeelte van de reis ging via Brielle, Zwartewaal, de Maashaven, langs de Euromast, Jobshaven, Schiehaven, Lekhaven naar de Merwedehaven. Elk facet van deze Poort van Europa werd door het gezelschap met grote belangstelling gevolgd. De chauffeur wist het boeiend onder de aandacht van de dames en heren te brengen. Film De terugweg ging via de Beneluxtunnel, de Hoekse Waard en de Haringvlietbrug naar „'t Centrum"waar de broodmaaltijd gereed stond ter afsluiting van deze fijne middag. Na enkele woorden gesproken door de voor zitter van de Oranjevereniging, de heer W. de Bonte nam burgemeester, drs. C. M. de Vos de gelegenheid waar om het bestuur in het middel punt te plaatsen en zijn waardering uit te spreken voor al het werk door de Oranje vereniging in de laatste weken verricht. De dank van de gasten was een persoonlijke handdruk voor de bestuursleden die een en ander hebben georganiseerd. Rest ons nog te vermelden dat op de Maas vlakte in het Voorlichtingscentrum een film werd bezichtigd, waarbij aan alle bezoekers een prachtig in kleuren uitgevoerd boekwerkje werd uitgereikt van de Graan Elevator Maatschappij B.V. (G.E.M.). Jas Wie heeft er per abuis een regenjas uit „'t Centrum" meegenomen. Inlichting bij de heer R Cvan Putten, M argrietstraat 21tel. 2 315 die in het bezit is van een andere regenjas. Foto boven: Óp naar de opening. Foto onder: Minister de Koning pleegt de officiële handeling: geheel links direkteur Appelman, in 't midden de consulent dhr. Wiersema. Het goede liumeur waarmee Minister de Koning gesierd w&t (O i u liij gistermiddag Middelhamis bezocht was niet maar alleen opgeroepen door de ontspannen vaartocht van Oud Beijerland naar Middelhamis; als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed het hem groter deugd vast te kunnen stellen dat het met de werkgelegenheid de goede kant opgaat. Bij de feestelijke heropening van het Arbeidsbureau te Middel- harnis had de Minister nauwelijks een mooier toon dan deze aan kunnen slaan. Graag was de Minister bereid gevonden om tijdens zijn werk bezoek aan de regio het Middelharnisse kantoor te openen en als „vakken vuller" te fungeren. Zo'n kleine tweehonderd genodigden maakten de opening mee en zowel tot de medewerkers van het bureau als tot allen was 's Ministers raad de toekomst met moed en verwachting tegemoet te zien..! Nieuwe stijl Het kantoor te Middelhamis is na de grondige verbouwing ook een „arbeids bureau nieuwe stijl" geworden, zo werd de genodigden duidelijk gemaakt door de directeur van het Arbeidsbureau te Spij- kenisse (onder welk Middelhamis ressor teert), dhr de Graaf. Hij betrok dat zowel op de organisatiestruktuur als op mentali teitsverandering bij alle medewerkers die de nieuwe stijl" op eigen, enthousiaste wijze gestalte geven. Met de Minister onder zijn gehoor nam dhr de Graaf de gelegenheid te baat de bewindsman „en kele gedachten" mee te geven over de zaken als de verplichte vakaturemelding, door hem als „niet werkbaar" beoordeeld en een onvoldoende subsidieregeling voor het uitbrengen van adviezen m.b.t. de bedrijfsvoering. Ook dient aldus dhr de Graaf de automatiseringsachterstand dringend te worden ingehaald opdat zo spoedig mogelijk vraaggericht kan worden gewerkt o.a. ter bestrijding van de jeugd werkloosheid. ,,En...." zo vroeg dhr de Graaf de Minister, „kunt u het streek ziekenhuis in Spijkenisse óók nog even regelen?, gezien het tekort dat er is aan arbeidsplaatsen in de verzorgende sec tor??" Betere toerusting Ook dhr Appelman, directeur van het Middelharnisse bureau spitste zijn toe spraak toe op de mogelijkheid die er nu is de werkzoekenden beter toe te msten tot het vinden van werk en het ze doen ontdekken van altematieven voor eigen beroepsmogelijkheden. De arbeidsbemid deling zal dan ook voortaan minder pas sief en louter op het individu gericht zijn; „het zal méér zijn het ontsteken van bakens als richtingwijzer voor velen!" zo vergeleek dhr Appelman. Overigens wist dhr Appelman als geen ander dat met het bereiken van de „nieuwe stijl" niet alle problemen van een tekort aan arbeids plaatsen zullen zijn opgelost -, maar wel kan het er sterk toe bijdragen om initia tieven te ontwikkelen om aan die oplos sing en bijdrage te leveren", zo geloofde dhr Appelman, besluitend met een dank woord aan allen die de verbouwing mede hadden gerealiseerd. Dicht bij de bevolking Wetend van de toch beperkte omvang van het Arbeidsbureau verklaarde Minis ter de Koning „het kleine mooi", temeer omdat het dicht bij de bevolking staat waarbij hij ook herinnerde aan het gezegd dat hij die 't kleine niet eert, het groot niet weert is. De bewindsman meende dat het goed werken moet zijn wanneer een orga nisatie overzichtelijk is en er tussen lei ding en medewerkers geen grote afstand bestaat waarbij dan ook de afstand tussen bureau en publiek een heel korte kan zijn zodat direkte kontakten kunnen ontstaan en kwalen van de bureaukratie geen vat kunnen krijgen. Sprekend over de lande lijke werkloosheidscijfers bleek de minis ter zeker niet in mineur te zijn al blijft het nog zorgelijk dat er tegenover een vaka- ture zes gegadigden staan. De verhouding is veel schrijnender geweest en met vreugd kon de minister vaststellen dat het geluk kig de goede kant weer opgaat. De pro- duktie in bedrijven vertoont weer groei en de binnenlandse bestedingen zijn niet ver der ingezakt. „Rendementsherstel tekent zich af maar winst is nog geen werk. We mogen verwachten dat de werkgelegen heid nauwelijks meer zal dalen in 1984 terwijl eerder nog een forse daling was voorspeld", aldus de Minister, daaraan de voorzichtige verwachting verbindend dat de werkloosheid niet zo sterk zal groeien als aanvakelijk verwacht. Hij hoopte wel heel nadrukkelijk dat de gunstige winst ontwikkeling niet leidt tot spanningen op de arbeidsmarkt. „Overheid en sociale partners moeten alles in het werk stellen m die gevaren te bezweren. Er staat te veel op het spel..!" zo benadrukte de Minister. Het deed de minister goed tijdens zijn werkbezoek te hebben mogen konstateren dat de arbeidsbureaus in het gewest Spij kenisse hebben ingezien dat de bakens moesten worden verzet en dat de primaire aandacht moest worden verplaatst van de aanbodzijde naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt. „Ik acht het een gelukkige zaak dat de werkers op het arbeidsbureau nu onder goede arbeidsomstandigheden hun werk kunnen verrichten. Het gebouw is ook een aanwinst voor hen die een beroep doen op de dienstverlening die hier geboden wordt," aldus de Minister. De gelukwensen van de eilandelijke ge meentebesturen en de bevolking werden aangeboden door burgemeester van Wel- senis van Middelhamis, blij als hij was met de nieuwe presentatie van het Ar beidsbureau, al bekende de burgemeester deze „supermarkt" liever in het winkel- centmm te hebben gehad. Door dhr A. J. Kmider werd de Minister namens de Ver. van Bedrijven op Goeree Overflakkee toegesproken. Dhr Kmider liet zijn overigens heel sympathieke woorden jegens de minister vergezeld gaan van de aanbieding van een fraaie mand met flakkeese produkten. De opening Met een winkelwagentje met mappen reed minister de Koning het vernieuwde Arbeidsbureau binen waarin inderdaad niets meer herinnert aan de vroegere, bijzonder primitieve situatie. Door de mappen in de daarvoor bestemde vakken te plaatsen pleegde de Minister de offi ciële opening waarvan de voltrekking in oplichtende letters te lezen was. P 9 9 W <X' 'A' W '<V 'Jt' V W Vk A.s. donderdag 17 mei kunt u op de markt te Goedereede terecht voor al uw modestoffen. OUDDORP - woensdagavond 7.30 uur ds. W. Hage van Kminingen. MELISSANT - woensdagavond 7.30 uur ds. J. C. Weststrate, 's-Graven- polder. STAD AAN 'T HARINGVLIET - he den (dinsdag)avond 7.30 uur ds. C. J. Meeuse, Rotterdam-Zuid. MIDDELHARNIS - vrijdagavond 7.30 uur regionale zendingsavond. Sprekers: ds. A. Hoogerland, drs. G. Nieuwenhuis en dhr. H. M. Visser.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1984 | | pagina 1